Účetnictví společenství vlastníků jednotek - 10. část

Vydáno: 17 minut čtení

V následujícím příspěvku se budeme opět věnovat účetní závěrce společenství vlastníků jednotek sestavené k 31. 12. 2020. Podrobně se budeme věnovat výkazu zisku a ztráty, příloze a zprávě o hospodaření.

Účetnictví společenství vlastníků jednotek – 10. část
Ing.
Naděžda
Klainová
 
Výkaz zisku a ztráty
Výkaz zisku a ztráty (Výkaz Z/Z) podává informace o
nákladech, výnosech a výsledku hospodaření (VH)
společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“)
za sledované období.
Na rozdíl od
rozvahy,
která informuje o majetku a závazcích týkajících se
správy i služeb, ve výkazu Z/Z se informace o službách většinou nevyskytují.
Náklady na
s
lužby se neúčtují do nákladů v 5. účtové třídě, ale v účtové skupině 31 – Pohledávky.
Výjimkou
jsou například náklady na úklid
konaný například na dohodu o provedení práce (DPP).
Kontrolní orgány
požadují účtování hrubých mezd, zdravotního a sociálního pojištění tradičním způsobem, tj. na účtech v účtové skupině
52 – Osobní náklady
.
Do nákladů na služby, tzn.
na účty 315-xxx Náklady – úklid,
se
náklady
na hrubé mzdy a pojištění dostanou pomocí jejich
aktivace.
Náklady, výnosy i výsledek hospodaření mají být podle § 28 vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví (dále jen „vyhláška“), vykázány zvlášť za hlavní činnost a zvlášť za hospodářskou činnost.
SVJ nesmí podnikat,
všechny náklady a výnosy se tedy týkají jeho
hlavní, tj. nevýdělečné činnosti.
Ukázka výkazu Z/Z v plném rozsahu
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020
Označení
Položka
Zdroje dat
A.
Náklady
I.
Spotřebované nákupy a nakupované služby
106 350,00
1.
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek
3 000,00
501
3.
Opravy a udržování
94 100,00
511
6.
Ostatní služby (revize, deratizace, kopírování aj.)
9 250,00
517,518
III.
Osobní náklady
40 140,00
10.
Mzdové náklady
30 000,00
521,523
11.
Zákonné sociální pojištění
(ZP+SZ)
10 140,00
524, 525
V.
Ostatní náklady
6 800,00
22.
Jiné ostatní náklady (pojištění domu, bankovní poplatky)
6 800,00
549
VIII.
Daň z příjmů
2 850,00
29.
Daň z příjmů
2 850,00
591
Náklady celkem
156 140,00
B.
Výnosy
IV.
Ostatní výnosy
168 990,00
5
Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
15 000,00
641
7
Výnosové úroky
700,00
644
10
Jiné ostatní výnosy (náklady 5xx celkem bez daně z příjmů)
153 290,00
649
Výnosy celkem
168 990,00
C.
Výsledek hospodaření před zdaněním
15 700,00
výpočet
D.
Výsledek hospodaření po zdanění
12 850,00
výpočet
U položek, které mají v názvu slovo
„ostatní“,
je jako u rozvahy uveden jejich
obsah v závorce
.
Orgány SVJ si mohou ve spolupráci s účetními popsat i další položky výkazu Z/Z, kterým nerozumí.
Účty, z nichž jsou čerpány údaje, jsou opět uvedeny v pomocném sloupci „Zdroje dat“. Pouze VH
před zdaněním a po zdanění je spočítán.
Není tedy předepsáno jeho čtení z účtu 933-Účet výsledku hospodaření, jak tomu bylo u rozvahy.
 
