Přehled aktuálních novinek v právních předpisech

Vydáno: 5 minut čtení

Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nové legislativě: sdělení o výpovědích mezinárodních smluv, informace ke zdanění kryptoměn, upozornění na spolupráci s ukrajinskou daňovou správou, informace o vytvoření aplikace pro podávání žádostí o prominutí sankčních úroků na DPH a také dvě novely EU směrnic, mj. i šesté směrnice v oblasti uplatňování daně ve výjimečných situacích. 

1. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy mezi Českou republikou a Anguillou týkající se automatické výměny informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb

Dotčené předpisy: smlouva mezi vládou České republiky a vládou Anguilly týkající se automatické výměny informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb (č. 99/2006 Sb.m.s.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Sdělení informuje o tom, že Česká republika vypověděla smlouvu o automatické výměně informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb s Anguillou a platnost této smlouvy tak skončila k 1. lednu 2019.
Účinnost: k 1. lednu 2019
(Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 11/2022)

 

2. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Spojeným královstvím Montserrat

Dotčené předpisy: smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat (č. 101/2006 Sb.m.s.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Sdělení informuje o tom, že Česká republika vypověděla smlouvu o zdanění příjmů z úspor s Montserratem a platnost této smlouvy tak skončila k 13. červnu 2019.
Účinnost: k 13. červnu 2019
(Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 12/2022)

 

3. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Turks a Caicos

Dotčené předpisy: smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Turks a Caicos (č. 100/2006 Sb.m.s.)  a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Sdělení informuje o tom, že Česká republika vypověděla smlouvu o zdanění příjmů z úspor s Turks a Caicos a platnost této smlouvy tak skončila k 13. červnu 2019.
Účinnost: k 13. červnu 2019
(Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 13/2022)

 

4. Informace GFŘ k daňovému posouzení transakcí s kryptoměnami (např. bitcoin)

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Rozsáhlá informace Generálního finančního ředitelství k daňovému režimu transakcí prováděných s kryptoměnami.
Účinnost: N/A (publikováno 30. března 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

5. Upozornění – Mezinárodní spolupráce s ukrajinskou daňovou správou

Dotčené předpisy: smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 103/1999 Sb.), zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (č. 164/2013 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Informace Finanční správy České republiky o přerušení podávání žádostí o mezinárodní spolupráci s Ukrajinou k 30. březnu 2022 z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině a nekontaktnosti ukrajinských finančních orgánů.
Účinnost: N/A (publikováno 5. dubna 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

6. Formulář zjednodušující oznamovací povinnost pro prominutí úroků z prodlení a prominutí úroku z posečkání na DPH pro podnikatele převážně provozující dopravu

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Informace Finanční správy České republiky o vytvoření aplikace pro podávání žádostí o prominutí sankčních úroků na DPH pro podnikatele převážně provozující dopravu ve smyslu rozhodnutí ministra financí publikovaného ve Finančním zpravodaji č. 6/2022.
Účinnost: N/A (publikováno 5. dubna 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

7. Vybrané dotazy k předávání účetní závěrky do sbírky listin prostřednictvím správce daně

Dotčené předpisy: zákon o účetnictví (č. 563/1991 Sb.)
Přehled odpovědí Finanční správy České republiky na otázky k nové možnosti podat účetní závěrku do sbírky listin obchodního rejstříku prostřednictvím finančního úřadu.
Účinnost: N/A (publikováno 6. dubna 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

PRÁVO EU

Směrnice

1. Novela směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty

Dotčené předpisy: směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty (č. 2006/112/ES)
Novela směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty upravuje zejména pravidla aplikace snížené sazby této daně členskými státy a uplatňování daně při výjimečných situacích.
Implementace: do 31. prosince 2024
(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 107 pod č. 2022/542)

 

2. Novela směrnice o obecné úpravě spotřebních daní, pokud jde o bezdaňové prodejny nacházející se ve francouzském terminálu tunelu pod Lamanšským průlivem

Dotčené předpisy: směrnice o obecné úpravě spotřebních daní (č. 2008/118/ES)
Novela osvobozuje od daně zboží podléhající spotřební dani prodávané v bezdaňových prodejnách, které se nacházejí ve francouzském terminálu tunelu pod Lamanšským průlivem v Coquelles, cestujícím, kteří jsou držiteli přepravních dokladů platných pro cestu do Spojeného království přes pevné spojení v Lamanšském průlivu.
Platnost: od 26. dubna 2022
(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 107 pod č. 2022/543)