Přehled aktuálních novinek v právních předpisech k 21. 4. 2023

Vydáno: 4 minuty čtení

V dubnovém přehledu legislativních novinek se podíváme na aktuální změny v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, novelu vyhlášky o cestovních náhradách, sdělení ke smlouvě mezi ČR a Rumunskem o zamezení dvojího zdanění i na několik informací Finanční správy.

Česká legislativa

1. Novela zákona o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a dalších souvisejících zákonů

Dotčené předpisy: zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.)
Novela se týká oznamování nástupu do zaměstnání u zaměstnanců se zaměstnáním malého rozsahu a zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce a tzv. zaměstnanců s dočasnou ochranou.
Účinnost: od 1. dubna 2023
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 75/2023)

 

2. Novela vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023

Dotčené předpisy: vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023 (č. 467/2022 Sb.), zákoník práce (č. 262/2006 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Vyhláška zvyšuje sazbu průměrné ceny elektřiny, která se použije při stanovení cestovních náhrad v případě, že zaměstnanec neprokáže její skutečnou cenu.
Účinnost: od 1. dubna 2023
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 85/2023)

 

3. Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a Rumunska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Dotčené předpisy: smlouva mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 180/1994 Sb.) a mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (č. 32/2020 Sb.m.s.)
Novelizace smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Rumunskem reagující na přijetí úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků.
Účinnost: publikováno 23. března 2023
(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 6/2023)

 

4. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nájmu hrobového místa a u poskytování služeb s tím spojených

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)
Informace nahrazující dosavadní Informaci o uplatňování DPH u neziskových subjektů ze dne 28. 1. 2005 a Informaci MF č.j. 18/106 802/2008-181 ze dne 22. 12. 2008 týkající se některých ustanovení novely zákona o DPH č. 302/2008 Sb., s účinností od 1. 1. 2009 ve vztahu k veřejnoprávním subjektům.
Účinnost: od 1. dubna 2023
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

5. Tiskopisy k dani z neočekávaných zisků

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Informace o předpokládané podobě tiskopisů k dani z neočekávaných zisků.
Účinnost: N/A (publikováno 3. dubna 2023)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

6. Finanční správa zruší 77 územních pracovišť finančních úřadů. Občanům nabídne rozšířené služby včetně výjezdů do obcí v období tzv. daňových kampaní

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Tisková zpráva k plánovanému zrušení řady územních pracovišť finančních úřadů.
Účinnost: N/A (publikováno 11. dubna 2023)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

7. Upozornění pro poplatníky daně z nemovitých věcí, kterým byla v roce 2023 zřízena datová schránka ze zákona

Dotčené předpisy: zákon o dani z nemovitých věcí (č. 338/1992 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)
Upozornění na rozesílání informace pro placení daně z nemovitých věcí na rok 2023 poplatníkům, kterým byla od 1. ledna 2023 nově zřízena datová schránka, do této datové schránky.
Účinnost: N/A (publikováno 20. dubna 2023)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)