Zdaňování příjmů daňových rezidentů - kritéria daňového rezidentství a řešení kolizních situací

Tento příspěvek si klade za cíl nastínit obecná východiska zdaňování příjmů daňových rezidentů ČR - jmenovitě specifikovat kritéria daňového rezidentství dle zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), a kritéria daňového rezidentství dle smluv o zamezení dvojího zdanění (dále jen „SZDZ“). Uvedený článek je pojat jako úvod pro další navazující příspěvky zabývající se problematikou mezinárodního zdaňování příjmů daňových rezidentů ČR. Pokud není v textu příspěvku uvedeno jinak, vychází se z právního stavu platného a účinného k 1.1.2015.

Zdaňování příjmů daňových rezidentů – kritéria daňového rezidentství a řešení kolizních situací
Mgr. Ing.
Karel
Brychta
Ph. D.
Ing.
Vlastimil
Sojka
Ing.
Pavel
Svirák
Dr.
Česká republika patří mezi státy, u kterých je poplatník zdaňován na základě tzv. principu univerzality1). To je patrné z dikce § 2 odst. 22) a § 17 odst. 3 ZDP3). Předmětná ustanovení ZDP zakotvují pravidlo, že daňoví rezidenti mají: „...daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.“. Jejich daňová povinnost se tedy vztahuje, zjednodušeně řečeno, univerzálně na všechny jejich příjmy bez ohledu na stát jejich zdroje - daňový rezident ČR má povinnost přiznat ke zdanění své celosvětové příjmy.
Příklad 1
Pan Bohatý je daňovým rezidentem ČR. Na území České republiky dosahuje příjmů z podnikání dle § 7 ZDP. Kromě toho mu plynou i příjmy z dividend z Rakouska a příjem z tantiém ze Slovenska. V těchto dvou zahraničních státech je dle příslušné rakouské a slovenské právní úpravy považován za daňového nerezidenta.
Zhodnocení: Vzhledem k tomu, že pan Bohatý je daňovým rezidentem ČR, přiznává dle § 2 odst. 2 ZDP v ČR ke zdanění nejenom příjmy dosažené v ČR, ale rovněž příjmy z Rakouska a Slovenska. Tyto státy jsou státy smluvní (tj. státy, se kterými má ČR uzavřenu SZDZ) a tudíž bude případné dvojí zdanění eliminováno aplikací příslušné metody zamezení dvojího zdanění (k otázce aplikace příslušných metod zamezení dvojího zdanění viz některý z následujících článků).
V této souvislosti si autoři dovolují poukázat na skutečnost, že neuvedení zahraničních příjmů v daňovém přiznání je v rozporu s povinnostmi poplatníka, což může následně vést k velmi citlivým ekonomickým i trestněprávním dopadům. Ve spojitosti s uvedeným je rovněž nutné (resp. vhodné) si uvědomit, že neutěšená situace v oblasti veřejných financí nutí státy hledat a
eliminovat
daňové úniky - v této souvislosti nabyla na důležitosti i vzájemná spolupráce mezi státy - mimo jiné i v podobě výměny daňových informací (tedy i informací o zahraničních příjmech poplatníků dosahovaných v zahraničí).
 
1. Relevance „daňového statutu“ poplatníka
Určení toho, zda je poplatník rezidentem či nerezidentem příslušného státu (resp. rezidentem, kterého státu je), plyne z tuzemského daňového práva a mezinárodních smluv. Daňový statut poplatníka zásadním způsobem ovlivňuje výslednou daňovou povinnost poplatníka.
Předně je hodným zřetele fakt, že výhody plynoucí ze SZDZ a/nebo z unijního práva jsou přiznávány, samozřejmě při splnění dalších stanovených podmínek, pouze určitým kategoriím poplatníků - jmenovitě rezidentům smluvního státu či rezidentům členského státu EU4).
Nelze rovněž opomíjet skutečnost, že pravidla pro zdaňování rezidentů se mohou odlišovat od těch aplikovaných pro nerezidenty (např. ve smyslu možnosti uplatnění různých prostředků daňové optimalizace5)).
Zájem poplatníka na tom být rezidentem příslušného státu může vyplynout i z toho, že daný stát neuplatňuje výše uvedený princip univerzality, ale tzv. princip teritoriality. To znamená, že i v případě daňových rezidentů jsou zdaňovány pouze příjmy mající na území daného státu svůj zdroj - tj. repatriované zisky dani nepodléhají.
Zároveň je však zapotřebí podotknout, že statut poplatníka (ve smyslu toho, zda se jedná o rezidenta či nerezidenta) nemá relevanci pouze pro poplatníka samotného, ale v mnoha ohledech sehrává roli i pro subjekty plnící v jejich prospěch (tj. pro plátce). V případě, že je plněno ve prospěch daňového nerezidenta, „vstupuje do hry“ ve zvýšené míře právě plátce. Na něj zákonodárci přenášejí povinnost provedení srážky daně před výplatou. V případě porušení zákonných povinnosti se plátce může ocitnout v situaci, kdy bude nucen plnit pod vlastní majetkovou odpovědností6).
 
2. Vymezení základních povinností daňového rezidenta
Povinností poplatníka, který má statut rezidenta ČR, je, jak již bylo uvedeno výše, přiznat ke zdanění v ČR jak své příjmy ze zdrojů na území ČR, tak i ty dosažené v zahraničí. Již z logiky věci se nabízí, že by tak měl učinit formou podaného daňového přiznání, pokud za něj neplní plátce.
 
Povinnost podat daňové přiznání
Obecná právní úprava povinnosti7) podat daňové přiznání je obsažena v § 38g (fyzické osoby) a § 38m (právnické osoby) ZDP. Tato ustanovení v zásadě nečiní rozdílu mezi rezidenty ČR dosahujícími příjmy ze zahraniční a těmi, kteří takové příjmy nemají.
Nicméně jistý „bonus“ rezident ČR (fyzická osoba) dosahující určité kategorie příjmů ze zahraničí má. Dle § 38g odst. 2 ZDP platí, že: „... Rovněž není povinen podat daňové přiznání poplatník, jemuž plynou pouze (zvýrazněno autory) příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí, které jsou podle § 38f vyjmuty ze zdanění.“.
Ve vztahu k právnickým osobám je obecné pravidlo vztahující se k povinnosti podávání daňového přiznání jednoznačné. Ustanovení § 38m odst. 1 ZDP uvádí následující: „Poplatník je povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob.“8).
 
Přepočet zahraničního příjmu na českou měnu
Výši zahraničního příjmu je pochopitelně zapotřebí uvést po přepočtu na Kč. To, jaký kurs se použije, je upraveno v § 38 ZDP. Ustanovení § 38 odst. 1 ZDP stanoví obecné pravidlo pro stanovení kursu (viz Tabulka 1).
Tabulka 1: Kurzy pro přepočet dle § 38 odst. 1 ZDP – obecné pravidlo10)
 I----------I------------------------I------------I---------------------------I I § 38 ZDP I Obecné pravidlo    I Výjimka z I Poznámka         I I     I            I pravidla  I              I I----------I------------------------I------------I---------------------------I I Odst. 1 I Kursy devizového trhu I Situace  I V případě, že se daňové  I I     I vyhlášené Českou    I uvedené v I přiznání podává v průběhu I I     I národní bankou     I § 38 odst. I zdaňovacího období,    I I     I uplatňované v     I 2 až 4 ZDP I použije se směnný kurs k I I     I účetnictví poplatníků. I      I datu uskutečnění     I I     I Pokud polatník nevede I      I jednotlivých příjmů a   I I     I účetnictví, má možnost I      I výdajů nebo průměr    I I     I využít jednotný kurs  I      I směnného kursu      I I     I 9) , pokud nevyužije  I      I stanoveného Českou    I I     I kursy devizového trhu I      I národní bankou poslední  I I     I uplatňované podle   I      I den každého měsíce části I I         I zvláštních právních  I      I zdaňovacího období, za  I I     I předpisů o účetnictví. I      I kterou se daňové přiznání I I     I            I      I podává.          I I----------I------------------------I------------I---------------------------I 
Pro úplnost jsou uvedena i další pravidla zakotvená v § 38 ZDP. Ta se však vztahují k přepočtům pro příjmy nerezidentů majících zdroj na území ČR či k přepočtům prováděných plátci (viz Tabulka 2).
Tabulka 2: Kurzy pro přepočet dle § 38 odst. 2 až 4 ZDP – speciální pravidla14)
 I----------I------------------------I--------------------I-------------------I I § 38 ZDP I Kategorie       I Užitý kurs     I Poznámka     I I----------I------------------------I--------------------I-------------------I I Odst. 2 I Daň z úroků (úrokového I Směnný kurs    I Vypočtená daň se I I     I příjmu) plynoucího v  I vyhlášený Českou  I nezaokrouhluje.  I I     I cizí měně z účtu,   I národní bankou ke I          I I     I který není podle    I dni připsání úroků I          I I     I podmínek toho, kdo   I ve prospěch    I          I I     I účet vede, určen k   I poplatníka.    I          I I     I podnikání, a z     I          I          I I     I vkladního listu, z   I          I          I I     I nichž je daň vybírána I          I          I I     I zvláštní sazbou podle I          I          I I     I § 36 11) .       I          I          I I----------I------------------------I--------------------I-------------------I I Odst. 3 I Základ daně pro    I Plátce daně, který I Pokud plátce daně I I     I zvláštní sazby daně  I má sídlo nebo   I provádí úhradu z I I     I (§ 36) vztahující se  I bydliště na území I vlastního     I I     I na příjmy uvedené v  I České republiky  I devizového účtu, I I     I § 22 ZDP 12) , s    I použije kurs    I použije při    I I     I výjimkou úroků     I uplatněný v    I přepočtu základu I I     I plynoucích v cizí měně I účetnictví.    I daně pro zvláštní I I     I z účtu, který není   I          I sazbu daně kurs  I I     I podle podmínek toho,  I          I uplatněný v    I I     I kdo účet vede, určen k I          I účetnictví.    I I     I podnikání, a z     I          I          I I     I vkladního listu.    I          I          I I----------I------------------------I--------------------I-------------------I I Odst. 4 I Příjem pro výpočet   I Směnný kurs    I          I I     I zálohy na daň z příjmů I stanovený Českou  I          I I     I ze závislé činnosti a I národní bankou pro I          I I     I pro účely ročního   I poslední den    I          I I     I zúčtování. 13)     I kalendářního    I          I I     I            I měsíce       I          I I     I            I předcházejícího  I          I I     I            I měsíci v jehož   I          I I     I            I průběhu se záloha I          I I     I            I sráží.*      I          I I----------I------------------------I--------------------I-------------------I 
 
3. Kritéria daňového rezidentství a řešení kolizních situací
Z pohledu mezinárodního zdaňování příjmů je třídění poplatníků na daňové rezidenty a daňové nerezidenty klíčové. Je to klasifikace užívaná jak pro fyzické, tak i pro právnické osoby.
Nicméně fyzické a právnické osoby představují dvě zcela odlišné kategorie subjektů, a proto se nutně musí odlišovat i kritéria jejich daňového rezidentství.
Fyzická osoba – daňový rezident dle ZDP
Dle dikce § 2 odst. 2 ZDP platí, že za daňového rezidenta ČR je považován poplatník, pokud má na území ČR své bydliště nebo se zde obvykle zdržuje15) (viz Obrázek 1).
Obrázek 1: Kritéria daňového rezidentství dle ZDP16)
Rozvedení těchto základních kritérií daňového rezidentství je obsaženo v následující tabulce (viz Tabulka 3). Ta vychází jak z úpravy obsažené v ZDP, tak i v Pokynu GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Pokyn GFŘ D-22“)17).
Tabulka 3: Kritéria daňového rezidentství pro fyzické osoby dle ZDP a Pokynu GFŘ D-2219)
 I----------------------------------------------------------------------------I I Kritérium                                 I I-----------I----------------------------------------------------------------I I bydliště I        obvyklé zdržování se na území ČR         I I-----------I------------------------------I---------------I-----------------I I stálý byt I - byt 18) , který je     I        I a to souvisle  I I      I  poplatníkovi kdykoliv k  I        I nebo v několika I I      I  dispozici podle jeho    I        I obdobích    I I      I  potřeby, ať již vlastní  I        I         I I      I  nebo pronajatý       I        I         I I      I - byt může být pronajat jiné I        I         I I      I  osobě formou, která    I        I         I I      I  umožňuje podle potřeby   I        I         I I      I  poplatníka obnovení jeho  I        I         I I      I  užívání poplatníkem bez  I        I         I I      I  prodlevy          I Pobyt alespoň I         I I-----------I------------------------------I 183 dnů    I-----------------I I úmysl se I - objektivní posouzení dle  I v kalendářním I do lhůty 183  I I zdržovat I  okolností jeho osobního a I roce     I dnů se     I I      I  rodinného stavu [poplatník I        I započítává   I I      I  je ve stálém bytu s    I        I každý započatý I I      I  manželkou, dětmi, rodiči  I        I den pobytu   I I      I  či je daný byt využíván v I        I         I I      I  návaznosti na ekonomické  I        I         I I      I  aktivity (zaměstnání,   I        I         I I      I  podnikání)].        I        I         I I-----------I------------------------------I---------------I-----------------I 
Příklad 2
Pan Cestovatel je montážním dělníkem, který pracoval převážnou část roku 2014 na zahraničních zakázkách, které získal jeho zaměstnavatel. V ČR pobýval ve zdaňovacím období roku 2014 pouze 150 dní. V Brně vlastní rodinný dům, ve kterém bydlí se svou ženou a dvěma dětmi. Do daného místa se vždy po návratu ze zahraničí vrací a dojíždí odtud na místo svého pracoviště v ČR.
Zhodnocení: Pro to, aby se stal poplatník daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2 odst. 2 a 4 ZDP, stačí, aby naplnil pouze jedno z uvedených kritérií - tj. bydliště20) nebo obvyklé zdržování se na území ČR. Pan Cestovatel má na území ČR své bydliště - dle ZDP je považován za daňového rezidenta ČR.
Příklad 3
Pan Foreigner dorazil v souvislosti s odborným dohledem jedné stavební zakázky do ČR dne 3.2.2014 a území ČR opustil až 5.3.2015. Před vstupem na území ČR byl rezidentem nesmluvního státu ČR (tj. státu, se kterým nemá ČR uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění).
Zhodnocení: Pan Foreigner je dle kritéria „obvyklého zdržování se na území ČR“ považován za daňového rezidenta ČR pro celé zdaňovací období roku 2014 - na území ČR pobýval déle než 183 dní.
 
Fyzická osoba – dělená daňová povinnost
Specifickou otázkou je tzv. dělená daňová povinnost. Zjednodušeně řečeno se jedná o situaci, kdy dochází v průběhu zdaňovacího období ke skutečnosti, která zakládá změnu daňového statutu poplatníka.
