Účetnictví společenství vlastníků jednotek - 5. část

Vydáno: 19 minut čtení

V následující páté části seriálu věnovanému účetnictví společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) si dokončíme účtování o správě.

Účetnictví společenství vlastníků jednotek – 5. část
Ing.
Naděžda
Klainová
 
Přečerpání záloh na správu, ztráta ze správy
V příkladu účtování ve sledovaném SVJ byly na úhradu nákladů na správu vytvořeny zálohy, které nebyly zcela vyčerpány. Praxe však bývá někdy jiná.
V některých SVJ dojde občas
k přečerpání záloh.
Příčiny jsou různé. SVJ třeba vzniknou náklady, s nimiž se vůbec nepočítalo, jinde byly rozpočtované částky podhodnoceny. V dalších SVJ rozpočty vůbec nesestavují a výši záloh odhadují nesprávně.
Na účtech záloh
se jejich přečerpání projeví jedním ze
dvou způsobů:
1.
Na účtu 324-3xx nebo 955-3xx jsou zálohy čerpány bez ohledu na výši jejich zůstatku. Čerpá-li se více, než je k dispozici, vznikne
záporný zůstatek.
2.
Na účtu 324-3xx je čerpáno jen do výše zůstatku. Z nákladů, které nebyly uhrazeny, vznikne ztráta.
V obou případech se účetní ptají, co s tím mají dělat. Nejde o ojedinělé případy, proto následují názorné příklady vysvětlené opět na účtech „T“.
Předpokládejme, že
SVJ ABC
nemá na účtu 324-302 KrZ 2 Vlastní správa žádný počáteční zůstatek.
Roční předpisy záloh na vlastní správu činily
40 000 Kč.
Skutečné náklady na vlastní správu činily
44 500 Kč
.
1. V první ukázce
jsou zúčtovány náklady se zálohami ve výši
skutečných nákladů, i když stav záloh je nižší.
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=13767.jpg
VH z vlastní správy = 0 Kč
Na účtu 324-302 došlo
k přečerpání záloh.
Záporný zůstatek na pasivním účtu
v
yjadřuje
pohledávku SVJ
za vlastníky, která
musí být přeúčtována
na
aktivní účet pohledávek
např. 378-900 Pohledávky z přečerpání záloh na správu. Bez přeúčtování záporného zůstatku by došlo ke zkreslení aktiv i pasiv rozvahy.
O způsobu úhrady přečerpaných záloh rozhodnou vlastníci jednotek. Mohou si zvolit např. mimořádnou zálohu nebo postupné splácení závazku zvýšenými zálohami.
Možná je i úhrada pohledávky SVJ z jiných zdrojů, jsou-li k dispozici, např. z fondu SVJ nebo z nerozděleného zisku, dovolují-li to stanovy. Případné daňové dopady na vlastníky je třeba