Účetnictví společenství vlastníků jednotek - 8. část

Vydáno: 13 minut čtení

Po předchozích částech seriálu věnovaných postupům účtování o správě a o službách ve společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“), v roce 2020, nastal čas využít data poskytovaná účetnictvím pro informování vlastníků jednotek, jak bylo s jejich majetkem ve sledovaném období nakládáno. Informace, které by to vlastníkům měly vyjasnit, bývají shrnuty do účetní závěrky. Další části seriálu budou tedy věnovány hlavně účetní závěrce SVJ sestavené k 31. 12. 2020.

Účetnictví společenství vlastníků jednotek – 8. část
Ing.
Naděžda
Klainová
 
Účetní závěrka
Účetní závěrka podává souhrnný přehled
o finanční situaci SVJ
k rozvahovému dni a o
hospodaření SVJ
za sledované účetní období.
Účetní závěrka se sestavuje po zaúčtování všech účetních případů sledovaného období,
včetně závě­rečných.
Pro připomenutí:
U správy
bylo v rámci
závěrečných
účetních případů účtováno čerpání příspěvků na správu v časopisu UNES č. 4/2020 a předpis daně z příjmů SVJ v časopisu UNES č. 5/2020.
U služeb
patří mezi
závěrečné účetní případy
účtování nákladů na služby na účtech 389-Dohadné účty pasivní a zúčtování nákladů na služby s poskytnutými i s předepsanými zálohami viz příspěvek v časopisu UNES č. 7-8/2020.
Hlavní požadavek
kladený na účetní závěrku je uveden v § 7 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ“).
„Účetní jednotky jsou
povinny vést účetnictví tak,
aby účetní závěrka byla sestavena na jeho základě srozumitelně a podávala
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky
tak, aby na jejím základě mohla osoba, která tyto informace využívá (dále jen ‚uživatel‘), činit ekonomická rozhodnutí.“
Prvním předpokladem pro sestavení účetní závěrky
odpovídající