DPH u tuzemských obchodních transakcí - V. část

Vydáno: 22 minut čtení

Oprava výše daně je často logickým důsledkem opravy základu daně. Je samostatným zdanitelným plněním, které nastává poté, co dohodou obchodních partnerů nebo z jiného důvodu dojde ke změně původní výše úhrady za plnění. Oproti tomu k opravě výše daně, kde základ zůstává stejný, dochází na základě chybného posouzení zdanění na straně dodavatele. Pokud zákazník uplatní více odpočtu vlivem nesprávné výše daně na faktuře, než dle zákona o DPH mohl, oprava se provádí zpětně do období, kdy se plnění uskutečnilo. A pak je potřeba počítat minimálně s úrokem z prodlení.

 

DPH u tuzemských obchodních transakcí - V. část
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce BDO Czech Republic
Shrnutí
- Oprava základu daně v podobě jeho snížení je samostatným plněním, které poskytovatel uvádí v řádném daňovém přiznání za období, ve kterém vynaložil úsilí, aby příjemce doklad získal,
- příjemce plnění, u kterého došlo k dodatečnému snížení základu daně, uvádí změnu v řádném daňovém přiznání za období, kdy se o změně dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl,
- oprava výše daně je vždy důvodem pro dodatečné daňové přiznání jak u poskytovatele plnění, tak u jeho příjemce,
- opravy základu daně i výše daně vedou k povinnosti podat ve lhůtě 5 pracovních dnů od zjištění změny následné kontrolní hlášení,
- v následném kontrolním hlášení, které se podává z důvodu, že původní daňový doklad obsahoval daň místo osvobození, se původně vykázaný doklad s chybnou daní smaže.
  
 
  
 
 
Oprava základu daně
Zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. (dále jen „ZDPH“) definuje pro jednotlivé typy obchodních případů den uskutečnění zdanitelného plnění. K tomu se následně váže výše odměny, kterou za svoje zboží nebo svoji službu dodavatel požaduje a která je v ZDPH označena jako základ daně. Pokud po dni uskutečnění zdanitelného plnění dojde ke změně požadované výše odměn