Přehled aktuálních novinek v právních předpisech

Vydáno: 8 minut čtení

Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nových předpisech - například nařízení o zvýšení důchodů, rozhodnutí o prominutí úroku z prodlení DPH a záloh na silniční daň, informace MF k daňovým úlevám pro pomoc Ukrajině nebo k nejčastějším chybám v přiznání k DPFO. Upozorňujeme také na dvě novely nařízení EU.

1. Nařízení vlády o druhém zvýšení důchodů v roce 2022

Dotčené předpisy: zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.)
Nařízení přináší zvýšení starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů s účinností počínaje splátkou důchodu splatnou po 31. květnu 2022.
Účinnost: od 1. června 2022
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 35/2022)

 

2. Nařízení vlády o druhém zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022

Dotčené předpisy: zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.)
Nařízení přináší zvýšení příplatků k důchodům pobíraným účastníky odboje s účinností počínaje splátkou důchodu splatnou po 31. květnu 2022.
Účinnost: od 1. června 2022
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 36/2022)

 

3. Novela zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů a zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19

Dotčené předpisy: zákon o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 (č. 520/2021 Sb.)
Novela rozšiřuje působnost zákona i na situace mimořádných opatření podle zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19, pokud tato opatření mají za následek osobní nepřítomnost dětí ve školách, školkách a podobných zařízeních anebo jejich částech.
Účinnost: od 26. února 2022
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 39/2022)

 

4. Novela vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Dotčené předpisy: vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad (č. 511/2021 Sb.)
Novela přináší zvýšení průměrné ceny za kilowatthodinu elektřiny pro účely výpočtu cestovních náhrad.
Účinnost: od 12. března 2022
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 47/2022)

 

5. Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.), zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) a zákon o dani silniční (č. 16/1993 Sb.)
Rozhodnutí ministra financí, kterým se plátcům daně z přidané hodnoty s převážnými příjmy z dopravy promíjí úrok z prodlení a úrok z posečkání z platby daně z přidané hodnoty vykázané v daňovém přiznání na tuto daň za období únor až srpen 2022, popř. I. a II. čtvrtletí 2022, pokud bude daň uhrazena do 31. 10. 2022 a pokud oznámí správci daně, že spadají do okruhu osob, na které rozhodnutí dopadá. Dále rozhodnutí promíjí všem poplatníků silniční daně zálohy na tuto daň splatné v roce 2022.
Účinnost: od 24. března 2022
(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 6/2022)

 

6. Změny na daňovém portálu k 28. 2. 2022

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Informace Finanční správy České republiky k ukončení služeb daňové informační schránky a jejímu nahrazení portálem MOJE daně.
Účinnost: N/A (publikováno 25. února 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

7. Informace pro klienty Sberbank CZ

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Informace Finanční správy České republiky o ukončení plateb na účty vedené u Sberbank a o tom, jak mají subjekty s účty v této bance postupovat při správě jejich daňových povinností vůči správci daně.
Účinnost: N/A (publikováno 2. března 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

8. Daňové úlevy v oblasti daně z přidané hodnoty v souvislosti se situací na Ukrajině

 Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)
Informace Finanční správy České republiky o daňovém režimu plnění poskytnutých na podporu Ukrajiny v oblasti daně z přidané hodnoty.
Účinnost: N/A (publikováno 7. března 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

9. MF navrhlo možnost daňově uplatnit pomoc Ukrajině

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Informace Finanční správy České republiky o návrhu novely zákona o daních z příjmů, která by měla zejména rozšířit možnost uplatnění darů poskytnutých na podporu Ukrajiny jako položky odčitatelné od základu daně z příjmů.
Účinnost: N/A (publikováno 8. března 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

10. Finanční správa spouští službu, která dočasně nahrazuje funkce původní Daňové informační schránky

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Informace Finanční správy České republiky o spuštění Daňové informační schránky plus, která umožňuje subjektům, které využívaly Daňovou informační schránku k 31. prosinci 2020, nahlížení na vybrané údaje po přechodnou dobu (nejdéle devíti měsíců) i po ukončení služby Daňové informační schránky samotné.
Účinnost: N/A (publikováno 8. března 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

11. Nejčastější chyby při vyplňování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Informace Finanční správy České republiky o chybách, kterých se poplatníci daně z příjmů dopouštějí při podáváni přiznání k této dani za rok 2021.
Účinnost: N/A (publikováno 15. března 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

12. Příspěvek na solidární domácnost

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Informace Finanční správy České republiky k daňovému režimu příspěvku poskytovaného fyzické osobě, která bezplatně poskytla ubytování cizinci s dočasnou ochranou, podle zákona o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.
Účinnost: N/A (publikováno 22. března 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

13. Na podání papírového přiznání a zaplacení daně z příjmů zbývá pár dní. Jaké jsou možnosti platby?

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Informace Finanční správy České republiky ke způsobu a lhůtě platby daně z příjmů fyzických osob za rok 2021.
Účinnost: N/A (publikováno 23. března 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

14. Zaměstnávání občanů Ukrajiny, kteří přicházejí do České republiky v souvislosti s válečným konfliktem

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Informace Finanční správy České republiky k daňovému režimu odměn placeným ze zaměstnávání občanů Ukrajiny, kteří přišli do České republiky v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.
Účinnost: N/A (publikováno 23. března 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

PRÁVO EU

Nařízení

1. Novela nařízení, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Dotčené předpisy: nařízení, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy (č. 1126/2008)
Nařízení přináší novelizaci mezinárodních účetních standardů (IAS) č. 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky a č. 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby.
Platnost: od 23. března 2022
(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 68 pod č. 2022/357)

 

2. Novela prováděcího nařízení ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o osvědčení osvobození od DPH nebo spotřební daně

Dotčené předpisy: směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty (č. 2006/112/ES) a nařízení, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty (č. 282/2011)
Nařízení přináší nové znění přílohy č. II prováděcího nařízení týkající se prokazování osvobození od daně z přidané hodnoty nebo spotřební daně.
Platnost: od 16. března 2022
(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 88 pod č. 2022/432)