Ing. František Louša - strana 4

Dle uzavřených nájemních smluv společnosti platí nájemníci nájemné dopředu v cizí měně, tudíž vznikají budoucí otevřené pohledávky přes účet 384 k 31. 12. daného roku (tj. k rozvahovému dni). Musí se tyto pohledávky přepočítávat kurzem k rozvahovému dni? Z interpretace Národní účetní rady I-37 vyplývá, že není nutné provést k rozvahovému dni kurzový přepočet a proúčtovat kurzové rozdíly, protože v tomto případě nehrozí kurzové riziko, v souvislosti s tím, že k platbě dojde v budoucnu?
Vydáno: 23. 03. 2023
Společnost v souvislosti s načerpaným úvěrem na výstavbu investičního objektu zaplatila bankovní poplatek za vyřízení dokumentace úvěrové smlouvy a poplatek za závazkovou provizi - jsou tyto poplatky přímých nákladem pro společnost nebo jsou součástí účtu 042? Úroky z úvěru účtujeme přímo do nákladů dle rozhodnutí účetní jednotky.
Vydáno: 23. 03. 2023
Firma používá roční pevný kurz - zvažuje, že změní roční kurz na čtvrtletní nebo měsíční. Je možné ve vnitropodnikové směrnici stanovit podmínku, že v případě nepatrného pohybu kurzu např. o 0,1 nebude kvartální/měsíční kurz měnit?
Vydáno: 06. 03. 2023
Společnost prodává licence na software, které jsou zpravidla na rok. Je nutné tento výnos časově rozlišovat nebo je možné účtovat o výnosech z prodeje těchto licencí bez časového rozlišení?
Vydáno: 03. 03. 2023
V roce 2021 jsme pořídli novou technologii krmení kde byla možnost zažádat na část ceny dotaci z PRV v rámci MAS. S dotací jsme nakonec nepočítali jelikož se vyskytli nějaké problémy. Majetek jsme celý zaúčtovaly podle pořizovací ceny. V roce 2022 došlo ke změně a dotace nám byla na konci roku 2022 poskytnuta, a teď nevím, jak zaúčtovat dotaci v rámci majetku a co s odpisy za rok 2021? 
Vydáno: 03. 03. 2023
Jak postupovat v situaci, kdy firma, plátce DPH, v průběhu měsíce února bude vystavovat fakturu do EU v eurech? Může si stanovit jako kurz pevný kurz k 15. 2. 2023, tzn. bude například používat po celý zbytek roku kurz ČNB stanovený dne 14. 2. 2023, nebo jak musí postupovat a jaký kurz ze kterého dne musí využívat v daném roce?
Vydáno: 13. 02. 2023
Firma-plátce DPH dostala výhru – osobní auto. Z účetního hlediska hodnota výhry se účtuje na účet 643? 
Vydáno: 19. 01. 2023
V létě 2022 rozhodla mateřská společnost na valné hromadě, že schvaluje účetní závěrku za rok 2021 ve své dceřiné společnosti (vlastní celých 100%) a dále rozhodla, že celý disponibilní zisk dceřiné společnosti schválený valnou hromadou má být převeden na bankovní účty mateřské společnosti. Lhůta pro převod je 3 měsíce ze zákona. Dceřiná společnost však na účty své mateřské společnosti v roce 2022 odeslala jen část - 1/3 svého disponibilního zisku a zbývající část (2/3 závazku) mateřské společnosti bude k 31. 12 2022 ještě dlužit. Mateřská společnost má v roce 2022 zaúčtování výnos ve výši 100% pohledávky takto 35x/665. Je správné účtovat u mateřské společnosti o předpisu s datem konání valné hromady ohledně „přijaté dividendy“, tj. MD 35x / D 665 100% zisku, nebo je správné účtovat pouze při přijetí peněz (1/3) na bankovním účtu MD 221 /D 665? Tak by se stalo, že výnos stanovený valnou hromadou v roce 2022 bude účtován částečně až v roce 2023. Který postup je správný? 
Vydáno: 16. 01. 2023
Firma vyrobí kuchyňskou linku a provede i její montáž. Na který účet v účtové osnově se tato faktura zaúčtuje - 601 nebo 602?
Vydáno: 16. 01. 2023
Společnost s r. o. vyvíjí software určený k opakovanému prodeji. Jak správně zaúčtovat/vykázat k 31. 12. náklady na vývoj pro případ, kdy je software hotov, ale nebyl zahájen prodej, jak v případě, že byl zahájen prodej a jak v případě, že doposud software dokončen nebyl.
Vydáno: 03. 01. 2023
Společnost v 12/2022 chce zařadit technické zhodnocení (v podobě stavebních úprav) domu. V rámci stavebních úprav byli již dodány interiérové prvky v podobě nábytku, které však dodavatel nevyfakturoval a protože je s danou společností ve sporu je možné, že ani faktura nebude vystavena, navíc není ani žádný předávací protokol. Nicméně nábytek, který je dodán je plně funkční a nebrání řádnému užívání daných prostor k podnikání. Proto, aby mohla společnost tyto náklady zařadit do ceny technického zhodnocení a toto zhodnocení zařadit musí určit cenu těchto dodaných interiérových prvků na základě cenového rozpočtu s daných dodavatelem a sepíše nějakého vyjádření v podobě protokolu, čestného prohlášení?? Jak budeme o určení ceny nevyfakturované dodávky účtovat, návrh: 042/389?
Vydáno: 30. 12. 2022
Zákazník chce vystavit fakturu za zboží, které se pravděpodobně nestihne již letošní rok odeslat z našeho skladu - zboží bude teprve expedováno ze zahraničí. jedná se o zákazníka ze Slovenska. Jaké budou dopady, když k nám zboží stihne přijít od dodavatele, ale nestihne se fyzicky již letos předat přepravní společnosti a dojde pouze k vystavení faktury a vytvoření výdejky ze skladu? Bude faktura účtována na účt,u výnos příštího období? Jak to bude s DPH - bude faktura patřit do 12/2022, nebo do období 1/2023?
Vydáno: 30. 12. 2022
S.r.o., účetnictví, plátce DPH. S.r.o. měla zaplatit zálohu na materiál v částce 7 617,71,- EUR. Protože má jen korunový účet, zaplatila tuto částku eur z korunového účtu, ve výši 194 052,78 Kč, banka použila pro přepočet kurz 25,4739. S.r.o. používá v účetnictví pevný kurz po celý rok 24.86. Na účet záloh 314 zaúčtuji 194 052,78 Kč nebo 184404,27 a vyúčtuji kurzový rozdíl mezi 194 052,78 a 184 404,27? Dle naší účetní směrnice používáme pevný kurz. Dle mého názoru bych měla zaplacenou zálohu zaúčtovat dle kurzu 24,86 a vyúčtovat kurzový rozdíl, i když se jedná o zálohu, je to tak?   
Vydáno: 07. 12. 2022
Česká s.r.o., 1 společník, plátce DPH. Mám dotaz ohledně kritérií pro povinný audit, konkrétně dotaz ohledně čistého obratu 80 mil. Do tohoto obratu se zahrnují všechny účty třídy 6? Jsou některé, ke kterým se nepřihlíží? Konkrétně se mi jedná o účet 663 - kursové zisky. Do konce roku 2021 s.r.o. nepřekročila 2 kritéria, za rok 2022 překročí aktiva 40 mil., čistý obrat 80 mil. možná ano, možná ne. Ale nemůžu se dopátrat, zda se účet 663 do čistého obratu zahrnuje. 
Vydáno: 07. 12. 2022
Je možné, aby společnost, která používá v účetnictví pro vyčíslení částky v eurech denní kurz ČNB, stanovila jiná pravidla přepočtu eurových plateb pro převody z vlastních účtů eurového na korunový a zpět? Jde o to, že si společnost poměrně často přeposílá v rámci jedné banky, kde má účet jak korunový, tak eurový z jednoho účtu na druhý peníze podle toho, zda zrovna potřebuje eura či koruny. Ale částka, která dorazí na účet v korunách, je jiná než která by byla dle denního kurzu. Je možné pro tyto případy účtovat v korunových částkách, které na účet dojdou a nepoužívat kurz? Převody jsou poměrně časté a neustále se musí účtovat kurzové rozdíly, které jsou v tomto případě vlastně nesmyslné...
Vydáno: 14. 11. 2022
Firmě vede účetnictví externí účetní kancelář. Účetní kancelář zpracuje směrnici o použití pravidel v oblasti účetnictví. Jsou zde záležitosti jakými metodami/pravidly je vedeno účetnictví (např. hranice pro ocenění dl. hm. nehmotný majetek, technické zhodnocení, kalkulace nedokončené výroby, stanovení významnosti, způsob oceňování majetku + zásob atd.) Zkrátka věci, které ze zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky dávají účetní jednotce prostor pro zvolení daného parametru. Tuto směrnici může chtít např. auditor, nebo ji může požadovat finanční úřad při kontrole DPPO, nejčastěji ji však používá samotný externí účetní, aby soustavně dodržoval pravidla UJ a měl přehled daných změn. Většina příchozích mikro účetních jednotek tuto směrnici nemá zpracovanou, některé pravidla má zmíněné v příloze, jiné jsou nepsané. Pokud to má firma zpracované písemně považujeme to za výhodu a jistou transparentnost a vodítko k dodržování jednotlivých pravidel a kontrolu jejich změn v čase. Pokud vedení účetnictví obstarává externí zpracoval, je nutné směrnici a její např. každoroční změny písemně podepisovat? Domnívám se, že podepisování těchto pravidel z žádného zákona nevyplývá a není nutná. Je to takto v pořádku, nebo naopak by z právního hlediska pro platnost byly podpisy verze směrnic potřeba? Pokud by byly podpisy potřeba - tak otázkou je, zda je to doporučené nebo dokonce z nějakého zákona pro platnost nutné? A jaká osoba (y) by se měla pod to podepsat směrnici podepsat? Zda jednatel účetní jednotky (nemá často ani ekonomické vzdělání, proto to dává externí kanceláři), nebo její pověřená osoba pro předávání dat účetní kanceláři (např. provozní manažer, asistentka jednatele), nebo jednatel externí účetní firmy, nebo pověřená osoba účetní firmy účetní, která se směrnici připravuje, nebo je nutný mít podpisy více osob apod. ? (Bavíme se, zde převážně o mikro účetních jednotkách s 0 až 10 zaměstnanci, kde není interně ve firmě osoba s účetním vzděláním)
Vydáno: 07. 11. 2022
Účetní jednotka vytváří z důvodu pokrytí rizika tyto účetní rezervy:  - rezerva na růst cen energií, - rezerva na pozastavení kontraktů s ohledem na válku, - rezerva na opravu nemovitosti (účetní, nejsou složeny peníze u banky). Jedná se o vhodné tituly pro tvorbu účetních rezerv a vyplývá z těchto účetních rezerv odložená daň? Jakými dalšími tituly z pohledu účetních rezerv by se měla účetní jednotka zabývat?
Vydáno: 07. 11. 2022
Nájemce na své náklady provedl technické zhodnocení na objektu se souhlasem pronajímatele a odepisuje ho. V rámci ukončení nájemní smlouvy je dohodnuto, že toto technické zhodnocení bude odkoupeno pronajímatelem za daňovou zůstatkovou cenu při rovnoměrnou způsobu odpisování. Jak účtovat o vyřazení do nákladů 541 nebo 551/081? A jak účtovat o prodeji tohoto technického zhodnocení za DZC - je vystavena faktura od nájemce na pronajímatele: 311/648 nebo 641?
Vydáno: 18. 10. 2022
Společnost s ručením omezeným v letech 2019–2020 chybně vytvářela rezervy MD 552/D 451, v roce 2021 již rezervu netvořila a dodatečným daňovým přiznáním provedla opravu základu daně a daň doměřila. Jak v roce 2022 tuto skutečnost zohlednit rozvahově (B.I.3. řádek=0) a při roční závěrce?  
Vydáno: 10. 10. 2022
Odběratel (dealer) má smlouvu s dodavatelem (autorizovaný prodejce) na poskytnutí zpětného rabatu (bonusu) po dosažení určitého cílového obratu odběru zboží za pololetí. Ve smlouvě je uvedeno, že daňový doklad vystaví odběratel, ne dodavatel opravný daňový doklad. Jak takový nestandardní postup správně účtovat u odběratele: MD 648/D 311, MD 343/D 311?
Vydáno: 03. 10. 2022