Výpočet VH ve výkazu Z/Z
Algoritmus pro výpočet VH před zdaněním i po něm je popsán v § 28 vyhlášky:
(
1) Položka „C. Výsledek hospodaření před zdaněním“ obsahuje rozdíl položek „Výnosy celkem“ a „Náklady celkem“, s výjimkou položky „A.VIII.29. Daň z příjmů“.
Položka „D. Výsledek hospodaření po zdanění“ obsahuje rozdíl položky „C. Výsledek hospodaření před zdaněním“ a položky „A.VIII.29. Daň z příjmů“.
Položka „C. VH před zdaněním“ = 168 990 – 153 290 = 15 700
Položka „D. VH po zdanění“ = 15 700 – 2 850 = 12 850
Jak již bylo uvedeno výše, musí být
VH po zdanění shodný s VH vykázaným v rozvaze.
Výkaz zisku a ztráty
byl dříve sestavován pod názvem Výsledovka. I výsledovka se kdysi sestavovala v bilanční podobě. Na jedné straně byly náklady, na druhé straně výnosy. Rozdíl mezi oběma stranami vyrovnal výsledek hospodaření.
Výkaz Z/Z ve zkráceném tvaru v bilanční podobě k 31. 12. 2020
Označ.
A. Náklady
Označ.
B. Výnosy
A.I.
Spotřebované nákupy a nakupované služby
106 350
IV.
Ostatní výnosy
168 990
A.III.
Osobní náklady
40 140
-
-
-
A.V.
Ostatní náklady
6 800
-
-
-
A.VIII.
Daň z příjmů
2 850
-
-
-
Náklady celkem
156 140
-
-
-
D.
VH po zdanění
12 850
Výnosy celkem
168 990
Úhrnem
168 990
Úhrnem
168 990
 
Rychlá kontrola výkazu Z/Z i bez znalosti účetnictví
Bez znalosti účetnictví mohou orgány SVJ zkontrolovat alespoň částečně i výkaz zisku a ztráty.
1.
Podobně jako u rozvahy mohou zkontrolovat
uspořádání položek
výkazu zisku a ztráty jejich porovnáním s
přílohou č. 2
k vyhlášce 504/2002 Sb. a přesvědčit se, jde-li skutečně o výkaz Z/Z a ne jen o nějaký soupis nákladů a výnosů, který je za výkaz vydáván.
2.
Zkontrolovat mohou i
shodu daně z příjmů SVJ,
vykázané v rozvaze v pasivní položce B.III.8. Daň z příjmů s daní vykázanou ve výkazu Z/Z v položce A.VIII.29. Daň z příjmů.
3.
Kontrola shody výsledku hospodaření v obou výkazech už byla zmíněna u rozvahy, tak ji jenom připomínám.
 
Malý rozbor hospodaření SVJ
U rozvahy byla rozebírána struktura majetku a zdrojů jeho krytí s tím, že se
pohledávky i závazky týkaly jak
správy, tak služeb.
 
Náklady SVJ
Z výkazu zisku a ztráty je možné zjistit, jaké
druhy nákladů a v jaké výši
byly vynakládány
na správu
domu a pozemku za celý dům, jaká je struktura výnosů SVJ za sledované období a které výnosy ovlivnily výsledek hospodaření SVJ.
Největší
podíl na nákladech
mají opravy a udržování viz položka A.1.3. Druhé místo obsadila položka A.III. s osobními náklady. Tyto informace vlastníky občas zajímají.
Některé zajímá i to, jakými částkami se
oni sami podílejí na úhradě
jednotlivých nákladů. Tyto informace už mají v době schvalování účetní závěrky k dispozici ve formě
přehledů o
stavu a čerpání záloh na správu.
Ukázka jednoduchých přehledů pro jednoho z vlastníků byla uvedena v časopisu UNES č. 5/2020 na s. 28.
Kromě přehledů o stavu a čerpání záloh na správu, je v časopisu UNES č. 5/2020 uvedeno i
plnění rozpočtovaných nákladů na správu,
které patří rovněž mezi rozbory hospodaření SVJ. Plnění rozpočtů je podle § 1208 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), předmětem schvalování shromážděním.
 
Výnosy SVJ a výsledek hospodaření
Hlavním výnosem
SVJ je výnos vzniklý při účtování o čerpání záloh na správu na výnosovém účtu 649-900 Zúčtování nákladů. Čerpání záloh na správu, účtované do výnosů, výsledek hospodaření SVJ neovlivní. Podrobnosti k čerpání záloh na správu jsou uvedeny v časopisu UNES č. 4/2020 na s. 29.
Vznikne-li v SVJ, ve kterém jsou náklady na správu hrazeny ze záloh na správu ztráta, je to většinou vinou nesprávného účtování.
SVJ vykazuje
zisk před zdaněním
ve výši 15 700 Kč a
po zdanění ve výši 12 850 Kč.
Vliv na výši VH
mají jiné výnosy než příspěvky na správu. Zisk SVJ vytvořily smluvní pokuty a přijaté úroky. Podrobnosti k výnosům a k výsledku hospodaření jsou uvedeny v časopisu UNES č. 5/2020.
Shromáždění schvaluje
použití zdaněného zisku
. Než shromáždění rozhodne, zůstává zisk na účtu
931 – VH ve schvalovacím řízení.
Do konce roku však musí být někam převeden. Účet 931 – VH ve schvalovacím řízení nesmí mít konečný zůstatek.
Nejlepším řešením je
převod zisků SVJ do fondu nebo do více fondů ze zisku.
Účel fondů musí být popsán ve vnitřních předpisech SVJ. Z fondů ze zisku je možné podle mého názoru bez daňových dopadů
pořizovat majetek pro vlastní správu,
např. kancelář SVJ a její vybavení, počítač apod.
Použití fondu ze zisku doporučuji v každém případě konzultovat s daňovým poradcem.
Vyplacení zisku vlastníkům nebo převádění zisku do záloh na správu by se s největší pravděpodobností
neobešlo bez daňových dopadů
. Při pochybnostech o daňových dopadech na vlastníky je i tady vhodné
obrátit se na daňové poradce.
Nebude-li do konce roku 2021 rozhodnuto o použití zisku, převede se zisk na účet
932-Nerozdělený zisk minulých let
.
 
Podrobnost vykazovaných údajů ve výkazu Z/Z
I výkaz Z/Z obsahuje, stejně jako rozvaha, kumulované údaje. Některé náklady jsou zřejmé už podle názvu položky, například Opravy a udržování, mzdové náklady, daň z příjmů apod. Je-li ale v názvu položky slovo „ostatní“, je třeba pátrat po obsahu. Podaří-li se jej vypátrat, je dobré napsat si poznámky přímo u vykazovaných položek.
Pátrání je opět jednoduché. Například položka
A.I.6 Ostatní služby
ve výši 9 250 Kč byla podle pomocného sloupce se zdroji dat naplňována údaji z účtů 517-xxx a 518-xxx. Po nahlédnutí do předvahy na příslušné analytické účty už je možné připsat do výkazu Z/Z podrobnější poznámku, že na revize bylo vynaloženo 3 600 Kč, na deratizaci 2 000 Kč a na režijní náklady vlastní správy, např. na kopírování, poštovné apod. 3 650 Kč.
Podobně je možné rozklíčovat položku
A.V.22. Jiné ostatní náklady
ve výši 6 800 Kč. Částka byla převzata z účtů 549-xxx. Podrobnosti o ní jsou opět v předvaze. Částka 6 000 Kč byla přečtena z účtu 549-301 Pojištění domu a částka 800 Kč vyjadřuje bankovní poplatky zaúčtované na účtu 549-302 Bankovní poplatky. Podobně je možné
pomocí předvahy účtů rozklíčovat
i další náklady a výnosy.
Zvýšení vypovídací schopnosti účetních výkazů
pro vlastníky jednotek nezabere moc času. Ale aby byly statutární orgány ochotny věnovat zpřehlednění účetní závěrky alespoň nějaký čas, potřebují k tomu
motivaci v podobě zájmu vlastníků jednotek o hospodaření SVJ.
A ten je, jak jsem psala v úvodním čísle časopisu, v mnoha SVJ minimální, ne-li přímo nulový.
 
Příloha v účetní závěrce
Příloha
je třetí povinnou součástí účetní závěrky. Jejím úkolem je
doplnit a vysvětlit
rozvahu a výkaz zisku a ztráty (Z/Z).
Právně je příloha upravena
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ“), viz § 18 odst. 3 ZoÚ a § 19 odst. 5 a 6 ZoÚ,
a vyhláškou č. 504/2002 Sb., viz § 29 a 30.
Novinkou platnou od roku 2016
, která přílohu
zpřehledňuje,
je v § 3 odst. 4 ustanovení, že se informace v příloze uvádějí
v tomtéž pořadí,
v jakém jsou vykázány položky v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty (Z/Z).
Stejně jako rozvaha a výkaz Z/Z, může být i příloha sestavena
ve zkráceném rozsahu,
který nebudu rozebírat, protože
zkrácený rozsah vykazování v SVJ nedoporučuji.
Vysvětlení jsem uvedla hned v časopisu UNES č. 1/2020 na s. 12 a několikrát zopakovala i v dalších pokračováních seriálu.
 
Forma přílohy
Příloha se sestavuje
popisným způsobem
nebo
ve formě
tabulek.
Vzhledem k tomu, že musí obsahovat podle § 30 odst. 1 písm. a) až d) vyhlášky řadu identifikačních údajů, jako jsou informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu a dalších, které se každoročně opakují, nabízí se jako nejvhodnější a
nejpřehlednější tabulková forma přílohy
. Po prvním zpracování přílohy už jsou v jednou připravené tabulce
měněny pouze hodnotové údaje
.
Zatímco sestavení
rozvahy a výkazu Z/Z je naprogramováno,
protože údaje jsou čteny ze zadaných účtů
,
zjištění některých požadovaných údajů, které má příloha obsahovat,
není většinou možné naprogramovat.
Příloha má například obsahovat i informace o událostech, které
nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.
Na zjišťování takových a podobných informací
algoritmy zpracování neexistují.
V příloze se uvádějí i informace, které nejsou v rozvaze a výkazu Z/Z vůbec uvedeny, protože byly účtovány
na podrozvahových účtech.
Může jít
např. o dluhy a pohledávky ze smluvních pokut, nezaúčtované do nákladů a výnosů, informace o hodnotě zateplení společných částí domu, o rekonstrukcích společných částí a jiné.
 
Vypovídací schopnost přílohy
Vypovídací schopnost zveřejněných příloh bývá různá. Některé obsahují
pouze identifikační údaje o SVJ. Přínos
takovýchto příloh pro zájemce o informace je pochopitelně
minimální.
Ve zveřejněných účetních závěrkách začali hledat v posledních letech informace
potenciální kupci jednotek.
Zajímají se hlavně o
nesplacené úvěry SVJ
za provedené rekonstrukce společných částí domu, které
už jednou zaplatili,
protože je prodejci
promítnuli do ceny jednotky v zrekonstruované nemovitosti.
Kupující se často
nedozvědí o nesplacených úvěrech SVJ vůbec nic.
Přesto musí podle častých rozhodnutí soudů zaplatit rekonstrukci domu nebo její část znovu – tentokrát ve formě splátek úvěru.
Soudci takto rozhodují, přestože vědí, že prodejci nesplacený úvěr kupujícím často
zamlčí,
svůj podíl na
závazcích z úvěru
neuvede ani v potvrzení
podle § 1186 OZ, protože se v něm píše o dluzích, ne o závazcích z úvěru. V rozvaze sestavené
ve zkráceném rozsahu
se
výše úvěru nedá zjistit
a v příloze není o nesplaceném úvěru ani slovo, přestože uvedení dlouhodobého úvěru předepisuje § 30 vyhlášky.
Protože jsem viděla více zveřejněných účetních závěrek, z nichž není možné se o úvěru dozvědět, nabízí se
myšlenka, že jde o záměr
zpracovatelů – prostě potenciální vlastníky
neinformovat.
(Mimochodem všechny účetní závěrky, z nichž nebylo možné zjistit, jestli splácí SVJ nějaký úvěr, byly sestaveny účtárnami externích správců z řad bytových družstev).
Za největší nedostatek účetních závěrek tedy považuji
, nedozví-li se zájemce o výši
nesplaceného úvěru SVJ ani z rozvahy, ani z přílohy.
Takové účetní závěrky by neměl statutární orgán vůbec přijímat.
Potenciální kupci účetních jednotek
představují malou skupinu zájemců o informace ze zveřejněných účetních závěrek. Daleko
větší skupinu
představují členové SVJ, které účetní závěrky vůbec nezajímají.
Jejich schvalování se nezúčastňují, nekladou žádné otázky. Nejsou ani povinni účastnit se shromáždění.
Proč se tedy účetní závěrky sestavují, když hospodaření SVJ skoro nikoho nezajímá?
Účelem účetní závěrky je informovat vlastníky majetku, který
svěřili do správy jiným osobám,
jak tyto osoby s jejich majetkem hospodaří. V dobách, kdy si drobní podnikatelé vedli účetnictví sami, nebo jim je vedl někdo z rodiny, mívali o svém hospodaření
přehled průběžně.
S postupným vznikem společností (například s. r. o., akciových a jiných společností) se o majetek vložený do těchto společností začali starat jiné lidé.
Právo na informace,
jak s tímto jejich majetkem hospodaří cizí lidé, bylo vlastníkům majetku přiznáno zákonem. Statutárním orgánům těchto společností vznikla
povinnost sestavovat každoročně účetní závěrku a předkládat ji
vlastníkům majetku svěřeného do jejich správy
ke schválení.
Stejné
právo na informace
mají ze zákona
i členové SVJ viz
§ 1179 OZ. Právo schvalovat účetní závěrku jim dává § 1208 OZ. Jak naloží se svým právem, záleží na nich.
 
Zpráva o hospodaření SVJ a správě domu a pozemku
Pojem „Zpráva o hospodaření a o správě domu a pozemku“ (dále „Zpráva o hospodaření“) se vyskytuje v § 1208 OZ, aniž někdo upřesnil, co má tato zpráva obsahovat.
Podle § 1208 písm. c) OZ patří
do působnosti shromáždění
mimo jiné:
c) schválení rozpočtu, účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření
a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu a pozemku,
jakož i celkové výše příspěvků na správu domu a pozemku pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků.
Ve sbírce listin se zpráva o hospodaření zveřejňovat nemusí, ale sestavovat a schvalovat by se měla.
Jak je zřejmé z celého názvu zprávy o hospodaření, má obsahovat nejen informace o hospodaření, ale i o správě domu a pozemku.
Informace o finanční situaci a o hospodaření jsme probrali u témat Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty i s jejich
jednoduchými rozbory
. Právě ty by mohla zpráva o hospodaření obsahovat.
Protože se zpráva nezveřejňuje, mohou v ní být zmíněni i neplatiči předepsaných záloh, pokud se vyskytují, úspěchy a neúspěchy orgánů SVJ s vymáháním pohledávek, dále způsob řešení škod způsobených vlastníky jednotek a podobné informace, které jsou určeny pouze očím a uším členů SVJ.
Ve druhé části zprávy
se mohou volené orgány SVJ pochlubit, co bylo předmětem jejich činnosti za uplynulé období, jak se zapojili do zvelebování okolí, zlepšování života v domě apod., prostě co se podařilo a na čem se ještě pracuje.
Záleží tedy na jednotlivých SVJ, co ve své zprávě o hospodaření uvedou. Obsah zprávy si mohou orgány stanovit samy ve vnitřních předpisech, ale nemusí.
Zprávu by měl
sestavovat volený orgán
SVJ. Zajišťuje-li některé činnosti správy
externí správce, měl by se i on na zprávě o hospodaření podílet.
Takto to bylo uvedeno i v Čl. V Vzorových stanov č. 371/2004, podle nějž měl zprávu sestavovat
externí správce,
pokud ale byla tato činnost uvedena ve smlouvě s ním.
Ke
zvýšení vypovídací schopnosti
zpráv mohou přispět sami vlastníci jednotek svými otázkami.
Poznámka redakce:
V příštím čísle časopisu UNES č. 2/2021 se můžete těšit na uzavírání účetních knih roku 2020 a na jejich otevírání v novém roce 2021. Zaúčtovány budou i poslední účetní případy, týkající se roku 2020, které v něm ale nemohly být zaúčtovány z technických důvodů.
Účetnictví společenství vlastníků jednotek - 1. část
Účetnictví společenství vlastníků jednotek - 2. část
Účetnictví společenství vlastníků jednotek - 3. část
Účetnictví společenství vlastníků jednotek - 4. část
Účetnictví společenství vlastníků jednotek - 5. část
Účetnictví společenství vlastníků jednotek - 6. část
Účetnictví společenství vlastníků jednotek - 7. část
Účetnictví společenství vlastníků jednotek - 8. část
Účetnictví společenství vlastníků jednotek - 9. část
Účetnictví společenství vlastníků jednotek - 9. část
Účetnictví společenství vlastníků jednotek - 10. část