K dané otázce se vyjadřuje Pokyn GFŘ D-22 a to následujícím způsobem: „Dojde-li u poplatníka ke změně v rozsahu povinnosti vůči České republice (§ 2 odst. 2 nebo odst. 3 zákona) v průběhu zdaňovacího období v důsledku změny bydliště, posuzuje se jeho statut za příslušné části roku samostatně.“. Má se tedy za to, že bude považován za daňového rezidenta ČR pouze pro část období, zatímco po zbývající část za daňového nerezidenta.
Předmětný Pokyn GFŘ D-22 řeší i otázku rozsahu daňové povinnosti v případě vzniku neomezené daňové povinnosti v České republice v důsledku toho, že se na jejím území poplatník obvykle zdržuje. Pro tuto situaci je zakotveno pravidlo, že tento statut se uplatní pro celé zdaňovací období (viz příklad pana Foreignera výše).
Předchozí uvedené je plně akceptovatelné pouze pro situace, kdyby se jednalo o poplatníka nesmluvního státu.21) U této kategorie poplatníků je pak možné, že budou mít statut daňového rezidenta ve více státech.
Taková situace je však u poplatníků ze smluvních států neakceptovatelná. U nich nesmí docházet k tomu, že by byl poplatník v konečné fázi považován za daňového rezidenta obou smluvních států - a to ani po část zdaňovacího období.
 
Fyzická osoba – řešení kolizních situací
Problematika daňové rezidence pochopitelně není (a nesmí být) opomíjena ve SZDZ. Ty se totiž vztahují na osoby, které jsou rezidenty jednoho nebo obou smluvních států22).
Relevantní
právní úprava je standardně (ve shodě s modelovou smlouvou) obsažena v čl. 4, který nese označení Rezident23). Uvedený článek:
a)
vymezuje kritéria daňového rezidentství (v případě fyzické osoby jde typicky o kritéria typu bydliště, trvalý pobyt nebo jakékoliv podobné kritérium24)),
b)
řeší (odstraňuje) případné dvojí rezidentství vyplývající z
kolize
tuzemských právních úprav smluvních států.
Existence
kolize
ve smyslu daňového rezidentství v obou smluvních státech není nikterak nereálná. Na tuto potenciální možnost SZDZ pamatují a odstraňují ji25). Je to právě čl. 4, díky kterému nemůže docházet k situaci, kdy by byl poplatník považován za daňového rezidenta obou smluvních států.
SZDZ stanoví sekvenci kritérií, které jsou ve vztahu k danému poplatníkovi testovány a na základě kterých pak dochází k přechýlení statutu daňové rezidence pouze do jednoho ze smluvních států; ve druhém z nich je pak zákonitě daňovým nerezidentem. Právní úprava obsažená ve SZDZ, v nichž je ČR smluvní stranou, v zásadě reflektuje úpravu obsaženou v modelové smlouvě OECD26) (viz Obrázek 2 dále).
Obrázek 2: Určení státu rezidence fyzické osoby, která je považována za rezidenta obou smuvních států27)
Při hledání státu výsledné daňové rezidence poplatníka je třeba dodržovat sekvenci kritérií danou příslušnou SZDZ, jak je to ostatně patrné z dikce příslušných ustanovení. Jakmile je možné určit stát daňové rezidence na základě daného kritéria, proces hodnocení (hledání) je zakončen. V opačné situaci se postupuje v posuzování dle dalšího kritéria (resp. dalších kritérií). Nutno upozornit, že některé SZDZ upravují kritéria daňové rezidence poněkud odlišně např. tím, že přikládají větší význam státní příslušnosti (např. SZDZ s USA28)). Při řešení konkrétních případů je proto nutné studovat text čl. 4 velmi pečlivě.
Modelový příklad
29)Pan Aktivní je ženatý, má jedno dítě. Je státním občanem ČR. Jeho rodiče bydlí na Slovensku, odkud pan Aktivní pochází. V ČR vlastní nemovitost (dům), který zčásti využívá k podnikatelským aktivitám (v přízemí má kancelář). V prvním poschodí jsou dvě bytové jednotky - jednu z nich pronajímá a druhou využívá k bydlení se svou rodinou. Na území ČR pobýval ve zdaňovacím období roku 2014 v úhrnu 110 dnů.
Kromě toho vlastní byt i na území Estonska, který zdědil a který využívá rovněž v souvislosti s výkonem sezónních ekonomických aktivit na území daného státu. Na území Estonska pobýval v roce 2014 celkem 100 dnů.
Shrnutí výše uvedeného zadání je uvedeno v následující tabulce.
 I----------------------------I-----------------------------I I ČR             I Estonsko          I I----------------------------I-----------------------------I I bydliště (stálý byt)    I bydliště (stálý byt)    I I----------------------------I-----------------------------I I výkon ekonomických aktivit I výkon ekonomických aktivit I I----------------------------I-----------------------------I I pobyt 110 dní       I pobyt 100 dnů        I I----------------------------I-----------------------------I I občanství         I x              I I----------------------------I-----------------------------I 
Zhodnocení:
1.
Jedná se o smluvní státy30).
2.
Dle českého ZDP je pan Aktivní považován za daňového rezidenta ČR z titulu „bydliště“ na území ČR. Při respektování určitých zjednodušení předpokládejme, že i podle estonského zákona o daních z příjmů je rovněž považován za daňového rezidenta Estonska z titulu „bydliště“ na území daného státu.
3.
Vzniklé dvojí rezidentství poplatníka bude eliminováno díky aplikaci kritérií uvedených v čl. 4 SZDZ s Estonskem (viz následující tabulka).
 I----------------------------I--------------I--------------I I Kritérium         I ČR      I Estonsko   I I----------------------------I--------------I--------------I I 1 a) stálý byt       I ano     I ano     I I----------------------------I--------------I--------------I I  b) užší osobní      I ano     I x      I I   a hospodářské vztahy I       I       I I----------------------------I--------------I--------------I I 2 obvyklé zdržování se   I neřeší se (statut určen na I I----------------------------I základě předchozího     I I 3 občanství        I kritéria)          I I----------------------------I               I I 4 upravení dohodou států  I               I I----------------------------I-----------------------------I 
Na základě aplikace uvedených kritérií lze konstatovat, že pan Aktivní je daňovým rezidentem ČR, zatímco ve druhém smluvním státu je daňovým nerezidentem. Pokud by nebylo možné se rozhodnout na základě některého kritéria uvedeného pod bodem 1a) a následně ani podle kritéria uvedeného pod bodem 1b), přistoupilo by se k hodnocení dle kritéria č. 2, atd.
V principu je tedy stanovení státu daňového rezidentství fyzické osoby relativně jednoduchou záležitostí. Podstatně obtížnější to může být v případě sporných otázek s faktickým prokazováním splnění (resp. nenaplnění) předmětného kritéria či kritérií31).
Právnická osoba – daňový rezident dle ZDP
Právnická osoba je dle ZDP považována za daňového rezidenta ČR za předpokladu, že zde má své sídlo nebo místo svého vedení. Místem vedení se přitom rozumí adresa místa, ze kterého je poplatník řízen. Tato dvě kritéria pak český zákonodárce zastřešil legislativní zkratkou sídlo. Ustanovení § 17 odst. 3 ZDP uvádí: „Poplatníci, kteří mají na území České republiky své sídlo nebo místo svého vedení, kterým se rozumí adresa místa, ze kterého je poplatník řízen (dále jen,sídlo’), mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdroje na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí...“. Je-li tedy v ZDP užita legislativní zkratka sídlo, má se tím na mysli buď sídlo, nebo místo vedení32).
Pojem místo vedení je vymezen ve sdělení Ministerstva financí ČR. Dle daného sdělení33) je místo vedení definováno jako: „...místo, kde jsou ve skutečnosti prováděna klíčová řídící a obchodní rozhodnutí, která jsou nezbytná k provádění průmyslové a obchodní činnosti podniku jako celku a která nemohou být na nižších úrovních řízení měněna. Místo vedení je obvykle místem, kde ředitel společnosti nebo skupina jejich představitelů (např. správní rady) přijímá svá rozhodnutí, jinými slovy místem,kde jsou určovány činnosti, které mají být provedeny podnikem jakožto celkem. Ještě obecněji je lze definovat jako místo, kde je formulována a odkud je nařizována praktická politika podniku s konečným účinkem. V tomto místě se také běžně nachází přiměřené věcné a personální vybavení pro takovouto činnost.“.
Definice sídla způsobem vážícím se k místu vedení, poskytuje správcům daně další nástroj v boji proti daňovým únikům, kdy poplatník „deklaruje“ své sídlo v jiném státu (zpravidla daňově zvýhodněné
destinace
s nulovou či velmi nízkou daní z příjmů), zatímco skutečné aktivity spojené s faktickým řízením jsou realizovány z ČR. K danému pojmu výše uvedené sdělení Ministerstva financí ČR34) dále uvádí: „Ve výše uvedených souvislostech se vždy jedná o místě vedení, které můžeme také označit jako,hlavní‘ vedení pro potřeby jeho odlišení od vedení,lokálních‘, která může podnik mít ve svých organizačních jednotkách umístěných jak ve státě, kde je tento podnik rezidentem, tak i v jiných zemích. Je zřejmé, že podnik může mít pouze jedno místo hlavního vedení (place of effective management) na rozdíl od lokálních míst vedení, kterých může být více. Lokální vedení jsou potom považována ve smyslu daňových smluv za stálou provozovnu.“.
 
Právnická osoba – řešení kolizních situací
I v případě právnických osob stanoví SZDZ „akceptovatelná“ kritéria daňového rezidentství. Ta jsou obsažena opět v čl. 4 smluv. SZDZ, v nichž je ČR smluvní stranou, v sobě mají pro právnické osoby zakotveno jako nejfrekventovanější místo vedení nebo jakékoli jiné podobné kritérium.
Stejně jako u fyzických osob se tak i u právnických osob otevírá prostor pro jiná (ve smyslu ve SZDZ výslovně neuvedená) kritéria. Řada smluv obsahuje i jiné kritérium - nikterak neobvyklým kritériem je místo založení. Některé aktuální SZDZ dokonce obsahují rozdílná kritéria daňového rezidentství právnických osob pro smluvní státy35).
Na základě výše uvedeného je tedy patrné, že riziko vzniku dvojího rezidentství je reálné i u právnické osoby36). Tato
kolize
je opět řešena existencí rozhraňovacího kritéria - to je u právnických osob pouze jedno. Níže uvedená tabulka obsahuje ukázku kritérií užitých pro řešení případné
kolize
.
Tabulka 4: Kritérium užité pro eliminace dvojího zdanění právnických osob (vybrané smlouvy)38)
 I-------------I--------------------------------------------------------------I I Stát    I Stát daňové rezidence v případě, že je poplatník považován  I I       I za rezidenta obou smluvních států (řešení 
kolize
) I I-------------I--------------------------------------------------------------I I Armenie I stát, jehož je osoba státním příslušníkem 37) I I-------------I--------------------------------------------------------------I I Azerbajdžán I stát, jehož je osoba státním příslušníkem; v případě, že I I I není osoba státním příslušníkem žádného ze států, budou se I I I příslušné úřady smluvních států snažit upravit tuto otázku I I I vzájmenou dohodou I I-------------I--------------------------------------------------------------I I Kypr I stát, kde je místo hlavního vedení I I-------------I--------------------------------------------------------------I I Estonsko I stát určen vzájemnou dohodou I I-------------I--------------------------------------------------------------I I Bulharsko I stát, na základě jehož právních předpisů byla osoba zřízena I I-------------I--------------------------------------------------------------I I Izrael I stát, kde je místo jejího skutečného vedení; nelze-li určit I I I místo skutečného vedení, upraví tuto otázku státy vzájemnou I I I dohodou I I-------------I--------------------------------------------------------------I I Venezuela I stát, kde je místo skutečného vedení I I-------------I--------------------------------------------------------------I
Příspěvek je výstupem projektu specifického výzkumu „Vybrané otázky finančního řízení podniku v mezinárodním prostředí“ Interní grantové agentury Vysokého učení technického v Brně s registračním číslem FP-S-15-2877.
Seznam použitých zdrojů
-
OECD (2012), Model Tax Convention on Income and on Capital 2010 (updated 2010), OECD Publishing.[online] [cit. 2015-01-26] Dostupné z: http://www.oecd.org/ tax/treaties/oecdmtcavailableproducts.htm. ISBN 978-92-64-17783-3.
-
Pokyn GFŘ D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
-
Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
-
Sdělení Ministerstva financí ČR č. 251/122 867/2000 k problematice pojmů „místo vedení“ a „skutečný vlastník“
-
Smlouva o zamezení dvojího zdanění s Estonskem (zveřejněna pod č. 184/1995 Sb.)
-
Smlouva o zamezení dvojího zdanění s Kuvajtem (zveřejněna pod č. 48/2004 Sb. m. s.)
-
Smlouva o zamezení dvojího zdanění s Arménií (zveřejněna pod č. 86/2009 Sb. m. s.)
-
Smlouva o zamezení dvojího zdanění s Azerbajdžánem (zveřejněna pod č. 74/2006 Sb. m. s.)
-
Smlouva o zamezení dvojího zdanění s Bahrajnem (zveřejněna pod č. 59/2012 Sb. m. s.)
-
Smlouva o zamezení dvojího zdanění s Bulharskem (zveřejněna pod č. 203/1999 Sb.)
-
Smlouva o zamezení dvojího zdanění s Estonskem (zveřejněna pod č. 184/1995 Sb.)
-
Smlouva o zamezení dvojího zdanění s Izraelem (zveřejněna pod č. 21/1995 Sb.)
-
Smlouva o zamezení dvojího zdanění s Kyprem (zveřejněna pod č. 120/2009 Sb. m s.)
-
Smlouva o zamezení dvojího zdanění s USA (zveřejněna pod č. 32/1994 Sb.)
-
Smlouva o zamezení dvojího zdanění s Venezuelou (zveřejněna pod č. 6/1998 Sb.)
-
Smlouva o zamezení dvojího zdanění se Slovenskem (zveřejněna pod č. 100/2003 Sb. m. s.)
-
SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 355 s. ISBN 978-80-7478-035-6.
-
Výbor OECD pro fiskální záležitosti. Modelová smlouva o zamezení dvojímu zdanění příjmů a majetku. Stručná verze 17. července 2008. Přel. D. Nerudová a K. Šimáčková. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2009. 448 s. ISBN 978-80-7357-480-2.
-
VYŠKOVSKÁ, Magdaléna. Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu a Conseil d’Etat (Francie). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, 174 s. ISBN 978-80-7357-550-2.
-
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
1 Opak představuje systém zdaňování založený na tzv. principu teritoriality, při jehož aplikaci jsou jak daňoví rezidenti, tak i daňoví nerezidenti, podrobeni dani na území daného státu pouze z titulu příjmů majících na jeho území svůj zdroj.
