Nejnovější otázky

Předpokládaná ztráta 2020

V případě, že tuzemská společnost s ručením omezeným podá daňové přiznání k DPPO za 2019 do 18. 8. 2020 a vykáže v něm předpokládanou ztrátu za rok 2020 vyšší než na konci roku skutečně dosáhne. Jakým způsobem se tato situace bude řešit?

DPH při dodání zboží v EU

Česká společnost, plátce DPH, má uzavřenou smlouvu na dodávku HW a SW do Řecka s řeckou společností A a zároveň smlouvu s řeckou společností B na instalaci HW u zákazníka A. Společnosti A i B jsou v Řecku plátci DPH. HW bude objednávat a kupovat v Řecku společnost B, bude za něj fakturovat naší společnosti, HW fyzicky zůstane v Řecku a bude dodán společnosti A. Naše společnost bude následně dodávku HW a SW fakturovat řecké společnosti A. Jak bude v tomto obchodu správně uplatněna a vypořádána DPH u všech tří společností?

Neplatné DIČ odběratele z EU a DPH

Jsme právnická osoba, plátci DPH. V červenci 2020 jsme dodali zboží do Německa odběrateli, který nám uvedl své DIČ, které sice bylo neplatné, ale tvrdil nám, že se stane platné ještě do konce července. To se však nestalo a my máme vystavenou fakturu bez DPH. Jak máme nyní postupovat? Máme vystavit opravný daňový doklad k původní faktuře a vystavit do července novou s DPH? A pokud se DIČ stane platné během srpna do podání přiznání k DPH, můžeme ponechat původní fakturu nebo je nutná stejně oprava s DPH?

Přechod OSVČ z podvojného účetnictví na daňovou evidenci a zůstatek závazků

OSVČ vedoucí účetnictví se rozhodla v r. 2020 přejít na daňovou evidenci. V rozvaze evidovala k 31.12. 2019 dva zůstatky na účtu 379. Jeden je z důvodu nesprávně zaúčtovaného osobního vkladu podnikatele - ten předpokládáme nebude mít při změně žádný vliv na daně. Druhý závazek vznikl tím, že OSVČ přijal v minulosti kauci. Z ní bude v r. 2020 polovinu vracet. Zbytek kauce již nikdy vracet nebude. Jaký vliv bude mít na daně a ve kterém přiznání se projeví:

a) část závazku z titulu kauce, který bude vrácený v r. 2020,

b) část závazku z titulu kauce, který neplánuje OSVČ nikdy vrátit?

Je nutné na FÚ zaslat opravenou rozvahu za r. 2019, kde bude závazek z titulu vkladu OSVČ převeden z účtu 379 na účet 491?

Kompenzační bonus 25 000 Kč pro společníka v. o. s.

Je považován společník v. o. s. za OSVČ pro žádost o kompenzační bonus 25 000 Kč pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru? Jiné příjmy nemá.

Prodej několika parcelních čísel plátcem jednou smlouvou - odlišné zdanění DPH

Společnost s. r. o., plátce DPH, prodává občanovi jednou smlouvou celkem 4 parcelní čísla, která leží vedle sebe (3x trvalý travní porost, 1x ostatní komunikace). První 3 parcely jsou nezastavěné, bez trvalých porostů, avšak dle územního plánu vhodné k zastavění. Dle GFŘ tyto budou podléhat při prodeji zdanění 21% DPH. Jak je tomu ale při prodeji dalšího parcelního čísla - ostatní komunikace, která nepředstavuje stavební pozemek z hlediska DPH? Mělo by smysl v kupní smlouvě její prodej v Kč vyčlenit, aby mohla být prodána bez DPH, nebo se na takovou parcelu pohlíží jako na vedlejší plnění k plnění hlavnímu, a bude tedy vše podléhat DPH jako celek? 

Prodej nemovitosti

V roce 2007 jsem pořídil nemovitost, kterou jsem pronajímal a příjem zdaňoval v § 9. Nájemce provedl na nemovitosti technické zhodnocení, které odepisoval. Letos byl pronájem ukončen, nájemce mi vyfakturoval technické zhodnocení ve výši zůstatkové ceny a já jsem toto technické zhodnocení zaplatil. Nyní budu nemovitost prodávat. Bude celý prodej nemovitosti osvobozen?

Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

Jsem zemědělský podnikatel (FO, plátce DPH) a chci zažádat za rok 2019 o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity. Jak je to se zdaněním příspěvku a jak je to s DPH z příspěvku?

Místo výkonu práce

Pokud má zaměstnanec v dohodě o provedení práce sjednáno místo výkonu práce Česká republika, co uvádím do přílohy k Vyúčtování daně ze závislé činnosti pro finanční úřad? 

Rozdělení zásob u rozvádějících se spolupracujících manželů

Manžel je plátce DPH, manželka přestane být spolupracující osoba a bude podnikat sama na sebe s majetkem, který si manželé rozdělí. Tím se tedy asi nestává automaticky plátcem DPH, když byla spolupracující osoba? Manželé teď mají složitou komunikaci a manžel neví, jestli si manželka požádá o plátcovství DPH nebo počká na obrat.

Manžel a manželka jsou spolupracující osoby (FO), dělí se 50:50, plátci DPH. Společně vlastní budovy k podnikání, v jedné budově bydlí, budovy jsou odepisovány více než 10 let a část krácena (bydlení). Nyní se manželé rozvádějí a dělí si majetek. V majetku mají skladové zásoby, u kterých při nákupu byla uplatněna DPH. Manželé si rozdělí podnikání, jak správně z hlediska DPH a účetnictví rozdělit zásoby? Větší část zásob připadne manželce. Jak vypořádat odepisované budovy? Jedna budova připadne manželce. Lze některou z odepisovaných budov převést do osobního vlastnictví? Jaké to bude mít dopady? A dále by tento majetek byl pronajímán v § 9 zákona o daních z příjmů? Bude odváděna DPH. Manželka se stane plátce DPH?