Majetek, odpisy, rezervy - strana 16

V odpovědi se ve druhém odstavci uvádí, že v případě samostatné kotelny-výtopny (budova obsahuje pouze technologii pro vytápění) by budova měla být zařazena samostatně do 5. odpisové skupiny a kotel, resp. celá technologie vytápění jako samostatná movitá věc ve 3. odpisové skupině. Tato úvaha se ale zdá být v rozporu s pokynem GFŘ D-22 (návětí „K § 26“), i s judikáty, např. rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 5 Afs 3/2010-144 ze dne 17. 9. 2010 nebo rozsudek Nejvyššího soudu 29 Cdo 3345/2011 ze dne 31. 7. 2012. Lze se totiž domnívat, že budova kotelny byla s pravděpodobností hraničící s jistotou kolaudována pouze účely instalace a provozování tepelného zdroje. 
Vydáno: 18. 01. 2022
  • Článek
V následujícím příspěvku se budeme věnovat účetním souvislostem technického zhodnocení se zaměřením zejména na podnikatelské účetní jednotky. Upozorníme ale i na změny daňové a nejnovější judikaturu.
Vydáno: 18. 01. 2022
Společnost s r. o. pořídila nový účetní SW za 1,5 mil. Kč. Smlouva byla podepsaná k říjnu 2021. Část fakturace za SW proběhne do konce roku 2021 a část až v roce 2022. SW bude ale spuštěn od 1. 1. 2022. K jakému datu budu prvně účtovat o pořízení SW, bude částka 1,5 mil. Kč účtována jako jednorázový náklad?
Vydáno: 05. 01. 2022
Český plátce DPH prodává účetně i daňově odepsaný nákladní přívěs rumunskému plátci DPH. Strany podepíší kupní smlouvu dne xxxx, v které je stanoveno, že přívěs je až do úplného zaplacení majetkem českého plátce. Rumunská strana zaplatí 3. den po podpisu smlouvy a 10. den po podpisu smluvy je přívěs odvezen do Rumunska rumunským plátcem (popř. třetí stranou - dopravcem, popř. český plátce odveze sám). Který den bude na daňovém dokladu uveden jako DUZP. Pro PDP je potřeba, aby český plátce měl k dispozici jaké doklady?
Vydáno: 05. 01. 2022
Firma má ve svých interních předpisech stanoveno že účetní a daňové odpisy se rovnají. Vím že to není nejsprávnější ale u mikro účetních to nikdy nevadilo. V únoru 2021 účetní jednotka pořídila nový osobní automobil (2. odpisová skupina), podmínky pro užívání vozidla splněny 1. 3. 2021, kdy bylo i zařazeno do užívání a od 1. 4. 2021 jsou účtovány mimořádné odpisy (na 24 měsíců). Vzhledem k tomu, že interní předpisy jsou v účetní jednotce dané předem a nelze jej měnit pro jeden majetek, účetní odpisy se rovnají daňovým. Otázka je zdali tím nemůže vzniknout nějaký problém ve vztahu k finančnímu úřadu. Domnívám se že ne, protože daňový základ bude správný. 
Vydáno: 05. 01. 2022
Podnikatel, FO, v roce 2021 podepsal kupní smlouvu na nákup automobilu. Automobil zatím není dodán a bude dodán až v roce 2022 (v důsledku zdržení výroby). Má tento podnikatel nárok na odpis majetku za rok 2021 (faktura vystavená není, jen kupní smlouva na nákup automobilu)?
Vydáno: 04. 01. 2022
Může nezisková organizace tvořit rezervu na opravu hmotného majetku?
Vydáno: 03. 01. 2022
Společnost s r. o. koupila stavbu, kterou chce odstranit a na tomto pozemku postavit nový objekt. Nyní došla faktura za vypracování projektu demolice a na geologický průzkum parcely. Jak tuto fakturu zaúčtovat? Na účet 042 jako pořízení nové stavby? Daňová zůstatková cena stavby k demolici bude součástí vstupní ceny nové stavby?
Vydáno: 03. 01. 2022
Dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. nejsou dlouhodobým nehmotným majetkem zejména (mimo jiných vyjmenovaných) plány rozvoje. Územní plány (ÚP) jsou svým charakterem plány rozvoje daného území obce. Jak je správné k územním plánům přistupovat - posoudit je jako dlouhodobý nehmotný majetek (ÚP i jejich následné změny ve většině případů splní kritéria pro jejich zařazení do této kategorie z pohledu hodnoty a délky využití) nebo je vyhodnotit jako náklad (s případným časovým rozlišením)?
Vydáno: 03. 01. 2022
Přebírám účetnictví od jednoho daňového poradce a mají na 022 majetek do 40.000 Kč, tedy drobný a 2 roky jej vůbec neodepisovali. Napsal mi, že nebylo nutné odpisovat, že by se zbytečně zvyšovala ztráta a že mu žádný zákon účetní odpisy nutně nenařizuje. My jsme se ale na školení učili a mám to zafixované, že účetní odpisy nelze přerušit. Co tedy s tímto majetkem, který je na účtu 022 již třetí rok bez odpisů?
Vydáno: 23. 12. 2021
Společnost s. r. o. zakoupila vrták na zem v hodnotě 11 100 Kč bez DPH ke stavebnímu stroji a zaúčtováno přímo do spotřeby (501200-Spotřeba evidovaného drobného majetku) a je vedený na evidenční kartě drobného majetku. Ve vnitřní směrnici má stanovenou hranici pro dlouhodobý majetek s cenou vyšší než 40 000Kč účet 022). Nemá ve směrnici žádné další údaje jako např. zaúčtování pro drobný hmotný majetek do 39 999 Kč. Můžeme vrták přímo zaúčtovat do spotřeby (501), nebo by z pohledu finančního úřadu bylo vhodnější doplnit směrnici o informace: drobný majetek např. do 3 000 Kč přímo do spotřeby (mají tam různé hadičky, objímky atd.) a od 3 001 do 39 999 Kč přes účet 111 a pak výdej do spotřeby?
Vydáno: 23. 12. 2021
Může živnostník vedoucí daňovou evidenci uplatnit účetní odpis hmotného majetku jako daňový výdaj? Např. koupí počítač v hodnotě 60 000 Kč, který nepodléhá daňovému odpisování, zařadí ho do majetku a do výdajů uplatní v 1. roce používání 30 000 Kč a ve druhém roce používání také 30 000 Kč? Je tento postup možný? 
Vydáno: 15. 12. 2021
V roce 2021 jsem pronajala byt, který jsem pořídila před více než 5 lety, tedy jsem ke dni zahájení pronájmu nechala vyhotovit znalecký posudek pro stanovení vstupní ceny pro odpis nemovitosti, jak vyžaduje zákon o DzP. Zároveň jsem zjistila, že v roce 2021 použiji paušální výdaj 30% pro par. 9 a tedy se ptám, zda mohu zahájit daňové odepisování až v roce 2022 (první rok daňového odpisu bude rok 2022) a tedy nepřijít tím o první odpis z důvodu paušálních výdajů v roce 2021 (v roce zahájení pronájmu)? 
Vydáno: 14. 12. 2021
Naše společnost koupila osobní automobil, který financuje na úvěr. Úvěrová smlouva obsahuje Smlouvu o zajišťovacím převodu vlastnického práva, kde jako jedno z ustanovení je uvedeno, že po dobu trvání zajištění má naše společnost právo bezplatně automobil užívat (není to uvedeno jako Smlouva o výpůjčce, ale pouze v rámci ustanovení Smlouvy o zajišťovacím převodu). Máme právo tento automobil daňově odpisovat?  
Vydáno: 13. 12. 2021
  • Článek
V článku se zaměříme na daňové odpisování hmotného a nehmotného majetku v roce 2021 a především si ukážeme změny, ke kterým došlo u odpisování hmotného majetku a v souvislosti se zrušením daňové kategorie nehmotného majetku zákonem č. 609/2020 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 609/2020 Sb. “), s účinností od 1. 1. 2021.
Vydáno: 13. 12. 2021
  • Článek
Dotaz V roce 2015 se nakoupil pozemek na výstavbu rodinného domu. V současnosti probíhá dokončující výstavba RD. Dům se bude kolaudovat v roce 2022. Pokud by se prodej zkolaudovaného domu uskutečnil v roce 2022 nebo 2023 bude pro prodej domu platit původní časový test 5 let, a tudíž prodej domu by byl osvobozen od daně z příjmu?
Vydáno: 10. 12. 2021
Společnost, plátce DPH, si do zasedací místnosti zakoupila sedací soupravu, jejíž hodnota bez DPH je: 72 000 Kč, rohová sedací souprava 9 000 Kč, samostatný taburet 2 500 Kč, samostatné polštáře na sedačku. Lze všechny položky zaúčtovat samostatně a odepsat jednorázově z nákladů, t.j. pořizovací cena jednotlivých položek je do 80 000 Kč, nebo se musí položky sečís , přičemž by pořizovací hodnota celku byla 83 500 Kč a sedací souprava jako celek by se daňově odpisovala 5 let?
Vydáno: 09. 12. 2021
Tento příspěvek navazuje na předchozí příspěvek na toto téma (Ing. Jan Kotala, Mgr. Zenon Folwarczny, LL.M., Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, 573/24.03.21 Vstupní cena hmotného a nehmotného majetku, nabývací cena...
Vydáno: 24. 11. 2021
  • Článek
Téměř každá obchodní společnost disponuje určitým majetkem, který využívá v rámci své ekonomické činnosti. Majetek většinou nespotřebováváme ihned, ale dochází k jeho postupnému opotřebení, které je vyjádřeno formou odpisů. V následujícím článku vás seznámíme s rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy.
Vydáno: 29. 10. 2021
  • Článek
V souvislosti s opatřeními reagujícími na omezení podnikatelské činnosti v důsledku koronaviru se v zákoně o daních z příjmů opět zaktivovalo ustanovení § 30a , které bylo do zákona včleněno v roce 2009 a umožňovalo poplatníkům původně uplatnit mimořádné odpisy u majetku pořízeného v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010. Vzhledem k tomu, že už od té doby uplynulo více než 10 let, je vhodné tuto problematiku trochu připomenout a shrnout.
Vydáno: 28. 10. 2021