Chystané legislativní změny pro rok 2013

Vydáno: 22 minut čtení

V minulém čísle časopisu Účetnictví v praxi č. 6/2012 na str. 15 byly shrnuty reakce na legislativní změny k 1. 1. 2012 (uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví, výklad problematiky limitu kapesného u zahraničních pracovních cest a odvod pojistného na zdravotní pojištění u dohod o provedení práce v případě souběhu více těchto dohod v jednom kalendářním měsíci), bylo upozorněno na zdravotnickou reformu k 1. 4. 2012, na vyhlášení rekodifikace soukromého práva účinné od 1. 1. 2014 (nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. a zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. ) a na novelu zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, k 30. 6. 2012 (ta byla mezitím vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 30. 5. 2012 pod č. 169/2012 Sb. ). Tento příspěvek doplňuje legislativní změny roku 2012 o další přijaté změny (novela zákona o daňovém poradenství č. 168/2012 Sb. a novela zákona o investičních pobídkách č. 192/2012 Sb. ) a především se věnuje změnám chystaným pro rok 2013.

Chystané legislativní změny pro rok 2013
Ing.
Pavel
Běhounek
 
DOPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH ZMĚN PRO ROK 2012
Novela zákona o daňovém poradenství č. 168/2012 Sb.
se týká především vnitřních poměrů Komory daňových poradců a daňové praxe jako takové by se nijak zásadně týkat neměla.
Novela zákona o investičních pobídkách č. 192/2012 Sb.
(účinnosti nabývá 30. dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. 12. 7. 2012) novelizuje i zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a přináší tyto změny ZDP:
*
Změny § 35a a 35b, tj. změny týkající se slevy na dani na základě příslibu investiční pobídky, především jde o prodloužení doby uplatňování slevy ze současných 5 na 10 let.
*
Doplnění pravidel pro zaokrouhlování srážkové daně v § 36 odst. 3, např. u rozdílu mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou dluhopisu a emisním kursem se základ daně a sražená daň nově nezaokrouhluje a na celé koruny dolů se zaokrouhlí až celková částka daně sražená plátcem z jednotlivého druhu příjmu – podle přechodného ustanovení se pro úrokový příjem z dluhopisu emitovaného přede dnem nabytí účinnosti použije stará úprava.
*
Změna a doplnění § 38m (podávání daňového přiznání právnickými osobami) týkající se přeměn společností a sloučení penzijních fondů.
Ministerstvo zdravotnictví stále ještě nevydalo prováděcí vyhlášku k zákonu č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, upravující podrobnosti
k pracovnělékařským službám
. Přitom zákon o specifických zdravotních službách již s účinností od 1. 4. 2012 stanovuje v § 53 a násl. povinnosti zaměstnavatelů v oblasti péče o zdraví zaměstnanců. Dopady časového skluzu částečně zmírňuje přechodné ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., které v některých oblastech poskytuje zaměstnavatelům čas na přizpůsobení se nové úpravě až do 31. 3. 2013 (