Přehled aktuálních novinek v právních předpisech

Vydáno: 7 minut čtení

Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nové legislativě: novelizace zákona o daních z příjmů, zákona o spotřebních daních a zákona o dani silniční, nařízení o zvýšení důchodů, nová sdělení k daňovým smlouvám ve Finančním zpravodaji a také změny v předpisech EU.

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ v rozsahu verze Expert!

Chci přístup ZDARMA

1. Zákon o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Novela zákona o daních z příjmů jednorázově zvyšuje limit odčitatelnosti darů na tzv. charitativní účely a upravuje daňový režim bezúplatných plnění poskytnutých v roce 2022 na pomoc Ukrajině.
Účinnost: od 28. května 2022
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 128/2022)

 

2. Novela zákona o spotřebních daních

Dotčené předpisy: zákon o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb.)
Přechodné snížení daně z minerálních olejů.
Účinnost: od 1. června 2022 do 30. září 2022
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 131/2022)

 

3. Nařízení vlády o třetím zvýšení důchodů v roce 2022

Dotčené předpisy: zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.)
Nařízení přináší zvýšení starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů s účinností počínaje splátkou důchodu splatnou po 31. srpnu 2022.
Účinnost: od 1. září 2022
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 136/2022)

 

4. Nařízení vlády o třetím zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022

Dotčené předpisy: zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.)
Nařízení přináší zvýšení příplatků k důchodům pobíraným účastníky odboje s účinností počínaje splátkou důchodu splatnou po 31. srpnu 2022.
Účinnost: od 1. září 2022
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 137/2022)

 

5. Novela zákona o daních z příjmů, zákona o dani silniční a zákona o ochraně ovzduší

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a zákon o dani silniční (č. 16/1993 Sb.)
Novela zákona o daních z příjmů mění pravidla přidanění vozidel užívaných pro služební i pro soukromé účely na straně zaměstnanců pro tzv. nízkoemisní motorová vozidla a zkracuje dobu daňového odpisování pro dobíjecí stanice pro elektromobily.
Novela zákona o dani silniční mění předmět daně a této dani podrobuje pouze motorová vozidla a přípojná vozidla s nejvyšší přípustnou hmotností nepřevyšující 3,5 tuny.
Účinnost:
od 1. července 2022
od 1. ledna 2025 (vybraná ustanovení)
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 142/2022)

 

6. Sdělení ke Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Dotčené předpisy: smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 23/1982 Sb.) a mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (č. 32/2020 Sb.m.s.)
Novelizace smlouvy o zamezení dvojího zdanění se Španělskem reagující na přijetí úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků.
Účinnost: publikováno 13. června 2022
(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 8/2022)

 

7. Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Dotčené předpisy: smlouva mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 65/2011 Sb.m.s.) a mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (č. 32/2020 Sb.m.s.)
Novelizace smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Čínou reagující na přijetí úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků.
Účinnost: publikováno 21. června 2022
(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 9/2022)

 

8. Informace k novele zákona o dani silniční

Dotčené předpisy: zákon o dani silniční (č. 16/1993 Sb.)
Souhrnná informace k novele zákona o dani silniční publikované pod č. 142/2022 Sb.
Účinnost: N/A (publikováno 8. června 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

9. Mám v pořádku přiznanou silniční daň?

Dotčené předpisy: zákon o dani silniční (č. 16/1993 Sb.)
Informace k probíhající revizi daňových povinností poplatníků, kteří mají povinnost podávat přiznání k dani silniční z nákladních a přípojných vozidel s největší povolenou hmotností 12 tun a více.
Účinnost: N/A (publikováno 15. června 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

10. Doplnění častých otázek a odpovědí k DAC6

Dotčené předpisy: zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (č. 164/2013 Sb.)
Aktualizovaný přehled otázek a odpovědí Finanční správy ČR k DAC6.
Účinnost: N/A (publikováno 21. června 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

11. Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Účinnost: publikováno 23. června 2022
(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 10/2022)

 

PRÁVO EU

Nařízení

1. Novela nařízení (ES) č. 31/96, pokud jde o instituce způsobilé pro osvobození od spotřební daně

Dotčené předpisy: nařízení Komise o potvrzení o osvobození od spotřební daně (č. 31/96)
Nový formulář potvrzení o osvobození od spotřební daně reagující na zavedení osvobození od DPH a spotřební daně pro obranné úsilí vynakládané v rámci Unie.
Platnost: od 19. června 2022
(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 147 pod č. 2022/829)

 

Směrnice

1. Novela směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o prodloužení doby použitelnosti volitelného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů a mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH

Dotčené předpisy: směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty (č. 2006/112/ES)
Prodloužení možnosti členských států zavést mechanismus přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů a mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH do 31. prosince 2026.
Implementace: platná od 11. června 2022
(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 155 pod č. 2022/890)

 

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ Expert!

• Přístup ke všem článkům s příklady
• Sekce Otázky a odpovědi v plném znění
• Předpisy včetně porovnávání časových znění
• Komentáře, důvodové zprávy, judikatura
• Užitečné funkcionality pro urychlení vaší práce

 

Chci přístup ZDARMA