2 Fyzické osoby.
3 Právnické osoby.
4 To je ostatně jeden z důležitých aspektů, který je nutno brát v potaz při tvorbě vhodné holdingové struktury. S danou otázkou se úzce pojí i treaty a directive shopping.
5 V rámci EU platí specifická pravidla dovozená judikaturou Soudního dvora EU (resp. Evropského soudního dvora - označení Soudu před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost).
6 V české právní úpravě viz § 38d odst. 5 a § 38e odst. 9 ZDP. Ustanovení § 38d odst. 5 ZDP stanoví: „Neprovede-li plátce daně srážku daně vůbec, popřípadě provede-li ji v nesprávné výši nebo sraženou daň včas neodvede, bude na něm vymáhána jako jeho dluh. U příjmů uvedených v § 36 odst. 8 se použije obdobně § 38e odst. 9 věta třetí.“. Ustanovení § 38e odst. 9 ZDP uvádí: „Nesrazí-li plátce daně zajištění daně vůbec, popřípadě ve správné výši, předepíše mu správce daně tuto částku k přímému placení. Pokud částku zajištění daně plátce daně včas neodvede, bude mu rovněž předepsána a vymáhána na něm jako jeho dluh. Po úhradě daně, na kterou mělo být zajištěno, poplatníkem, nelze zajištění daně plátci daně předepsat ani na něm vymáhat, pokud úhradu této daně poplatníkem prokáže nebo tato úhrada bude zřejmá z evidence správců daní. Úroky z prodlení vzniklé z důvodu nesplnění povinnosti plátce srazit a odvést zajištění daně je příjmem státního rozpočtu.“.
7 Při existenci určitých kvalifikovaných situací jsou pravidla pro podání daňového přiznání upravena odlišně [blíže viz např. § 38ga ZDP (Daňové přiznání podávané osobou spravující pozůstalost) či § 38gb ZDP (Daňové přiznání v insolvenčním řízení)].
8 Samozřejmě existují speciální pravidla (viz § 38ma ZDP), či výjimky, kdy se daňové přiznání podávat nemusí (viz § 38mb ZDP).
9 Jednotný kurz se stanoví jako průměr směnného kursu stanoveného Českou národní bankou poslední den každého měsíce zdaňovacího období. Kurzy bývají standardně zveřejněny v jednom z prvních Finančních zpravodajů následujícího roku. Jednotný kurs a kursy devizového trhu uplatňované podle zvláštních právních předpisů o účetnictví pro přepočet cizí měny nelze v jednom zdaňovacím období použít současně.
10 Vlastní zpracování s využitím § 38 odst. 1 ZDP.
11 Zvláštní sazba daně (§ 36 ZDP).
12
Taxativní
výčet příjmů daňových nerezidentů ze zdrojů na území ČR (§ 22 ZDP); zdaňování příjmů daňových rezidentů se tedy nedotýká.
13 Nejedná se, jak plyne z textu ustanovení, o pohled poplatníka dosahujícího příjmu ze závislé činnosti, ale o pohled plátce (zaměstnavatele).
14 Vlastní zpracování s využitím § 38 odst. 2 až 4 ZDP.
15 Daňovým nerezidentem je naopak poplatník, který není uveden v § 2 odst. 2 ZDP nebo ten, o kterém to stanoví mezinárodní smlouvy. Speciální kategorií daňových nerezidentů ČR (typickou nikoliv pouze pro právní řád ČR) představují poplatníci, kteří se na území České republiky zdržují pouze za účelem studia nebo léčení (blíže viz § 2 odst. 3 ZDP).
16 Vlastní zpracování.
17 Pokyn GFŘ D-22 ze dne 6.2.2015 (č. j.: 5606/15/7100-10) nahradil Pokyn GFŘ D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Dle čl. III Pokynu GFŘ D-22 lze tento pokyn poprvé použít za zdaňovací období, které započalo v roce 2014. Komentář k § 2 ZDP nicméně zůstal v Pokynu GFŘ D-22 nezměněn.
18 Bytem se pro účely daného pokynu pochopitelně nerozumí pouze byt, ale i rodinný dům atd.
19 Vlastní zpracování.
20 Pojem bydliště nelze ztotožňovat s pojmem trvalé bydliště, i když mnohdy bude docházet k jejich vzájemnému překrývání. ZDP stanoví svou vlastní definici pojmu bydliště.
21 Blíže viz např. VYŠKOVSKÁ, Magdaléna. Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu a Conseil d’Etat (Francie). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, 174 s. ISBN 978-80-7357-550-2. str. 46; SOJKA, Vlastimil. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 355 s. ISBN 978-80-7478-035-6. str. 22.
22 Jde o tzv. osobní působnost.
23 Ve starších smlouvách označováno někdy jako Daňový
domicil
či
Domicil
.
24 Posledně uvedené (kategorie „jakékoliv jiné kritérium“) vytváří prostor pro akceptaci dalších kritérií zakotvených v tuzemských úpravách smluvních států. Nicméně skutečnost, že daný poplatník je podroben zdanění v některém ze smluvních států pouze z důvodu příjmů ze zdrojů v daném státě nebo majetku tam umístěného z něj rezidenta nečiní. Tuto podmínku řada SZDZ výslovně zakotvuje. Viz např. čl. 4 odst. 1 SZDZ se Slovenskem (zveřejněna pod č. 100/2003 Sb.m.s.), kde se uvádí: „Tento výraz (myšleno „rezident smluvního státu“ - pozn. autorů) však nezahrnuje žádnou osobu, která je podrobena zdanění v tomto státě pouze z důvodu příjmu ze zdrojů v tomto státě nebo majetku tam umístěného.“. SZDZ ve vztahu ke stanoveným kritériím nepodávají definice daných pojmů, užita tedy bude definice pojmu zakotvená v tuzemské právní úpravě.
25 Existence dvojího rezidentství, kromě toho, že jde proti smyslu SZDZ, by vytvářela řadu administrativních obtíží.
26 OECD (2012), Model Tax Convention on Income and on Capital 2010 (updated 2010), OECD Publishing.[online] [cit. 2015-01-26] Dostupné z: http://www.oecd.org/tax/treaties/oecdmtcavailableproducts.htm. ISBN 978-92-64-17783-3.
27 Vlastní zpracování dle čl. 4 modelové smlouvy OECD (blíže viz OECD (2012), Model Tax Convention on Income and on Capital 2010 (updated 2010), OECD Publishing.[online] [cit. 2015-01-26] Dostupné z: http://www.oecd.org/tax/treaties/oecdmtcavailableproducts. htm. ISBN 978-92-64-17783-3.)
28 Zveřejněna ve Sdělení Ministerstva zahraničních věcí pod č. 32/1994 Sb. (oprava textu smlouvy zveřejněna pod č. 370/1999 Sb.).
29 Jde pouze o zjednodušený modelový příklad, který nebere v potaz tuzemské definice pojmů v estonské právní úpravě.
30 SZDZ s Estonskem je zveřejněna pod č. 184/1995 Sb.
31 K dané otázce rozsáhleji viz např. VYŠKOVSKÁ, M. Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu a Conseil d’Etat (Francie). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010. 180 s. ISBN 978-80-7357-550-2. str. 36-47.
32 Jistým specikem zakotveným v § 17 odst. 3 ZDP (věta druhá) je situace u podílových fondů. Je-li totiž podílový fond uveden v seznamu podílových fondů vedených Českou národní bankou, má se za to, že podílový fond má na území ČR své sídlo.
33 Sdělení Ministerstva financí ČR č. 251/122 867/2000 k problematice pojmů „místo vedení“ a „skutečný vlastník“.
34 Daný pojem je v zásadě definován shodně v Komentáři Modelového smlouvy OECD. K dané problematice viz např. Výbor OECD pro fiskální záležitosti. Modelová smlouva o zamezení dvojímu zdanění příjmů a majetku. Stručná verze 17. července 2008. Přel. D. Nerudová a K. Šimáčková. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2009. 448 s. ISBN 978-80-7357-480-2. s. 74, bod 24. komentáře k článku 4 odstavce 3.
35 Sdělení Ministerstva financí ČR č. 251/122 867/2000 k problematice pojmů místo vedení a skutečný vlastník.
36 Jde např. o smlouvu o zamezení dvojího zdanění s Bahrajnem (zveřejněna pod č. 59/2012 Sb. m. s.) a smlouvu o zamezení dvojího zdanění s Kuvajtem (zveřejněna pod č. 48/2004 Sb. m. s.).
37 V jednom státu může jít např. o rezidentství z titulu její inkorporace, ve druhém z titulu jejího faktického sídla (effective management) na území jejího státu.
38 Jde o osobu zřízenou podle právních předpisů platných v některém smluvním státě. 39 Vlastní zpracování s využitím níže uvedených smluv:
- SZDZ s Arménií (zveřejněna pod č. 86/2009 Sb. m. s.);
- SZDZ s Azerbajdžánem (zveřejněna pod č. 74/2006 Sb. m. s.);
- SZDZ s Kyprem (zveřejněna pod č. 120/2009 Sb. m s.);
- SZDZ s Estonskem (zveřejněna pod č. 184/1995 Sb.);
- SZDZ s Bulharskem (zveřejněna pod č. 203/1999 Sb.);
- SZDZ s Izraelem (zveřejněna pod č. 21/1995 Sb.);
- SZDZ s Venezuelou (zveřejněna pod č. 6/1998 Sb.).

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
6/1998 Sb., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
32/1994 Sb., o Smlouvě mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a majetku
21/1995 Sb., o podepsání Smlouvy mezi Českou republikou a Státem Izrael o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
184/1995 Sb., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Estonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
203/1999 Sb., o sjednání smlouvy mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
370/1999 Sb., kterým se vyhlašuje oprava v textu Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, podepsané v Praze dne 16. září 1993, vyhlášené pod č. 32/1994 Sb.
48/2004 Sb., o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce
74/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
86/2009 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
120/2009 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Vyhlášky

100/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
59/2012 Sb., o regulačním výkaznictví

Mezinárodní smlouvy

48/2004 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
86/2009 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
74/2006 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
59/2012 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
100/2003 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku