Nejnovější otázky

Mobilní aplikace, web

Firma, česká s. r. o., pořizuje webové stránky (prezentace služeb) a aplikaci pro mobily, ze kterých si budou moct zákazníci službu za poplatek objednat. Mezitím vše účtujeme na účet 041. Blíží se konec pořizování webových stránek a mobilní aplikace. Máme vývoj webových stránek a mobilní aplikace zařadit do jedné majetkové skupiny, nebo jde o rozdílné produkty, které máme zařadit zvlášť a do jaké skupiny - zda 013 či 014?

Příspěvek jednateli na rekreaci

Dvěma jednatelům a zároveň vlastníkům s.r.o. (manželům) zaplatila společnost pobyt na horách i s dětmi přes booking.com v hodnotě 48 000 Kč. Jenatelé mají se společností pracovní poměr na základě smlouvy o jednatelství. Společnost nemá žádný fond pro tyto účely. Je možné uplatnit částku 40.000,- (2 x 20.000) do nákladů společnosti? Byl by možný tento účetní postup? 1. úhrada pobytu na základě výpisu z Bookingu a faktury 48.000,- MD 314/D 221.

2. Faktura - vyúčtování: 40.000,- MD 522/D 314 + 8.000,- MD 315/D 314

3. úhrada nadlimitu jednatelem 8.000,- MD 221/D 315?

 Případně jaký jiný postup zvolit, aby částku bylo možné uznat jako daňový náklad?

Smlouva o zemědělském pachtu

Je uzavřena smlouva mezi propachtovatelem a pachtýřem na pachtovné pozemku, cena pachtovného je zvýšena o částku ve výši daně z nemovitých věcí. Jde o období od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2020, bude se jednat o časové rozlišení. Jaký účet se  použije při zaúčtování pachtovného? 

Příplatek za vedení pro ředitele příspěvkové organizace

Ředitel příspěvkové organizace (statutární orgán), jejímž zřizovatelem je město, je zařazen do 11. platové třídy. Ředitel řídí práci vedoucích zaměstnanců, kteří řídí práci dalších podřízených zaměstnanců. Zřizovatel odmítá se zvýšením tarifu od nového roku 2020 doplatit řediteli příplatek za vedení v minimální výši 20 % z platového tarifu, s odůvodněním, že je ve 2.stupni řízení. Domníváme se však, že příplatek za vedení podle § 124 ZP, by měl být vypočítán dle 3. stupně řízení, tedy v rozsahu 20–50 % platového tarifu.

Osvobození při pořízení zboží z EU

Jak nejlépe postupovat při pořízení zboží z EU a následným dodáním? Náš zákazník, plátce CZ (jen registrace k CZ), si u nás objednal 3 kamiony zboží s tím, že by je chtěl odvést do Žiliny, my jsme plátci DPH CZ. Zboží si necháváme vyrobit u dodavatele v PL - registrovaný k DIČ PL, dodavatel fakturuje na nás CZ. Dopravu budeme zajišťovat my, můžeme si objednat dvě dopravy u přepravce jednu z PL do CZ Českého Těšína (kde zboží zkontrolujeme) a druhou Český Těšín-Žilina. Fakturace proběhne z PL na nás CZ jako dodání do EU a my na našeho odběratele CZ s českou DPH. Vzhledem k velkému množství nemůžeme zboží překládat. Můžeme si uplatnit osvobození při pořízení zboží z EU? Pokud bychom ještě na kamióny nakládali další zboží, nebo jej přebalovali a doprava by proběhla stejně, byl by v osvobození zboží z EU rozdíl? 

Opravný daňový doklad - bonus na konci účetního období

Dodavatel zboží vystavil v lednu 2020 dva opravné doklady-bonusy za včasnou platbu s datem 3.1. a 6.1.2020, s totožným datem zdanitelného plnění. V souhrnu se jedná o částku přesahující 1 milion Kč. Je zřejmé, že se jedná o platební vztahy v roce 2019, i když na daňových dokladech toto není uvedeno. Jakým způsobem v účetnictví odběratele řešit otázku daně z příjmů právnických osob za rok 2019 a DPH za 12/2019? Je možné celou záležitost ponechat k řešení v roce 2020? S tím souvisí i otázka kontrolního hlášení k DPH.

Pronájem a přefakturace elektrické energie

Naše firma pronajímá nebytové prostory. Na nemovitosti je fotovoltaická elektrárna. Měsíčně chodí faktury na spotřebu el. Energie od Centropolu, my zapisujeme stavy dle odpočtových měřidel nájemníků. Součet odpočtových měřidel je větší než spotřeba uvedená na faktuře od Centropolu, protože část energie si vyrobíme a spotřebujeme díky fotovoltaice sami. Mám tedy např. fakturu od Centropolu na celkem 30 000 Kč. Nájemníkům ale vyjde podle odpočtových měřidel vyfakturovat daleko větší částka, např. v součtu 50 000 Kč. Můžeme takto postupovat? Vím, že se nesmí přeúčtovávat více, než je celkový náklad, pokud nejsme licencovaný dodavateli energií. Nejsem si však jistá, jak postupovat tady, když část energie vyrábíme, tím pádem je fakturovaná částka od dodavatele nižší, spotřeba nájemníků je ale jiná. Co se týká cen, používám na celou naměřenou spotřebu dle odpočtových měřidel ceny uvedené ve faktuře od Centropolu. Mohu ji použít na přefakturaci el. energie vyrobené fotovoltaikou? Tentýž problém se týká spotřeby vody. Část vody odebíráme z vlastní studny a dodává se nájemníkům, část dodává Moravská vodárna Jak postupovat při přeúčtování tady? Odpočty nájemníků jsou zase podstatně větší než na fakturách od Moravské vodárenské, protože jsou zde započteny i dodávky ze studny. Každopádně nelze u jednotlivých nájemníků rozpoznat, kolik vody je ze studny a kolik od Moravské vodárenské.

Geometrický plán a věcné břemeno

Společnost vlastní velký pozemek, který nechala na základě vypracovaného geometrického plánu rozdělit na tři menší pozemky. Zároveň byl zpracován další geometrický plán na zřízení služebnosti stezky a cesty na jednom ze tří uvedených pozemků (kvůli přístupu ke všem pozemkům). Pozemky se budou v budoucnu prodávat. Náklady na vypracování geometrických plánů můžeme zaúčtovat do daňově uznatelných nákladů nebo budou součástí ceny pozemků a do nákladů je zahrneme až při prodeji pozemků? Budeme účtovat o zřízené služebnosti? 

EET tržby

Firma, s. r. o., často mění svůj majetek, prodává ho převodem nebo za hotové. Patří prodej majetku za hotové do evidovaných tržeb? Všechny ostatní tržby za služby, které výrazně převažují, má firma převodem. Je třeba se registrovat k EET?

Dědictví - daně

Dvě české fyzické osoby (ve vztahu neteř a teta) nabydou v rámci dědictví majetek. V rámci usnesení o nabytí dědictví je uvedeno, že neteř obdrží celou výši družstevního podílu na bytovém družstvu. Dále je v rámci usnesení uvedeno, že pokud nedojde do jednoho roku k prodeji tohoto družstevního podílu, tak je povinna neteř zaplatit své tetě částku 500 000,00 Kč, oproti tomu, pokud v rámci jednoho roku k prodeji podílu v bytovém družstvu dojde, tak své tetě je povinna zaplatit částku ve výši poloviny převodní ceny za tento podíl. Členský podíl nebyl prodán a teta v roce 2019 obdržela částku 500 000,00 Kč od své neteře. Nevíme, zda lze tuto částku považovat u tety jako majetek (pohledávku) nabytou v dědictví a osvobodit ji od daně nebo představuje nějaký zdanitelný příjem této osoby (pokud ano, existuje vůbec nějaký výdaj co by šel k tomuto příjmu uplatnit) a o jaký druh příjmu by se vůbce jednalo?