Novinky a změny v právních předpisech

Vydáno: 3 minuty čtení
Novinky a změny v právních předpisech
Vyhláška o nakládání s radioaktivním odpadem
Vyhláška č. 377/2016 Sb., o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie, vyšla v částce č. 151/2016 Sb., rozeslané 18. 11., s účinností od 1. 1. 2017.
Vyhláška o umístění jaderného zařízení

Související dokumenty

Zákony

13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
252/1997 Sb. o zemědělství
78/2004 Sb. o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
634/2004 Sb. o správních poplatcích
111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
146/2016 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
147/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
148/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
150/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
367/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
368/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
369/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
370/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
371/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

209/2004 Sb. o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
151/2016 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady
366/2016 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017
372/2016 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů
374/2016 Sb. o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nich
375/2016 Sb. o vybraných položkách v jaderné oblasti
376/2016 Sb. o položkách dvojího použití v jaderné oblasti
377/2016 Sb. o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie
378/2016 Sb. o umístění jaderného zařízení
379/2016 Sb. o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky