Podzimní daňové novinky

Vydáno: 32 minut čtení

Tento příspěvek navazuje na články zveřejněné v časopisech Účetnictví v praxi č. 6 a 7/2012 a doplňuje výklady ke změnám daňové legislativy k 1. 1. 2012 o novou informaci GFŘ k uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti z 31. 8. 2012; shrnuje letošní většinou drobné změny daňových zákonů včetně připravovaných legislativních změn v úpravě vstupních prohlídek (navazují na zdravotní reformu účinnou od 1. 4. 2012, ale ve věci vstupních lékařských prohlídek se praxe v podstatě týká až od 1. 4. 2013); informuje o snížení úrokových sazeb ČNB a o dopadech tohoto snížení; informuje o změnách pro roky 2013 a 2014.

Podzimní daňové novinky
Ing.
Pavel
Běhounek
 
K NOVÉ INFORMACI GFŘ K PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI VE STAVEBNICTVÍ
Dne 31. 8. 2012 GFŘ vydalo ve spolupráci s Českým statistickým úřadem informaci "k některým otázkám zatřídění stavebních prací dle oddílů 41 až 43 klasifikace CZ-CPA ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví na DPH" dostupnou na cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_1515 2.html?year=0.
Uvedenou informaci lze chápat jako určité dovysvětlení ke třem přehledům nejčastějších dotazů k zatřídění, které GFŘ zveřejnilo 7. 2. 2012 (část I) a 3. 4. 2012 (část II a III). Přehledy jsou dostupné na stejném místě jako popisovaná informace. Zároveň byla část přehledu I ze 7. 2. 2012 dne 31. 8. 2012 aktualizována. Informace se také snaží naznačit filozofii zatřídění některých případů, tedy nejen konstatovat zatřídění do příslušného kódu CZ-CPA, ale také objasnit, proč konkrétní případ patří do příslušného kódu CZ-CPA a proč nepatří do jiného. Do informace byly promítnuty také závěry koordinačního výboru KV 366/04.04.12 "Vymezení stavebních a montážních prací při opravách a údržbě zařízení pevně připojeného k budově", který byl projednán dne 4. 4. 2012.
Aktualizace části I přehledu nejčastějších dotazů spočívá především v upřesnění některých případů, doplnění některých případů a vypuštění jednoho případu. Proti původnímu znění přehledu došlo k upřesnění následujících
případů
, u kterých se
uplatňuje
režim přenesení daňové povinnosti (v následujícím textu jsou opraveny překlepy a pravopisné chyby):
?
Položka č. 5
– pronájem lešení s montáží jako součást stavebního díla; původně "montáž, pronájem lešení jako součást díla".
?
Položka č. 8
– celková rekonstrukce budovy (dle smlouvy o dílo); původně "smlouva o dílo na rekonstrukci budovy".
?
Položka č. 15
– pronájem jeřábu s obsluhou – jeřábnické práce ( jeřáb s obsluhou) pro činnosti uvedené v sekci F – Stavby a stavební práce CZ-CPA; původně "pronájem jeřábu s obsluhou – jeřábnické práce ( jeřáb s obsluhou)".
?
Položka č. 17
– pronájem plošiny s obsluhou pro činnosti uvedené v sekci F – Stavby a stavební práce CZ-CPA; původně "pronájem plošiny s obsluhou".
?
Položka č. 20
– montáž a opravy plynových kotlů pro vytápění budovy; původně "montáž a opravy plynových kotlů a jiných plynových spotřebičů". Zároveň byla doplněna nová
položka 20a
– opravy domácích plynových spotřebičů; u této položky se režim přenesení daňové povinnosti neuplatňuje. Zařazení položky 20a lze ve vazbě na "upřesněné" znění považovat za věcnou změnu.
?
Položka č. 29
– uvedení kotle do provozu nebo vyřazení z provozu v rámci instalace topení nebo vody; původně "uvedení kotle do provozu nebo vyřazení z provozu v rámci zabudování do stavby".
?
Položka č. 31
– opravy elektronického bezpečnostního zařízení v budově (vyjma samostatných oprav koncových zařízení); původně "opravy elektronického bezpečnostního zařízení v budově".
?
Položka č. 38
– instalace kompletní počítačové sítě u zákazníka; původně "instalace počítačů u zákazníka, kabelové vedení pro počítačové sítě – materiál, stroje či zařízení jsou pevně spojeny s budovou".
?
Položka č. 40
– dodání vyrobené kuchyňské linky a vestavné skříně, včetně vestavění (montáže) do budovy; původně "dodání vyrobené kuchyňské linky a skříně, kde je součástí její montáž do budovy".
?
Položka č. 56
– instalace standardních nebo zakázkových plechových dílů na stavbě; původně "instalace standardních nebo zakázkových plechových dílů".
Původní znění uvádělo jako
položku č. 34
"opravy dveří – oprava dveřního zavírače – spojených se stavbou", u této položky se měl režim přenesení daňové povinnosti použít. Aktualizovaný přehled uvádí v položce č. 34 "opravy dveřního zavírače ( jako takového) u dveří zabudovaných ve stavbě" a u této položky se režim přenesení daňové povinnosti nepoužije. U položky č. 34 tedy došlo k věcné změně. Aktualizovaný přehled uvádí novou
položku č. 34a
"instalace dveřního zavírače u dveří domu", u které se režim přenesení daňové povinnosti použije.
Ke změnám došlo dále u těchto
položek
, u kterých se
neuplatňuje
režim přenesení daňové povinnosti:
?
Položka č. 35
– výroba a dodání kancelářského nábytku a stavebních hranolů; původně "výroba kancelářského nábytku a stavebních hranolů".
?
Položka č. 62
– instalace dojícího zařízení; původně "instalace ostatních všestranně použitelných strojů a zařízení".
?
Položka č. 68
– oprava či výměna okenních kliček na nemovitosti; původně "oprava či výměna okenních kliček".
Poslední změnou části I přehledu nejčastějších dotazů je vypuštění položky č. 59 (instalace topení), která byla uvedena duplicitně s položkou č. 6 (instalace topení).
