Chystané legislativní změny pro rok 2013

Vydáno: 22 minut čtení

V minulém čísle časopisu Účetnictví v praxi č. 6/2012 na str. 15 byly shrnuty reakce na legislativní změny k 1. 1. 2012 (uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví, výklad problematiky limitu kapesného u zahraničních pracovních cest a odvod pojistného na zdravotní pojištění u dohod o provedení práce v případě souběhu více těchto dohod v jednom kalendářním měsíci), bylo upozorněno na zdravotnickou reformu k 1. 4. 2012, na vyhlášení rekodifikace soukromého práva účinné od 1. 1. 2014 (nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. a zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. ) a na novelu zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, k 30. 6. 2012 (ta byla mezitím vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 30. 5. 2012 pod č. 169/2012 Sb. ). Tento příspěvek doplňuje legislativní změny roku 2012 o další přijaté změny (novela zákona o daňovém poradenství č. 168/2012 Sb. a novela zákona o investičních pobídkách č. 192/2012 Sb. ) a především se věnuje změnám chystaným pro rok 2013.

Chystané legislativní změny pro rok 2013
Ing.
Pavel
Běhounek
 
DOPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH ZMĚN PRO ROK 2012
Novela zákona o daňovém poradenství č. 168/2012 Sb.
se týká především vnitřních poměrů Komory daňových poradců a daňové praxe jako takové by se nijak zásadně týkat neměla.
Novela zákona o investičních pobídkách č. 192/2012 Sb.
(účinnosti nabývá 30. dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. 12. 7. 2012) novelizuje i zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a přináší tyto změny ZDP:
*
Změny § 35a a 35b, tj. změny týkající se slevy na dani na základě příslibu investiční pobídky, především jde o prodloužení doby uplatňování slevy ze současných 5 na 10 let.
*
Doplnění pravidel pro zaokrouhlování srážkové daně v § 36 odst. 3, např. u rozdílu mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou dluhopisu a emisním kursem se základ daně a sražená daň nově nezaokrouhluje a na celé koruny dolů se zaokrouhlí až celková částka daně sražená plátcem z jednotlivého druhu příjmu – podle přechodného ustanovení se pro úrokový příjem z dluhopisu emitovaného přede dnem nabytí účinnosti použije stará úprava.
*
Změna a doplnění § 38m (podávání daňového přiznání právnickými osobami) týkající se přeměn společností a sloučení penzijních fondů.
Ministerstvo zdravotnictví stále ještě nevydalo prováděcí vyhlášku k zákonu č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, upravující podrobnosti
k pracovnělékařským službám
. Přitom zákon o specifických zdravotních službách již s účinností od 1. 4. 2012 stanovuje v § 53 a násl. povinnosti zaměstnavatelů v oblasti péče o zdraví zaměstnanců. Dopady časového skluzu částečně zmírňuje přechodné ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., které v některých oblastech poskytuje zaměstnavatelům čas na přizpůsobení se nové úpravě až do 31. 3. 2013 (§ 98 zákona).
 
