Nejnovější otázky

Propadlá jistota

Společnost s r. o. uhradila zadavateli zakázky jistotu 100 000 Kč. Z důvodu nezajištění dostatku pracovních sil byla s. r. o. nucena odstoupit od smlouvy. Uhrazená jistota propadla zadavateli. Jak tuto operaci zaúčtovat - 545 nebo 548 - nedaňově? 

Automobil nezahrnutý v obchodním majetku

Manželé (SJM) vlastní osobní automobil. Manžel OSVČ, zapsaný v technickém průkazu vozidla, uplatňuje na automobil výdajový paušál 5 000 Kč a platí silniční daň. Nyní by automobil využívala se svém s. r. o. manželka - v zaměstnaneckém poměru. Mohl by si tedy uplatňovat manžel výdajový paušál 4 000 Kč ve svém podnikání a manželka v zaměstnání cestovní náhrady dle ujetých kilometrů? Jiná možnost není?

Pořízení detektorů na měření radonu

Společnost s r. o. (zabývá se kromě jiného měřením radonu na stavbách) zakoupila v měsíci prosinci detektory na měření radonu v celkovém počtu 33 ks za celkovou cenu 82 500 Kč + DPH 17 325 Kč. Je správně, že jsem pořízení těchto detektorů zaúčtovala na účet 501xxx ? Vedu je v evidenci na kartě jako drobný majetek. 

Členský příspěvek

Myslivecký spolek (dříve sdružení), plátce DPH, v souladu se svý statutem vybírá od jednotlivých členů členské příspěvky? Jsou tyto členské příspěvky předmětem DPH a je nutné je zdanit?

Paušální výdaje na auto na LPG

Mohu použít paušální výdaj na auto nezahrnuté v obchodním majetku používané i k soukromým účelům ve zkrácené výši 4 000 Kč za každý měsíc používání i v případě, že je auto přestavěné na LPG?

 

Pivo jako reklamní předmět

Je možné zaúčtovat pivo, opatřené logem firmy, daňově jako reklamní předmět a uplatnit při nákupu DPH? Nebo lze účtovat jen jako reprezentaci nedaňově?

Pokračování v odpisování hmotného majetku

Fyzická osoba, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci, zamýšlí koupit stavbu za účelem plného využití k ekonomické činnosti.

1) Pokud byla stavba u původního vlastníka daňově odpisována, pokračuje nový majitel v již započatém odpisování, jako by ke změně majitele nedošlo?

2) Je-li kupní cena vyšší než cena zůstatková u původního vlastníka, plynou z této skutečnosti nějaké povinnosti? Krácení nároku na odpočet DPH či zvýšení základu daně o rozdíl mezi kupní a zůstatkovou cenou?

3) Pokud si na pořízení stavby vezme fyzická osoba úvěr, jsou úroky z úvěru daňově uznatelným výdajem?

Dohoda o provedení práce a limit 300 hodin

V kanceláři zaměstnáváme VŠ studentku na pomocné administrativní práce. Pro následující rok 2019 ale nevíme dopředu, kolik odpracuje hodin (záleží na rozvrhu ve škole, přes prázdniny nebude pracovat apod). Je možné s ní uzavřít dohodu o provedení práce na 300 hod. a po odpracování těchto hodin dohodu ukončit a uzavřít dohodu o pracovní činnosti na stejnou práci?

Stavební povolení - mobilheim

  • DAUC ID: 22655
  • Datum vložení: 14. 1. 2019
  • Autor: JUDr. Vlasta Víghová
  • V kategoriích: Ostatní
  • Klíčová slova: Stavby

Existuje nějaká možnost, abych si legálně mohla umístit mobilheim na svůj vlastní pozemek bez stavebního povolení a abych nemusela ani nic nikam hlásit, a neporušila tím žádný zákon? Mobilheim by nebyl umístěn napevno, nebyl by napojen na žádnou inženýrskou síť (bez přípojky na vodu, na elektřinu). Zůstal by na kolech s odtahovou ojí s možností ho kdykoli odtáhnout. 

Snížení ceny majetku a odpis

Klient v roce 2016 nakoupil bednění za celkovou cenu 4 500 000 Kč. Dle tehdejšího daňového poradce zařadil do 2. odpisové skupiny a odpisoval rovnoměrně. Za rok 2016 a 2017 odpisy v celkové výši 1 496 250 Kč uplatnil a zůstatková cena k 31. 12. 2017 je 3 003 750 Kč. Odpis za rok 2018 je 1 001 250 Kč. Ale klient v září 2018 část tohoto bednění prodal za 1 000 000 Kč + DPH. Vystavil na to fakturu a tato částka je v příjmu. Bylo by možné mi poradit jak mám s tímto faktem postupovat?