Z praktického hlediska je potěšující
závěr informace
:
"Pokud plátci doposud postupovali v dobré víře a následně se ukáže, že jejich postup není v souladu s výše uvedenými shodnutými závěry, nebude již uplatněný režim ze strany daňové správy zpochybňován, resp. není nutné provádět opravy. Konstatované však platí samozřejmě pouze za podmínky, že takto postupoval jak dodavatel, tak příjemce plnění a nedošlo tak ke zkrácení státního rozpočtu."
Informace je zásadní v tom, že se jedná o první materiál veřejné správy (daňová správa a navíc Český statistický úřad zodpovědný za zatřiďování), který se snaží formulovat některé obecné principy zatřiďování. Např. je velice důležitý vztah klasifikací CZ-CPA (klasifikace produkce rozhodná pro uplatnění či neuplatnění režimu přenesení daňové povinnosti) a CZ-NACE (klasifikace ekonomických činností), kde informace potvrzuje použitelnost pravidel pro zatřiďování podle klasifikace CZ-NACE i pro zatřiďování podle klasifikace CZ-CPA:
"Klasifikace CZ-NACE, používaná pro zatřídění jednotlivých ekonomických činností, má až po úroveň tříd stejná kritéria pro zatřídění a tomu odpovídající kódy jako klasifikace CZ-CPA."
Pro zatřídění dle klasifikace CZ-NACE do kódu 43 např. platí:
"Do tohoto oddílu se také zatřiďují jakékoli instalační práce, díky kterým lze zajistit funkčnost stavby. Tyto činnosti jsou většinou prováděny na staveništi (i když některé přípravné práce lze provádět v dílně). Patří sem instalace plynu, vodovodů, odpadů, systémů vytápění, větrání a klimatizace, antén, bezpečnostních zařízení a ostatních elektrických zařízení, požárních sprinklerů, výtahů, pojízdných schodišť atd. Dále sem patří provádění izolací proti vodě, tepelné a protihlukové izolace, plechařské práce, instalace chladicích zařízení, instalace osvětlení a signalizačních zařízení pro komunikace, železnice, letiště, přístavy atd.
Dokončovací práce zahrnují činnosti potřebné pro dokončení budovy. Jsou to sklenářské práce, práce s omítkami, malířské práce, pokládání podlahových krytin (dlaždic, parket, koberců atd.) nebo obkládání stěn (kachlíky, tapetování atd.), broušení podlah, tesařské a truhlářské práce, akustické práce, vnější čištění fasády atd.
Oddíl rovněž zahrnuje příslušné opravy."
Při použití výše uvedených pravidel (do kódu 43 patří jakékoli instalační práce zabezpečující funkčnost stavby a příslušné opravy) tedy logicky dojdeme shodně s příkladem č. 11 v příkladech stavebněmontážních prací zatříděných do kódů 41 až 43 k závěru, že instalace (ale také opravy) plynových zářičů pro vytápění průmyslových objektů ( jako nedílná součást stavby zabezpečující její vytápění) patří do kódu 43 a uplatní se u nich režim přenesení daňové povinnosti.
V některých případech však lze uvedená pravidla vyložit jinak – podle mého názoru je např. sporný komentář příkladu č. 8 v příkladech stavebněmontážních prací zatříděných do kódů 41 až 43 (instalace plynových nebo el. domácích spotřebičů), kde se uvádí, že v režimu přenesení daňové povinnosti není instalace volně stojícího plynového sporáku a že sem lze zařadit pouze vestavěné spotřebiče v kuchyňské lince. Domnívám se, že v případě staveb pro bydlení mezi funkce těchto staveb patří i možnost vaření (myslím, že rozvoz či donáška hotových jídel přeci jen ještě nedosáhla takového rozšíření, že by stavby pro bydlení nemusely umožňovat vaření). Navíc i volně stojící plynový sporák je instalován do rozvodů plynu. Uvedeným zpochybněním nechci nijak zpochybňovat informaci jako takovou, ale jen upozornit na to, že veškeré problémy nám určitě neodstraní.
Pokud jde o instalaci, montáž a údržbu zařízení nezbytných k plnění funkce stavby anebo pevně zabudovaných do stavby, jedná se o stavební a montážní práce, pokud pro konkrétní případ příslušná klasifikace nestanovuje jinak.
Za zásadní považuji, že z informace je patrné, že oprava je stavebněmontážní prací jen tehdy, kdy lze ještě hovořit o opravě stavby (spočívající např. ve výměně žaluzií) a nikoli o opravě její dílčí části (spočívající např. ve výměně plátů vertikálních žaluzií). Opravou považovanou za stavebněmontážní práci v režimu přenesení daňové povinnosti by měla být taková oprava, jejíž provedení vyžaduje stavební nebo montážní práci – jedná-li se o přišroubování pojezdových kolejnic na záclony do stropu, půjde o stavební práci v režimu přenesení daňové povinnosti; nasazení pojezdové kolejnice na garnýže je drobnou prací zařazenou v oddílu 95 CZ-CPA.
Informace se snaží být konkrétní a nevyhýbá se např. ani stanovením hranice mezi průmyslovou a jinou než průmyslovou klimatizací. Instalace, údržba a opravy průmyslové klimatizace není v režimu přenesení daňové povinnosti, v případě klimatizací pro obydlí apod. je tomu naopak – to je poměrně známá informace, pro určení rozdílu mezi průmyslovou a jinou než průmyslovou klimatizací dosud asi nezbývalo nic jiného než intuice (buď naše anebo odborníka na zatřiďování).
Informaci doporučuji k důkladnému studiu a na závěr jejího komentáře si dovolím upozornit na výklad k dodávkám díla – chladících a mrazících "boxů" (izolovaných místností včetně technologie) zařazených dle klasifikace CZ-CPA do kódu 33:
"Zařazení uvedených mrazících boxů včetně technologie do oddílu 33 CZ-CPA představuje výkladový posun, dosavadní postupy podle předchozích výkladů nebudou v tomto ohledu zpochybňovány."
 
LETOŠNÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY
V průběhu letošního roku došlo jen k několika legislativním změnám:
?
K 1. 4. 2012
nabyla účinnosti
"zdravotní reforma",
která přinesla např. novou níže zmíněnou úpravu pracovnělékařské péče a dále byl doprovodným zákonem
č. 375/2011 Sb
.
k 1. 4. 2012 novelizován především zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen "ZDPH" (osvobození zdravotních služeb) a drobně i další daňové předpisy (zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů – dále jen "zákon č. 338/1992 Sb., zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů – dále jen "zákon č. 357/1992 Sb.).
?
K 1. 7. 2012
byl novelou zákona o archivnictví novelizován
ZDPH a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se o legislativnětechnické novely reagující na zavedení definic pojmů
uznávaný elektronický podpis
a
uznávaná elektronická značka
do zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
?
K 12. 7. 2012
byl novelizován zákonem zákon č. 72/2000 Sb., o
investičních pobídkách,
ve znění pozdějších předpisů, tato novela změnila i
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP")
– především jde o změny týkající se slevy na dani na základě příslibu investiční pobídky, jejíž doba čerpání byla prodloužena z 5 na 10 let; dále došlo ke změnám u podávání daňového přiznání právnickými osobami v případě přeměn společností a sloučení penzijních fondů.
Novela č. 192/2012 Sb.
také doplnila pravidla pro
zaokrouhlování srážkové daně
v § 36 odst. 3 ZDP
(účinnost od 1. 1. 2013)
; např. u rozdílu mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou dluhopisu a emisním kursem se základ daně a sražená daň nově nezaokrouhluje a na celé koruny dolů se zaokrouhlí až celková částka daně sražená plátcem z jednotlivého druhu příjmu – podle přechodného ustanovení se pro úrokový příjem z dluhopisu emitovaného před 1. 1. 2013 použije stará úprava.
?
Raději bez komentáře ponechávám, že
zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta,
s účinností od 1. 10. 2012, rozšířil v
zákoně č. 357/1992 Sb.
okruh darů vyjmutých z předmětu daně darovací o
dary určené na financování volební kampaně kandidáta na prezidenta.
?
1. 11. 2012 nabývá účinnosti
drobná změna ZDPH v rámci novely zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, ve znění pozdějších předpisů, č. 333/2012 Sb.,
která v § 48a odst. 4 písm. f) legislativnětechnicky mění část definice stavby pro sociální bydlení – místo "školských zařízení pro preventivně výchovnou péči jakož i středisek výchovné péče" jen "střediska výchovné péče".
 
