COVID-19

 • Článek
Tento článek shrnuje novinky, které je na počátku roku 2022 nutné zohlednit při vyúčtování roku 2021, a dále jednotlivé změny, které se používají od 1. 1. 2022, resp. v průběhu roku 2022.
Vydáno: 18. 01. 2022
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 35/2021 ze dne 9. prosince 2021, který obsahuje rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události.
Vydáno: 10. 12. 2021
V souvislosti s aktuálními přijatými krizovými opatřeními proti šířením viru SARS-CoV-2 (Usnesení vlády ze dne 25. 11. 2021 č. 1065 o vyhlášení nouzového stavu od 26. 11. 2021 do 25. 12. 2021) se ministryně financí rozhodla využít své pravomoci a za účelem zmírnění dopadů této mimořádné události na daňové subjekty vydala dne 9. prosince 2021 Rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události, zveřejněné ve Finančním zpravodaji MF č. 35/2021, kterým promíjí správní poplatky vybírané Finanční a Celní správou za podání zde uvedených žádostí, jejichž následné projednání je zaplacením správního poplatku jinak podmíněno.
Vydáno: 09. 12. 2021
Poslanecká sněmovna ČR schválila návrh nového zákona o kompenzačním bonusu pro živnostníky, drobné podnikatele a dohodáře, který umožní podnikatelům žádat o 1 000 Kč, resp. 500 Kč, denně v rámci dvou nových bonusových období. Nyní bude následovat jeho projednání v Senátu, nemusí se tedy jednat o konečnou podobu zákona.
Vydáno: 08. 12. 2021
Vláda dnes schválila nový zákon o kompenzačním bonusu Ministerstva financí, který přináší první nové bonusové období od 22. listopadu do 31. prosince 2021. Živnostníci a podnikatelé s poklesem tržeb nejméně o 30 % budou moci znovu žádat až o 1 000 Kč denně. Zákon nyní projedná ve zrychleném legislativním procesu Parlament.
Vydáno: 22. 11. 2021
 • Článek
Jak prosím správně zaúčtovat příspěvek v karanténě a příspěvek na povinné antigenní testování svých zaměstnanců?
Vydáno: 10. 09. 2021
 • Článek
Na základě rozhodnutí Vlády České republiky a následným schválením Poslaneckou sněmovnou byla zrušena superhrubá mzda, a to zákonem vyhlášeným dne 31. 12. 2020 ve Sbírce zákonů pod č. 609/2020 Sb. , změna některých zákonů v oblasti daní a některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový balíček 2021“), a to s účinností ke dni 1. 1. 2021. Nově se tak vypočítává daň z příjmů z hrubé mzdy místo ze superhrubé mzdy, což má příznivý finanční dopad pro řadu lidí. Tento článek se zabývá tím, jak se tyto příznivé změny dotknou zaměstnanců a co nová právní úprava obecně přináší, včetně srovnání s dřívější úpravou.
Vydáno: 25. 04. 2021
 • Článek
Co se považuje za příjmy u fyzické osoby, na jejichž základě se přiznává nárok na kompenzační bonus 2021? Jedná se o fyzickou osobu, která nevede účetnictví. Lze vzít vystavené faktury za srovnávané (resp. srovnávací) období nebo musíme počítat skutečné příjmy v hotovosti a na bankovním účtu v daném období bez ohledu na datum jejich fakturace (tj. i když se věcně vztahují ke zcela jinému období a v daném období byla provedena pouze jejich úhrada)? Jedná se o to, že při započtení skutečných příjmů (nikoliv faktur vydaných) dojde ke značnému zkreslení rozsahu činnosti, neboť ty nejvýznamnější faktury nebudou kvůli pozdější úhradě započteny, čímž není splněn test 50% snížení příjmů a dojde ke ztrátě nároku na kompenzační bonus (daná situace nastane, i když zvolíme srovnávací období o rok později). Pokud bychom započetli pouze „tržby“ z vydaných faktur v období (nikoliv peněžní úhrady), pak bychom nárok měli.
Vydáno: 14. 04. 2021
 • Článek
Dostali jsme kompenzaci COVID – Gastro – Uzavřené provozovny za období 9. 10. 2020 až 10. 1. 2021. Bylo nám uznáno 79 dní, 400 Kč za každého zaměstnance. Jak výnosy rozdělit za rok 2020 a 2021 – kolik dní v roce 2020 a kolik dní do roku 2021? Jak se přišlo k číslu 79 dní? Nejsou to ani pracovní dny, ani kalendářní dny.
Vydáno: 14. 04. 2021
 • Článek
Je možné žádat o podporu COVID – Nájemné v těchto následujících případech: 1. Pronajímatelem je fyzická osoba, otec nájemce, která pronajímá nemovitost synovi za účelem provozování hotelu, který byl nyní již několikrát nuceně uzavřen z důvodu nařízení vlády (opatření proti šíření viru Covid-19). Nájemné nebylo ze strany otce nájemníkovi odpuštěno a bylo uhrazeno za všechny měsíce roku 2020. Je možné žádat o finanční podporu? 2. Pronajímatel, fyzická osoba dává do podnájmu část nemovitosti za účelem provozování restaurace, která nyní musela být také již několikrát uzavřena. Nájemcem je fyzická osoba, bratr pronajímatele. Podnájem nemovitosti byl také za všechny měsíce roku 2020 uhrazen. 3. Pronajímatelem je právnická osoba, která pronajímá nájemci movité věci – vybavení hotelu. Právnická osoba (pronajímatel) je společnost s ručením omezeným, kde jsou společníky (i jednateli) otec a matka nájemce – fyzické osoby. 4. Je možné žádat o podporu COVID – Nájemné, když pronajímatelem je fyzická osoba a nájemcem je právnická osoba (s. r. o.), a v této společnosti s ručením omezeným je společníkem i jednatelem osoba shodná s pronajímatelem? Jestliže ustanovení o osobách blízkých není aplikováno na orgány obchodních korporací, tak by toto nemuselo být překážkou získání podpory, je to tak? Lze žádat o podporu COVID – Nájemné i v případě nájmu movitých věcí, nebo pouze nemovitosti? A jsou ve výše uvedených všech třech případech nájemních vztahů osoby blízké, což by bránilo podání žádosti o finanční podporu? V současné době se někteří dostávají do velice složité situace, kdy se např. u tohoto hotelu jedná o sezonní činnost, tudíž k datu 18. 12. 2020 nebyl ve stavu žádný zaměstnanec. Všichni se přijímají až před začátkem zimní sezony, cca v polovině prosince. Nyjí jim hrozí, že nebudou mít z tohoto důvodu nárok na podporu COVID Gastro – uzavřené provozovny. Proto bychom potřebovali zjistit, zda alespoň nějakou podporu mohou získat.
Vydáno: 26. 01. 2021
 • Článek
S podzimní vlnou pandemie přicházejí ruku v ruce také „podzimní“ kompenzace v podobě zákona č. 461/2020 Sb. – zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru (účinnost od 14. 11. 2020). Pokud očekáváme obdobný rozsah a obsah zákona, který vyšel na jaře (zákon č. 159/2020 Sb. , ve znění dalších tří novelizací), budeme v tomto článku poprvé, nikoliv však naposledy, překvapeni. Nový zákon je kompenzačním bonusem „II. generace“. V porovnání s jarním zákonem vykazuje značné odlišnosti jak formální, tak i (a to především) obsahové.
Vydáno: 07. 01. 2021
 • Článek
V tomto adventním čase, letos již naposledy, přicházíme s aktuálními novinkami z oblasti daní a účetnictví. Náš příspěvek se týká výhradně aktuálního „daňového balíčku“, který byl v nedávné době schválen Poslaneckou sněmovnou a vyvolal vášnivé debaty vzhledem ke svým dopadům na veřejné rozpočty. Lze předpokládat, že Poslaneckou sněmovnou schválená verze dozná v Senátu zřejmě zásadních změn, proto nelze s jistotou říci, v jaké podobě nakonec vejde v platnost. Dovolte mi také na tomto místě popřát Vám jménem svým i kolegů, kteří se podílejí na tvorbě úvodníku, příjemné prožití Vánoc a nechť nastávající rok je lepší než ten letošní.
Vydáno: 17. 12. 2020
 • Článek
S blížícím se koncem roku, který zároveň znamená pro většinu daňových subjektů i konec zdaňovacího období, bude nutné vyřešit spoustu otázek, které souvisí s dopadem pandemie onemocnění covid-19. Jednou z těchto otázek je, zda mají daňové subjekty správně nastaveny převodní ceny a zda je tak jejich základ daně stanoven dle požadavků § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů.
Vydáno: 17. 12. 2020
 • Článek
Připomeňme si, že v jarních měsících letošního roku byl v souvislosti s krizovými opatřeními přijatými z důvodu šíření pandemie COVID-19 vydán zákon č. 159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu, který byl novelizován zákony č. 234/2020 Sb. , č. 262/2020 Sb. a č. 331/2020 Sb. S ohledem na značné rozšíření epidemie na území ČR na podzim tohoto roku došlo k novému vyhlášení nouzového stavu a k omezení a zákazu určitých činností. Proto dochází k vydání zákona (sněmovní tisk č. 1055), který upravuje další daňový bonus na kompenzaci některých hospodářských následků bezprostředně souvisejících s omezením nebo zákazem podnikatelské činnosti v důsledku opatření přijatých orgány státní správy k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. Ke dni psaní příspěvku 9. 11. 2020 byl vládní návrh zákona ke kompenzačnímu bonusu schválen Poslaneckou sněmovnou, ale na základě jednání Senátu dne 29. 10. 2020 byl návrh zákona vrácen Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy.
Vydáno: 15. 12. 2020
 • Článek
Opět po měsíci jsme pro vás zpracovali úvodní příspěvek s přehledem novinek a zajímavostí z oblasti účetnictví a daní, které přinesl čas od vydání předchozího čísla. Bohužel tento čas přinesl opětovná omezování hospodářské činnosti ze strany vlády, která mají za cíl oslabit negativní vývoj virové pandemie. Naneštěstí restriktivní opatření jsou vyhlašována dříve než související kompenzační opatření pro dotčené hospodářské subjekty a velká část z nich navíc ke dni zpracování toho příspěvku ještě nezná svou konečnou podobu. Proto první část našeho úvodníku se nebude, možná překvapivě, týkat ze všech stran rezonujících témat koronavirové krize, nýbrž zcela „obyčejných“ daňových témat. Ač jsou pro podnikatelské subjekty kompenzační opatření v některých případech stěžejním tématem, máme pocit, že by se život, a to nejen ten hospodářský, neměl pořád dokola točit pouze okolo tohoto tématu.
Vydáno: 20. 11. 2020
 • Článek
Obecně lze konstatovat, že legislativní vývoj na dani silniční bývá v čase velmi nerovnoměrný. Před úpravami provedenými v letošním roce byl příslušný zákon novelizován naposledy v roce 2017. Rok 2020 však patří k těm rokům, kdy lze konstatovat několik důležitých změn, které pokládáme za vhodné komentovat v našem článku. Bezpochyby tyto změny zásadně ovlivnila situace v důsledku tzv. koronavirové krize, avšak při detailnějším pohledu, který zde nabízíme, lze vystopovat i vlivy další. V dalším textu si chronologicky projdeme jednotlivá opatření od začátku roku až do současnosti.
Vydáno: 02. 11. 2020
 • Článek
Průvodním jevem současné složité ekonomické situace je nárůst dlužníků i ve zdravotním pojištění. Zaměstnavatelé ztrácejí zakázky, jsou nuceni omezovat výrobu a poklesl zájem o poskytované služby. Podobné projevy registrujeme i u podnikatelské sféry, kdy podnikatelé platí pojistné jednak sami jako osoby samostatně výdělečně činné a jednak za své zaměstnance, pokud je mají. Speciální skupinu plátců (a taktéž i možných dlužníků) pak představují osoby bez zdanitelných příjmů.
Vydáno: 15. 10. 2020
 • Článek
Se skončením letních prázdnin vám opět přinášíme příspěvek s přehledem novinek a zajímavostí ze světa účetnictví a daní, které přinesl čas od vydání předchozího čísla. Na úvod se krátce vrátíme ke zmatkům vyvolaným naprostou dezinterpretací posunu lhůty pro podání daňového přiznání, připomene opětovnou povinnost hrazení záloh na sociální a zdravotní pojištění, přiblížíme posun v legislativním projednávání zrušení daně z převodu nemovitých věcí, krátce se zmíníme o prodloužení programu Antivirus a v neposlední řadě nastíníme vládní návrhy na zavedení tzv. „kurzarbeitu“ a zrušení superhurbé mzdy.
Vydáno: 17. 09. 2020
 • Článek
V souvislosti se zmírněním dopadu pandemie nemoci COVID-19 na ekonomiku České republiky došlo na základě zákona č. 299/2020 Sb. , kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb. , o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 299/2020 Sb. “), který nabyl účinnosti dne 16. 6. 2020, k novelizaci ustanovení § 17a zákona č. 338/1992 Sb. , o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“).
Vydáno: 31. 08. 2020
 • Článek
K zmírnění nepříznivého dopadu epidemiologických opatření na podnikající fyzické a právnické osoby byla přijata i opatření v odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“). U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se přijatá opatření týkají odpuštění plateb záloh na pojistné, snížení odvodu pojistného za rok 2020 a odpuštění penále. Zejména pro OSVČ s nízkými příjmy jsou tato opatření významnou pomocí, neboť odvodová povinnost u pojistného na sociální pojištění za rok 2020 se jim může snížit až na polovinu. Přitom administrativně je uplatnění těchto opatření pro OSVČ jednoduché.
Vydáno: 31. 08. 2020
+ Zobrazit dalších 20