Přehled aktuálních novinek v právních předpisech k 23. 1. 2023

Vydáno: 7 minut čtení

V uplynulém měsíci byla přijata novela zákona o důchodovém pojištění a dalších souvisejících zákonů, byla zvýšena minimální mzda, zrušen zákon o EET, vyšly sazby cestovních náhrad a také byl nahrazen pokyn GFŘ-D-22 novým pokynem GFŘ-D-59. Vyšlo i několik informací Finanční správy a nová EU legislativa.

Česká legislativa

1. Novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a dalších souvisejících zákonů

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.), zákon o dani silniční (č. 16/1993 Sb.) a zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)
Novela zákona o daních z příjmů, zákona o dani silniční a zákona o dani z přidané hodnoty zejména reaguje na změny v úpravě registrace silničních vozidel.
Účinnost: od 1. ledna 2024
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 432/2022)

 

2. Novela zákona o důchodovém pojištění a některých dalších zákonů

Dotčené předpisy: zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.), zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (č. 582/1991 Sb.) a zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (č. 589/1992 Sb.)
Novela zákona o důchodovém pojištění se týká zejména změny výše důchodového věku zdravotnických záchranářů a členů hasičského záchranného sboru podniku a snížení starobních důchodů některým představitelům komunistického režimu.
Novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení přináší procesní ustanovení navazující na úpravy novely zákona o důchodovém pojištění.
Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zejména mění sazby pojistného pro zaměstnavatele zdravotnických záchranářů a členů hasičského záchranného sboru podniku.
Účinnost: od 1. ledna 2023
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 455/2022)

 

3. Zákon, kterým se zrušuje zákon o evidenci tržeb a mění a zrušují další související právní předpisy

Dotčené předpisy: zákon o evidenci tržeb (č. 112/2016 Sb.), zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a zákon o Finanční správě České republiky (č. 456/2011 Sb.)
Zákon ruší elektronickou evidenci tržeb a navazující úpravy dalších zákonů.
Účinnost: od 1. ledna 2023
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 458/2022)

 

4. Novela nařízení o minimální mzdě, nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Dotčené předpisy: nařízení o minimální mzdě, nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí (č. 567/2006 Sb.)
Novela zvyšuje od roku 2023 minimální mzdu, jejíž výše je rozhodná nejenom v pracovně právní oblasti, ale též pro předpisy upravující zdravotní pojištění a sociální zabezpečení a pro zákon o daních z příjmů.
Účinnost: od 1. ledna 2023
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 465/2022)

 

5. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2023

Dotčené předpisy: zákoník práce (č. 262/2006 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Vyhláška pro rok 2023 zvyšuje sazbu náhrady za používání silničních motorových vozidel a sazby stravného a snižuje průměrné ceny pohonných hmot, které se použijí při stanovení cestovních náhrad v případě, že zaměstnanec neprokáže jejich skutečnou cenu.
Účinnost: od 1. ledna 2023
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 467/2022)

 

6. Pokyn č. GFŘ-D-59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Výkladový pokyn k zákonu o daních z příjmů nahrazující pokyn GFŘ-D-22.
Účinnost: od 1. ledna 2023
(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 19/2022)

 

7. Pokyn GFŘ-D-60 – Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2022 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2022

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Pokyn přináší jednotné kurzy cizích měn pro rok 2022, které jsou až na některé výjimky závazné pro poplatníky, kteří nevedou účetnictví a ani na základě svého uvážení neuplatňují směnné kurzy dle zákona o účetnictví.
Účinnost: N/A (publikováno 5. ledna 2023)
(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 1/2023)

 

8. Informace k novele zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2023 – oblast kontrolního hlášení

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)
Informace o změnách v oblasti kontrolního hlášení přinesených zákonem č. 366/2022 Sb.
Účinnost: N/A (publikováno 22. prosince 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

9. Přehled změn a novinek na rok 2023

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)
Stručný přehled legislativních změn s dopady do daňových povinností platných pro rok 2023.
Účinnost: N/A (publikováno 3. ledna 2023)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

10. Informace k novele zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2023 – zrušení registrace plátce na žádost

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)
Informace o změnách podmínek pro dobrovolné zrušení plátcovství k dani z přidané hodnoty zavedených zákonem č. 366/2022 Sb.
Účinnost: N/A (publikováno 9. ledna 2023)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

11. Informace ke zrušení registrace po ukončení podnikatelské činnosti

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Informace k povinnostem osob samostatně výdělečně činných vůči správci daně v případě zrušení oprávnění k podnikatelské činnosti.
Účinnost: N/A (publikováno 16. ledna 2023)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

12. Písemnosti doručované zpřístupněnou datovou schránkou versus listinná podoba doručení

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Informace ke komunikaci správce daně s daňovými subjekty v souvislosti s rozšířením povinně zřizovaných datových schránek podnikatelům.
Účinnost: N/A (publikováno 23. ledna 2023)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

Právo EU

Nařízení

1. Novela prováděcího nařízení, kterým se stanoví podrobná pravidla spolupráce a výměny informací mezi členskými státy, pokud jde o zboží v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně

Dotčené předpisy: prováděcí nařízení, kterým se stanoví podrobná pravidla spolupráce a výměny informací mezi členskými státy, pokud jde o zboží v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně (č. 2016/323) a nařízení o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní (č. 389/2012)
Novela prováděcího nařízení stanovujícího rozsah a způsob výměny informací mezi členskými státy Evropské unie v oblasti spotřebních daní.
Účinnost: od 13. února 2023
(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 334 pod č. 2022/2573)

 

Směrnice

1. Směrnice o zajištění globální minimální úrovně zdanění nadnárodních skupin podniků a velkých vnitrostátních skupin v Unii

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Směrnice stanovující pravidla pro zavedení tzv. dorovnávací daně pro zajištění minimální úrovně zdanění podnikatelských skupin v rámci Evropské Unie.
Implementace: do 31. prosince 2023
(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 328 pod č. 2022/2523)

 

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ Master!

• Přístup ke všem článkům s příklady
• Sekce Expertní odpovědi v plném znění
• Předpisy včetně porovnávání časových znění
• Komentáře, důvodové zprávy, judikatura
• Užitečné funkcionality pro urychlení vaší práce

 

Chci přístup ZDARMA