Důvodová zpráva k zákonu č. 285/2009 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku.

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
A. Obecná část
A. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA)
Viz přílohu k důvodové zprávě k návrhu zákona o platebním styku.
B. Důvod předložení návrhu zákona a jeho základní charakteristika
1. Důvod a cíle předložení návrhu zákona
V souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2008, který schválila vláda svým usnesením č. 34 ze dne 16. ledna 2008, se předkládá návrh nové právní úpravy platebního styku včetně zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku (dále jen “změnový zákon”).
Důvody pro předložení návrhu změnového zákona lze shrnout takto:
* do právního řádu je nutno transponovat akt komunitárního práva s vazbou na platební styk, jedná se o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES (dále též “směrnice o platebních službách” nebo “PSD”),
* spolu s přijetím nového zákona o platebním styku je třeba novelizovat řádu dalších zákonů, což je žádoucí učinit změnovým zákonem, který bude přijat vedle zákona o platebním styku.
Směrnice o platebních službách byla zveřejněna v Úředním věstníku EU dne 5. prosince 2007 pod číslem 2007/64/ES a vstoupila v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Lhůta pro transpozici členským státům končí dne 1. listopadu 2009.
Cílem navrhované právní úpravy je zajištění implementace směrnice o platebních službách do českého právního řádu, a to v souladu s čl. 86 a čl. 94 směrnice do 1. listopadu 2009.
Směrnice o platebních službách je směrnicí v režimu plné harmonizace (srov. čl. 86). Při její transpozici do tuzemského právního řádu u institutů upravených touto směrnicí se nemohou členské státy odchýlit od úpravy, která je obsažena ve směrnici, s výjimkou výslovně uvedených národních diskrecí.
2. Stávající právní úprava a její změny
Relevantním právním předpisem v oblasti upravené předloženým návrhem zákona je za stávající právní úpravy především zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku).
Platební styk mezi bankami na území České republiky je upraven i v zákoně č. 21/1992 Sb., o bankách. Je zde zakotvena povinnost bank převádět si peněžní prostředky v české měně prostřednictvím platebních systémů s neodvolatelností zúčtování nebo prostřednictvím platebního systému České národní banky (§ 20b). Platebního styku se dotýká i institut tzv. opravného zúčtování (§ 20c), jehož podmínky jsou blíže konkretizovány ve vyhlášce České národní banky č. 62/2004 Sb., kterou se stanoví způsob provedení platebního styku mezi bankami, zúčtování na účtech a technické postupy bank při opravném zúčtování.
V České republice dosud není poskytování platebních služeb výrazněji veřejnoprávně regulováno, výjimkou jsou:
* platební služby předplacené, kde je důsledně aplikován zákaz přijímání splatných prostředků od veřejnosti osobami bez bankovní licence (tzv. bankovní monopol, § 2 zákona

Související dokumenty

Zákony

124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku)
21/1992 Sb., o bankách
87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějšíh předpisů
219/1995 Sb., Devizový zákon
6/1993 Sb., o České národní bance
40/1964 Sb., občanský zákoník
513/1991 Sb., obchodní zákoník
229/2002 Sb., o finančním arbitrovi
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů ( zákon o poštovních službách )
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
99/1963 Sb., občanský soudní řád
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
257/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech
62/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony
70/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí
120/2007 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz
254/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Vyhlášky

62/2004 Sb., kterou se stanoví způsob provádění platebního styku mezi bankami, zúčtování na účtech u bank a technické postupy bank při opravném zúčtování
255/2008 Sb., o vzorech tiskopisů a obsahu jejich příloh k podání žádostí podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu
90/2006 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádostí, oznámení a minimální výše finančních zdrojů poskytnutých pobočce zahraniční bankou
91/2006 Sb., kterou se provádí zákon o platebním styku