Podzimní daňové novinky

Vydáno: 32 minut čtení

Tento příspěvek navazuje na články zveřejněné v časopisech Účetnictví v praxi č. 6 a 7/2012 a doplňuje výklady ke změnám daňové legislativy k 1. 1. 2012 o novou informaci GFŘ k uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti z 31. 8. 2012; shrnuje letošní většinou drobné změny daňových zákonů včetně připravovaných legislativních změn v úpravě vstupních prohlídek (navazují na zdravotní reformu účinnou od 1. 4. 2012, ale ve věci vstupních lékařských prohlídek se praxe v podstatě týká až od 1. 4. 2013); informuje o snížení úrokových sazeb ČNB a o dopadech tohoto snížení; informuje o změnách pro roky 2013 a 2014.

Podzimní daňové novinky
Ing.
Pavel
Běhounek
 
K NOVÉ INFORMACI GFŘ K PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI VE STAVEBNICTVÍ
Dne 31. 8. 2012 GFŘ vydalo ve spolupráci s Českým statistickým úřadem informaci "k některým otázkám zatřídění stavebních prací dle oddílů 41 až 43 klasifikace CZ-CPA ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví na DPH" dostupnou na cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_1515 2.html?year=0.
Uvedenou informaci lze chápat jako určité dovysvětlení ke třem přehledům nejčastějších dotazů k zatřídění, které GFŘ zveřejnilo 7. 2. 2012 (část I) a 3. 4. 2012 (část II a III). Přehledy jsou dostupné na stejném místě jako popisovaná informace. Zároveň byla část přehledu I ze 7. 2. 2012 dne 31. 8. 2012 aktualizována. Informace se také snaží naznačit filozofii zatřídění některých případů, tedy nejen konstatovat zatřídění do příslušného kódu CZ-CPA, ale také objasnit, proč konkrétní případ patří do příslušného kódu CZ-CPA a proč nepatří do jiného. Do informace byly promítnuty také závěry koordinačního výboru KV 366/04.04.12 "Vymezení stavebních a montážních prací při opravách a údržbě zařízení pevně připojeného k budově", který byl projednán dne 4. 4. 2012.
Aktualizace části I přehledu nejčastějších dotazů spočívá především v upřesnění některých případů, doplnění některých případů a vypuštění jednoho případu. Proti původnímu znění přehledu došlo k upřesnění následujících
případů
, u kterých se
uplatňuje
režim přenesení daňové povinnosti (v následujícím textu jsou opraveny překlepy a pravopisné chyby):
?
Položka č. 5
– pronájem lešení s montáží jako součást stavebního díla; původně "montáž, pronájem lešení jako součást díla".
?
Položka č. 8
– celková rekonstrukce budovy (dle smlouvy o dílo); původně "smlouva o dílo na rekonstrukci budovy".
?
Položka č. 15
– pronájem jeřábu s obsluhou – jeřábnické práce ( jeřáb s obsluhou) pro činnosti uvedené v sekci F – Stavby a stavební práce CZ-CPA; původně "pronájem jeřábu s obsluhou – jeřábnické práce ( jeřáb s obsluhou)".
?
Položka č. 17
– pronájem plošiny s obsluhou pro činnosti uvedené v sekci F – Stavby a stavební práce CZ-CPA; původně "pronájem plošiny s obsluhou".
?
Položka č. 20
– montáž a opravy plynových kotlů pro vytápění budovy; původně "montáž a opravy plynových kotlů a jiných plynových spotřebičů". Zároveň byla doplněna nová
položka 20a
– opravy domácích plynových spotřebičů; u této položky se režim přenesení daňové povinnosti neuplatňuje. Zařazení položky 20a lze ve vazbě na "upřesněné" znění považovat za věcnou změnu.
?
Položka č. 29
– uvedení kotle do provozu nebo vyřazení z provozu v rámci instalace topení nebo vody; původně "uvedení kotle do provozu nebo vyřazení z provozu v rámci zabudování do stavby".
?
Položka č. 31
– opravy elektronického bezpečnostního zařízení v budově (vyjma samostatných oprav koncových zařízení); původně "opravy elektronického bezpečnostního zařízení v budově".
?
Položka č. 38
– instalace kompletní počítačové sítě u zákazníka; původně "instalace počítačů u zákazníka, kabelové vedení pro počítačové sítě – materiál, stroje či zařízení jsou pevně spojeny s budovou".
?
Položka č. 40
– dodání vyrobené kuchyňské linky a vestavné skříně, včetně vestavění (montáže) do budovy; původně "dodání vyrobené kuchyňské linky a skříně, kde je součástí její montáž do budovy".
?
Položka č. 56
– instalace standardních nebo zakázkových plechových dílů na stavbě; původně "instalace standardních nebo zakázkových plechových dílů".

Související dokumenty

Zákony

40/1964 Sb. občanský zákoník
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
513/1991 Sb. obchodní zákoník
563/1991 Sb. o účetnictví
338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí
357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
586/1992 Sb. o daních z příjmů
16/1993 Sb. o dani silniční
72/2000 Sb. o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)
227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce
280/2009 Sb. daňový řád
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
426/2011 Sb. o důchodovém spoření
427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření
428/2011 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření
458/2011 Sb. o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
89/2012 Sb. občanský zákoník
90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
167/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
192/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
333/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
350/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

Vyhlášky

333/2002 Sb. , kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě
324/2012 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2013 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2013 a o zvýšení důchodů v roce 2013