Nejnovější otázky

Zámková dlažba a sazba DPH

Jaká sazba DPH se použije u zhotovení zámkové dlažby u již dokončené stavby rodinného domu? Jedná se podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona o DPH o stavbu, která slouží k využití stavby rodinného domu a je zřízena na pozemku, který tvoří funkční celek s touto stavbou rodinného domu - tudíž může být použita první snížená sazba 15 %? Platí toto i u zabudování bazénu, stavby oplocení a jiných „plošných“ staveb? A jaká sazba by se použila v případě terénních úprav pozemku, ktetý také slouží k využití stavby rod. domu - zde již 21 %, neboť nejde stavbu? 

Spolupráce mezi manželi a fakturace

Manželé, oba OSVČ, vedou daňovou evidenci, nejsou plátci DPH: Může manželka fakturovat manželovi např. zpracování daňové evidence a zároveň být osobou spolupracující (manžel by na ni rozdělil své příjmy a výdaje)? 

Dodatečná sleva na zboží

Jsme plátci DPH. V roce 2018 jsme prodali zboží firmě A (plátce DPH). Tato firma A nám v roce 2019 vyfakturovala (po dohodě uzavřené v únoru 2019) 1/3 částky z faktury roku 2018 jako spoluúčast. Beru to jako dodatečnou slevu ke zboží. Do kterého roku patří náklady z dodatečné slevy na zboží prodané v roce 2018? Jak tedy správně zaúčtovat dodatečnou slevu?

Paušál u daně z příjmu FO

Poplatník vystavil fakturu 25. 12. 2018 na 100 000 Kč, zaplacenou ji dostal až 15. 1. 2019. Do příjmů dle paušálu vstupují v kterém roce - 2018 nebo 2019?

Vstupní cena pořizovaného majetku

Společnost s. r. o. v 12/2018 pořídila na úvěr ojetý automobil. V prosinci bylo auto zařazeno do užívání v pořizovací ceně bez daně ve výši 283 304,96 Kč. Na přijaté faktuře je navíc částka bez DPH ve výši 27 200 Kč. Jedná se o „Carlife Garanci Premium“. Musí se o tuto částku zvýšit vstupní cena auta čili odpisovat z částky ve výši 310 504,96 Kč? V roce 2019 byl zaplacen registrační poplatek za převod auta ve výši 900 Kč. Má se vstupní cena auta v roce 2019 navýšit o tuto částku? A dále v roce 2019 byla podána reklamace kupujícím s. r. o. na vady na autě, které byly na základě „Dohody o narovnání reklamace“ vyhodnoceny vrácením částky na účet s. r. o. ve výši 25 000 Kč. Jak zaúčtovat tuto vrácenou částku?

Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele

Je možné u jednoho zaměstnavatele uzavírat pracovní smlouvy na různé délky pracovního poměru (např. skladník u nástupu dostane pracovní smlouvu na dobu určitou a prodavačka dostane při nástupu dobu neurčitou)? Není to diskriminační, nemusí to ani být stanoveno vnitřním předpisem? Platí v tomto případě, že když pracovní smlouvu podepíší obě strany, tak tím vyjadřují souhlas s podmínkami smlouvy? 

OSVČ a osobní automobil úvěrové společnosti

OSVČ, fyzická osoba, která vede daňovou evidenci, zakoupila osobní automobil. OSVČ má dva bankovní účty. Účet A používá pro podnikání, účet B výhradně pro soukromé účely. Financování vozu proběhlo tímto způsobem: úvěrová společnost poskytla na 2/3 ceny úvěr se zajištěním převodu vlastnického práva se smlouvou o výpůjčce. Peníze z úvěru byly OSVČ převedeny na účet B - soukromé účely). Z tohoto účtu pak byla uhrazena celá kupní cena vozidla. Úvěr je ovšem splácen z účtu A - pro podnikání. Jako vlastník je v technickém průkazu zapsána úvěrová společnost, jako provozovatel OSVČ. Jak bude v tomto případě OSVČ uplatňovat daňové výdaje? Jedná se o daň z příjmů, OSVČ není plátcem DPH. Může uplatnit daňové odpisy, opravy, pojištění – pokud ano, v jaké výši? Uplatní náhradu za spotřebované pohonné hmoty dle § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 ZDP nebo lze auto považovat za obchodní majetek a pohonné hmoty uplatní ve skutečné výši dle dokladů? Musí v tomto případě vést knihu jízd? Silniční daň uplatní v plné výši, neboť je v technickém průkazu zapsán jako provozovatel? Paušální výdaj na dopravu neuplatní, neboť se jedná o výpůjčku?

Zřízení služebnosti

Na náš nový pozemek není jiný vjezd než přes pozemky cizích vlastníků. Zkoušíme se slušně domluvit, ale zatím se nám nedaří. Možná bude nutné přistoupit k soudnímu návrhu o zřízení služebnosti s odkázáním na občanský zákoník - Přístup na pozemek je základní podmínkou toho, aby mohl být pozemek užíván. Je přístupem myšleno i vjezd? Z hlavní cesty máme pozemek cca jeden km daleko a nosit například techniku na udržování pozemku je nemožné. Nyní jsem v jednání s městem (protože jeden z pozemků je v majetku města). Město mi oponuje, že jsme pozemek vydražili ve stavu, že na něj není vjezd, a tudíž se nemohu odvolávat na občanský zákoník.

Pozemek jsme vydražili v době, když existovala ústní dohoda s vlastníky pozemků, že rybáři mohou přes jejich pozemky jezdit. Jsme též rybáři. A ještě i my jsme se byli zeptat, jestli budeme moci též jejich cestu používat, a bylo nám přislíbeno, že ano. Vše však jen ústně. Po nějaké době se majitelé právě s rybáři nedohodli, protože tam vznikl nějaký problém a majitelé řekli, že tam tedy nepustí nikoho. Čili ani nás. Takže moc prosím odpovědět na otázku, jestli přístup se rozumí i autem? A zda by žádost o služebnost mohla být zamítnuta z důvodu toho, že pozemek neměl přístup v době, když jsme ho vydražili a měli jsme jen ústní dohodu?

Rozdělení zisku podléhající povinnosti schválení úvěrující bankou

Společníci společnosti s r. o. by poprvé chtěli vyplatit podíl na zisku. Výplacení bude schváleno valnou hromadou při schvalování účetní závěrky. Problém ovšem je, že výplata podílu podléhá schválení ze strany banky, která poskytla společnosti investiční úvěr. Banka byla požádána, ovšem zatím nemáme rozhodnutí. Jak to bude se srážkovou daní, kdyby náhodou banka výplatu zamítla? A v řádku M - Převod podílu výsledku hospodaření společníkům - ve Výkazu zisku a ztráty se mi objeví až v roce 2019? 

Penzijní připojištění

Dealer penzijní společnosti doporučil klientovi uzavřít DPP malého rozsahu, např. 200 Kč měsíčně na organizační práce. Tím lze současně tomuto zaměstnanci přispívat na penzijní pojištění např. 2 000 Kč, ale až maximum. Je pravda, že DPP spadá pod pracovní poměr, ale současně nezakládá nárok na dovolenou, nemocenskou, stravenky, bonus na dovolenou až 20 000 Kč ročně apod. Přesto je dealer přesvědčen, že je to tak správné a možné.