Nejnovější otázky

Změna v příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení v průběhu měsíce

Máme zaměstnance, který byl dosud pojištěný na Slovensku na základě koordinačních nařízení č. 883/2004 z důvodu souběhu zaměstnání ve více státech. Pojistné z jeho mzdy vydělané v ČR jsme tedy počítali a odváděli na Slovensku. Od 16. 9. 2021 však vykonává práci pouze na území ČR a od tohoto data se jeho příslušnost k právním předpisům změnila. Jakým způsobem bychom měli stanovit vyměřovací základy za září v ČR a na Slovensku?

Nové a první zimní pneumatiky k vozidlu, účtování

Jak správně zaúčtovat nové a první zimní pneumatiky k vozidlu za 15 000 Kč? Účetní jednotka účtuje drobný majetek do 80 000 Kč na účet 501 (do spotřeby). Je vhodnější použít v tomto případě účet 501.AE, 548.AE (analytický účet, kde se sleduje technické zhodnocení do limitu) nebo na účet 511 (jako údržbu)?

Odpisy automobilu

Společnost pořídí automobil za cenu 80 000 Kč. Na základě ceny je to drobný majetek a může se dát do nákladů. Ještě zaplatí přepis vozu 800 Kč. Vstupuje přepis vozu do hodnoty majetku? Potom by cena byla 80 800 Kč a automobil by se musel odpisovat?

Výpověď ve zkušební době a stejný den neschopnost

Zaměstnanci jsme dali výpověď ve zkušební době, kterou podepsal na pracovišti a ten den odpoledne zašel k lékaři a byla mu vystavena neschopenka. Platí konec pracovního poměru ten den, nebo se prodlužuje o dny neschopnosti?

Likvidace společnosti - základní kapitál

Společnost s r. o. se sídlem v ČR bude vstupovat do likvidace, v účetnictví společnosti je v aktivech evidována pouze pohledávka za nesplacený zákadní kapitál a v pasivech je evidován vlastní kapitál (ve výši této nesplaceného pohledávky) a nic jiného - od vzniku společnosti nebyla vyvíjena žádná aktivita. V rámci likvidace bychom chtěli likvidační zůstatek rozdělit právě tak, že společníkovi (česká PO, která má naopak ve svém účetnictví evidován dluh z tohoto titulu) připadně tato pohledávka a zároveň dojde ke splynutí dlužníka a věřitele, tj. dojde účetně k zápočtu pohledávky a závazku v účetnictví společníka. Je tento postup možný, případně jsou zde nějaká rizika? 

Zatřídění obráběcího stroje na dřevo do odpisové skupiny

Společnost s r. o. zakoupila velký obráběcí stroj na dřevo (značka Hundegger K2i). Stroj se nevyrábí v ČR, český prodejce není schopen dodat číslo klasifikace CZ-CPA. 1) Do jaké odpisové skupiny stroj patří? 2) Pokud by firma stroj z opatrnosti zařadila do vyšší odpisové skupiny, než by ve skutečnosti stroj patřil a tím by „prodloužila“ daňové odpisy, přinesl by tento fakt nějaké sankce při případné kontrole FÚ za situace, že by v průběhu odpisování nebyla zvýšena zákonná sazba daně z příjmu DPPO?

Faktury od Googlu s irským VAT a českou výší DPH v Kč

OSVČ, plátce DPH, přijímá v rámci svého podnikání služby od Google. Zapomněl mu ale oznámit své DIČ a IČ. Google na fakturách vyčísluje částku v Kč. Původně Google zasílal faktury se svým českým DIČ, OSVČ si DPH uplatňovala na vstupu. Nyní Google zasílá faktury s irským VAT a na faktuře v Kč vyčísluje DPH ve výši 21%. Jaký vliv má na českého podnikatele nová faktura? Může si uplatnit DPH na vstupu? Má fakt, že na faktuře není uvedeno IČ a DIČ OSVČ vliv na případnou nemožnost uplatnění DPH na vstupu či na daňovou uznatelnost výdaje?

Vydání pozemku z restituce na základě soudního rozsudku

Společnost s r. o. koupila v 90 letech 6 pozemků od občana za 6 milionů. Následně se přihlásil restituent a soud nyní rozhodl, že s. r. o. musí tento pozemek vydat. S. r.o. má pozemky na účtě 031 ve výši 6 milionů. Moje dotazy jsou: 1) Jak stanovit cenu restuovaného pozemku, když dle kupní smlouvy koupilo s. r. o. 6 pozemků za 6 milionů? Vzít cenu 6 milionů a podělit celkovou plochou pozemků a následně vynásobit plochou restituovaného pozemku? 2) Jak zaúčtovat vydání restuovaného pozemku? 3) Bude mít toto vydání restituovaného pozemku nějaký vliv na daně mimo daně z nemovitostí? 

Odpočet DPH u bytového domu

Výrobní a obchodní s. r. o. má možnost koupit nový bytový dům o 20 bytech. Část bytů bude pronajímat jako plnění osvobozená od DPH a část bytů bude ponechána pro zaměstnance s. r. o. na ubytování při jejich pracovních cestách. Bude mít společnost při pořízení domu nárok na plný odpočet DPH a následně po dobu 10 let provádět úpravu odpočtu?

Poplatky za uložení odpadu a DPH

Jakou sazbou DPH je zatížen poplatek za uložení odpadu na skládce, rozlišuje se uložení komunálního odpadu nebo skládka vždy zatěžuje základní sazbou DPH? -Existuje poplatek za uložení odpadu, který není zatížen DPH, tzn. sazba DPH 0, pokud ano, předpokládám, že jde o správní poplatek odváděný státu nebo využitelné odpady, rekultivace? S. r. o. - komunální služby - platí skládce za uložení odpadu a potom fakturuje za svoz a uložení odpadu městu, předpokládám, že fakturuje městu za své služby s různou sazbou daně, podle toho, zda jde o komunální nebo jiný odpad a to i přesto, když skládka fakturuje vše s DPH 21 %

Doplnění a upřesnění dotazu:

Existují 2 faktury o uložení odpadu na skládku od skládky A   a skládky B.  Příjemce faktur  „Komunální služby“ – sro založená městem.

  1. skládka A fakturuje:   uložení odpadu a zdaňuje příslušnou sazbou DPH (21 % většina, komunální odpad 15 %) a za každou  t využitelných nebo zbytkových odpadů účtuje samostatně poplatek (správní) dle zák. o odpadech 541/2020 §103  ve výši 800,- a 500,- Kč /1t. Správní poplatek dani nepodléhá..
  2. skládka B fakturuje:    uložení odpadu za 1t …, vše zdaňuje vždy sazbou 21/15 %. V ceně za tunu má zakalkulován i správní poplatek (dle zák. 541/2020). V ceníku uvedeno, že poplatek je součástí ceny. Tedy je součástí kalkulované ceny za službu/likvidaci za 1t.

Dotaz:  je správný postup skládky B, která všechny poplatky zahrnuje do svého hlavního plnění nebo skládky A  nebo jsou schůdné oba

Komunální služby  sváží a odváží odpady, platí faktury skládkám a následně přefakturují  městu za odvoz na skládku a za uložení odpadu.  Možné jsou 3 varianty přefakturace městu:

  1. komunální služby fakturují městu každý měsíc stejnou částku bez ohledu na objem svezeného a uloženého odpadu (paušál), správní poplatek samostatně  přefakturovat nelze  NEBO
  2. komunální služby fakturují  za uložení odpadu  1:1, ale mají stanovenou svoji cenu,  pak přefakturují  samostatně  správní poplatek také  bez DPH  nebo
  3. dtto  b), ale správní poplatek zakalkulují do své ceny obdobně jako skládka B a  vše zdaní příslušnou sazbou DPH.