Důvodová zpráva k zákonu č. 207/2002 Sb., změna zákona o dani silniční

Poslanecká sněmovna PČR; Vláda ČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 207/2002 Sb., změna zákona o dani silniční
Ing.
Miloš
Zeman
Předseda vlády České republiky
Ing.
Jiří
Rusnok
Ministr financí
I. Obecná část
A. Zhodnocení platného právního stavu
Daň silniční byla zavedena v České republice počínaje rokem 1993 zákonem č. 16/1993 Sb. Předmětem daně jsou silniční vozidla s přidělenou státní poznávací značkou (registrační značkou) nebo evidovaná (registrovaná) v zahraničí a používaná k podnikání. Poplatníky daně jsou tedy vedle podnikatelských subjektů, t.j. právnických osob i fyzické osoby, které využívají vozidlo při činnostech, z nichž plynoucí příjmy jsou zdaňovány podle § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Poplatníky jsou i neziskové subjekty využívající vozidla k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů právnických osob.
Silniční dani podléhají i silniční vozidla evidovaná (registrovaná) v zahraničí, činí-li jejich celková hmotnost více než 3,5 tuny a jejich přípojná vozidla. Správcem daně je v tomto případě celní orgán na hraničním přechodu. Daňová povinnost je však modifikována jednak dvoustrannými mezivládními dohodami o mezinárodní silniční dopravě osob a nákladů a jednak reciprocitou dohodnutou mezi příslušnými ministerstvy České republiky a cizích států, jako např. dohoda mezi ministerstvy financí České republiky a Rakouska. Rakouská strana uplatňuje obdobu silniční daně na vozidla evidovaná (registrovaná) v České republice, je-li jejich celková hmotnost 12 tun a vyšší. Obdobně postupuje český stát vůči vozidlům reg

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
302/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní
243/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb.
143/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
61/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
303/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
492/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
190/1998 Sb., zákona o dani silniční ze dne 21. prosince 1992, č. 16 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 1. prosince 1993 č. 302 Sb., zákonem ze dne 7. prosince 1994 č. 243 Sb., zákonem ze dne 26. dubna 1996, č. 143 Sb., a zákonem č. 61/1998 Sb.

Nařízení vlády

110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy

Vyhlášky

102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
243/2001 Sb., o registraci vozidel