Majetek, odpisy, rezervy - strana 18

 • Článek
Jsme s. r. o., kovovýroba, zabývající se výrobou strojů (mycí zařízení pro průmysl). Doposud jsme stroje jen vyráběli a pak prodávali zákazníkovi (tj. účtovali při vyhotovení stroje na sklad v hodnotě přímých nákladů, např. 100 000 Kč na 123/583, prodej stroje faktura vydaná 311/601, vyskladnění stroje 583/123). Chtěli bychom nově stroje zkusit pronajímat, buď na dobu určitou, nebo neurčitou, 3, 4, 5 měsíců… dle požadavků zákazníka. Prosím o informaci a objasnění nového účtování. 1. Zatřídit stroj z výrobku do hmotného majetku 022/123? 2. Pokud vyrobíme stroj v průběhu roku a posléze jej pronajmeme, tak můžu uplatnit 100% daňový odpis v případě, že jej budu vlastnit a pronajímat i k 31. 12. (účetní a daňové odpisy používáme stejné – zrychlené)? 3. Pokud bych stroj pronajala, avšak cca za dva měsíce by se mi vrátil zpět, a posléze bych ho stihla prodat, tj. nevlastnila bych ho již na konci roku, tak bych mohla uplatit jen daň odpisu? 4. V případě vykazování daňové ztráty 2020 lze přerušit daňové odpisy?
Vydáno: 31. 08. 2020
 • Článek
Společnost dala pohledávku vymáhat advokátovi. Prodlužuje se tím doba promlčení? Pokud ano, mohu pohledávku i přesto daňově odepsat, pokud k ní nejdříve vytvořím opravnou položku? Pokud by později došlo k vymožení pohledávky, dali bychom ji do daňových výnosů. Odepsanou pohledávku bychom vedli v podrozvahové evidenci.
Vydáno: 31. 08. 2020
 • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 5. 2020, čj. 10 Afs 363/2019-50
Vydáno: 24. 08. 2020
 • Článek
Pokud prodáme neodepsanou věc, můžeme si při vyřazení uplatnit zůstatkovou cenu do daňových nákladů. K čemu je potom dobré využít ještě poloviční odpis v roce prodeje, když můžeme zaúčtovat pouze zůstatkovou cenu?
Vydáno: 06. 08. 2020
Opatření v daňové oblasti v souvislosti s COVID-19 – DAC 6 aneb automatická výměna informací o přeshraničních daňově optimalizačních schématech – Exekuční prohlášení o majetku a jejich jednotná evidence – K některým otázkám transferových cen
Vydáno: 29. 06. 2020
 • Článek
Pořídili jsme formou finančního leasingu vrtací stroj za 1,1 mil. EUR, který v roce 2020 odkoupíme za 50 EUR. K tomuto stroji máme v majetku technické zhodnocení za 1,9 mil. Kč, které se souhlasem leasingové společnosti odepisujeme. Technické zhodnocení bude účetně odepsáno až v roce 2029. Jak zařadíme vrtací stroj do majetku?
Vydáno: 22. 06. 2020
1. Obecný popis problematiky: Příspěvek je zaměřen zejména na odepisovaný majetek používaný k příjmům z pronájmu (nemovitosti). Předkládá možné pohledy na pokračování postupů v odepisování při nabytí majetku v...
Vydáno: 17. 06. 2020
 • Článek
Člověk je tvor věčně nespokojený, který se neustále snaží o nejrůznější vylepšení své stávající situace. Ještě výrazněji to platí o lidech podnikajících, ať už individuálně nebo jako fyzické osoby nebo v rámci nějakého širšího společenstva (s. r. o., družstva nebo a. s.), stejně jako o manažerech řídících každodenní chod nebo strategii firem. Protože prakticky žádné podnikání se neobejde bez většího či menšího počtu hmotných věcí – movitých i nemovitých – je nasnadě, že všeobecné individuální snahy o podnikatelská vylepšení často neminou ani je.
Vydáno: 11. 05. 2020
 • Článek
V ČR je největší počet podnikatelů na metr čtverečný ve střední a východní Evropě. Nejsou to vždy jen osoby, které podnikají primárně, tzn. že mají podnikání jako hlavní zdroj svých příjmů. Spousta lidí má podnikání jako svou sekundární činnost, tedy vedlejší činnost kromě svého zaměstnání. Vesměs se jedná o služby, prodejní činnosti, překládání, psaní publikací apod., kdy lidé tyto činnosti vykonávají nad rámec svých běžných pracovních povinností svého hlavního zaměstnání. Někteří lidé dokonce využívají všech 3 forem výkonů profesí, tj. jako zaměstnanci, FO i PO. Jaká je motivace k takovému pracovnímu vypětí, co vede řady lidí ke kombinaci právních forem výkonů profese, pomineme-li takové vlastnosti jako je pracovitost, nebo touha dosáhnout úspěchu. Budeme se zabývat pouze ekonomickými podněty proč lidé zakládají nebo nakupují podniky a podnikají.
Vydáno: 09. 04. 2020
 • Článek
Mezi daňovými odborníky proslavené a oblíbené závěry Koordinačního výboru vznikají z odborných jednání zástupců Komory daňových poradců a zástupů státní správy, kterými jsou obvykle zaměstnanci Generálního finančního ředitelství. Představíme si některá zajímavá stanoviska k problémům, které se často vyskytují a z jejichž řešení se můžeme poučit. Závěry a stanoviska z těchto jednání nejsou samozřejmě žádným výkladem zákona, neboť to může v České republice činit pouze soud. Z praktického pohledu lze tyto závěry považovat za bezpečná daňová řešení, která nebudou na daňových kontrolách zpochybněny, neboť byly odsouhlaseny právě nadřízeným orgánem finančních úřadů. Ne každý problém projednávaný Koordinačním výborem však vyústí ve shodné stanovisko obou stran, jednání pak skončí s rozporem a do praxe žádnou jistotu nepřináší. Naopak shodná stanoviska jsou pro praxi velkým přínosem.
Vydáno: 01. 04. 2020
 • Článek
Pořízení akcií (popřípadě podílů na s. r. o.) je účtováno podle záměru účetní jednotky, s jakým akcie (podíl) nakoupila. Pokud je záměrem účetní jednotky obchodování v krátkém časovém horizontu, tzn. do 12 měsíců, je o tomto nákupu účtováno prostřednictvím příslušného účtu účtové skupiny 25 – Krátkodobý finanční majetek. Pokud je nákup akcií (či podílu) motivován dlouhodobou držbou, tzn. více než 12 měsíců, je o jejich pořízení účtováno prostřednictvím příslušného účtu účtové třídy 06 – Dlouhodobý finanční majetek. Dlouhodobá držba je spojena s účastí majitele podílu na rozhodování účetní jednotky, ve které si podíl pořídil. Vlastník podílu se zpravidla účastní valných hromad, snaží se do vedení, kontrolních či statutárních orgánů prosadit sobě blízké osoby, a usiluje tak v dlouhodobém horizontu o plnění svých představ o směřování účetní jednotky, ve které podíl pořídil.
Vydáno: 06. 03. 2020
 • Článek
Kdo se trochu motá kolem účetnictví a daní, nepochybně ví, co obnáší pojem „technické zhodnocení“ (dále jen „TZ“). Může jít o půdní vestavbu, zateplení fasády, změnu palivového systému auta z nafty na LPG, rozšíření možností výrobní linky, nahrazení plynového kotle tepelným čerpadlem, výkonnější server počítačové sítě, plovoucí podlaha kanceláře místo koberce atd. Jelikož tyto položky mají vesměs investiční charakter – zvyšují užitnou i tržní hodnotu zhodnoceného majetku – nakládá s nimi účetní a daňové právo obdobně jako s výdaji na pořízení zhodnocené věci. Čímž jsme u hlavního problému TZ. Tak jako náklady na pořízení (dlouhodobého) hmotného majetku, ani výdaje na jeho TZ nejsou okamžitým účetním ani daňovým nákladem, ale – až na malé výjimky – zvyšují ocenění zhodnoceného majetku. Což znamená, že do účetních a daňových nákladů se výdaje za TZ promítnou až v poměrně dlouhém čase postupně formou odpisů nebo v zůstatkové ceně, anebo vůbec.
Vydáno: 02. 03. 2020
 • Článek
Podnikatel – fyzická osoba, plátce DPH – eviduje drobný majetek při jeho pořízení rovnou do spotřeby na příslušné nákladové účty a eviduje ho pouze ve své evidenci. 1. Je nutné při vyřazení drobného hmotného a nehmotného majetku z důvodu nefunkčnosti, morálního zastarání nebo jen z důvodu, že již není ve firmě používán, splnit nějaké povinnosti z titulu DPH a daně z příjmů, popř. jsou v zákonech stanoveny nějaké časové lhůty od jeho pořízení, které by podnikatele této daňové povinnosti zbavily? Majetek byl při pořízení zaúčtován rovnou do nákladů, nárok na odpočet byl uplatněn v plné výši, jeho další využití se nepředpokládá (bude odvezen do sběrného dvora nebo vhozen do kontejnerů na odpad). 2. Při pořízení systému skříní do provozovny podnikatele v pořizovací ceně 82 000 Kč byl skříňový systém evidován jako dlouhodobý hmotný majetek, v současné době je již plně odepsán, při pořízení došlo k plnému odpočtu DPH. Nyní po 11 letech užívání dojde k likvidaci skříňového systému a bude nahrazen novým. a) Jak postupovat z hlediska DPH a daně z příjmů u dlouhodobého hmotného majetku, pokud bude zcela zlikvidován bez dalšího prodeje či převodu do osobního vlastnictví? b) Jaký by byl postup v případě, kdy by část – jedna skříň (cca 1/10 majetku) – byla převedena do osobního vlastnictví podnikatele? c) Pokud je nutné splnit nějaké daňové povinnosti, jakým způsobem stanovíme základ daně, tj. jak oceníme příslušný majetek? Podle našeho názoru je jeho hodnota vzhledem k věku, opotřebení a nevyužitelnosti ve firmě téměř nulová. d) Stačí o celém průběhu vyřazení podnikatelem osobně sepsaný likvidační protokol, kde specifikuje předmět likvidace, datum likvidace a způsob likvidace, nebo je nutné tuto skutečnost dále doložit (např. potvrzením ze sběrného dvora, fotodokumentací apod.)?
Vydáno: 10. 02. 2020
Cílem tohoto příspěvku je vyjasnění některých otázek v souvislosti s použitím plug-in hybridních vozidel zaměstnancem, neboť jejich úprava ve stávajícím právním řádu České republiky zcela absentuje. V současné době...
Vydáno: 29. 01. 2020
 • Článek
V následujícím textu se budu věnovat především problematice škod na majetku podnikatele ve vztahu k dani z příjmů. Úvodem stručně připomenu i pojetí škody v zákoně č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce “), a v zákoně č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
Vydáno: 22. 12. 2019
1. Popis problému Tento příspěvek se zabývá problematikou daňových opravných položek podle § 5a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších...
Vydáno: 20. 11. 2019
Cílem příspěvku je vyřešit problém, kdy fyzická osoba, která není účetní jednotkou, nabyde nehmotný majetek, zatížený povinností pokračovat v započatém odpisování předchozím vlastníkem nebo darem, který není osvobozen od...
Vydáno: 20. 11. 2019
 • Článek
Poslední souhrnnou položkou v dlouhodobém hmotném majetku jsou „Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek“ označené „B.II.5.“ V dalším textu se na tyto položky zaměříme, podíváme se na jejich umístění v rozvaze podle kategorií účetních jednotek, na jejich vymezení, účtování i oceňování.
Vydáno: 06. 11. 2019
Finanční správa upozorňuje potenciální nabyvatele vlastnického práva k jednotce v rodinném domě, že k 1. listopadu 2019 by měla nabýt účinnosti novela zákonného opatření Senátu (č. 340/2013 Sb.) o dani z nabytí nemovitých věcí, která rozšíří osvobození podle § 7 zákonného opatření.
Vydáno: 14. 10. 2019
V aktuálních příspěvcích podrobně mapujeme daňovou podporu penzijních produktů, způsoby vyřazení hmotného majetku a komentujeme také nejnovější daňovou judikaturu Nejvyššího správního soudu.
Vydáno: 11. 10. 2019