Ing. Jiří Koch - strana 2

  • Článek
Vyhláška č. 500/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU “), pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VPU “), je novelizována vyhláškou č. 467/2013 Sb. , která nabyla účinnosti dnem 1.1.2014. V následujícím příspěvku Vám přinášíme dokončení výkladu z časopisu Účetnictví v praxi č. 2/2014 na str. 4. Tentokrát si rozebereme následující novelizované oblasti VPU : technické zhodnocení, zpřesnění účetních metod, zálohy na podíl na zisku a legislativně-technické úpravy.
Vydáno: 19. 02. 2014
  • Článek
Vyhláška č. 500/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU “), pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VPU “), je novelizována vyhláškou č. 467/2013 Sb. , která nabývá účinnosti dnem 1.1.2014. Podle bodu 2 přechodných ustanovení účetní jednotka, která vykazovala dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a zásoby v položkách stanovených v § 6 , 7 , 9 , 47 , 56 a 61a VPU , ve znění účinném do dne nabytí účinnosti vyhlášky č. 467/2013 Sb. , vykazuje tento majetek a účtuje o něm až do jeho vyřazení podle těchto ustanovení VPU před novelou.
Vydáno: 22. 01. 2014
  • Článek
Usnesením č. 352 ze dne 10. října 2013 Senát Parlamentu ČR projednal a schválil vládní návrh zákonného opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů. Součástí tohoto opatření je v části devatenácté novela zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU “), s účinností od 1. ledna 2014. Pokud by zákonná opatření neschválila nově ustavená Poslanecká sněmovna, pozbyla by tato opatření platnosti a vláda by musela vzniklou situaci řešit nově. Přestože je tato otázka zatím ještě velkou neznámou, bude užitečné se s novou úpravou účetní legislativy seznámit.
Vydáno: 20. 11. 2013
  • Článek
S účinností od 1. ledna 2013 je v právních předpisech v oblasti účetnictví podnikatelů uplatněna významná změna účetního řešení případů, které se týkají oprav chyb nákladů a výnosů minulých účetních období a rozdílů ze změn účetních metod. Tato změna je obsažena v ustanovení nového § 15a vyhlášky č. 413/2011 Sb. , kterou je novelizována vyhláška č. 500/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZU"), pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "VPU").
Vydáno: 12. 12. 2012
  • Článek
V souvislosti s novelou zákona č.125/2008 Sb. , o přeměnách obchodních společností a družstev, zákonem č.355/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2012, byla mezi souvisejícími zákony zahrnuta i změna zákona o účetnictví. Kromě úprav souvisejících se změnami při přeměnách společností se další změny týkají účetního období včetně možnosti uplatnit u účetních jednotek hospodářský rok. Zároveň byla provedena novela prováděcího právního předpisu, kterým je pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, vyhláška č.500/2002 Sb. a novelizovány České účetní standardy pro podnikatele. Novela vyhlášky a změny v Českých účetních standardech kromě ustanovení týkajících se přeměn obsahují i ostatní změny, které souvisejí se změnami v dalších právních předpisech, legislativně-technické a formulační změny a dále úpravy reagující na podněty odborné veřejnosti a účetních jednotek.
Vydáno: 25. 01. 2012
  • Článek
Úhrada stravenkou Ing. Jiří Koch Právnická osoba - družstvo je plátci DPH a vede podvojné účetnictví. V provozovnách jsou přijímány od zákazníků stravenky vydané firmami jako např. Sodexo Pass,...
Vydáno: 10. 02. 2011
  • Článek
Vyhláška č. 500/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VPU“), je novelizována vyhláškou č. 419/2010 Sb. Nová ustanovení vyhlášky se poprvé použijí v účetním období, které započalo v roce 2011 nebo později, účetní závěrka za účetní období započaté před účinností této vyhlášky se sestaví podle dosavadních právních předpisů, pokud z přechodných ustanovení nevyplývá jinak.
Vydáno: 26. 01. 2011
  • Článek
Zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“), je novelizován zákonem č. 410/2010 Sb . s účinností od 1. ledna 2011. Z přechodných ustanovení vyplývá odlišná úprava pro použití některých ustanovení novely. V následujícím příspěvku si jednotlivé změny podrobně rozebereme.
Vydáno: 05. 01. 2011
Jsme právnická osoba–družstvo, plátci DPH, vedeme podvojné účetnictví. V našich provozovnách přijímáme od zákazníků stravenky vydané firmami jako např. Sodexho Pass, Exit apod. za účelem úhrady poskytovaných stravovacích služeb. Po ukončení měsíce provozovny předají přijaté stravenky na ústředí družstva, kde jsou přepočítány a předány uvedeným firmám. Firmy nám následně zašlou fakturu za provizi z těchto uplatněných stravenek s datem uskutečnění zdanitelného plnění následující měsíc. Na konci roku je to např. 11. 1. 2009 a stravenky jsou za poskytované služby v roce 2008. Dotaz zní, do kterého účetního období máme zapsat fakturu za provizi, zda do prosince 2008 nebo do ledna 2009 (pokud by to byl prosinec 2008, DPH na vstupu bychom uplatnili až za leden 2009) a do kterého účetního období patří provize – náklady, zda do roku 2008 nebo 2009?
Vydáno: 06. 01. 2009
Započítává se provize za dodání stravenek do jejich ceny, nebo se účtuje jako služba? Například dodání 300 ks stravenek a provize činí 100 Kč, je nutné těchto 100 Kč rozpočítat?
Vydáno: 06. 01. 2009