Ing. František Louša - strana 3

Je možné v účetnictví používat při vystavování faktur pevný kurz stanovený k 1. dni v roce a při zpracování bankovních výpisů denní kurz podle ČNB, nebo se musí používat pro všechny operace např. pevný kurz stanovený k 1. lednu podle ČNB?
Vydáno: 28. 06. 2022
Jak účtovat o nákupu restitučních nároků, na jaké účty? Jak v okamžiku koupě? Jak v okamžiku směny restitučního nároku za konkrétní nemovitost? Jak v okamžiku prodeje takto nabytého pozemku (nemovitosti)? Zpravidla se jedná o pozemky. Společnost koupí restituční nárok od jednotlivých majitelů (zpravidla fyzické osoby nepodnikající), následně promění za pozemek, ten nějaký čas vlastní a pak se ziskem prodá.  
Vydáno: 23. 06. 2022
V účetnictví používáme roční kurz, pro rok 2022 je to u EUR 24,86. Účtujeme zásoby způsobem B. Při účtování faktury přijaté v měně EUR použije tuzemský dodavatel kurz denní, např. 24,645. Já v tomto kurzu zaúčtuji i fakturu přijatou 504(343)/321. Vytvořím příjemku na toto zboží, která se mi díky účtování skladu způsobem B neúčtuje a na příjemce použiji kurz dodavatele nebo náš roční kurz? Zásoby zboží k 31. 12. nám skoro všechny zmizí ze skladu, ale zůstane tam pár položek a ty k 31. 12. proúčtuji 132/504. 
Vydáno: 13. 06. 2022
Obdrželi jsme od zahraniční firmy fakturu v korunách - na částku 250,- Kč. Firma si srazila částku z našeho EUR účtu prostřednictvím platební karty - 10,11 EUR. Máme úhradu faktury přepočítat naším pevným měsíčním kurzem 24,605 na 248,76 Kč a 1,24 Kč účtovat jako kurzový rozdíl? Nebo použít kurz banky a tím by kurzový rozdíl nevznikl?
Vydáno: 30. 05. 2022
Jak postupovat v případě provedeného technického zhodnocení u dlouhodobého hmotného majetku, který není v registru DHM společnosti. V areálu společnosti stojí zařízení, které v současné chvíli se může pohybovat kolem 2 mil Kč. Je to zařízení, které slouží pro rozbití vadných odlitků, kde se může materiál zpět použít a vrátit do výroby. Historicky je toto zařízení součástí společnosti. Nyní se provedlo na daném zařízení TZ, kde byly pořízeny nové řetězy atd. v hodnotě cca 200-300 tis. Kč (investice nebyla opravou, změnily se technické podmínky) a dále se i do budoucna počítá s dalšími investicemi. Jak můžeme s takovým majetkem postupovat. Mohu zařízení do registru majetku zavést s hodnotou ocenění s obvyklou cennou současnou, s tím, že je odepsaný a na něm pak provést TZ? Je potřeba, aby ocenění provedl znalec v oboru nebo stačí zkušeností odhad?
Vydáno: 24. 05. 2022
V roce 2017 došlo k havárii vozidla v obchodním majetku OSVČ, která vede účetnictví. Pojišťovna odmítla plnění. Proběhl soud, který rozhodl, že pojišťovna musí plnit a ta uhradila škodu na vozidle v roce 2021. Do dnes není vozidlo opraveno, protože nejprve se čekalo na znalecké posudky a nyní není rozhodnuto, zda se vozidlo opraví a nebo prodá. Jak se zaúčtuje přijaté pojistné plnění v roce 2021? Půjde do daňových výnosů a nebo se časově rozliší až do doby, kdy dojde k opravě či prodeji vozidla? V roce 2017 nebylo účtováno ani o dohadné položce (protože pojišťovna nárok neuznala) a ani o snížení hodnoty vozidla, vzhledem k tomu, že jde o opravitelné poškození. Od havárie vozidlo nebylo používáno. 
Vydáno: 06. 05. 2022
Naše společnost s r. o. uzavřela smlouvu o postoupení pohledávky. Jako postupník převezmeme postoupené pohledávky. Vzniklé pohledávky z titulu postoupení budou vůči našemu společníkovi – účetní jednotka uplatňující podstatný vliv (50 %). Prosím o informaci, zda účtovat jako při běžném podstoupení pohledávky na účet 315 anebo na účet 352, abychom zachytili pohledávku za účetní jednotkou pod podstatným vlivem. Pohledávka bude dlouhodobého charakteru. 
Vydáno: 04. 05. 2022
S. r. o. je v březnu registrována jako plátce DPH a v prvním daňovém přiznání si budou uplatňovat odpočet DPH na DHM, který koupili ve lhůtě 12 měsíců před registrací. Tento DHM koupili v roce 2021, a jelikož nebyli plátci DPH, do 501 šla celá částka vč DPH (byl to DHM do zákonné částky 80 000 Kč). Letos si chtějí uplatnit nárok DPH. Jak se bude účtovat – proti výnosům? Nenapadá mě jiná varianta, jak udělat ID s tímto nárokem. Je to tak správné? Vloni byla celá částka v nákladech a letos bude ve výnosech?
Vydáno: 12. 04. 2022
Na jaké účty prosím zaúčtovat zaplacenou zálohu prodejci automobilu v roce 2021? A dále zaúčtování faktury od prodejce V roce 2022, kde je odečtená záloha, poté je faktura opravným daňovým dokladem zrušena a nově je vystaven daňový doklad od leasingové společnosti na mimořádnou splátku (automobil bude financován operativním leasingem). 
Vydáno: 12. 04. 2022
Společnost je výrobcem kosmetiky a cereálních tyčinek. Jaký je správný pohled a účtování v těchto případech. 1. společnost vyrobí šampon, který nevyhovuje kvalitativnímu výstupu-jeho barva neodpovídá normě. Společnost výrobek zlikviduje a k likvidaci doloží likvidační protokol dle zákona. V rámci likvidace je účtováno 58x/12x? 2. společnost vyrobí cereální tyčinku. Je to potravinářský výrobek. Cereální tyčinka neprošla mikrobiologickým rozborem, nemůže být tedy prodávána (mohla by způsobit zdravotní újmu). Můžeme provést likvidaci výrobku, doložit likvidačním protokolem a náklad bude daňově uznatelný, protože se jedná o zmetek (nevyhovuje normě), nebo je daňově zlikvidovat nelze, protože u potravinářských výrobků jsou výdaje vzniklé v důsledku prokazatelné likvidace výdaji (náklady) daňově znatelnými pouze v případě, že doba použitelnosti těchto potravinářských výrobků prošla (v tomto případě je čerstvě vyrobeno, výrobek má dobu použitelnosti delší než dva roky) a nelze je dle zvláštních předpisů uvádět dále do oběhu? Jaké by bylo účtování v jednotlivých případech?
Vydáno: 07. 04. 2022
V roce 2021 jsme přijali zálohu na výrobu zboží z EU na základě smlouvy. V roce 2022 došlo ke zrušení smlouvy. Klientovi budeme vracet část zálohy, druhá část zálohy bude použitá na úhradu nákladů na konstrukční práce, které byly doposud provedené. Jak máme postupovat se zohledněním použití části zálohy do výnosů na konstrukční práce? Máme vystavit fakturu na konstrukční práce nebo stačí přeúčtovat interním dokladem částku do výnosů. Zbývající část klientovi pošleme na účet.  
Vydáno: 05. 04. 2022
S. r.o ., plátce DPH, nakoupila láhvové pivo. Na účtu je samozřejmě započítána cena za přepravku 100 Kč a záloha na láhve. Jak, prosím, přepravku a zálohu na láhve zaúčtovat? 
Vydáno: 04. 04. 2022
Společnost si nechala dodavatelsky zkompletovat a oživit lisovací linku, která se skládá ze tří komponentů (hydraulický lis, podávací linky na plech, válečkový podavač), které pracující nezávisle na sobě a mohou být zkompletovány s jinými lisy nebo podávacími linkami; každý dlouhodobý majetek je zařazen samostatně, nejedná se o soubor movitých věcí. Kompletaci realizuje společnost, která není dodavatelem zmíněných komponentů, ty byly pořízeny samostatně od jiných dodavatelů. Jak zaúčtovat práce týkající se kompletace (částka je cca 500 000 Kč)?
Vydáno: 04. 04. 2022
Jsme hotel, který nabízí možnost ubytování i s domácím mazlíčkem (pes, kočka). Jedná se o placenou službu. Jak výnos z tohoto poplatku zaúčtovat - na účet 602? 
Vydáno: 16. 03. 2022
Firma s. r. o., plátce DPH, má 5 nezaplacených vydaných faktur v hodnotě cca 200 000 Kč. Faktury byly vystavené v říjnu, listopadu 2017 a lednu 2018. V dubnu 2021 nám bylo doručeno vyrozumění o zahájení exekuce na tuto částku. V červnu 2021 nám byla doručena doložka provedení exekuce (nabytí právní moci). V prosinci 2021 nám bylo doručeno usnesení o zastavení exekuce. Firma byla vymazána z obchodního rejstříku, exekuci na majetek nelze provést. Dosud nebyly v účetnictví tvořeny opravné položky. Je možné je udělat nyní? Jak prosím postupovat, aby vše bylo správně zaúčtováno a pohledávky byly správně odepsány?  
Vydáno: 24. 01. 2022
Obchodní korporace účtuje zásoby způsobem A. Nakupuje unikátní kódy (nehmotné, jen software), které nahrává do svých mechanických výrobků, přitom každý kód je jedinečný, pro každý výrobek jiný. Kód tedy vstupuje do ceny hmotného výrobku. Lze o tomto nehmotném kódu účtovat na 112? Pokud ne, jak o tom účtovat?
Vydáno: 23. 12. 2021
Společnost s. r. o. zakoupila vrták na zem v hodnotě 11 100 Kč bez DPH ke stavebnímu stroji a zaúčtováno přímo do spotřeby (501200-Spotřeba evidovaného drobného majetku) a je vedený na evidenční kartě drobného majetku. Ve vnitřní směrnici má stanovenou hranici pro dlouhodobý majetek s cenou vyšší než 40 000Kč účet 022). Nemá ve směrnici žádné další údaje jako např. zaúčtování pro drobný hmotný majetek do 39 999 Kč. Můžeme vrták přímo zaúčtovat do spotřeby (501), nebo by z pohledu finančního úřadu bylo vhodnější doplnit směrnici o informace: drobný majetek např. do 3 000 Kč přímo do spotřeby (mají tam různé hadičky, objímky atd.) a od 3 001 do 39 999 Kč přes účet 111 a pak výdej do spotřeby?
Vydáno: 23. 12. 2021
Jak správně zaúčtovat přístřešek (pergola) vybudovaný pro zaměstnance v areálu firmy? Zaměstnanci tento prostor využívají ke stravování. Cena je 42 000 Kč. Jedná se o dřevěnou konstrukci přišroubovanou k dlažbě a střešní krytinu. 
Vydáno: 30. 09. 2021
Převzala jsem účetnictví, kde se eviduje na účtu 013000 software pořízený v roce 2019. Odpisy dle účetnictví uplatněny nebyly, ani účetní. Od roku 2021 se majetek již neodpisuje. Jak proúčtovat tento majetek do nákladů? 
Vydáno: 24. 09. 2021
Setkávám se velmi často s tím, že v účetní větě (nikoli v účetním dokladu) je nečitelný, chybný nebo taky žádný popis účetního případu. Vím, že v tomto případu je k dispozici doklad jako takový, ale podle mě není takto vedené účetnictví vypovídající, nelze jej v podstatě v případě stovek (tisíců) zápisů zkontrolovat, natož aby o něčem vypovídalo. Zajímal by mě názor odborníků, jestli lze toto považovat za nedodržování , ale nemohu najít "čeho"?
Vydáno: 16. 09. 2021