Důvodová zpráva k zákonu č. 307/2018 Sb., změna zákona o dluhopisech a dalších souvisejících zákonů

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Ing.
Andrej
Babiš,
Předseda vlády
JUDr.
Alena
Schillerová,
Ph.D.,
Ministryně financí
OBECNÁ ČÁST
1. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen
Návrh zákona se dotýká zejména těchto otázek:
-
revize právní úpravy hypotečních zástavních listů a úprava dalších druhů krytých dluhopisů,
-
výslovná úprava agenta pro zajištění a revize úpravy společného zástupce vlastníků dluhopisů (
trustee
),
-
výslovná úprava povinně konvertibilních dluhopisů (tzv. CoCos),
-
legislativně technické úpravy, zejména s ohledem na aktuální terminologii a na tzv.
zero bondy
, tedy dluhopisy (zejména státní) se záporným výnosem.
Hypoteční zástavní listy (dále též "
HZL
") je možno vydávat již dnes, nicméně úpravy vykazuje řadu nedostatků (viz níže), navrhuje se úpravu modernizovat. Agent pro zajištění je sjednáván již dnes, i když absentuje související výslovná právní úprava. Navrhuje se v zájmu odstranění právní nejistoty tento institut v zákoně výslovně upravit. Již dnes je možno vydávat odepisovatelné kapitálové nástroje, nicméně s ohledem na právní nejistotu není možné je vydávat s možností
konverze
. Navrhuje se výslovně tyto cenné papíry upravit za účelem odstranění právní nejistoty a faktické umožnění jejich vydávání. Aktuální zákon nereflektuje dostatečně novou terminologii soukromého i veřejného práva. Navrhuje se proto provést související revize.
Zero bondy
je možno vydávat již dnes (ač je zákon výslovně neupravuje), nicméně navrhuje se jejich postavení výslovněji umožnit z důvodu odstranění případné právní nejistoty.
Současná právní úprava HZL je obsažena zejména v zákoně č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále též "
ZoDluh
"), v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále též "
InsZ
") a ve vyhlášce České národní banky č. 164/2014 Sb., o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů. Informační povinnosti emitenta HZL jsou upraveny i ve výkazech V (ČNB) 39-04 "Doplňkové údaje banky/pobočky zahraniční banky o hypotečních úvěrech" a BD (ČNB) 18-04 "Hlášení banky/pobočky zahraniční banky o hypotečních zástavních listech a hypotečních úvěrech" podle vyhlášky České národní banky č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.
HZL jsou definovány, zjednodušeně řečeno, jako dluhopisy vydávané bankou, závazky, z nichž jsou kryty pohledávky z hypotečních úvěrů (tj. úvěrů zajištěných zástavním právem k nemovitosti) a zčásti popřípadě též náhradním způsobem (maximálně do výše 10 %). Z hlediska investorů činí tyto vlastnosti z HZL nadprůměrně bezpečné cenné papíry. Bance umožňuje
emise
HZL získat finanční prostředky na poskytování hypotečních úvěrů za výhodných podmínek.
Do konce března 2016 v ČR:
-
bylo sjednáno přes
926 tis. smluv
o hypotečním financování (bydlení se týkalo zhruba 825 tis. smluv) v hodnotě zhruba
1 882 mld. korun
(bydlení 1 455 mld. Kč),
z toho doposud nesplacené hypoteční úvěry tvoří
596 tis. smluv
(bydlení 542 tis. smluv) v hodnotě zhruba
890 mld. Kč
(bydlení 722 mld. Kč),
-
byly vydány HZL v objemu
832 mld. Kč
,
z toho v oběhu jsou HZL v objemu
535 mld. Kč
.
Jen pro srovnání, důvodová zpráva k ZoDluh v roce 2004 obsahovala tyto údaje: "
Od zakotvení institutu hypotečního zástavního listu v našem právním řádu zákonem o dluhopisech v roce 1990 stoupá obliba tohoto investičního nástroje u všech investorů. Nákup hypotečních zástavních listů slouží ke spolehlivému a dlouhodobému investování. Hypoteční zástavní listy používají banky na pasivní straně své bilance jako zdroj financování poskytnutých úvěrů. V roce 2002 bylo v ČR sjednáno přes 21,5 tis. smluv o hypotečním financování (bydlení se týkalo zhruba 19,6 tis. smluv) v hodnotě zhruba 30 mld korun (bydlení 22,7 mld Kč) a zároveň byly vydány hypoteční zástavní listy v objemu 9,35 mld Kč a jejich celkový objem v oběhu k 31. 12. 2002 činil 33,15 mld Kč. Vzhledem k nízkým výnosům u bankovních depozitních produktů jsou hypoteční zástavní listy jedním z nejatraktivnějších finančních nástrojů na trhu
