Přehled aktuálních novinek v právních předpisech

Vydáno: 5 minut čtení

Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nové legislativě: novela vyhlášky o změně sazeb cestovních náhrad, nová smlouva o zamezení dvojího zdanění se San Marinem, pokyn GFŘ-D-56, informace k použití režimu přenesení daňové povinnosti a také vybrané odpovědi Finanční správy k předávání účetní závěrky do sbírky listin prostřednictvím správce daně.

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ v rozsahu verze Master!

Chci přístup ZDARMA

 1. Novela nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti

Dotčené předpisy: nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti (č. 361/2014 Sb.) a zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)
Novela prováděcího nařízení k zákonu o dani z přidané hodnoty přináší úpravy kódů nomenklatury celního sazebníku rozhodných pro aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti navazující na úpravu kombinované nomenklatury provedenou k 1. 1. 2022 Komisí EU.
Účinnost: od 10. srpna 2022
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 228/2022)

 

2. Novela vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Dotčené předpisy: vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad (č. 511/2021 Sb.), zákoník práce (č. 262/2006 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Zvýšení sazeb tuzemského stravného a průměrné ceny 98oktanového benzínu pro účely výpočtu cestovních náhrad.
Účinnost: od 20. srpna 2022
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 237/2022)

 

3. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou San Marino o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a zákon o dani z nemovitých věcí (č. 338/1992 Sb.)
Nová smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a San Marinem, podle které se bude postupovat od 1. ledna 2023.
Platnost: od 19. července 2022
(Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 27/2022)

 

4. Pokyn č. GFŘ-D-56 k promíjení pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Nový pokyn k postupu při promíjení pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu dle zákona o daních z příjmů nahrazující stávající pokyn č. GFŘ – D - 28.
Účinnost: od 10. srpna 2022
(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 11/2022)

 

5. Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění („Seznam smluvních států“)

Dotčené předpisy: zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (č. 164/2013 Sb.)
Aktualizovaný seznam států účastnících se automatické výměny informací při správě daní.
Účinnost: N/A (publikováno 5. srpna 2022)
(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 12/2022)

 

6. Změna rozsahu použití režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2022

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)
Informace o vydání novely nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti publikované pod č. 228/2022 Sb.
Účinnost: N/A (publikováno 11. srpna 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

7. Vybrané dotazy a odpovědi k předávání účetní závěrky do sbírky listin prostřednictvím správce daně

Dotčené předpisy: zákon o účetnictví (č. 563/1991 Sb.)
Aktualizace přehledu otázek a odpovědí k předávání účetní závěrky do sbírky listin prostřednictvím správce daně.
Účinnost: N/A (publikováno 12. srpna 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

PRÁVO EU

Nařízení

1. Novela nařízení, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Dotčené předpisy: nařízení, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy (č. 1126/2008)
Nařízení přináší novelizaci mezinárodního standardu účetního výkaznictví (IFRS) č. 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a mezinárodního účetního standardu (IAS) č. 12 Daně ze zisku.
Platnost: od 1. září 2022
(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 211 pod č. 2022/1392)

 

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ Master!

• Přístup ke všem článkům s příklady
• Sekce Expertní odpovědi v plném znění
• Předpisy včetně porovnávání časových znění
• Komentáře, důvodové zprávy, judikatura
• Užitečné funkcionality pro urychlení vaší práce

 

Chci přístup ZDARMA