Expertní odpovědi - strana 431

Je možné do snížené sazby DPH zařadit poskytování služby spočívající ve vstupu na únikovou hru? Dle našeho názoru je možné tuto službu zařadit pod níže uvedené kódy nomenklatury uvedené v příloze č. 2 zákona o DPH: 90, 91, 93 Poskytnutí oprávnění ke vstupu do muzeí a jiných kulturních zařízení (na kulturní akce a památky, výstavy, do zoologických a botanických zahrad, přírodních rezervací, národních parků, lunaparků a zábavních parků, cirkusů, historických staveb a obdobných turistických zajímavostí). Avšak není ji možné zařadit pod žádný v příloze přímo vyjmenovaný kód nomenklatury: 93.11, 93.12 Poskytnutí oprávnění vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem. 93.13 Služby posiloven a fitcenter. 93.29.11 Služby související s provozem rekreačních parků a pláží. 93.29.21 Poskytnutí oprávnění vstupu na ohňostroje, světelná a zvuková představení. Přesně bychom únikové hry zařadili pod CZ-CPA 93.29.29 - Zábavní služby.
Vydáno: 05. 03. 2018
Jak správně rozumět textu § 34 odst. 4 zákona o daních z příjmů, týkající se nezdanitelné části základu daně, řádek 52 daňového přiznání fyzických osob. "Od základu daně lze odečíst odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu odborného vzdělávání." Můj syn si koupil pevnou licenci programu CAD. SW je v daňové evidenci uplatněn celý v daňových výdajích. Mohu ještě v daňovém přiznání uplatnit celou tuto částku (180 000 Kč bez DPH) na řádku 52 daňového přiznání a doložit toto přijatou fakturou? 
Vydáno: 05. 03. 2018
Jak mám postupovat při zdaňování příjmů z provozu fotovoltaické elektrárny? Je umístěna na střeše rodinného domu, licence je vydána. FVE je s výkonem nižším než 10 kW, v provozu je od roku 2011. Je to v roce 2017 příjem dle § 7 nebo dle § 10?
Vydáno: 05. 03. 2018
Poplatník pronajímá byt v rodinném domě. Plocha bytu je 65 m2 a celý rodinný dům má 165 m2 (včetně komory, WC, předsíně atd.). V prvním roce nájmu v roce 2017 poplatník nepodával přiznání, neboť realizoval příjem celkem 5 500 Kč za nájem a energie. V dalším roce bude muset příjem zdanit, neboť částka přesáhne 6 000 Kč. Rodinný dům je starý 50 let a je zde společný kotel na uhlí atd. Jak tuto situaci nejlépe a v souladu se zákonem daňově vyřešit? Zdá se, že by mohl být byt o rozloze 65 m2 oceněn cca na 2 000 000 Kč. Můžeme v druhém roce pronájmu, tj. v roce 2018, nechat byt ocenit znalcem a využít odpisy? Jak budeme rozpočítávat např. vodné a stočné, pokud platíme přímo Vodovodům a kanalizacím? Jak se rozpočtou náklady na uhlí - dostáváme fakturu, resp. nyní i plyn, který dostáváme jednou za rok vyúčtován? Nájemci nám platí nájemné a energie, nájemné je 4 000 + 1 500 Kč energie, které se nijak na konci roku nevyúčtují - jsou fixně dané. 
Vydáno: 05. 03. 2018
Poplatník, daňový rezident ČR, měl příjem z Německa. V ČR má povinnost podat přiznání, neboť má příjmy z SVČ a nájmu a příjmu od zaměstnavatele v ČR. Mohu vyjmout příjmy z Německa na základně potvrzení? Je to nejlepší řešení dle smluv s Německem a ZDP? Dále v přiznání k DPFO na ř. 31 uvedenu mzdu z Německa (Bruttoarbeitslohn) + mzdu z ČR na ř. 32 mzdu z Německa "nabrutuji" o české pojistné + pojistné od českého zaměstnavatele? A dále na ř. 33 uvedenu daň ze mzdy z Německa (Eingehaltene Lohnsteuer) a uvedu i tzv. solidární příplatek (Einbehaltener Solidaritatszuschlag), nebo nikoliv? Dále přepočet z EUR provádím jakým kurzem? Musí být k přiznání překlad z německého potvrzení? Pokud musí být, kým musí být vyhotoven?
Vydáno: 05. 03. 2018
Může podnikající fyzická osoba, která vyživuje dítě, které je studentem denního studia, uplatnit slevu na studující dítě a zahrnují se i prázdniny?
Vydáno: 05. 03. 2018
Poplatník má kromě jiného živnostenský list na 1) hostinskou činnost, 2) prodej lihu a lihovin, 3) pořádání kursů, školení, provozování kulturních a sportovních akcí, zábav, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. Zaměstnáním je barman a organizoval barmanské show s ukázkami koktejlů, které pak i prodával. Faktura zněla na uspořádání show. Jaký paušál může použít pro příjmy z § 7 DPFO? Podle mého je hostinská činnost dělená, a na prodej jídel a alkoholu a alkohol patří do 60% paušálu. Slyšela jsem však, že se jedná dokonce o paušál ve výši 40%.
Vydáno: 05. 03. 2018
Poplatník provádí úklidové práce, v živnostenském listě ale nemá uvedenu správu nemovitostí ani úklidové práce. Výdaje k příjmům dle § 7 ZDP chce uplatnit paušálem. Chápu správně pokyn D-22, když se domnívám, že je možné uplatnit paušál jen 40 %, nikoliv 60 %? Setkala jsem se totiž s názorem jednoho správce daně, že má-li poplatník živnostenský list na živnost volnou, je možné uplatnit výdaje ve výši 60 % příjmů.
Vydáno: 05. 03. 2018
Přijatá faktura je s DPH, DUZP v 11/2017, vystavena 20. 12. 2017, DPH odvádí dle § 92e ZDPH naše firma. Faktura byla zaúčtována, až když měla účtárna doklad, tedy do prosince a též do prosince bylo zaúčtováno DPH (výstup i vstup). Tento postup údajně někteří správce daně pozastavují s tím, že musí být DPH ve stejném období u dodavatele a odběratele. Pokud se tak nestane, vyměřuje se penále na čas, ve kterém je špatně období. Situace si bude vyžadovat nemalé množství dodatečných daňových přiznání k DPH vč. následných kontrolních hlášení.
Vydáno: 05. 03. 2018
Poplatník daně zakoupil k pronájmu bytovou jednotku, garážové stání ve stejné budově a komoru-sklep. Každé zakoupeno samostatnou smlouvou. O cenu pozemku bude snížena kupní cena, ale jak se bude odepisovat - z celkové vstupní ceny hromadně v 5. odpisové skupině, nebo jednotlivě - v jaké odpisové skupině pak bude garážové stání?
Vydáno: 05. 03. 2018
Společník a jednatel s. r. o. pronajímá svému s. r. o. nebytový prostor. S. r. o. v průběhu roku nájemné společníkovi nehradila. Společnost nebytový prostor dále podnajímá, v nákladech má nájemné a ve výnosech tržbu za podnájemné. Je nutné v daňovém přiznání vyloučit neuhrazené nájemné? Společník - fyzická osoba v daném roce nezdaňuje příjem z pronájmu.
Vydáno: 05. 03. 2018
Zaměstnankyně pracovala 1-3/2017 u zaměstnavatele, poté nastoupila na mateřskou dovolenou. Byly jí vyplaceny příjmy od zaměstnavatele pouze za proplacení dovolené v částce 7 007 Kč, 2 382 Kč odvody, jiné příjmy neměla, jelikož před mateřskou dovolenou byla v pracovní neschopnosti. Je povinna podat daňové přiznání (popř. roční zúčtování daně)? Pokud ano, uplatní se základní sleva na poplatníka za celý rok ve výši 24 840 Kč?
Vydáno: 05. 03. 2018
Jsem OSVČ, plátce DPH a již několik let uplatňuji výdaje procentem z příjmů ve výši 80 %, protože provádím řemeslnou činnost - obrábění kovů. K této své činnosti jsem v loni začal jiné firmě na základě uzavřené Smlouvy o nájmu movitých věcí pronajímat různé mé obráběcí stroje a také osobní automobil (vše měsíčně asi za 65 000 Kč bez DPH). Pronajímat tyto movité věci budu asi v délce 12 měsíců. Vloni jsem si kvůli tomuto pronájmu zřídil živnostenské oprávnění - volnou živnost Pronájem a půjčování věcí movitých. Tento pronájem poskytuji ale bez dalších služeb (např. úklid, servis těchto věcí atd.), jedná se opravdu jen o pronájem. Pronájem fakturuji měsíčně. Mohu na tento pronájem movitých věcí uplatňovat paušální výdaje 60 %, a zařadit tak tuto činnost do § 7 zákona o daních z příjmů nebo tento pronájem spadá do § 9 jako příjmy z nájmu, kde jsou paušální výdaje jen 30 %? 
Vydáno: 05. 03. 2018
Může si OSVČ snížit výsledek hospodaření o fond rezerv? Pokud ano, tak v daňovém přiznání uvede do tab. E a ještě do tab. D? Závisí na druhu podnikání? V jaké výši je možno vytvořit fond rezerv? Jak se částka promítne v daňové evidenci pro nadcházející rok?
Vydáno: 28. 02. 2018
Ve firmě se na zpracování zakázek pravidelně podílejí nejen zaměstnanci, ale také dodavatelé, kteří firmě za svou práci vystavují faktury. Jeden z těchto "ičařů" zapůjčil firmě peníze a sjednal si s firmou k zápůjčce úroky. Považuje se tato osoba za cizí, u které není třeba dělat test nízké kapitalizace, nebo se považuje za osobu spojenou, u které úroky testu podléhají?
Vydáno: 28. 02. 2018
Fyzická osoba OSVČ - má firmu s 5 zaměstnanci. Co se děje v případě úmrtí fyzické osoby - OSVČ? Syn chce pokračovat v podnikání. Jak má firmu převést na sebe? Jsou 3 dědicové (2 dospělé děti a manželka - všichni souhlasí, aby firma pokračovala dál a vedl ji syn, ale dědictví se nezříkají). Jaké mají možnosti?
Vydáno: 27. 02. 2018
Jsme střední škola, příspěvková organizace kraje. Týká se nás EET? Původně se nás netýkala, je nyní nějaká změna?
Vydáno: 27. 02. 2018
Zákon o DPH umožňuje uplatnit DPH na vstupu později, než je na daňovém dokladu DZP. V účetnictví jsem zjistil chybu na tzv. minus vstupu, kdy nebyla zaúčtována soukromá spotřeba pohonných hmot u auta podnikatele v září 2017, ale až v říjnu 2017. Jelikož se jednalo o nevýznamnou položku, poradil jsem podnikateli, aby nedával dodatečné daňové přiznání, ale nechal na případné penále na časové rozlišení. Toleroval by takový postup i správce daně nebo je povinnost podat dodatečné daňové přiznání k DPH na daň vyšší vždy do období, kam patří?
Vydáno: 27. 02. 2018
Jednatel společnosti mi oznámil až nyní (únor 2018), že má rozsudek od soudu v právní moci od 7. 2. 2017, dle kterého je společnosti dlužník povinen zaplatit fakturu + úroky z prodlení od roku 2006 do zaplacení a dále náhradu nákladů řízení ve výši 30 485 Kč. V účetnictví je však zachycena pouze dlužná faktura z roku 2006 na částku 11 500,00 Kč na účtu 311 a pak záloha na znalečné, placená na účet soudu v roce 2014, ve výši 4 000,00 Kč zachycená v účetnictví na účtu 314. Jiné doklady účetnictví neobsahuje. Dle sdělení jednatele, byly služby advokáta poskytnuty „ze známosti a zdarma“ a náklady řízení přiznané soudem vychází z tabulek. K nezaplacené faktuře nebyly tvořeny opravné položky. Dle sdělení jednatele k úhradě faktury ani ničeno dalšího již nikdy nedojde, protože firma dlužníka je dle jednání u soudu zcela předlužena a nefunguje několik let a jednatel dlužnice nic nikomu platit nebude protože nemá ani korunu a dle rozvahy zveřejněné ve sbírce listin, má firma dlužníka již několik let stejnou rozvahu (protože nevykonává činnost) a v rozvaze má pohledávky ve výši 100.000 Kč a závazky cca 1.800.000 Kč a insolvenční řízení, které sám na sebe dlužník podal z důvodu předlužení, bylo insolvenčním soudem zastaveno protože dlužník nemá ani na zaplacení zálohy na insolvenční řízení. Vzhledem k tomu, že účetnictví za rok 2017 ještě není uzavřeno, rád bych pohledávku rovnou odepsal, protože ještě není promlčena (po odečtení soudního řízení zbývá ještě 2,5 roku). Otázkou je, zdali v takového situaci mohu odepsat daňově nebo jen nedaňově, protože insolvenční řízení nebylo „rozhodnuto“ ale pouze „zastaveno“. Dále potřebuji „dostat“ z účetnictví onu zálohu na znalečné ve výši 4 000 Kč. V částečné kopii soudního rozhodnutí, které mám k dispozici soud konstatuje že 4000 Kč zálohy jsou pro žalobce účelně vynaloženým nákladem... Mohu tedy ony 4000 Kč dát do daňových nákladů roku 2017? Mohu pohledávku z roku 2006 stoprocentně odepsat dle § 24 odst. 2 písm. y) daňově nebo pouze nedaňově? Zálohu na znalečné (4 000 Kč) mohu přeúčtovat do daňově uznatelných nákladů roku 2017? Nebo jak zálohu správně „trvale vyndat“ z účetnictví?
Vydáno: 27. 02. 2018
V kterém řádku DPPO u spolku, kdy ve vedlejší činnosti bude zisk 200 000 Kč bude zapsáno - náklady na reprezentaci 10 000 Kč, ostatní pokuty a penále 2 000 Kč. Lze snížit na řádku 251 (max. 300 000 Kč) o 212 000 Kč, nebo se bude z 12 000 Kč platit daň z příjmu?
Vydáno: 27. 02. 2018