." (není ale zřejmé, zda se skutečně myslelo "za rok 2002" nebo "v roce 2002", zejména u vydaných HZL je objem v oběhu než objem vydaných). Od roku 2002 je tak zřetelný nárůst jak v počtu sjednaných hypotečních úvěrů (je jich 43x více) a v objemu poskytnutých hypotečních úvěrů (cca 63x více), tak v objemu HZL v oběhu (16x více).
Mezinárodní investoři a ratingové agentury nicméně spatřují ve stávající právní úpravě HZL (zejména ve vztahu k InsZ) nedostatky oproti právní úpravě řady jiných evropských zemí. Ukazuje se, že stávající právní úprava je zastaralá nejen oproti Západu, ale také oproti Polsku, Maďarsku a Rumunsku. V právní úpravě totiž chybí celá řada ustanovení nebo dokonce institutů, které lze najít v ostatních vyspělých evropských právních úpravách. To má za následek poměrně negativní hodnocení právního rámce pro HZL ze strany ratingových agentur. Výsledkem je nižší atraktivita HZL emitovaných českými bankami oproti obdobným cenným papírům emitovaných jejich zahraničními konkurenty. Nejzávažnějšími identifikovanými nedostatky jsou:
(a)
nejasný rozsah a režim hypoteční podstaty (§ 375 InsZ) v případě úpadku emitenta především s ohledem na okamžik vzniku hypoteční podstaty a rozsah aktiv, která budou do hypoteční podstaty náležet (typicky nejistota ohledně splátek hypotečních úvěrů), jakož i skutečného vlivu zahájeného insolvenčního řízení na hypoteční podstatu a závazky z HZL (nebude mít insolvenční správce zájem na tom, aby majetek z hypoteční podstaty získal do majetkové podstaty?) a
(b)
automatické zesplatnění závazků z HZL v případě prohlášení konkursu na majetek emitenta (tzv. akcelerace).
Nicméně je zde i celá řada dalších dílčích nedostatků. Je přitom zřejmé, že veškeré tyto nedostatky jsou
relevantní
nejen pro HZL vydávané na mezinárodních trzích, ale naprosto stejnými nedostatky trpí rovněž HZL vydávané na domácím trhu a v podstatě současný právní rámec pro vydávání HZL jako celek. Jedná se tudíž o zásadní nedostatky právní úpravy, které ve svém důsledku mohou mít značné dopady pro celý bankovní a finanční sektor zejména s ohledem na systemické riziko s těmito cennými papíry spojené.
Poptávku po zlepšení stávající právní úpravy a zavedení některých nových institutů do úpravy HZL ukázaly i výsledky veřejné konzultace Ministerstva financí č. I/2014 - Kapitálový trh: konzultační materiál na téma - dluhopisy. Tato konzultace se setkala s kladným přijetím ze strany všech významných subjektů.
Současný právní stav není v rozporu se zákazem diskriminace, ani není v rozporu s principem rovnosti mužů a žen.
2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně zhodnocení návrhu zákona ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen
Návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se novelizuje zejména ZoDluh, ale v dílčích otázkách i InsZ, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále též "
ZoB
") a zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále též "").
Návrh zákona v zásadě zcela nahrazuje stávající úpravu HZL v § 28 až 32 ZoDluh novou úpravou tzv. krytých dluhopisů, což je širší pojem než HZL (byť se snaží alespoň o jakousi kontinuitu se stávající úpravou), která upravuje též režim krytých dluhopisů a krytých bloků a její správu v případě úpadku emitenta, a zároveň zcela vyjímá kryté dluhopisy a kryté bloky z účinků InsZ. Novelizace ostatních právních předpisů se týká vynětí krytých dluhopisů a krytých bloků (v dnešní terminologii "hypoteční podstata") z účinků určitých opatření přijatých podle těchto předpisů. Nově se navrhuje pro HZL označení "krytý dluhopis", aby se zohlednilo, že krycími aktivy nemusí být jen hypoteční úvěry, ale například i dluhy veřejnoprávních subjektů, nicméně dnešní HZL lze považovat za subkategorii krytých dluhopisů (viz též přechodná ustanovení).
Navrhovaná právní úprava je inspirována zejména německým zákonem
Pfandbriefgesetz
(zákon o zástavních listech) z roku 2005, současně se ale přihlíželo i k ostatním dokumentům, které byly dostupné, například k právní úpravě v Belgii, Polsku či Rumunsku či k aktuálním trendům v oblasti panevropské regulace.
Hlavní změny, které navrhovaná právní úprava přináší, jsou následující:
(a)
Rozšíření a zkvalitnění pojmového a definičního aparátu s ohledem na standardní terminologii používanou v právních úpravách krytých dluhopisů (
covered bonds, Pfandbriefe
) takřka ve všech západoevropských zemích (krycí aktiva, krycí portfolio, monitor krytých bloků, apod.);
(b)
Emitent krytých dluhopisů bude mít možnost vytvářet více tzv. samostatných krytých bloků, které budou tvořit hypoteční úvěry a ostatní krycí aktiva, přičemž takto nově vytvořené kryté bloky budou moci sloužit k oddělenému krytí závazků z jednotlivých emisí krytých dluhopisů nebo všech emisí krytých dluhopisů v rámci jednoho emisního programu, a to vždy podle svobodné volby konkrétního emitenta krytých dluhopisů;
(c)
Zahájení insolvenčního řízení ani prohlášení úpadku nebo konkurzu na emitenta krytých dluhopisů nebude mít vliv ani na režim hypotečních úvěrů či jiných krycích aktiv, které budou tvořit kryté bloky a hypoteční podstatu, ani na závazky emitenta z vydaných krytých dluhopisů;
(d)
"Hypoteční podstata" vznikne okamžikem jmenování nuceného správce krytých bloků, které by mělo být bezprostředně před nebo po zahájení insolvenčního řízení nebo v důsledku jiné obdobné události s tím, že hypoteční podstatu budou tvořit veškeré kryté bloky příslušného emitenta krytých dluhopisů (pojem "hypoteční podstata" se ale nově opouští). Součástí "hypoteční podstaty" budou veškerá aktiva zapsaná v rejstříku krycích aktiv bez ohledu na to, zda jejich hodnota převyšuje hodnotu závazků z krytých dluhopisů krytých v rejstříku zapsanými krycími aktivy (tzn. bez ohledu na to, že je
emise
krytých dluhopisů dobrovolně přezajištěna). "Hypoteční podstatu" budou tvořit rovněž veškeré peněžní příjmy, které emitent krytých dluhopisů do krytého bloku obdrží jako plnění z jakýchkoli pohledávek tvořících tento krytý blok. Čili jmenováním správce krytých bloků se režim krytých bloků mírně mění (nelze již zapisovat nová krycí aktiva a nově do krycího portfolia spadají i splátky dluhů, které jsou krycími aktivy);
(e)
Ve vztahu k "hypoteční podstatě" bude vždy jmenován samostatný a nezávislý správce (půjde o nedobrovolného, a tedy nuceného, správce, kterého bude jmenovat Česká národní banka jako orgán dohledu nad bankami) všech krytých bloků daného emitenta. Tento správce bude vždy osoba odlišná od insolvenčního správce jmenovaného soudem ve vztahu k emitentovi krytých dluhopisů a nezávislá na tomto insolvenčním správci;
(f)
S ohledem na skutečnost, že zahájení insolvenčního řízení ani prohlášení úpadku nebo konkurzu na emitenta krytých dluhopisů nebude mít vliv na závazky emitenta z vydaných krytých dluhopisů, nedojde k automatické splatnosti (akceleraci) závazků z krytých dluhopisů v důsledku žádné z těchto skutečností; a
(g)
Derivátové nástroje, které mají sloužit k eliminaci či zajištění rizika spojeného s emisí krytých dluhopisů, budou postaveny na roveň ostatním krycím aktivům a budou zahrnuty do krytých bloků a hypoteční podstaty v případech, kdy má emitent z těchto nástrojů pohledávku, a zároveň budou postaveny na roveň závazkům z krytých dluhopisů v případech, kdy má emitent z těchto nástrojů závazek.
Již dnes jsou HZL považovány z hlediska práva EU za kryté dluhopisy, neboli "
covered bonds
", a to zejména s ohledem na čl. 52 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), ve znění pozdějších předpisů (dále též "
UCITS IV
"), která byla transponována do § 17 odst. 2 písm. c) nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů. Tuto terminologii reflektuje i stávající definice "krytého dluhopisu" v § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (dále též "
ZOPRK
"). Úpravu "
covered bonds
" obsahuje i čl. 129 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále též "
CRR
"). Ne všechny "covered bonds" ale musí být v souladu se CRR (dále též "
CRR compliant
"), tzn., ne všechny musí plnit celkem přísné požadavky CRR (včetně prováděcího nařízení o likviditě či obecných pokynů EBA). Oproti této úpravě je úprava v čl. 52 odst. 4 prvním pododstavci UCITS IV relativně kusá a říká jen: "
Členské státy mohou limit ve výši 5 % stanovený v odst. 1 prvním pododstavci zvýšit nejvýše na 25 % v případě dluhopisů emitovaných úvěrovou institucí se sídlem v členském státě, která na základě právních předpisů podléhá zvláštnímu veřejnému dohledu určenému na ochranu držitelů dluhopisů. Zejména musí být výnosy z
emise
těchto dluhopisů investovány v souladu s právními předpisy do aktiv, která jsou po celou dobu platnosti dluhopisů schopna krýt závazky spojené s těmito dluhopisy a která by v případě neplnění emitenta byla přednostně použita pro výplatu jistiny a narostlého úroku.
".
Již novela ZoDluh č. 172/2012 Sb. umožnila, aby české banky vydávaly HZL podle zahraničního práva (typicky půjde o obecné dluhopisové právo, např. anglické, německé nebo amerického státu New York, které je pro zahraniční investory snáze pochopitelné než například české dluhopisové právo).
Nově se však umožňuje, aby HZL, resp. kryté dluhopisy, byly označeny odpovídajícím názvem v cizím jazyce (typicky angličtině, tedy "
mortgage covered bonds
", nebo v němčině, tedy "
Hypothekenpfandbriefe"
). Není již nadále vyžadováno, aby HZL (resp. krytý dluhopis) obsahoval označení "hypoteční zástavní list", nicméně toto označení je i nadále chráněno. Cílem ochrany tohoto označení je značná obliba HZL mezi drobnými investory v současné době. Slova "zástavní list" jsou ekvivalentem německého "
Pfandbrief
".
Kryté dluhopisy jsou obecně považovány za velmi bezpečné aktivum a jsou investory vyhledávány. Velmi oblíbené jsou například německé
Pfandbriefe
, velký trh s krytými dluhopisy je ale již tradičně například v Dánsku. V poslední době řada zemí svou úpravu krytých dluhopisů modernizovala, například Rumunsko, Slovensko nebo Belgie. Proto se i v České republice navrhuje tuto úpravu modernizovat, respektive standardizovat, tj. upravit tak, aby byla pro investory srozumitelná, zejména s ohledem na to, co od krytých dluhopisů zpravidla očekávají. Investoři zpravidla očekávají ochranu v insolvenci (
bankruptcy remoteness
), respektive
ring-fencing
aktiv, a dále tzv.
dual recourse
, tj. pohledávku za emitentem i za krycími aktivy. V českém právu se v poslední době objevilo několik příkladů
ring-fencingu
- kromě již tradičních podílových fondů to bylo zejména zavedení svěřenských fondů v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též "") a dále zavedení podfondů investičních fondů v zákoně č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále též ""). Ochranu věřitelů v insolvenci upravuje již dnes platný InsZ v § 375, a to institutem nazvaným "hypoteční podstata". Ač toto ustanovení nebylo nikdy v praxi využito, vznikají obavy, jak by v praxi fungovalo. Zejména není zřejmé, jak se bude zacházet se splátkami hypoték, kterými jsou HZL zajištěny. Také jsou obavy z automatické akcelerace splatnosti dluhopisů s ohledem na § 250 InsZ. To v očích investorů snižuje kvalitu HZL a banky tak musí investorům platit větší rizikovou přirážku (vyšší úroky), přičemž jde o zákonnou úpravu, kterou banky nemohou zhojit v emisních podmínkách.
Na přípravě nové právní úpravy krytých dluhopisů pracuje Ministerstvo financí ve spolupráci s Českou bankovní asociací, Českou národní bankou a Ministerstvem spravedlnosti již delší dobu, o čemž svědčí například

Související dokumenty

Zákony

190/2004 Sb., o dluhopisech
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
21/1992 Sb., o bankách
256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
172/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
89/2012 Sb., občanský zákoník
240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
1/1993 Sb., Ústava České republiky
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
137/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
148/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
6/1993 Sb., o České národní bance
227/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
99/1963 Sb., občanský soudní řád
84/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
136/1995 Sb., o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o výměně údajů z informačních fondů obsažených v rejstříku trestů
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu podpory investic, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů)
370/2017 Sb., o platebním styku

Nařízení vlády

243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování

Vyhlášky

164/2014 Sb., o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů
346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizacii rodinných domků v osobním vlastnictví

Mezinárodní smlouvy

44/2004 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
115/2001 Sb.m.s. o přijetí Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat