Reklamní činnost a živnostenské podnikání v dotazech a odpovědích

Vydáno: 59 minut čtení

Právní úprava podnikání v oblasti kapitálového trhu Je nový kalendářní rok 2018 nositelem nějakých změn v oblasti živnostenského podnikání, a to na úseku kapitálového trhu? Také další rok přináší změny do právní úpravy živnostenského podnikání v podobě zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon ) – (dále jen „živnostenský zákon “). Dnem 3. 1. 2018 nabyl účinnosti zákon č. 204/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb. , o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který mění také živnostenský zákon .

Reklamní činnost a živnostenské podnikání v dotazech a odpovědích
JUDr.
Irena
Fleischmanová
Dosavadní textové znění § 3 odst. 3 písm. a) živnostenského zákona se rozšiřuje tak, že za slovo „agentur“ je vložen text „činnost poskytovatelů služeb hlášení údajů, činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu“. Obdobně jako u jiných aktivit upravených zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, se rovněž u poskytování služeb hlášení údajů a u činnosti akreditované osoby podle zmíněného zákona o podnikání na kapitálovém trhu v ustanovení § 3 živnostenského zákona stanoví, že tyto činnosti nejsou „živnostmi“, neboť se u nich vyžaduje povolení – akreditace České národní banky.
 
Uložení příkazu mladistvému podle nové přestupkové úpravy
Oblast přestupků řeší nová přestupková úprava. Lze podle této nové úpravy postihovat mladistvou osobu v příkazním řízení na místě správním trestem napomenutí?
Novou právní úpravu ukládání správních trestů v příkazním řízení představuje mj. zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o přestupcích“), který nabyl účinnosti dnem 1. 7. 2016. Uvedený zákon stanoví, že správní orgán může o přestupku rozhodnout příkazem, kterým lze uložit správní trest napomenutí, pokuty, zákazu činnosti, propadnutí věci nebo náhradní hodnoty.
Příkazem nelze rozhodnout v případě mladistvého, resp. této osobě lze uložit správní trest pokuty příkazem na místě. Správní trest napomenutí, a to příkazem na místě nelze mladistvé osobě uložit.
 
Zastavení správního řízení a povinnost úhrady nákladů řízení
Podnikatel nepředložil doklady o tom, že oprávněně užívá prostory svého sídla. Potřebné dokumenty (§ 31 odst. 2 živnostenského zákona) předložil až v době, kdy bylo zahájeno řízení pro nesplnění uvedené zákonné povinnosti. Je za tohoto stavu důvodné, aby podnikatel uhradil náklady tohoto řízení?
Platná právní úprava (§ 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, dále jen „správní řád“) stanoví, že správní orgán uloží náhradu řízení v paušální částce osobě, která řízení vyvolala porušením své právní povinnosti. Znamená to, že pokud bylo předmětné správní řízení vyvoláno porušením právní povinnosti v podobě nedoložení požadovaného dokladu, který prokazuje právní důvod pro užívání prostor sídla, je třeba náklady řízení uložit bez ohledu na skutečnost, zda zahájené řízení bylo zastaveno či nikoli. To, že zahájené správní řízení bylo zastaveno, neboť podnikatel napravil protiprávní stav po zahájení řízení, nezbavuje účastníka tohoto řízení uhradit náklady řízení, a to proto, že nejsou důvody pro vyloučení procesních důsledků.
 
Problematika opakovaného pozastavení výkonu živnostenského podnikání
Podnikatel porušil závažným způsobem povinnost, kterou mu ukládá živnostenský zákon (nesplnil oznamovací povinnost týkající se funkce odpovědného zástupce). Živnostenský úřad rozhodl o pozastavení provozování jeho živnosti. Předmětná doba, kdy podnikatel nemohl podnikat, uplynula, nadále však trvá protiprávní stav, který způsobil uvedené pozastavení výkonu živnosti. Může živnostenský úřad podnikateli znovu pozastavit provozování živnosti, může případně přistoupit ke zrušení živnostenské oprávnění?
Živnostenský úřad může v souladu s živnostenským zákonem (§ 58 odst. 6) pozastavit výkon živnosti v provozovně, porušuje-li podnikatel v této provozovně závažným způsobem zákonné povinnosti. V rozhodnutí o tomto pozastavení výkonu živnosti stanoví dobu, po kterou nemůže podnikatel živnost vykonávat s tím, že tato doba nesmí být delší než jeden rok. Pokud ve stanovené době podnikatel nenapraví protiprávní stav, který vedl k pozastavení podnikání, živnostenský úřad může, a to podle okolností každého konkrétního případu opětovně rozhodnout o dalším pozastavení provozování živnosti v provozovně (§ 58 odst. 6 živnostenského zákona), případně živnostenské oprávnění podnikateli zruší.
Živnostenské oprávnění se zruší podle živnostenského zákona (§ 58 odst. 3 ve vazbě na § 58 odst. 8); zmíněná právní úprava stanoví, že pokud nejsou odstraněny závady ve stanovené lhůtě, živnostenský úřad je povinen živnostenské oprávnění zrušit. Poté se na podnikatele bude vztahovat překážka provozování živnosti podle téhož živnostenského zákona [§ 8 odst. 6 písm. a) zákona].
 
Odborná způsobilost při obchodních aktivitách a skladování munice
Platná právní úprava živnostenského podnikání umožňuje výkon nejrůznějších činností s tím, že u většiny z nich stanoví odbornou způsobilost. Jakou odbornou způsobilost živnostenský zákon vyžaduje pro koncesovanou živnost v předmětu podnikání „Nákup, prodej a skladování munice“?
Odborná způsobilost pro jmenovanou koncesovanou živnost je obsažena v příloze č. 3 k živnostenskému zákonu. Jsou zde uvedeny tyto možnosti: a) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání s technickým, ekonomickým, vojenským nebo policejním zaměřením, b) osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu a tři roky praxe v oboru, c) osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu a pět let praxe v oboru.
 
Problematika posuzování zájmové činnosti chovu psů
Mezi aktivity, které lze provozovat jako živnostenské podnikání prý patří také výcvik zvířat. Pod jakou živnost se tato činnost řadí a může provozovat jako podnikání „chovatelskou“ činnost týkající se psů např. nějaký spolek chovatelů zvířat?
Chovatelská a výcviková činnost jsou aktivity, které upravuje jako „živnost“ živnostenský zákon. Příloha č. 4 k živnostenskému zákonu specifikuje celkem osmdesát oborů živností, které jsou podřazeny pod předmět podnikání živnosti ohlašovací volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Mezi těmito živnostmi je uvedena pod č. oboru 5 činnost nazvaná „Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)“.
Obsahová náplň jmenovaného oboru činnosti je chov psů, koček a jiných drobných zvířat (nebo živočichů) v zájmových chovech, zoologických a laboratorních zvířat, výcvik psů a drobných domácích zvířat pro jiné účely, než jsou artistická vystoupení. Do rámce uvedené obsahové náplně spadá také další činnosti související s chovem domácích a zoologických zvířat i provozování hotelů, útulků a podobných zařízení, která pečují o zvířata.
Do obsahu uvedené živnosti však nepatří obchod se zvířaty, která jsou určena pro zájmové chovy, drezúra zvířat, veterinární činnost a provozování zoologických zahrad.
Při posuzování činnosti „chovu psů“ je nezbytné zjistit, jedná-li se o „živnost“ či nikoli, a to z hlediska její charakteristiky tak, jak ji vymezuje