Daňové novinky roku 2022

Vydáno: 32 minut čtení

Ve Sbírce zákonů v roce 2021 vyšlo 533 nových právních předpisů a úředních sdělení, tedy více než 10 týdně. Pro srovnání, v roce 2020 to bylo 612 a o rok dříve „jen" 374. Samozřejmě většinu firem, natož běžné občany zajímá pouze malá část z nich, ale i tak jde o vysoké číslo nutící k zamyšlení na téma právní stát. My se v tomto přehledovém příspěvku zaměříme v souladu s nadpisem na daňové novinky od roku 2022, které přinesly jednak přímé novely daňových zákonů, a jednak nepřímé parametrické změny (např. zvýšení minimální mzdy). Čtenáře můžeme předem uklidnit, že s účinností od 1. 1. 2022 nedošlo k žádné významné daňové změně, z hlediska běžného poplatníka prakticky stojí za řeč jen zvýšení základní „osobní" slevy na dani z příjmů fyzických osob. Hlavní důvody tohoto nezvyklého novoročního poklidu jsou dva. Prvním důvodem jsou podzimní volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předávání „moci" mezi vládami. Druhou příčinou bylo, že k významným změnám – zejména na poli DPH – totiž došlo poněkud nezvykle již během roku 2021, konkrétně od října, resp. částečně s možností již od července.

Daňové novinky roku 2022
Ing.
Martin
Děrgel
 
Úvod
Začneme souhrnem novel všech daňových zákonů přijatých v roce 2021, o čemž svědčí tento rok za lomítkem, který je součástí čísla příslušného právního předpisu, pod kterým byl vyhlášen ve Sbírce zákonů. V níže následujícím přehledu, sloužícím jen pro základní orientaci, jsou uvedeny změnové body týkající se pouze příslušného daňového zákona, a od kdy jsou účinné, načež se podíváme podrobněji na změny účinné od 1. 1. 2022 – v přehledu níže jsou zvýrazněny tučně. Přičemž jak bylo zmíněno, většina daňových novinek schválených loni nabyla účinností již během roku 2021, tyto si však připomeneme už jen stručně.
Legislativněprávně je to však s daňovými novelami často ještě poněkud složitější. Velkou roli totiž hrají tzv. přechodná ustanovení, která speciálně stanovují použitelnost některých úprav. A vybrané změny mívají i odloženou účinnost, což je případ velké novelizace spotřebních daní z roku 2020, která se postupně probouzí.
1)
Daň silniční – zákon č. 16/1993 Sb. – loni 0 novel:
-
zatím poslední byl zákon č. 299/2020 Sb. (1 změna) účinnost 1. 7. 2020.
2)
Daň z hazardních her – zákon č. 187/2016 Sb. – loni 0 novel:
-
zatím poslední byl zákon č. 283/2020 Sb. (1 změna) účinnost 1. 1. 2021.
3)
Daň z nemovitých věcí – zákon č. 338/1992 Sb. – loni 2 novely:
-
zákon č. 36/2021 Sb. (1 změna) účinnost 1. 1. 2024,
-
zákon č. 284/2021 Sb. (9 změn) účinnost 1. 7. 2023.
4)
Daň z přidané hodnoty – zákon č. 235/2004 Sb. – loni 4 novely:
-
zákon č. 355/2021 Sb. (83 změn) účinnost 1. 10. 2021,
-
zákon č. 371/2021 Sb. (6 změn) účinnost 1. 1. 2022,
-
zákon č. 284/2021 Sb. (9 změn) účinnost 1. 7. 2023,
-
zákon č. 363/2021 Sb. (1 změna) účinnost 1. 1. 2025.
5)
Daně z příjmů – zákon č. 586/1992 Sb. – loni 9 novel:
-
zákon č. 39/2021 Sb. (2 změny) účinnost 4. 2. 2021,
-
zákon č. 285/2021 Sb. (2 změny) účinnost 28. 7. 2021,
-
zákon č. 329/2021 Sb. (2 změny) účinnost 1. 10. 2021,
-
zákon č. 251/2021 Sb. (3 změny) účinnost 1. 1. 2022,
-
zákon č. 286/2021 Sb. (13 změn) účinnost 1. 1. 2022,
-
zákon č. 297/2021 Sb. (1 změna) účinnost 1. 1. 2022,
-
zákon č. 324/2021 Sb. (1 změna) účinnost 1. 1. 2022,
-
zákon č. 353/2021 Sb. (2 změny) účinnost 1. 1. 2022,
-
zákon č. 284/2021 Sb. (2 změny) účinnost 1. 7. 2023

Související dokumenty

Zákony

99/1963 Sb. občanský soudní řád
44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
21/1992 Sb. o bankách
338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí
586/1992 Sb. o daních z příjmů
593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
16/1993 Sb. o dani silniční
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje
120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
353/2003 Sb. o spotřebních daních
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů
253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
280/2009 Sb. daňový řád
164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
382/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
186/2016 Sb. o hazardních hrách
187/2016 Sb. o dani z hazardních her
242/2016 Sb. celní zákon
283/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
299/2020 Sb. , kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
343/2020 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění
527/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
609/2020 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
36/2021 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů
39/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
88/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
121/2021 Sb. o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
251/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
283/2021 Sb. stavební zákon
284/2021 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
285/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
286/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
297/2021 Sb. o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem a o změně některých souvisejících zákonů
324/2021 Sb. o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů
329/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
353/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
355/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
363/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
371/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
518/2021 Sb. o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

Nařízení vlády

567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
277/2020 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
356/2021 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 2022
405/2021 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

462/2021 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022
511/2021 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad