Důvodová zpráva k zákonu č. 413/2005 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných skutečností

Vláda ČR Vydáno:
Obecná část
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti byl vypracován na základě usnesení vlády č. 390 ze dne 23. dubna 2003. Hlavními cíli předloženého návrhu je
a) novelizací některých zákonů zrušit ty části, ve kterých byl novelizován zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů,
b) novelizací příslušných zákonů umožnit poskytování údajů a informací Národnímu bezpečnostnímu úřadu (ve stanovených případech též zpravodajským službám a Ministerstvu vnitra) jako správnímu úřadu provádějícímu a zajišťujícímu bezpečnostní řízení ze strany státních orgánů, které mají tyto údaje a informace v držení. Jde o údaje a informace zcela nezbytné pro objektivní posouzení a ověření všech podmínek pro přístup k utajovaným informacím, resp. vydání osvědčení (dokladu) o bezpečnostní způsobilosti,
c)vymezení citlivých činností, jejichž zneužitím by mohla být ohrožena bezpečnost státu nebo jiný důležitý zájem České republiky, přímo v jednotlivých zákonech,
d)v příslušných zákonech nahradit pojem utajovaná „skutečnost“ pojmem utajovaná „informace“.
Předložený návrh tedy obsahuje jednak novely zákonů, kterými se prolamuje povinnost mlčenlivosti nebo ukládá povinnost sdělovat (předávat) nezbytné údaje Národnímu bezpečnostnímu úřadu (ve stanovených případech též zpravodajským službám a Ministerstvu vnitra), jednak novely zákonů v působnosti zainteresovaných subjektů (ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy), ve kterých se vymezují citlivé činnosti, resp. stanoví podmínka platného dokladu pro jejich výkon a jednak v částech dvacet tři až sedmdesát jedna jsou obsaženy novely zákonů v souvislosti se zavedením nového pojmu – utajovaná „informace“; je nutné tímto pojmem nahradit původní pojem utajovaná „skutečnost“ ve všech dotčených zákonech. Současně je třeba v těchto zákonech, zejména v poznámkách pod čarou, nahradit číslo a název původního zákona číslem a názvem navrhovaného zákona.
Na návrhu spolupracoval Národní bezpečnostní úřad s Ministerstvem vnitra a s dalšími ministerstvy a některými ústředními správními úřady, kterých se obsah návrhu zákona též týká.
Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky i s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.
Právní akty Evropských společenství se na tyto oblasti nevztahují. Pouze nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002, kterým se stanoví pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví (dále jen „nařízení“) mj. stanovuje institut ověření spolehlivosti osob jako součást posouzení osobní způsobilosti k přístupu bez doprovodu do vyhrazených bezpečnostních prostor letišť. Ověření spolehlivosti osob spočívá v ověření totožnosti osoby, jejího životopisu včetně případné trestné činnosti. Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), upravuje v části druhé bezpečnostní způsobilost fyzických osob jako předpoklad pro výkon citlivých činností. Jeví se velmi praktické, použít tyto nástroje zákona pro zabezpečení uvedených úkolů a činností stanovených nařízením.
Stanovením citlivých činností v oblasti civilního letectví

Související dokumenty

Zákony

148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
310/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
18/2000 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv
29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů ( zákon o poštovních službách )
517/2002 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony
30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
99/1963 Sb., občanský soudní řád
6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
60/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů
283/1991 Sb., o Policii České republiky
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
151/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů
38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
140/1961 Sb., Trestní zákon
283/1993 Sb., o státním zastupitelství
42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech
320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
426/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
518/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb.
257/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech
361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
500/2004 Sb., správní řád

Nařízení vlády

436/2002 Sb., kterým se provádí zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)