Přehled změn právních předpisů

Vydáno: 19 minut čtení

V následujícím příspěvku bychom zrekapitulovali změny právních předpisů za období od letošního května do současné doby. Věnovali bychom se také zajímavým materiálům a informacím zveřejněným na stránkách Ministerstva financí a Finanční správy.

Přehled změn právních předpisů
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
 
Novinky ve Sbírce předpisů ČR
Nejdříve bychom se zaměřili na právní předpisy zveřejněné v tomto období ve Sbírce předpisů ČR.
Pod č. 93/2022 Sb. byl zveřejněn zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Novela představuje transpozice směrnic EU, konkrétně revizi alkoholové směrnice 92/83/EHS, která definuje pravidla pro aplikaci spotřebních daní v případě alkoholu a alkoholických výrobků, dále transpozici směrnice o společném obraném úsilí a transpozice směrnice 2021/1159, která umožňuje rozšířit osvobození od daně, aby při nákupu zboží (ať již z jiného členského států, ze třetí země, nebo v rámci tuzemska) nebo při přijetí služby s místem plnění v tuzemsku bylo toto umožněno Evropské komisi nebo agentuře nebo dalším subjektům založeným podle práva Evropské unie, čímž by mělo dojít k odstranění daně z přidané hodnoty jako nákladového faktoru pro programy Evropské unie, které jsou koncipovány jako pomoc členským státům. Rozsah tohoto osvobození se vztahuje pouze na dovoz zboží, dodání zboží či poskytnutí služby ve vztahu k reakci na pandemii COVID-19.
Z pohledu běžné praxe tedy nijak zásadní novela.
Vyhláškou č. 116/2022 Sb. se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb. Touto změnou došlo ke změně ceny průměrné ceny benzinu a nafty pro účely výpočtu náhrad cestovních výdajů.
Sdělením č. 127/2022 Sb., MPSV ČR vyhlásilo částku odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částku 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory. Pro tyto účely 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2021 činí částku 18 900 Kč.
Pod č. 128/2022 Sb. byl zveřejněn zákon o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vy

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
93/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
127/2022 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě
214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů
216/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Nařízení vlády

361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
204/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
205/2022 Sb., o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022
228/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů
290/2022 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023

Vyhlášky

511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
47/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
116/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb.
237/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů