Ing. František Louša - strana 3

Zaměstnanec zaplatil firemní platební kartou zboží, od něhož nemá doklad. Jak tuto platbu v bance správně zaúčtovat - jako nedaňový náklad nebo pohledávku za zaměstnancem?
Vydáno: 26. 06. 2023
Účetní jednotka má ve vlastnictví několik obrazů - umělecká díla. Platí pro obrazy účetní zásada opatrnosti, to znamená, že reálnou cenu obrazů zohledním formou opravných položek výhradně pro případ, že reálná cena klesá? Co v případě obrazů, že reálná cena stoupá, je nutné obrazy přecenit a pokud ano, jakým způsobem? 
Vydáno: 19. 06. 2023
Jak správně zaúčtuji platbu 2 mil. Kč za přenechání/převod pronajaté věci na nového nájemce (z pozice tohoto nájemce)? Jde o platbu mezi nájemci. Původní nájemce si pronajal nemovitost od města a dále jí pronajímá novému nájemci a za tento převod požaduje 2 mil Kč. Vše je ošetřeno smluvně. 
Vydáno: 06. 06. 2023
Klient si postavil vlastní činností stavební halu. Tu v současné době kolauduje a budeme jí v roce 2023 přeřazovat do majetku a budeme odpisovat. Za 2 roky stavby je účetní hodnota včetně mezd a odvodů ve výši cca 29 milionů. Nyní mi klient přinesl znalecký posudek této haly, který si nechal vypracovat pro pojišťovnu. Tam je uvedena cena cca 38 milionů. A chcea, aby v účetnictví byla hala uvedena v této vyšší ceně, a z ní odpisy. Přiznám se, že jsem se s tím ještě nikdy nesetkala. Je to možné udělat?
Vydáno: 05. 06. 2023
Společnost s r. o. (plátce DPH) vystavila fakturu v únoru, jednalo se o předplatné služby na 3 měsíce dopředu (služba byla předplacena předem), výnos byl časově rozlišen do jednotlivých měsíců. Po 2 měsících bylo nakonec dohudnuto s klientem skončení spolupráce a vystaveno storno vydané faktury, služba nebyla dočerpána kompletně. Jak nyní naložit se stornem faktury, když se na něj váže časové rozlišení? Část služby již byla vyčerpána, část ještě měla běžet v rámci předplatby, ale již neproběhne. Z důvodu reportu firma klade důraz na měsíční výstupy výnosů. Je možné storno faktury časově rozlišit zpětně? 
Vydáno: 05. 06. 2023
Společnost s r. o. (A) se zabývá vývojem mobilní aplikace. Má tři společníky: jeden z nich je občan s 88 % základního kapitálu, další dva jsou s. r. o. (B a C), každý po 6 % základního kapitálu. Ve VR je u 6 % podílu vyjádřen hodnotou 600 Kč, podíl 88 % ve výši 8 800 Kč. Společnosti B a C nejsou spojené osoby se společností A. Společnosti B a C se staly společníky na základě smlouvy o poskytnutí investice do společnosti A. Ve smlouvě je uvedeno, že vkládají do A investici na vývoj aplikace (každý zašle na účet 5 mil.) a za poskytnutí investice každému náleží podíl 6 % ve společnosti A. Předpokládáme, že na účtu 411 musí být částka 10 000 Kč. Na jaké účty se zaúčtují vklady á 5 mil. společností B a C, případně mají tyto vklady nějaký vliv na daň z příjmů v roce vložení či budoucnu?
Vydáno: 25. 05. 2023
Společnost získala dotaci na ochrannou známku v EU. 1) Jakým způsobem má tuto dotaci zaúčtovat? 2) Na jaký účet zaúčtovat ochrannou známku? 3) Jaký vliv má na daně pořízení ochranné známku s využitím dotace?
Vydáno: 16. 05. 2023
Naše firma přešla z papírových stravenek na elektronické. U papírových stravenek šla faktura na účet 213 ceniny, v účetním dokladu rozúčtujeme na náklady firmy, pohledávku za zaměstnanci a část je uhrazena z FKSP. Jak máme zaúčtovat fakturu za elektronické stravenky? To už není cenina, dle rady máme dodavatelskou fakturu účtovat na účet 379. Je to v pořádku? Ostatní účtování v účetním dokladu zůstane stejné až na ty ceniny. 
Vydáno: 16. 05. 2023
S. r. o. zrušila k 31. 12. 2022 plátcovství DPH. Odvedla DPH ze zásob na skladě. Jaké jsou možnosti účtování a daňové dopady z této transakce ohledně daně z příjmů? Účtovat k 31. 12. 2022 MD 538/D 343 a nenavýšit hodnotu zásob k 31. 12. 2022, nebo účtovat MD 501/D 343 k 31. 12. 2022 a následně navýšit hodnotu zásob na skladě o zaplacenou daň MD 112/D 501 (metoda B)? Jsou oba postupy správné?
Vydáno: 10. 05. 2023
Firma X s. r. o. (sklady - účtování způsob B) nakoupí vlastní sudy. Sudy jsou drobný majetek, tzn. že se rovnou zaúčtují do nákladů (o stavu tohoto majetku se vede podrozvahová evidence). Následně sudy odveze k výrobci nápojů, který tyto sudy naplní. Firma X pak prodává nápoj svým zákazníkům a tady už sudy prodává jako vratný obal zálohovaný (tzn. s 0% DPH) s tím, že mu bude vrácen. Nápoj účtujeme do výnosů zboží (náplň sudu) a zálohu za sud na 324. Je správné účtovat nákup sudů jako drobný majetek přímo do nákladů, když posléze bude opakovaně sloužit jako vratný obal (účet 324)? Zároveň firma X nakupuje další zboží včetně jiných vratných obalů (palety) a palety jsou v tomto případě účtovány na nákladový účet 504. Měly by se i tyto vratné obaly účtovat spíše na účet 314?
Vydáno: 02. 05. 2023
Na každý přijatý doklad ručně píšeme číslo dokladu a u přijatých a vydaných faktur, pokud jsou ze zadní strany listu faktury prázdné, tak na zadní stranu faktury tiskneme z účetního programu tabulku - zaúčtování dokladu (tzv. košilku z účetního dokladu), kde jsou uvedena data vystavení, zdanitelného plnění a účtování faktury. Známá mě na základě kontroly od finančního úřadu upozornila, že na fakturu vůbec nic psát nesmím, že cokoli napsaného na dokladu jim bylo při kontrole vytčeno. Tak bych se chtěla zeptat, zda je správný postup, když: 1) tiskneme na zadní stranu faktury zmíněnou tabulku s daty a zaúčtováním, 2) si ručně dopíšeme na doklad jeho číslo a například u plateb kartou si označím, který zaměstnanec platbu provedl.
Vydáno: 28. 04. 2023
Jednatel nakoupil eura od prostředníka za daný kurz 24,52 Kč/EUR. Nejsem si jistá, jak účtovat příjem eur v bance. K přepočtu cizí měny na českou používá účetní jednotka aktuální kurz ČNB. V den příjmu do banky tedy účtuji jako obvykle denním kurzem? Je možné účtovat přes účet 261 z CZK na EUR a poté interním dokladem zaúčtovat kurzový rozdíl (kurz denní vs kurz nákupu) na účty 563, 663?
Vydáno: 25. 04. 2023
Stavební firma zakoupila pro svého zaměstnance společenský oblek. Zaúčtovali bychom jako daňově neúčinný náklad (oblek není využíván k denní činnosti, byl použit na firemní raut), řešíme zda zaúčtovat na účet 501 nebo 513? 
Vydáno: 24. 04. 2023
Stavební společnost ukončila a předala investorovi (ŘSD) dílo k 31. 12. 2022. Součástí předání byly i provedené vícepráce, které ještě nebyly fakturovány. Na tyto vícepráce jsme vytvořili dohadnou položku MD 388/D 602. Podle názoru kolegů se jedná o nedokončenou výrobu. Neměla by se nedokončená výroba měla účtovat u rozpracovaných zakázek? 
Vydáno: 17. 04. 2023
Jaké je správné účtování tuzemských záloh na energie v roce 2022, 2023? Mělo by se podle interpretace I-43 bod 18 účtovat o zaplacených zálohách na energie během roku přímo do nákladů (MD 502/D 321)? K 31. 12. 2022 potom vytvořit dohadnou položku MD 502/D 389? Jak bychom měli účtovat, když zálohy zaúčtované během roku na 502 jsou vyšší, než je náš dohad? Účtovat MD 502/D 389 s minusem?
Vydáno: 17. 04. 2023
Jak správně zaúčtovat přeúčtování energií nájemci? Dostaneme fakturu 1× ročně, tzn. že se vyúčtování týká dvou kalendářních let. Přeúčtování řešíme přes účet MD 315/D 321 a následně vystavenou fakturu MD 311/D 315, ale je vhodné účtovat do předchozího roku ještě zápisem MD 315/D 383 a MD 385/D 315, tzn. přes časové rozlišení, nebo je tento zápis zbytečný?
Vydáno: 11. 04. 2023
Společnost s r. o. zahájila na základě příkazu jednatele ze dne 20. 12. 2022 inventarizaci k 31. 12. 2022. Fyzická inventura byla provedena 2. 1. 2023, dokladová do konce ledna 2023. Vzhledem k rozesílce dopisů k odsouhlasení pohledávek a závazků až po zaúčtování všech položek roku 2022 až koncem ledna 2023 některé odpovědi došly až s březnovým datem odeslání. Musí být konečná inventurizační zpráva vyhotovena nejpozději do 28. 2. 2023, nebo stačí provedení inventur do této doby a zprávu je možné vyhotovit i později?
Vydáno: 06. 04. 2023
Musí účetní jednotka účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. bezpodmínečně provést dokladovou inventuru všech používaných účtů ve svém účtovém rozvrhu v účtových třídách 0 až 4? Nebo je povinný rozsah ještě širší?
Vydáno: 03. 04. 2023
Jak se má správně přistupovat k přijatým fakturám za nájem kancelářských prostor v případě, kdy v části kanceláří sídlí naše firma a část těchto prostor dále podnajímáme plátcům i neplátcům. Domnívám se, že jsou dvě možnosti účtování: a) přijatou fakturu účtovat celou do nákladů 518/321+343/321 (krácený odpočet) a vystavené faktury následně 311/602+311/343 (DPH pouze u plátců); nebo b) přijatou fakturu účtovat do nákladů pouze v hodnotě poměru m2 našich kanceláří 518/321+343/321 (krácený odpočet) a část připadající na podnajaté kanceláře účtovat 315/321+343/321 (krácený odpočet) a následně vystavené faktury účtovat 311/315+311/343 (DPH pouze u plátců). Která varianta je správnější? 
Vydáno: 03. 04. 2023
Dle uzavřených nájemních smluv společnosti platí nájemníci nájemné dopředu v cizí měně, tudíž vznikají budoucí otevřené pohledávky přes účet 384 k 31. 12. daného roku (tj. k rozvahovému dni). Musí se tyto pohledávky přepočítávat kurzem k rozvahovému dni? Z interpretace Národní účetní rady I-37 vyplývá, že není nutné provést k rozvahovému dni kurzový přepočet a proúčtovat kurzové rozdíly, protože v tomto případě nehrozí kurzové riziko, v souvislosti s tím, že k platbě dojde v budoucnu?
Vydáno: 23. 03. 2023