Daňové a účetní novinky v roce 2024

Vydáno: 41 minut čtení

Tento článek shrnuje hlavní daňové změny a zaměřuje se na nejdůležitější daňové změny, které je nutné uplatňovat již od počátku roku 2024 – např. pokud jde u DPH o vykazování opravných daňových dokladů k plněním uskutečněným v roce 2023 nebo pokud jde o daně z příjmů o změny ve zdanění mezd za leden 2024 vč. odvodů pojistného. Článek se tedy nevěnuje změnám, které bude nutné uplatnit např. až v přiznáních k daním z příjmů za zdaňovací období roku 2024. Protože pro rok 2024 nebyla změn ušetřena ani oblast účetnictví, tak se článek věnuje i účetním novinkám.

 

Daňové a účetní novinky v roce 2024
Ing.
Pavel
Běhounek
 
Úvodní přehled
Největší množství změn přinesl tzv.
konsolidační balíček
, tedy zákon č. 349/2023 Sb. obsahující zásadní změny zákona o daních z příjmů, zákona o DPH a také zákona o účetnictví – těmto změnám jsou věnovány další samostatné kapitoly; u změn daní z příjmů a DPH je přitom upozorněno i na novelizace jinými předpisy než konsolidačním balíčkem.
U
daně z nemovitých věcí
došlo pro rok 2024 především ke zvýšení daně, což není důvodem pro podávání daňového přiznání. Byla přijata i celá řada dalších změn – některé jsou spojeny s povinností podat daňové přiznání (např. pro uplatnění vyšší sazby daně za zpevněné plochy pozemků používaných k podnikání, pokud se jedná o pozemky jiného druhu než ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří), jiné se uplatní i bez nutnosti podat daňové přiznání (např. vyjmutí rybníků s intenzivním chovem ryb z předmětu daně). Podrobné informace ke změnám v dani z nemovitých věcí naleznete na webu Finanční správy www.financnisprava.cz v sekci Daně / Daň z nemovitých věcí / Novela zákona o dani z nemovitých věcí (konsolidační balíček).
Konsolidační balíček novelizoval od 1. 1. 2024 také zákon
o dani silničn
í – z těchto změn má větší praktický význam pouze úprava stanovení výše daně v případě změny poplatníka – pokud došlo během roku 2023 ke změně v osobě poplatníka, tak za měsíc změny platí 1/12 daně jak původní, tak nový poplatník; od roku 2024 za měsíc změny v osobě poplatníka platí 1/12 daně jen nový poplatník.
Změny nemají větší praktický význam. Např. to, že podle novelizovaného § 155a nemůže být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě přeplatek na dani vrácen poštovním poukazem, ale výhradně na bankovní účet, by nemělo činit žádné praktické problémy. Právnické osoby se nadále registrují k dani z příjmů právnických osob podle § 39a zákona o daních z příjmů, a tudíž se jim podle § 155a odst. 3 případný přeplatek na dani vždy vrací na číslo uvedené v přihlášce k registraci, popř. na číslo účtu nahlášené při změnách registrovaných údajů.
Fyzické osoby se však v důsledku nového obsahu § 39 zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2024 již
neregistrují k dani z příjmů fyzických osob
z důvodu pobírání příjmů ze samostatné činnosti. Stane-li se tedy někdo osobou samostatně výdělečně činnou, tak se již neregistruje k dani z příjmů fyzických osob a nemá tedy daňové identifikační číslo. Stávající registrace budou automaticky OSVČ rušeny – registrace a registrační povinnost pochopitelně nadále trvá z jiného důvodu, konkrétně může být OSVČ registrována k dani jako plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti anebo jako plátce srážkové daně anebo jako plátce DPH.
Většina OSVČ tedy přestala být v roce 2024 registrována k dani – pro
vrácení případného přeplatku na dani
na bankovní účet tedy již nejsou omezeny číslem účtu evidovaným u finančního úřadu (§ 155a odst. 3 daňového řádu) a přeplatek na dani jim podle § 155a daňového řádu může být vrácen na libovolný bankovní účet (třeba i na bankovní účet jiné osoby).
Pokud jde o daně, tak konsolidační balíček dále přinesl důležité změny např. také do oblasti spotřebních daní či daně z hazardních her a do daní upravených zákonem 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů – daň ze zemního plynu, daň z pevných paliv a daň z elektřiny.
Pro rok 2024 došlo k důležitým změnám v
pojistném na důchodové pojištění vč. změn týkajících se dohod o provedení práce
– viz informace věnované změnám pro zaměstnavatele a změnám pro OSVČ v aplikaci DAUČ.
Od 22. 9. 2023 platí a od 23. 9. 2023 je účinný zcela nový předpis upravující tzv.
preventivní restrukturalizaci
(zákon č. 284/2023 Sb.), ke kterému byl přijat doprovodný zákon č. 285/2023 Sb. novelizující od
23. 9. 2023
také zákon o daních z příjmů [odpis pohledávky dotčené restrukturalizačním plánem dle § 24 odst. 2 písm. y)] a zákon o DPH (oprava základu daně dle § 42 u pohledávky za dlužníkem v preventivní restrukturalizaci). Během roku 2024 se nepochybně institut preventivní restrukturalizace začne využívat více, než tomu bylo v roce 2023, a tudíž se častěji uplatní i související daňové změny.
V návaznosti na

Související dokumenty

Aktuality

Konsolidační balíček vyšel pod č. 349/2023 Sb.
Přehledně: Které změny přinese rok 2024 nejen pro občany

Články

Daň z nemovitých věcí aneb na co dát pozor při plnění povinností na rok 2024
Praktické dopady konsolidačního balíčku na nemovité věci od 1. 1. 2024
Daň z nemovitých věcí 2023
Změny zdanění příjmů FO od roku 2024 a komplexní příklad zdanění za rok 2023 s vyznačenými změnami

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
111/1994 Sb., o silniční dopravě
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
500/2004 Sb., správní řád
261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
283/2021 Sb., stavební zákon
284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
Zákon č. 432/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
284/2023 Sb. o preventivní restrukturalizaci
Zákon č. 285/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
417/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon č. 462/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří

Vyhlášky

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
Vyhláška č. 443/2023 Sb., kterou se mění některé vyhlášky provádějící zákon o účetnictví v souvislosti s vedením účetnictví v jiné než české měně, dorovnávací daní a vymezením čistého obratu