Účetnictví společenství vlastníků jednotek - 2. část

Vydáno: 14 minut čtení

V následující části seriálu se po krátkém seznámení se směrnou účtovou osnovou zaměříme na správu domu. Nové členění činností správy stejně jako nová možnost přispívat na správu i jinak než formou záloh se promítají do vícestupňového členění příspěvků na správu. Tuto skutečnost řeší účetní různě. Jednou z možností je využití analytického trojčíslí účtů příspěvků na správu i účtů nákladů z nich hrazených.

Účetnictví společenství vlastníků jednotek – 2. část
Ing.
Naděžda
Klainová
 
Účtový rozvrh, směrná účtová osnova
Před zahájením účtování musí být k dispozici účtový rozvrh. Je to
seznam účtů
potřebných k zaúčtování všech účetních případů a k sestavení účetní závěrky.
Podkladem pro sestavení účtového rozvrhu je
směrná účtová osnova,
která je uvedena v příloze č. 3 vyhlášky č. 504/2002 Sb.
Účtových tříd je 10, každá z nich se dělí na účtové skupiny.
Dále jsou uvedeny jen
nejpoužívanější účtové třídy a účtové skupiny,
v jejichž rámci smějí být účty tvořeny. Ostatní účtové skupiny si můžete prohlédnout přímo v příloze č. 3 k vyhlášce.
Účtové třídy 0 – Dlouhodobý majetek a 1 – Zásoby bývají používány spíše výjimečně.
Účtová třída 4 je volná, v SVJ se nepoužívá.
Účtové třídy 7 a 8 se mohou používat podle vnitřních předpisů, ale zatím jsem jejich použití nikde neviděla.
Nejpoužívanější účtové skupiny:
Účtová třída 2 – Finanční účty
21 – Peněžní prostředky v pokladně
22 – Peněžní prostředky na účtech
23 – Krátkodobé úvěry
24 – Jiné krátkodobé finanční výpomoci
26 – Převody mezi finančními účty
Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
31 – Pohledávky
32 – Závazky
33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
34 – Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování
37 – Jiné pohledávky a závazky
38 – Přechodné účty aktiv a pasiv
Účtová třída 5 – Náklady
50 – Spotřebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobní náklady
53 – Daně a poplatky
54 – Ostatní náklady