Důvodová zpráva k zákonu č. 102/2004 Sb., změna zákona o dani silniční

Vláda ČR Vydáno:
A. Zhodnocení platného právního stavu
Daň silniční byla zavedena v České republice počínaje rokem 1993 zákonem č. 16/1993 Sb. Silniční dani podléhaly od jejího zavedení až do konce roku 2002 pouze vozidla s přidělenou registrační značkou v České republice nebo registrovaná v zahraničí a používaná k podnikání nebo samostatné výdělečné činnosti. Od 1. ledna 2003 podléhají dani, a to podle závazného pravidla Směrnice EU, i vozidla nepoužívaná k podnikání pokud jejich hmotnost činí alespoň 12 tun a jde o vozidla určená výlučně k přepravám nákladů.
Od roku 1993, kdy byla silniční daň zavedena, byl zákon změněn zákonem č. 302/1993 Sb., a zákonem č. 243/1994 Sb., kterými se reagovalo zejména na nabyté zkušenosti s uplatňováním daně silniční a upraven byl postup poplatníků a správců daně při placení.
Dalším z

Související dokumenty

Zákony

102/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
302/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní
243/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb.
143/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
61/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
303/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
492/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
493/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění
207/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích