Nejnovější otázky

Nová otázka

Zařaďte otázku do kategorie (lze vybrat i více)

Společnost (dříve sdružení bez právní subjektivity) - změny od 1.7.2017

osoby (OSVČ). Sdružení podniká v oblasti autodopravy od devadesátých let. Každý společník používá k podnikání své nákladní vozidlo a je zapsán v technickém průkazu jako majitel. V daňovém přiznání uplatňuji každému společníkovi odpisy toho vozidla, jehož je majitelem. Příjmy a výdaje si rozdělují osoby na sebe stejným dílem – 50 %. Uplatňuji skutečné výdaje. Roční obrat sdružení je cca 3 mil. Kč. Veškeré fakturace se provádí jménem jednoho společníka. Daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení sestavuji na tohoto jednoho společníka. Druhému společníkovi podávám negativní daňové přiznání k DPH.

V roce 2018 společnost funguje ještě podle starých pravidel. Jaké jsou možnosti spolupráce těchto společníků od 1. 1. 2019. Společnost s ručením omezeným zakládat nechtějí.  1) Jak by měli společníci postupovat a jaké úkony by měli udělat, pokud chtějí od příštího roku nějakým způsobem dále spolupracovat? Jaké změny by to přineslo mě jako účetní z hlediska DPH a daňové evidence a daňového přiznání? 2) Je možná i varianta, že by byla společnost zrušena a každý by podnikal sám na sebe jako nezávislá OSVČ? Jaký by byl postup v tomto případě? Jaké změny by to přineslo mě jako účetní z hlediska DPH a daňové evidence a daňového přiznání? 

Rezerva na výtah

OSVČ, majitel nemovitosti, zařazená v obchodním majetku, vede účetnictví. Chce tvořit rezervu na opravu hmotného majetku, který odepisuje. Je možné využít tvorbu rezervy na výměnu výtahu starého asi 60 let? Nebudou se měnit rozměry ani nosnost výtahové kabiny.

Společnost (dříve sdružení) bez právní subjektivity

Ve společnosti je manželé a syn. Manžel je určený správce společnosti. Manžel je plátce DPH, manželka ani syn nejsou. Manžel zastupuje společnost navenek vůči třetím osobám a zároveň jim fakturuje se svým IČO a DIČ. Manželka ani syn nic nefakturují, ale na konci roku si rozdělí příjmy a výdaje dohodnutým procentem, a to potom použijí pro výpočet daně z příjmu. a) Může to takto být? b) Pokud by se manželka stála povinným plátcem DPH, může manžel i nadále fakturovat sám na svoje IČO a až na knoci roku se znovu rozdělí příjmy a výdaje pro daň z příjmu? To jest manželka by vykazovala v přiznáních k DPH nulovou daň na výstupu i na odpočtu.

Použití koeficientu

Jsem společníkem s. r. o. a pronajímám prostory jak plátcům, tak neplátcům, používám koeficient. Zároveň v uvedených prostorech mám své podnikání. Pokud nakoupím zboží či drobný majetek čistě pro své podnikání (nesouvisí s nájmy), mohu si plně nárokovat DPH, anebo musím použít koeficient? 

Výroba a montáž obývací stěny a DPH

Truhlář občanovi vyrobil a v jeho bytě také smontoval obývací stěnu. Stěnu přikotvil do zdi, aby byla stabilnější. Jaké DPH bude truhlář fakturovat za podmínky, že šlo o: 1) novostavbu, 2) starší bytový dům?

Dohoda o pracovní činnosti u jednatele s. r. o.

Jednatel společnosti s r. o., který je od r. 2018 starobním důchodcem, se rozhodne omezit hospodářskou činnost ve společnosti, ve které zaměstnává jednoho pracovníka na DPČ a svoji činnost se rozhodne odměňovat rovněž na dohodu o pracovní činnosti malého rozsahu do 2490 Kč jako účetní (bez SP, ZP), dále má uzavřenou Smlouvu o výkonu funkce jednatele bez odměny. Je možný takový postup v případě, že v rámci své činnosti hodlá dále využívat vybavení, počítače, telefonní přístroje, automobil v majetku společnosti (spotřeba PHM paušálem)? Je problém, že nebude mít odměny podlehájící sociálnímu a zdravotnímu pojištění? 

Zdanění příjmu z nájmu včetně energie

Ve smlouvě o nájmu je uvedeno: nájemné ve výši 5 000 Kč, záloha na energie 2 000 Kč - vzhledem k tomu, že byt nemá samostatná měřidla, není možné provádět průběžné odpočty měřidel, a tedy ani roční vyúčtování na základě spotřeby. Obě strany se dohodly na měsíční fixní platbě ve výši 2 000 Kč a nebudou po sobě požadovat přeplatky ani nedoplatky. Je nájemné 5 000 Kč + 2 000 Kč za energie - příjem dle § 9 ZDP, tj. zdaním celý příjem ve výši 7 000 Kč? 

Daňový odpočet na vzdělávání

Tuzemská společnost s ručením omezeným uzavřela smlouvu se střední školou o praktickém vyučování. Společnost eviduje u studentů docházku, avšak neplatí studentům za praxi žádnou odměnu. Má společnost nárok na uplatnění daňového odpočtu na odborné vzdělávání?

Zaměstnavatel platí za zaměstnance pojištění dle smlouvy Komplexní životní program

Zaměstnavatel platí za zaměstnance pojištění pro případ pracovní neschopnosti s karenční dobou a pojištění pro případ pobytu v nemocnici ve výši 500 Kč měsíčně. Jedná se neuznatelný výdaj, který se musí zaměstnanci připočíst ke mzdě a podlehne odvodům z mezd?

Osvobozený příjem z prodeje bytu - oznámení FÚ

Kdy a za jakých podmínek musím oznámit FÚ prodej bytu, pokud byl příjem osvobozen? Dle § 38v ZDP je to limitováno částkou 5 000 000 Kč. Najdeme ještě nějaké ustanovení zákona, dle kterého musíme prodej bytu oznámit?