Účtování o majetku u ÚSC - 9. část

Vydáno: 14 minut čtení

Předkládáme vám devátý díl z desetidílného seriálu k otestování vašich znalostí v oblasti účtování o majetku u ÚSC. Chybné účtování o majetku může mít dopad na výsledek hospodaření. Opravování dlouholetých účetních či evidenčních chyb bývá složité a pracné. V neposlední řadě je správné účtování o majetku důležité z hlediska případné přijaté dotace.

 

Účtování o majetku u ÚSC – 9. část
Bc.
Klára
Vavrišinová
V částech 1–3 byla vysvětlena obecná pravidla evidence, účtování a oceňování dlouhodobého majetku.
Od části 4 se zabýváme
konkrétními postupy účtování.
Účtování o majetku je rozsáhlé téma. Pro účely seriá­lu jsme vybrali podstatné informace
k teoretickým znalostem o dlouhodobém majetku.
Poznámka:
V dokumentu je používán pojem „vyhláška“ ve smyslu vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.
 
Základní výklad a otázky k části 9 – Směna majetku
Řešené oblasti v části 9
Bod ČÚS č.709
Aplikace RH na majetek určený ke směně
3.4.3.
Účtování o směně
3.4.4.
 
Pravidla účtování o směně
Ve třetí části jsme si směnu definovali jako úplatný převod majetku, kdy za pořizovaný majetek nehradíme úplatu ve formě peněz, ale jako protihodnotu poskytujeme svůj majetek. Dále jsme si vysvětlili princip ocenění při směně majetku:
Je-li pořizovací cena nabývaného majetku definovaná ve směnné smlouvě, oceňujeme jej pořizovací cenou. K pořizovací ceně přičítáme
společné
související náklady ve výši jedné poloviny (druhá polovina se vztahuje ke směně vyřazovanému majetku).
Poznámka:
Pokud se některý související náklad týká pouze pozbývaného majetku, účtuje se jako celý jako provozní náklad. Pokud se týká jen nabývaného majetku, účtuje se celý na účet 042.
V případě, že není hodnota majetku ve smlouvě uvedena, oceňujeme nabývaný majetek reprodukční pořizovací cenou (RPC), k níž nepřipočítáváme související náklady. Poznámka: Podle některých odborných výkladů je více vypovídající související náklady k RPC připočítávat. Z hlediska oceňování majetku je nutné sledovat změny, které má přinést nový zákon o účetnictví.
Z právního hlediska se jedná o směnu v případě, kdy:
a)
je uzavřena směnná smlouva –
formální hledisko;
b)
smlouva obsahově odpovídá směně –
věcné hledisko
(protihodnotou za předávaný majetek nejsou peníze ani např. poskytnutí služby, ale předání majetku protistrany).
Poznámka 1:
V praxi je přitom jedno, zda pozbývaný a nabývaný majetek jsou stejného, či rozdílného charakteru. Může tak v praxi teoreticky nastat situace směny pozemku za stavbu apod. Je potřeba dát pozor na případy, kdy je uzavřena směnná smlouva a zároveň smlouva kupní. Ne vždy je z názvu patrné, co vše je obsahem smlouvy, v praxi jsou uzavírány směnné smlouvy, jejichž obsahem je z právního hlediska nejen směna majetku, ale např. i prodej, koupě, zřízení služebnosti apod. Je tedy nutné vždy důkladně posuzovat obsah konkrétní smlouvy.
Poznámka 2:
Za směnu se nepovažuje bezúplatný převod majetku (za nabytý či pozbytý majetek není protihodnota).
V
 
souladu s bodem 3.4.3. ČÚS č. 709 se na majetek určený ke směně hledí jako na majetek určený k prodeji, tzn.
při směně se aplikuje metoda RH,
která byla vysvětlena v předcházející části (ale z důvodu poškození vypovídací schopnosti výkazu aplikovat RH při směně není některými účetními odborníky doporučováno).
O zařazení směnou nabytého majetku a vyřazení směnou pozbytého majetku účtujeme stejně jako u jiného úplatného převodu:
a)