Dotazy a odpovědi: Problematika živnostenského podnikání a reklamní činnosti

Vydáno: 36 minut čtení
Problematika živnostenského podnikání a reklamní činnosti
JUDr.
Irena
Fleischmanová
Reklama a elektronické cigarety
Stále se vedou polemiky o tzv. "elektronických cigaretách", a to v souvislosti s jejich škodlivostí. Je v současné době příslušnou právní úpravou reklama na elektronické cigarety dovolena či nikoli?
Ve Sbírce zákonů (částka 69) je zveřejněn zákon č. 180/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. V části třetí je obsažena změna zákona o regulaci reklamy [zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o regulaci reklamy")].
Citovaný zákon o regulaci reklamy je doplněn o nové ustanovení § 3a, který se týká reklamy na elektronické cigarety. Jeho obsah zakazuje reklamu, jejímž cílem nebo přímým či nepřímým účinkem je propagace elektronických cigaret a náhradních náplní do nich, šířená prostřednictvím služeb informační společnosti nebo v periodickém tisku, neperiodických publikacích, na letácích, plakátech nebo jiných tiskovinách, s výjimkou publikací, které jsou určeny výlučně profesionálům v obchodě s elektronickými cigaretami a náhradními náplněmi do nich. Výjimka se týká rovněž publikací, které jsou tištěny a zveřejněny ve třetích zemích, pokud nejsou tyto publikace primárně určeny pro vnitřní trh Evropské unie (EU).
Mimoto se zakazuje jakákoli forma sponzorování akcí, činností nebo jednotlivců, jejichž cílem (nebo přímým či nepřímým účinkem) je propagace elektronických cigaret a náhradních náplní do nich, a to pokud se objekt sponzoringu týká několika členských států EU, nebo se koná v několika členských státech EU (nebo dosahuje přeshraničního účinku jiným způsobem).
Úklidové práce a živnostenské oprávnění
Fyzická osoba má platné živnostenské oprávnění na ohlašovací živnost volnou v předmětu podnikání "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 13 živnostenského zákona". Může fyzická osoba na podkladě tohoto živnostenského oprávnění vykonávat úklidové práce v domácnostech?
Jmenovaná ohlašovací živnost je jedinou volnou živností, u níž není jako podmínka provozování živnosti stanovena odborná způsobilost. Náleží do ní 80 oborů činností, z nichž jedním je obor č. 79 "Poskytování služeb pro rodinu a domácnost", jejíž obsahová náplň představuje mimo jiné poskytování služeb pro rodinu a domácnost, zejména zajišťování chodu domácnosti (vaření, úklid, praní, žehlení, péče o zahradu apod.).
Ve smyslu živnostenského zákona [§ 28 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon")] je rozsah živnostenského oprávnění posuzován podle předmětu podnikání uvedeného ve výpisu, a to s přihlédnutím k dalším příslušným ustanovením živnostenského zákona. Pokud je například provozování živností vázaných nebo koncesovaných vázáno na doklad vydaný zvláštním orgánem podle zvláštního právního předpisu (týká se mimo jiné "Silniční motorové dopravy", kde se k žádosti o koncesi vyjadřuje dopravní úřad), je rozsah živnostenského oprávnění vymezen uvedeným dokladem.
Živnostenské oprávnění k výkonu jmenované ohlašovací volné živnosti opravňuje k výkonu činností uvedených v příloze č. 4 živnostenského zákona. Znamená to, že platné živnostenské oprávnění, které fyzická osoba vlastní, ji opravňuje k výkonu oboru činnosti "Poskytování služeb pro rodinu a domácnost", který zahrnuje mimo jiné úklid v domácnosti.
Nabídka internetového obchodu
Internetové stránky obchodní společnosti nabízely sortiment zboží, o který spotřebitel projevil zájem. Až po objednávce p