ZMĚNY PRO ROK 2013
Pro rok 2013 lze očekávat především tyto změny:
*
Náhrada struktury daňové správy podle současného zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ÚFO“), strukturou podle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Z hlediska daňové praxe jde víceméně jen o přejmenování. Daňová správa bude od 1. 1. 2013 nadále zastřešena Generálním finančním ředitelstvím se sídlem v Praze a dále bude tvořena Odvolacím finančním ředitelstvím se sídlem v Praze a 14 finančními úřady pro jednotlivé kraje a Specializovaným finančním úřadem. Finanční úřady pro jednotlivé kraje budou mít územní pracoviště, zatím se počítá, že v místech dnešních 144 finančních úřadů – namísto dnešních finančních úřadů tedy budou územní pracoviště krajských finančních úřadů. Odvolací finanční ředitelství by mělo mít prozatím zřízeno 8 územních pracovišť odpovídajících dnešním 8 finančním ředitelstvím – odvolání tedy bude nadále řešit dnešní finanční ředitelství, ale bude nazýváno územním pracovištěm Odvolacího finančního ředitelství. Obdobná změna k 1. 1. 2013 se týká i celní správy – viz zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky. Doprovodným zákonem k zákonu o Finanční správě ČR č. 457/2011 Sb. a doprovodným zákonem k zákonu o Celní správě ČR č. 18/2012 Sb. dojde k 1. 1. 2013 i k legislativnětechnickým změnám v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „ZDPH“ (např. náhrada Finančního úřadu pro Prahu 1 Finančním úřadem pro hlavní město Prahu, náhrada celního orgánu celním úřadem).
*
Spuštění důchodové reformy k 1. 1. 2013
, kvůli které by měl být k 1. 1. 2013 zaveden zcela nový odvod – pojistné na důchodové spoření (viz níže).
*
Zavedení nového pojistného na penzijní připojištění k 1. 1. 2013
vyvolává potřebu novelizace obecné úpravy registrace podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), v rámci doprovodných změn k zákonu o důchodovém spoření je proto navrhována novelizace daňového řádu, která předsouvá účinnost některých změn daňového řádu obsažených v zákoně č. 458/2011 Sb., o zřízení jednoho inkasního místa, na 1. 1. 2013 (zatím platí s účinností od 1. 1. 2015 – např. upřesnění právní úpravy pro podávání dodatečných daňových přiznání na daň nižší).
*
Zvýšení sazeb DPH ze 14 resp. 20 % na 15 resp. 21 %
(hranice obratu 1 mil. Kč pro povinnou registraci k DPH by měla zůstat pro rok 2013 zachována). Uvedené zvýšení sazeb je součástí návrhu zákona o změně daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, který Poslanecká sněmovna projednala v prvním čtení 6. 6. 2012.
*
Restriktivní
opatření u daní z příjmů
(solidární daň, omezení výdajů uplatňovaných procentem z příjmů atd.) – viz níže. Opatření jsou součástí návrhu zákona o změně daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, který Poslanecká sněmovna projednala v prvním čtení 6. 6. 2012.
*
Další daňová opatření, především
zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí ze 3%na 4 %
, dále zrušení tzv. zelené nafty pro zemědělce a zvýšení spotřební daně u řezaného tabáku na úroveň zdanění cigaret, a to ve dvou krocích (k 1. 1. 2013 a k 1. 1. 2014). Dalším opatřením je přechodné zrušení stropu vyměřovacího základu pro pojistné na zdravotní pojištění pro období let 2013 až 2016. Tato další opatření jsou rovněž součástí návrhu zákona o změně daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, který Poslanecká sněmovna projednala v prvním čtení 6. 6. 2012.
*
Poměrně rozsáhlou a významnou
novelu ZDPH
– viz níže.
V letošním roce by měly být zrušeny změny, které jsou podle platné úpravy účinné k 1. 1. 2013:
*
Sjednocení
sazby DPH
na 17,5 % zákonem č. 370/2011 Sb., tato úprava by měla být zákonem o změně daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů posunuta až na rok 2016.
*
K 1. 1. 2013 nabývá účinnosti zcela nová úprava úrazového pojištění zaměstnanců, a to na základě zákona č. 266/2006 Sb., o
úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
. Podle všeho však tato novinka k 1. 1. 2013 spuštěna nebude, protože vláda 21. 3. 2012 rozhodla o zrušení tohoto zákona, příslušný návrh na zrušení uvedeného zákona měla Poslanecká sněmovna projednat v prvním čtení na své červnové schůzi.
Od 16. 3. 2013 se budou uplatňovat pravidla splatnosti faktur dle směrnice 2011/7/EU o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Tato nová směrnice zavádí jako novinku maximální dobu splatnosti pohledávek – mezi podniky standardně maximálně 60 dnů, při dodávkách orgánům státní moci standardně maximálně 30 dnů. Na tuto eurounijní úpravu boje s opožděnými platbami by měla reagovat připravovaná novela zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, od 1. 3. 2013 (automatická třicetidenní doba splatnosti i bez výzvy a bez úpravy ve smlouvě, v případě veřejnoprávních korporací smluvní doba splatnosti maximálně šedesátidenní) a také změna nařízení vlády upravujícího výši úroků z prodlení (místo dnešní REPO + 7 % zvýšení na REPO + 8 %). Připomínkové řízení příslušných návrhů bylo ukončeno 2. 3. 2012.
S účinností od 1. 4. 2013 navrhlo Ministerstvo financí zásadní novelu zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů, kdy limit 350 000 Kč by nebyl limitem denním, ale limitem 28denním. Připomínkové řízení předloženého návrhu bylo ukončeno 30. 5. 2012.
 
Pojistné na důchodové spoření
Důchodová reforma k 1. 1. 2013 má být uskutečněna především na základě zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, jedná se přitom hlavně o možnost tzv. opt – outu, tedy vyvedení části povinně hrazeného pojistného na důchodové pojištění na soukromý účet do penzijního fondu (3 % vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění), povinný vlastní příspěvek účastníka (2 % vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění) a následné použití těchto prostředků (po jejich eventuálním zhodnocení) na úhradu pojistného na zvolený typ důchodového pojištění upravený zákonem o důchodovém spoření (doživotní starobní důchod, doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu tří let ve stejné výši, starobní důchod na dobu 20 let nebo sirotčí důchod na dobu pěti let).
Zatím platná úprava k 1. 1. 2013 zvyšuje účastníkům dobrovolného důchodového spoření sazbu pojistného na sociální pojištění o 2 % a k datu spuštění jednoho inkasního místa (zatím k 1. 1. 2015) přesměrovává platbu pojistného na sociální pojištění na finanční úřady s tím, že z vybraného pojistného by bylo 5 % vyměřovacího základu osoby účastné důchodového spoření poukázáno na její účet u penzijního fondu – tím by se naplnilo pravidlo 3 % dá stát a 2 % si musí přidat účastník.
Protože k 1. 1. 2013 nebude spuštěn projekt jednoho inkasního místa a transfer prostředků do penzijních fondů mají již od 1. 1. 2013 zabezpečovat finanční úřady, bylo rozhodnuto o zavedení zcela nového pojistného – pojistného na penzijní spoření.
Pojistné na penzijní spoření má být od 1. 1. 2013 upraveno zcela novým zákonem o pojistném na penzijní spoření, první čtení návrhu tohoto zákona bylo zařazeno na program červnové schůze Poslanecké sněmovny. Návrh předpokládá, že účastníkům penzijního spoření se sníží platba pojistného na sociální pojištění o 3 % (u zaměstnanců ze 6,5 % na 3,5 % vyměřovacího základu) a budou platit finančnímu úřadu (zaměstnancům bude strhávat jejich zaměstnavatel) pojistné na důchodové spoření ve výši 5 % vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové spoření – tím bude dodrženo schválené pravidlo 3 % stát + + 2 % účastník.
Systém penzijního spoření přinese účastníkům důchodového spoření vedle povinnosti platit pojistné, resp. zálohu na pojistné, nové administrativní povinnosti (např. povinnost přiznat po skončení roku pojistné na důchodové spoření – příslušné podání se podle návrhu nazývá „pojistné přiznání“), v případě zaměstnanců budou přeneseny především na zaměstnavatele (např. povinnost elektronicky podat hlášení k záloze na pojistné podle jednotlivých poplatníků).
 