Ke zdravotním prohlídkám
V rámci
zdravotní reformy účinné od 1. 4. 2012
platí mimo jiné zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon v § 53 a násl. upravuje
"pracovnělékařské služby"
a podle § 59 odst. 1 písm. b) se považuje za zdravotně nezpůsobilou jakákoli osoba, která se před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu (tedy i před uzavřením dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti) nepodrobí
vstupní lékařské prohlídce.
Zatím se v praxi povinnost vstupních prohlídek u prací konaných na základě dohod obvykle nevyžaduje, a to na základě výkladu Ministerstva zdravotnictví k přechodným ustanovením zákona č. 373/2011 Sb. Přechodná ustanovení totiž (řečeno zjednodušeně a ne zcela přesně) dávají zaměstnavatelům roční legisvakanční lhůtu (tedy do 31. 3. 2013) k tomu, aby pracovnělékařské služby přizpůsobili novým pravidlům (§ 98 odst. 1). Ministerstvo zdravotnictví se k problému postavilo tak, že až do 31. 3. 2013 se u dohod konaných mimo pracovní poměr uplatní § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů –
zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.
Podle Ministerstva zdravotnictví je do 31. 3. 2013 na zaměstnavateli, aby u dohod konaných mimo pracovní poměr rozhodl o nutnosti zajistit vstupní lékařskou prohlídku pro své zaměstnance.
Dne 21. 9. 2012 prošla prvním čtením
poslanecká novela zákona o pracovnělékařských službách
(projednávaná jako sněmovní tisk 752). Návrh této novely, která by povinnost vstupních prohlídek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr úplně zrušila, sice ministr zdravotnictví nepodpořil, ale slíbil vyřešení této situace do 31. 3. 2013 s tím, že
vstupní lékařské prohlídky by byly povinné v případech rizikových prací
podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Politická vůle k vyřešení situace určitě existuje (projednávanou novelu zákona o pracovnělékařských službách, sněmovní tisk 752, předložili poslanci ČSSD) a mělo by být jen technickou otázkou, jaká legislativní cesta bude zvolena.
 
Změna sazeb ČNB
V červnu ČNB snížila
dvoutýdenní repo sazbu
z 0,75 % na 0,5 % a v září tuto sazbu dále snížila na 0,25 %. Tato sazba má vliv na výši
úroků z prodlení podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(použije se i pro obchodní vztahy, není-li dohodnuto jinak) – k uvedené sazbě se připočítává 7 %.
Úrok z prodlení
tedy činí:
?
7,75 % v případě prodlení vzniklého v době od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2012.
?
7,5 % v případě prodlení vzniklého v době od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012.
?
7,25 % v případě prodlení vzniklého od 1. 1. 2013, pokud nedojde do konce roku ke změně dvoutýdenní reposazby.
V současné době je projednávána nová úprava v oblasti sankcí
(novela zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů – dále jen "ObchZ"),
která by měla od 1. 3. 2013 zvýšit úroky z prodlení o 1 % (dvoutýdenní reposazba + 8 %).
 
ZMĚNY 2013
Dne 3. 10. 2012 byly vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 324/2012 Sb. stanoveny údaje o průměrné mzdě pro rok 2013. Tyto údaje ovlivní výši důchodů přiznávaných od 1. 1. 2013, ale např. i výši stropů vyměřovacích základů pro povinné veřejnoprávní pojistné,
minimální výši záloh na veřejnoprávní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné, měsíční příjem zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění atd.
Pro rok 2013 nás s největší pravděpodobností čeká
poměrně rozsáhlá novelizace zákona o DPH,
která by měla být schválena i v případě politických komplikací. Tuto novelu bude v říjnu projednávat Senát.
Velké změny by mohl přinést
zákon o změně daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů,
jehož obsahem je
zvýšení některých daní
(především DPH) a změny
sociálních dávek v oblasti bydlení.
Schválení tohoto zákona záleží především na vnitrostranických poměrech v ODS, stejně jako schválení
zákonů souvisejících se zavedením II. důchodového pilíře,
které vetoval prezident. Ačkoli napětí v ODS ve věci schválení uvedených zákonů je nepochybně politickou a nikoli odbornou záležitostí, může se při jejich schvalování objevit určitá souvislost. Ačkoli by měl být II. důchodový pilíř dlouhodobě rozpočtově neutrální (lidé účastni tohoto pilíře, kterým bude přispíváno ze státního rozpočtu, budou následně z I. průběžného pilíře čerpat nižší důchod), zpočátku bude (v případě zájmu ze strany účastníků II. pilíře, protože účast v něm je dobrovolná) pro státní rozpočet zátěží a odložení II. pilíře by mohlo kompenzovat případné zachování letošních sazeb DPH. II. důchodový pilíř jako takový byl schválen již v roce 2011 (zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření), prezidentské
veto
se týká cesty peněz od účastníka důchodového spoření ("střadatele") na jeho osobní účet u penzijní společnosti (zákon o pojistném na důchodové spoření).
Pro rok 2013 byla také schválena reforma
III. důchodového pilíře
(dosud penzijní připojištění se státním příspěvkem). Změny III. důchodového pilíře přímo nesouvisejí s II. důchodovým pilířem, ale případné odložení II. důchodového pilíře by mohlo vznést zmatky i do právní úpravy III. pilíře.
Rok 2013 přinese, resp. by měl přinést, i
další novinky
, např. od 1. 1. 2013
novelu
stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů) (obsahuje i drobnou změnu zákona č. 338/1992 Sb.), novelu ObchZ (Poslanecká sněmovna projednává s navrženou účinností od 1. 4. 2013), novelu zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů (Ministerstvo financí navrhlo s účinností od 1. 4. 2013).
 
Údaje o průměrné mzdě pro rok 2013
Dne 3. 10. 2012 byly vyhláškou MPSV č. 324/2012 Sb. stanoveny údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2013, tedy údaje účinné od 1. 1. 2013:
?
všeobecný vyměřovací základ v částce
25 093
Kč,
?
přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení ve výši
1,0315
.
Z vyhlášených údajů plynou např. tyto parametry pro rok 2013:
 +---------------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+ |               Údaj               |     Rok 2012      |     Rok 2013     | +---------------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+ | Všeobecný vyměřovací základ                  | 24 526 Kč         | 25 093 Kč         | +---------------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+ | Přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení   | 1,0249           | 1,0315          | +---------------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+ | Průměrná mzda (zaokrouhleno na celé Kč nahoru)        | 25 137 Kč         | 25 884 Kč         | |                                | (24 526 x 1,0249)     | (25 093 x 1,0315)     | +---------------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+ | Maximální vyměřovací základ – pro pojistné na sociální    | 1 206 576 Kč        | 1 242 432 Kč       | | zabezpečení 48násobek průměrné mzdy a pro pojistné      | pro pojistné na sociální  | pro pojistné na sociální | | na zdravotní pojištění 72násobek průměrné mzdy        | zabezpečení        | za bezpečení       | | (*pro rok 2013 by mohl být maximální vyměřovací základ    | (48 x 25 137)       | (48 x 25 884)       | | pro pojistné na zdravotní pojištění zrušen)          | 1 809 864 Kč        | 1 863 648 Kč       | |                                | pro pojistné na zdravotní | pro pojistné na zdravotní | |                                | pojištění         | pojištění         | |                                | (72 x 25 137)       | (72 x 25 884)       | +---------------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+ | Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském, | 2 500 Kč          | 2 500 Kč         | | a tím i na důchodovém pojištění (1/10 průměrné mzdy      | (1/10 x 24 526 x 1,0249)  | (1/10 x 25 093 x 1,0315) | | zaokrouhlená na 500 Kč dolů)                 |              |              | +---------------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+ | Minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění      | 1 836 Kč          | 1 890 Kč         | | pro OSVČ s hlavní činností (29,2 % z 1/4 průměrné mzdy    | (29,2 % x 6 285 Kč)    | (29,2 % x 6 471 Kč)    | | zaokrouhlené na celé Kč nahoru, zaokrouhleno na celé Kč    |              |              | | nahoru)                            |              |              | +---------------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+ | minimální záloha na pojistné na zdravotní pojištění pro OSVČ | 1 697 Kč          | 1 748 Kč         | | (13,5 % z poloviny průměrné mzdy, zaokrouhleno            | (13,5 % x 12 568,50 Kč)  | (13,5 % x 12 942 Kč)   | | na celé Kč nahoru)                      |              |              | +---------------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
Od průměrné mzdy se odvíjí také výše příjmu sníženého o výdaje zakládající
OSVČ s vedlejší činností účast na důchodovém pojištění
(2,4 násobek průměrné mzdy), která bude za rok 2013 činit
62 121 Kč
(za rok 2012 činí 60 329 Kč).
 
Novela ZDPH od 1. 1. 2013
Poslanecká sněmovna 26. 9. 2012 schválila ve 3. čtení novelu ZDPH, kterou bude v říjnu projednávat Senát. Novela je mediálně známá zavedením institutu
nespolehlivého plátce.
Novela neobsahuje změnu sazeb ani žádné jiné politicky problémové záležitosti a jako taková by mohla být Senátem schválena. Protože se však zkomplikovala otázka sazeb DPH pro příští rok (podle platné úpravy se k 1. 1. 2013 sjednocují obě sazby na 17,5 %, vládní návrh na zvýšení daní obsahující zvýšení sazeb DPH na 15 a 21 % zatím neprošel a jeho osud je nejistý), mohla by být novela Senátem vrácena s pozměňovacím návrhem na zachování letošních sazeb 14 a 20 % i pro příští rok.
Vládní předloha novely byla schválena bez faktických změn, přijaté pozměňovací návrhy nijak nenarušily záměry předkladatelů. Informace k této novele z příspěvku v Účetnictví v praxi č. 7/2012 si dovolím doplnit o:
?
poznámky k
nové úpravě daňových dokladů.
Současnou úpravu
daňových dokladů
v § 26 a násl. ZDPH novou úpravou s řadou dílčích změn. Např. náležitostí daňového dokladu v případě, kdy je povinen daň přiznat odběratel (např. při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a, dále při přeshraničních obchodech), je nově údaj
"daň odvede zákazník"
– ruší se povinnost uvádět na daňové doklady sdělení, že osobou povinou přiznat a zaplatit daň je příjemce s odkazem na příslušné ustanovení zákona, popř. předpisů EU.
Zjednodušený daňový doklad do 10 000 Kč
bude možné nově použít i pro bezhotovostní úhrady (§ 30 ZDPH), ruší se povinnost
doplňování údajů přímo na daňovém dokladu
např. při pořízení zboží z jiného členského státu nebo v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a ZDPH.
?
poznámky k novým
pravidlům registrace a přiznávání daně.
Tato pravidla se projeví např. u přiznávání daně ze služeb přijatých od podnikatelů z jiných členských států, kteří nejsou plátci daně. Dále novela zavádí institut identifikovaných osob, jedná se o podstatně širší okruh osob, než činí dnešní okruh osob identifikovaných k dani – např. podnikatel nedosahující obratu pro povinnou registraci k dani se přijetím služby z jiného členského státu nestane automaticky plátcem, ale pouze přizná a odvede daň z přijaté služby.
?
rozšíření povinnosti
přiznávat daň z plateb přijatých přede dnem uskuteční zdanitelného plnění
i na plátce, kteří nevedou účetnictví.
?
nová pravidla pro
osvobození převodu staveb
podle § 56 (do 31. 12. 2012 pro převody po více jak třech letech od první kolaudace/prvního užívání, od 1. 1. 2013 nově pětiletá lhůta s možností dobrovolného zdanění po uplynutí této lhůty, podle přechodného ustanovení se nová lhůta vztahuje až na stavby nabyté po 31. 12. 2012).
?
změny ve
vracení daně
zahraničním fyzickým osobám při vývozu zboží podle § 84 ZDPH s účinností od
1. 4. 2013,
podkladem pro vrácení daně již nebude celním úřadem potvrzený doklad o prodeji a předepsaný tiskopis, ale celním úřadem potvrzený doklad s označením "VAT REFUND" (prodávající bude vystavovat doklad o prodeji ve dvou shodných vyhotoveních označených "VAT REFUND" a "COPY").
?
povinnost podávat přiznání k DPH výhradně elektronicky
podle § 101a ZDPH, a to s účinností až
od 1. 1. 2014,
výjimka je stanovena pro fyzické osoby s ročním obratem do 6 mil. Kč (ty budou moci nadále podávat daňové přiznání "na papíře" i po 1. 1. 2014).
Novela jako celek nabývá
účinnosti 1. 1. 2013,
výjimkou jsou změny ve vracení daně podle § 84 ZDPH, účinné od
1. 4. 2013 (viz výše), povinná elektronická forma daňového přiznání nabývá účinnosti 1. 1. 2014. Poslední výjimka účinnosti se týká snížení hranice pro povinnou registraci z 1 mil. na 750 tis. Kč za 12 měsíců po sobě jdoucích, je zatím součástí zákona č. 458/2011 Sb., o zavedení jednoho inkasního místa, a i novela svazuje toto snížení se spuštěním jednoho inkasního místa (pravděpodobně od 1. 1. 2014).
 
Zvýšení daní pro rok 2013
Vládní návrh
zákona o změně daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
obsahuje několik změn zvyšujících daňové zatížení (především zvýšení sazby DPH – viz Účetnictví v praxi č. 7/2012), výdajovou stránku státního rozpočtu řeší pouze změny
sociálních dávek v oblasti bydlení.
Poslanecká sněmovna uvedený návrh nepřijala, protože jej zamítl Senát a vládní
koalice
nezískala při opětovném projednávání zákona v Poslanecké sněmovně dne 5. 9. 2012 potřebný počet alespoň 101 hlasů. Vláda reagovala na nepřijetí zákona dne 6. 9. 2012 a nezměněný návrh předložila znovu jako sněmovní s tím, že se schvalováním zákona spojila hlasování o důvěře vládě. První čtení opětovně podaného vládního návrhu proběhlo 18. 9. 2012, druhé a třetí čtení by mělo proběhnout 23. 10. 2012 – zda budou předloženy a hlavně schváleny nějaké pozměňovací návrhy je velkou neznámou. Protože lze opět očekávat zamítnutí rozpočtového balíčku Senátem, opětovně by se zákonem zabývala Poslanecká sněmovna pravděpodobně až v prosinci a věc by mohlo zkomplikovat ještě případné prezidentské
veto
.
 
II. důchodový pilíř
Pro II. důchodový pilíř (dobrovolné důchodové spoření upravené zákonem č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření) z hlediska příspěvků jednotlivých účastníků platí:
?
Účastníci důchodového spoření musí do tohoto systému přispívat
(2 % vyměřovacího základu pro pojistné na sociální pojištění),
a to na svůj konkrétní účet u vybrané penzijní společnosti (navíc s volbou více či méně rizikového typu fondu).
?
Vedle příspěvků účastníka důchodového spoření a zhodnocení naakumulovaných prostředků penzijní společností je účet účastníka důchodového spoření dotován příspěvkem z veřejných rozpočtů
(3 % vyměřovacího základu pro pojistné na sociální pojištění).
?
Způsob financování důchodového spoření měl být původně řešen v rámci jednoho inkasního místa (v tomto systému bude pojistné na sociální pojištění odváděno finančnímu úřadu), a proto byla doprovodným zákonem č. 428/2011 Sb. navýšena sazba pojistného na sociální pojištění o 2 % (zaměstnavatel by zaměstnanci nesrážel a neodváděl finančnímu úřadu pojistné 6,5 % vyměřovacího základu, ale 8,5 % a finanční úřad by na účet účastníka u jeho penzijní společnosti poukázal 5 %).
?
Jelikož důchodová reforma k 1. 1. 2013 má být na rozdíl od jednoho inkasního místa spuštěna, byla připravena zcela nová úprava financování důchodového spoření. Touto novou úpravou je
zákon o pojistném na penzijní spoření,
který vetoval prezident a Poslanecká sněmovna ho bude znovu projednávat. Podle této nové úpravy se zaměstnancům účastným důchodového spoření snižuje platba pojistného na sociální (důchodové) pojištění (toto pojistné bude zaměstnavatel nadále v roce 2013 odvádět správě sociálního zabezpečení) ze 6,5 % na 3,5 % vyměřovacího základu a navíc budou účastníci důchodového spoření platit finančnímu úřadu (zaměstnanci prostřednictvím svého zaměstnavatele) nové pojistné na důchodové spoření ve výši 5 % vyměřovacího základu pro pojistné na sociální pojištění. Bude-li II. důchodový pilíř k 1. 1. 2013 skutečně spuštěn (nedojde-li k odložení jeho účinnosti), pravděpodobně bude muset Poslanecká sněmovna přehlasovat prezidentské
veto
zákona o pojistném na důchodové spoření a tato úprava přinese řadu povinností především zaměstnavatelům.
Spolu se zákonem o pojistném na důchodové spoření byl projednáván také doprovodný zákon (i ten byl vetován prezidentem), jehož součástí je i
novelizace daňového řádu.
Zavedení nového pojistného na důchodové spoření vyvolalo potřebu novelizace obecné úpravy registrace podle daňového řádu, v rámci doprovodných změn k zákonu o důchodovém spoření proto byla schválena novelizace daňového řádu, která předsouvá účinnost některých změn daňového řádu obsažených v zákoně č. 458/2011 Sb., o zřízení jednoho inkasního místa, z 1. 1. 2015 na 1. 1. 2013 (např. upřesnění právní úpravy pro podávání dodatečných daňových přiznání na daň nižší v § 141 odst. 2).
 
III. důchodový pilíř
Současný systém
penzijního připojištění se státním příspěvkem
je k 1. 1. 2013 transformován na
doplňkové penzijní spoření
upravené zákonem č. 427/2011 Sb. s tím, že maximální výše státního příspěvku je 230 Kč měsíčně při měsíčním příspěvku účastníka 1 000 Kč (dosud maximální výše státního příspěvku dosahuje 150 Kč při měsíčním příspěvku účastníka 500 Kč).
Zachována je
daňová podpora III. pilíře,
nadále tedy bude možné uplatnění nezdanitelné části základu daně ve výši účastníkem zaplaceného příspěvku po snížení o částku odpovídající maximálnímu státnímu příspěvku (tedy po snížení o 12 000 Kč, dosud se snižuje o 6 000 Kč) a v maximální částce 12 000 Kč. Daňová podpora III. pilíře tak bude maximální při měsíční úložce 2 000 Kč (státní příspěvek 12 x 230 Kč + uplatnění nezdanitelné části základu daně 12 000 Kč), dosud byla při měsíční úložce
1 500 Kč (státní příspěvek 12 x 150 Kč + uplatnění nezdanitelné části základu daně 12 000 Kč).
V rámci dosud platné úpravy zůstává osvobození příspěvku zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření a kapitálové životní pojištění až do částky 24 000 Kč ročně. Projednávaná novela doplňkového penzijního spoření by měla umožnit tzv.
předdůchody
(možnost beze ztrát čerpat prostředky naspořené ve III. pilíři určitou dobu před dosažením důchodového věku) a uvedený limit osvobozeného příspěvku zaměstnavatele zvýšit z částky 24 000 Kč ročně na 30 000 Kč.
 
ZMĚNY 2014
K 1. 1. 2014 nabývá účinnosti
rekodifikace soukromého práva
(především nový občanský zákoník vyhlášený pod č. 89/2012 Sb.), která vyvolala přípravu laviny navazujících legislativních změn – začal být projednáván nový katastrální zákon, zákon o rejstřících, změnový zákon z dílny Ministerstva spravedlnosti a do 31. 12. 2012 by měl být představen změnový zákon řešící dopady rekodifikace do daňové oblasti, připravuje se zcela nový zákon o dani z převodu nemovitostí a nový zákon o dani z nemovitostí.
K 1. 1. 2014 chystá vláda spuštění
jednoho inkasního místa
a teoreticky by se tak mohly uplatnit zásadní daňové změny obsažené v zákoně č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa (např. zrušení principu superhrubé mzdy nebo osvobození od daně z příjmů fyzických osob pro podíly na zisku s. r. o. a a. s.). Zatím nebyl předložen návrh na parametrické změny pro rok 2014 (právní úprava jednoho inkasního místa v zákoně č. 458/2011 Sb. obsahuje sazbu daně z příjmů fyzických osob 19 %, vláda chtěla na jaře letošního roku tuto sazbu zvýšit na 20 %).
Nový občanský zákoník
lze použít v již dnes uzavíraných smlouvách s tím, že se nová úprava začne v daném kontraktu uplatňovat od 1. 1. 2014. Nový občanský zákoník novým způsobem definuje věci a i podíly na s. r. o. považuje za movité věci, stavby a věci připevněné ve zdech považuje za součást pozemku. Je tedy zřejmé, že nový občanský zákoník bude nutné promítnout např. do ZDP.
Nový občanský zákoník vymezuje řadu
nových institutů vztahujících se k nemovitostem,
jako např. právo stavby (časově omezené právo maximální lhůtou 99 let s možností prodloužení), právo stavebníka odlišného od vlastníka pozemku mít na pozemku stavbu. Do
katastru nemovitostí
se budou zapisovat nejenom nové instituty (např. zmíněné právo stavby, přídatné spoluvlastnictví – může se týkat např. cesty vedoucí k několika pozemkům), ale bude možné zapisovat i některá stávající práva (aktuální by mohl být např. zápis nájemní smlouvy). Z důvodu dopadu nového občanského zákoníku na katastr nemovitostí již projednává Poslanecká sněmovna
zcela nový katastrální zákon
z dílny Ministerstva zemědělství, první čtení nového katastrálního zákona by mohlo proběhnout již na říjnové schůzi sněmovny.
K novému občanskému zákoníku již také připravilo doprovodný
změnový zákon
Ministerstvo spravedlnosti a předložilo jej na konci září do vnějšího připomínkového řízení. Jedná se o velice rozsáhlý zákon měnící 104 zákonů, např. zákon č. 455/1991 Sb.,
živnostenský zákon,
ve znění pozdějších předpisů (především legislativnětechnické a terminologické změny – např. nový občanský zákoník nerozlišuje sídlo a místo podnikání, místo termínu "podnik" používá termín "závod"),
ZP
(např. se z něho vypouští úprava srážek ze mzdy, protože je nově upraveno přímo v novém občanském zákoníku) nebo
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů (např. terminologické změny – stávající institut smlouvy o sdružení nový občanský zákoník nahrazuje institutem smlouvy o společnosti – nebo reakce na možnost řízení akciové společnosti v tzv. monistickém systému – řízení a kontrola statutárním ředitelem a správní radou, které může předsedat statutární ředitel).
Do práva obchodních společností přináší v rámci rekodifikace soukromého práva řadu zásadních změn zákon č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích.
Např. se opouští od zajišťovací funkce základního kapitálu, a ten bude moci nově činit u s. r. o. pouze 1 Kč. Důvěru věřitelů by měla nově zabezpečovat posílená
odpovědnost jednatelů,
resp. dalších členů statutárních orgánů. Zákon o obchodních korporacích také např. detailně řeší
smlouvu o výkonu funkce.
Zásadní novinkou je např. možnost různých druhů podílů na s. r. o. (vedle základního podílu např. podíl s automatickým nárokem na podíl na zisku apod.), podíly na s. r. o. budou moci být vyjádřeny kmenovým listem atd.

Související dokumenty

Zákony

40/1964 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
513/1991 Sb., obchodní zákoník
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)
227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
426/2011 Sb., o důchodovém spoření
427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření
458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
89/2012 Sb., občanský zákoník
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
192/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
333/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

Vyhlášky

333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě
324/2012 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2013 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2013 a o zvýšení důchodů v roce 2013