Změny daňového řádu
Návrh doprovodného zákona k zákonu o pojistném na důchodové spoření, který Poslanecká sněmovna měla projednat v prvním čtení na své červnové schůzi, předsouvá na 1. 1. 2013 řadu změn daňového řádu obsažených s účinností od 1. 1. 2015 v zákoně č. 458/2011 Sb., o zřízení jednoho inkasního místa. Např. se jedná o:
*
Zcela novou úpravu registrace k dani v § 125 až 131 daňového řádu s tím, že úprava registrace k dani z příjmů má být návazně od 1. 1. 2013 speciálně upravena v ZDP (v § 39 registrace k dani z příjmů fyzických osob, v § 39a registrace k dani z příjmů právnických osob, v § 39b registrace plátce daně z příjmů fyzických či právnických osob). Souvislost s návrhem zákona o pojistném na důchodové spoření lze spatřovat např. v tom, že podle návrhu tohoto zákona bude každá osoba registrovaná jako poplatník daně z příjmů fyzických osob automaticky registrována jako poplatník pojistného na důchodové spoření; každá osoba registrovaná jako plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků bude automaticky registrována jako plátce pojistného na důchodové spoření.
*
Posun obecné lhůty v § 137 odst. 1 daňového řádu pro podání hlášení z 25. dne následujícího měsíce na 20. den – tato obecná úprava konkrétně dopadne na podávání měsíčního hlášení k zálohám na pojistné na penzijní připojištění, které se bude podávat podle jednotlivých poplatníků, a to výhradně elektronicky. Ve lhůtě pro podávání hlášení (20. následujícího měsíce) bude také splatná záloha na pojistné na penzijní připojištění.
*
Posun obecné lhůty v § 137 odst. 2 daňového řádu pro podání vyúčtování – zatím je lhůta do čtyř měsíců po uplynutí roku, nově bude od 1. 1. 2013 do tří měsíců. Tato lhůta bude dopadat nejen na roční vyúčtování pojistného na důchodové spoření, ale dále na roční vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou.
*
V § 141 odst. 2 daňového řádu bude výslovně stanoveno, že dodatečné daňové přiznání na daň nižší lze podat v případě, kdy byla daň stanovena v nesprávné výši (dosud je stanoveno, že v případě, kdy vyjdou najevo nové skutečnosti nebo důkazy nasvědčující tomu, že daň byla stanovena v nesprávné výši). Uvedené upřesnění odstraňuje dohady, zda lze podat dodatečné daňové přiznání na daň nižší i v případě, kdy byla daň původně přiznána v nesprávné výši omylem, na základě nesprávné úvahy apod.
*
Změkčení pokuty v § 250 odst. 3 daňového řádu. Nově se stanovuje minimální hranice pokuty za opožděné tvrzení daně tak, aby se odlišil případ, kdy daňový subjekt svou povinnost dodatečně napraví, tj. podá daňové tvrzení opožděně, od případů, kdy jeho nesoučinnost trvá i nadále. Podle současné právní úpravy je bez rozdílu stanovena minimální výše pokuty 500 Kč. Nově by se od 1. 1. 2013 minimální výše pokuty 500 Kč neměla vztahovat na případy opožděných podání. V případě opožděného daňového tvrzení se pokuta bude počítat podle výše tvrzené částky (podle výše přiznané daně) a doby prodlení s tím, že minimální hranice pro předepsání pokuty bude 200 Kč (obdobně jako je tomu u úroku z prodlení podle § 253 odst. 1 daňového řádu). To znamená, že bude aplikována zásada hospodárnosti, a pokud podle výše tvrzené daně a doby prodlení s podáním daňového tvrzení vyjde menší pokuta než 200 Kč, tak se pokuta nepředepíše. Odstraňuje se tak nesoulad mezi výší pokuty a výší tvrzené daně v kombinaci s délkou prodlení s podáním daňového tvrzení.
Doprovodný zákon k zákonu o pojistném na důchodové spoření by měl k 1. 1. 2013 novelizovat také zákon o Finanční správě ČR – již od 1. 1. 2013 budou orgány Finanční správy ČR oprávněny přebírat údaje pro výkon své působnosti nově též z registru pojištěnců důchodového pojištění, registru pojištěnců nemocenského pojištění a registru zaměstnavatelů.
 
Zvýšení sazeb DPH
Návrh zákona o změně daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, který Poslanecká sněmovna projednala v prvním čtení 6. 6. 2012, obsahuje též zvýšení sazeb DPH ze 14, resp. 20 % na 15, resp. 21 %. Zvýšené sazby by podle návrhu měly platit tři roky (2013 až 2015, k 1. 1. 2016 by mělo dojít ke sjednocení sazeb).
Součástí návrhu je také nové univerzální ustanovení § 37a „Základ daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění“. Toto ustanovení bude řešit případy, kdy dochází ke zdanění přijatých záloh v jiném období, než kdy je zdanitelné plnění uskutečněno – konkrétně bude pamatováno na případy přeplacených záloh. Dojde-li tady u plnění v základní sazbě daně (v roce 2012 sazba 20 %, v roce 2013 sazba 21 %) k přijetí zálohy v roce 2012 ve výši 120 (100 + + 20 DPH), k uskutečnění plnění v roce 2013 se základem daně 90, uplatní se na záporný základ daně 10 výslovně sazba daně platná k datu přijetí zálohy, tj. 20 %.
Součástí návrhu jsou také změny příloh, konkrétně např. přesunutí dětských plen ze snížené sazby daně do základní sazby daně.
Restriktivní
opatření v oblasti daní z příjmů
Návrh zákona o změně daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, který Poslanecká sněmovna projednala v prvním čtení 6. 6. 2012, obsahuje řadu důležitých změn ZDP. Opatření jsou (obdobně jako u DPH nebo u přechodného zrušení stropu vyměřovacího základu pro pojistné na zdravotní pojištění) navržena s účinností od 1. 1. 2013, některá jako opatření dočasná na tříleté období 2013 až 2015. Součástí návrhu není zvýšení sazby daně z příjmů fyzických osob z 19 % (tato sazba byla schválena v rámci jednoho inkasního místa s účinností od 1. 1. 2015, vláda však plánuje posun účinnosti jednoho inkasního místa na 1. 1. 2014) na 20 % ( jak schválila vláda 11. 4. 2012), změny pro rok 2014 by totiž měly být navrženy až ve druhém pololetí tohoto roku.
Návrh zákona obsahuje tyto nástroje zvyšující daňové zatížení u
daní z příjmů
:
*
Zavedení příplatku k dani z příjmů fyzických osob ve výši 7 % příjmů pro příjmy ze závislé činnosti, resp. podnikání, přesahující strop vyměřovacího základu pro pojistné na sociální pojištění – návrh tento příplatek označuje jako „
solidární zvýšení daně
“. Opatření je navrhováno jako dočasné pro období 2013 až 2015.
*
Nemožnost uplatnění slevy na poplatníka u důchodců. Opatření je navrhováno jako dočasné pro období 2013 až 2015.
*
Omezení pro fyzické osoby (OSVČ a pronajímatelé) uplatňující výdaje procentem z příjmů.
*
Zvýšení sazby srážkové daně pro nerezidenty z 15 % na 35 %.
 
Solidární zvýšení daně
Návrh nezavádí klasické progresivní zdanění, ale zvýšení daně z příjmů fyzických osob o 7 % z rozdílu mezi:
*
součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu daně podle § 7 v příslušném zdaňovacím období a
*
48násobkem průměrné mzdy (strop vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení, tedy cca 1,2 mil. Kč).
Např. pro fyzické osoby z řad pronajímatelů návrh nijak nezvyšuje sazbu daně, solidární zvýšení daně se totiž týká jen příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků (rozhodující není základ daně ze závislé činnosti, tedy superhrubé mzda, ale součet příjmů) a z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (tam je rozhodující základ daně).
Solidární daň komplikuje zdanění závislou činností – záloha na daň ze závislé činnosti se podle návrhu zvyšuje o 7 % z rozdílu mezi:
*
příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy a
*
4násobkem průměrné mzdy pro účely pojistného na sociální zabezpečení (cca 100 000 Kč).
Zaměstnanec s ročními příjmy ze závislé činnosti nad strop pro pojistné na sociální zabezpečení bude podle návrhu povinen podat daňové přiznání (nebude možné mu provést roční zúčtování daně), stejně tak nebude možno provést roční zúčtování daně a zaměstnanec bude povinen podat daňové přiznání, pokud u něho dojde k solidárnímu zvýšení daně u zálohy (byť jen za jeden měsíc).
 
Sleva na poplatníka u důchodců
Slevu na poplatníka (24 840 Kč) nebude podle návrhu možné uplatnit u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu. Omezení se tedy netýká pouze pracujících důchodců ( jak uvádí představitelé vlády), ale všech důchodců zdaňujících své příjmy. Jedná se o obnovení situace, která panovala před rokem 2008.
 
Výdaje procentem z příjmů
ZDP umožňuje uplatnit výdaje ve výši:
*
80 % příjmů (týká se příjmů ze zemědělské činnosti a z živnosti řemeslné),
*
60 % příjmů (týká se příjmů z neřemeslných živností),
*
40 % příjmů (týká se např. příjmů z podnikání podle zvláštních právních předpisů, jako jsou příjmy lékařů, advokátů, auditorů, daňových poradců atd.),
*
30 % příjmů (týká se příjmů z pronájmu – podle § 9 ZDP anebo podle § 7, jde-li o pronájem obchodního majetku).
Návrh omezuje uplatnění výdajů ve výši 40, resp. 30 % příjmů částkou 800, resp. 600 tis. Kč. Např. lékař s ročními příjmy 2,1 mil. Kč nebude moci uplatnit výdaje v plné výši 840 000 Kč (40 % z 2,1 mil. Kč), ale jen ve výši 800 000 Kč (k příjmům nad 2 mil. Kč tak nebude z hlediska procentuálních výdajů již přihlédnuto). Pronajímatel s ročními příjmy 2,1 mil. Kč nebude moci uplatnit výdaje v plné výši 630 000 Kč (30 % z 2,1 mil. Kč), ale jen ve výši 600 000 Kč (k příjmům nad 2 mil. Kč tak nebude z hlediska procentuálních výdajů již přihlédnuto). U výdajů uplatňovaných sazbou 80 resp. 60 % příjmů k omezení nedojde.
Všechny osoby uplatňující výdaje procentem z příjmů nebudou moci uplatnit:
*
daňové zvýhodnění na dítě,
*
slevu na manželku/manžela bez vlastních příjmů.
 
Novela DPH
Dne 5. 3. 2012 Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení poměrně rozsáhlý návrh novelizace ZDPH s účinností od 1. 1. 2013 (dále jen novela), která reaguje na změny v předpisech Evropské unie a přináší i řadu dalších dílčích změn. Novela neobsahuje rozpočtová opatření pro rok 2013, tedy nijak nemění sazby daně. Změny v oblasti sazeb daně jsou součástí návrhu zákona o změně daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, který Poslanecká sněmovna projednala v prvním čtení 6. 6. 2012. Novelu ZDPH od 1. 1. 2013 vláda zatím neprojednala, a tak lze její schválení očekávat až v samém závěru roku 2012 (event. může dojít k již osvědčenému posunu účinnosti na 1. 4. 2013 – obdobně jako tomu bylo u novely účinné k 1. 4. 2011, která měla být původně účinná od 1. 1. 2011).
Novela reaguje na tyto
změny v předpisech EU k 1. 1. 2013:
*
Nové vymezení
místa poskytnutí služby
pro účely uplatnění společného systému DPH v případě
nájmu dopravních prostředků
podle směrnice
2008/8/ES
– dlouhodobý nájem dopravního prostředku osobě nepovinné k dani se bude řídit místem, kde je zákazník usazen, resp. má bydliště, či kde se obvykle zdržuje (§ 10d).
*
Zapracování směrnice 2010/45/EU upravující pravidla
fakturace
pro účely DPH včetně elektronické fakturace – např. všechny členské státy budou muset umožnit vystavování zjednodušených faktur (zjednodušených daňových dokladů dle našeho ZDPH) pro fakturované částky do 100 EUR včetně (toto opatření Česká republika svým limitem 10 000 Kč bohatě splňuje).
Novela zcela přepracovává
právní úpravu daňových dokladů
včetně zrovnoprávnění daňových dokladů v listinné a elektronické podobě, např.:
*
věrohodnost elektronického dokladu nadále zajištěna zaručeným elektronickým podpisem, elektronickou značkou anebo elektronickou výměnou informací EDI,
*
řešení otázky převodu daňového dokladu z jedné podoby do druhé,
*
zpřístupnění daňového dokladu elektronickou cestou,
*
zjednodušený daňový doklad do 10 000 Kč bude možno vystavovat i pro bezhotovostní úhrady.
Novela dále obsahuje:
*
nová pravidla registrace,
*
nová pravidla pro osvobození převodu staveb (dnes platí pro převody po více jak třech letech od prvé kolaudace/prvého užívání, navrhována je pětiletá lhůta s možností dobrovolného zdanění po uplynutí této lhůty, podle přechodného ustanovení se nová lhůta bude vztahovat až pro stavby nabyté po 31. 12. 2012),
*
vymezení provozovny pro účely stanovení místa poskytnutí služby,
*
závazné posouzení o použití/nepoužití režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92c (dodání šrotu),
*
povinnost podávat přiznání k DPH výhradně elektronicky.
Snížení hranice pro povinnou registraci z 1 mil. na 750 000 Kč za 12 měsíců po sobě jdoucích je zatím součástí zákona o zavedení jednoho inkasního místa (zákon č. 458/2011 Sb.) a i novela svazuje toto snížení se spuštěním jednoho inkasního místa (pravděpodobně od 1. 1. 2014).

Související dokumenty

Zákony

531/1990 Sb., o územních finančních orgánech
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
513/1991 Sb., obchodní zákoník
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti
266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
426/2011 Sb., o důchodovém spoření
Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky
457/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky
458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky
18/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
168/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů
169/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
192/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Vyhlášky

79/2012 Sb., o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání
80/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství