Rozpočtová skladba - rekapitulace novely č. 362/2014 Sb.

Vydáno: 42 minut čtení

Předkládáme přehled změn ve vyhlášce č. 323/2002 Sb. , o rozpočtové skladbě. Přehled je zaměřen pro uživatele z územních samosprávných celků (dále jen „ÚSC“).

Rozpočtová skladba - rekapitulace novely č. 362/2014 Sb.
Ing.
Ivana
Schneiderová
auditorka, č. osvč. KAČR 1840
 
1. Změna textu vyhlášky
1. V § 2 odst. 3 větě druhé se za slova „kapitálové příjmy“ vkládají slova „a příjmy z převodů z vlastních fondů“.
Důvodová zpráva - K čl. I bodu 1 (doplnění § 2 odst. 3): V dosavadním § 2 odst. 3 je ve třetí větě uvedeno, že z příjmů se na paragrafy člení jen nedaňové a kapitálové příjmy obcí (a krajů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí). Nečlení se na ně tedy převody z vlastních fondů, které tak ve výkaze mají paragraf nulový. Tyto převody jsou zařazeny na příslušných položkách z podseskupení 413 a tedy ze seskupení 41 - „Neinvestiční přijaté transfery“. I když jsou to příjmy obcí od sebe samých, jsou v první části výkazu Fin 2-12M, která je členěna podle paragrafů, spojeny s příjmy z transferů od státu a jiných subjektů, tedy se skutečnými příjmy. Opticky tak příjmy obce nadlepšují. Po zavedení povinnosti členit příjmy z převodů z vlastních fondů (příjmy od sebe sama) podle paragrafů tyto příjmy již nebudou mít nulový paragraf a nebudou tak spojeny s ostatními příjmy seskupení položek 41, ale budou mít paragraf 6330 -„Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně“, budou od ostatních transferů odděleny a bude jasné, že jsou to převody uvnitř obce (kraje, regionální rady nebo dobrovolného svazku obcí).
S touto změnou souvisí bod novely č. 12 a č. 51.
Tímto zásahem se oddělí ve výkazu Fin 2-12M převody uvnitř účetní jednotky od přijatých dotací. V části výkazu IV Rekapitulace dojde k rozdělení položek třídy 4 a 5 s vykázáním vnitřních převodů odděleně od příjmů a výdajů až od roku 2016.
 
2. Přehled novelizovaných položek
Tučné položky a
červené písmo
= jsou
určeny pro ÚSC a zároveň jsou jimi častěji využívány
Šedé písmo = platnost až od 2016!
Šedé pozadí = citace předpisů
Kurzíva = citace z důvodové zprávy
 I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 
Bod novely I Položka I Stručný popis změn
I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 2. I 1226 I Na konci náplně položky 1226 se doplňuje věta "Je to poplatek za regulované I I I I látky (látky, které poškozují ozonovou vrstvu) podle § 6 zákona č. 73/2012 Sb., I I I I o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových I I I I plynech." I I I I Netýká se ÚSC. I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 3. I 2125 I Nová položka: 2125 Převody z fondů státních podniků do státního rozpočtu. Netýká I I I I se ÚSC. I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 4. I 21 40 I Nová položka "Neúrokové příjmy k finančním derivátům kromě k vlastním I I I I dluhopisům" - u obcí výjimečné. I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 5. I 2141 I Nerelevantní - jen úprava závorky. I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 6. I 2147 I Úprava náplně - pro ÚSC výjimečně. I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 7. I 2148 I Jen úpravy ve vazbě na jiné předpisy. ÚSC využívají finanční deriváty zcela I I I I výjimečně. I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 8; 10; I 2221; I Jen vyjmutí textu "Pozemkového fondu". I I I 2433; I I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 9. I 2321 I Nové znění položky 2321 Přijaté neinvestiční dary: I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I I I "(1) Na tuto položku se zařazují peněžní prostředky přijaté v soukromoprávních I I I I vztazích jako dary (§ 2055 až 2078 občanského zákoníku) od tuzemských i cizích I I I I fyzických a právnických osob s výjimkou peněžitých darů od cizích I I I I
nepodnikatelských
právnických osob, ty patří na položku 4152. Peněžní prostředky I I I I přijaté ve veřejnoprávních vztazích patří na položky třídy 4. I I I I (2) Na tuto položku patří jen přijaté peněžité dary, u kterých si dárce I I I I nevymínil jejich použití na investiční účely. Peněžité dary, jejichž použití na I I I I investiční účely si dárce vymínil, se zařazují na položku 3121. I I I I (3) Na položku 2321 patří i příspěvky přijaté podle § 23a zákona o pojištění I I I I odpovědnosti z provozu vozidla (zákona č. 168/1999 Sb., ve znění zákona č. I I I I 160/2013 Sb.) z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů, které I I I I organizační složky státu přijímají do rezervního fondu podle § 48 odst. 2 písm.I I I I d) rozpočtových pravidel.". I I I I Pro ÚSC se obsah nemění, jedná se jen o upřesnění zařazení darů ze zahraničí - I I I I viz níže vazba na položky 4151 a 4152. I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 11. I 2513 I Netýká se ÚSC. I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 12. I
Pods. 413
I Podseskupení má dvě úpravy, obě problematické. První úprava je ve vazbě na bod I I I
Část platí
I novely č. 1, že příjmy zařazeny na toto podseskupení se třídí odpa 6330 - tj. I I I
až od
I pod odpa 6330 pak spadají i "nekonsolidační položky" pro převody z hospodářské I I I
2016!
I činnosti a z cizích prostředků. S ohledem na záměr novely oddělit "vnitřní " I I I I
dotace
od "vnějších" by to však nebylo v rozporu se záměrem. I I I I Toto platí již pro rok 2015. I I I I Dále je doplněna definice pojmu "fond" pro účely rozpočtové skladby (dále jen I I I I "RS"). Významné u termínových vkladů s vlivem na změnu účtování, neměla by se I I I I používat položka u účtu 244 a účtu 068 při převodech na termínové vklady ani I I I I jiných vlastních účtů za účelem zabezpečení nebo zhodnocení volných peněžních I I I I prostředků - zde se dle mého názoru jedná o rozpor se zákonem č. 250/2000 Sb., I I I I § 6 (mimo RS jen cizí, sdružené a podnikatelská činnost) - byly podány I I I I připomínky, které zatím nebyly akceptovány. Ale byla posunuta platnost odst. 3 I I I I až na rok 2016. Vzniká tak určitý prostor pro vyjasnění. I I I I Citace znění pro rok 2016: "(3) Peněžním fondem se rozumí bankovní účet (§ 2662 I I I I až 2675 občanského zákoníku), popřípadě spojený s jiným bankovním účtem, s I I I I pokladnou nebo s jiným nástrojem pro shromažďování, ukládání a vydávání I I I I peněžních prostředků (vyúčtovávanými na něj), nebo jejich skupina či soustava. I I I I Není jím vkladní knížka, účet termínovaných vkladů ani jiný nástroj sloužící k I I I I ukládání peněžních prostředků za účelem jejich zabezpečení a případně I I I I zhodnocení a neumožňující placení nebo výběry na požádání (§ 2676 až 2681 I I I I občanského zákoníku). Převody peněžních prostředků do těchto nástrojů patří na I I I I položky 8118, 8128, 8218 a 8228 a převody z nich na položky 8117, 8127, 8217 a I I I I 8227." I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 13. I 4134 I Nově věta první zní: "Na tuto položku se zařazují příjmy mimorozpočtových I I I I peněžních fondů a bankovních účtů podléhajících rozpočtové skladbě z rozpočtu I I I I téže organizace (z účtu státního rozpočtu organizační složky státu, z rozpočtu I I I I státního fondu nebo z rozpočtu obce, kraje, regionální rady nebo dobrovolného I I I I svazku obcí), patří na ni i převody mezi základními běžnými účty obce." I I I I Obsahově pro ÚSC beze změny. I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 14. I 4138 platí I "4138 Převody z vlastní pokladny I I I až od I Tuto položku používají obce, kraje, dobrovolné svazky obcí a regionální rady, I I I 2016! I které se rozhodly pokladnu používat v režimu, v němž se proti rozpočtu I I I I nevyúčtovává, a to ani k výkazovým dnům ani na konci roku, funguje jako I I I I samostatný peněžní fond napojený na rozpočet jen finančními vztahy, kterými jsou I I I I převody do něj (položka 4138) a z něj (položka 5348), její příjmy a výdaje se I I I I nezahrnují mezi příjmy a výdaje rozpočtu, ale jsou od nich odděleny, označují I I I I se jednotkami třídění rozpočtové skladby při svém zaúčtovávání na účet pokladny I I I I a s příjmy a výdaji rozpočtu se ve výkaze pro hodnocení plnění rozpočtu I I I I územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad I I I I sčítají (dále jen "režim oddělených pokladen"). Organizace může pokladnu v I I I I režimu oddělených pokladen začít používat vždy jen od začátku roku a skončit s I I I I jeho používáním vždy jen s koncem roku." I I I I Ohledně pokladen u ÚSC to vypadá na krok správným směrem, ale zatím není plně I I I I dotažen k praktickému užití. S ohledem na odložení účinnosti je prostor k I I I I vyjasnění. Se zavedením nové konsolidační položky souvisí i bod 39 (položka I I I I 5182) a bod 51 (položka 5348) novely, kde je rovněž odložena účinnost. I I I I V důvodové zprávě je popsán záměr zavedení nových konsolidačních položek I I I I jasněji: I I I I K čl. I bodům 14 a 51 (zavedení Doložek 4138 a 5348): I I I I Tyto položky se zavedou až od roku 2016 a umožní, jak je uvedeno ve třetím I I I I odstavci obecné části odůvodnění, zavedení režimu oddělených pokladen. Pro ten I I I I se budou moci rozhodnout obce, které musejí mít v pokladně peníze i poslední I I I I pracovní den v roce (a tedy i přes přelom roku), protože např. i v ten den jsou I I I I povinny přijímat poplatky které občané platí. Tyto peníze nemohou již ve starém I I I I roce vrátit na bankovní účet a nevcházejí tak, pocházejí-li z příjmů, do plnění I I I I rozpočtových příjmů ke dni 31. prosince, a pocházejí-li ze zálohy převáděné do I I I I pokladny z bankovního účtu, zůstávají zaúčtovány na položce 5182. V obou I I I I případech je I I I I nutné je převést na bankovní účet v novém roce a stanou se tak příjmem nového I I I I roku, ač měly být příjmem nebo vratkou zálohy starého roku. Režim oddělených I I I I pokladen umožní, aby se podle rozpočtové skladby členily i příjmy a výdaje I I I I pokladen, které do tohoto režimu budou zapojeny, a připočítávaly se k příjmům a I I I I výdajům bankovního účtu. Oddělené pokladny budou fungovat podobně jako I I I I příspěvkové organizace. Budou-li mít přebytek, odvedou jej na bankovní účet a na I I I I něm se tento odvod zařadí na položku 4138. Budou-li naopak peníze potřebovat, I I I I jejich převod z bankovního účtu se na něm zařadí na položku 5348. Položku 5182 I I I I používat nebudou. I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 15. I 4151 I Název položky: "Neinvestiční přijaté transfery od cizích států" - doplnění I I I I náplně na konci: I I I I "Za transfery od cizích států se považují pouze transfery od cizích státních I I I I orgánů a je-li cizí stát federací (spolkem), jen od federálních (spolkových) I I I I orgánů.
Transfery od cizích územních samosprávných celků (zemí, krajů, obcí)
a I I I I jiných cizích veřejných rozpočtů a od cizích nepodnikatelských právnických osob I I I I patří na položku 4152. Transfery od zahraničních fyzických osob a I I I I podnikatelských právnických
osob se považují za finanční dary a patří na položku I I I I 2321.
" I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 16. I 4152 I V příloze v části B se na konci názvu položky 4152 doplňují slova: "a některých I I I I cizích orgánů a právnických osob", dosavadní náplň této položky se označuje I I I I jako odst. 1 a doplňuje se odst. 2, který zní: I I I I "(2)
Na položku 4152 patří také transfery od cizích územních samosprávných I I I I celků
, které jsou součástí federace (zemí, republik a jiných autonomních I I I I součástí federací),
transfery od ostatních cizích územních samosprávných celků
I I I I (krajů, provincií, okresů, obcí),
transfery od ostatních cizích veřejných I I I I rozpočtů
(veřejných vysokých škol, veřejnoprávních sdělovacích prostředků, I I I I veřejných zdravotních pojišťoven a podobných právnických osob)
a z transferů od I I I I cizích soukromoprávních subjektů transfery od nepodnikatelských právnických I I I I osob
(spolků, politických stran, nadací, nadačních fondů a podobných subjektů). I I I I Transfery od cizích podnikatelských právnických osob a fyzických osob patří na I I I I položku 2321." I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 17. I 4214 I Jen vyjmutí textu "Pozemkového fondu". I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 12. I Třída 5 I Rozčlenění náplně třídy 5 na odstavce. I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 19. I 5011 I Nové znění náplně, není
relevantní
pro ÚSC. I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 20. I 5013 I Netýká se ÚSC (služební poměry). I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 21. I 5024 I Rozšíření "odchodného" - poslední věta doplnění: I I I I Zahrnuje i případné jiné platby po skončení pracovního poměru povahy odstupného I I I I nebo odchodného. I I I I ÚSC by se nemělo týkat. I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 22. I 5025 I Jen aktualizace na platný předpis - ÚSC se netýká. I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 23. I 5026 I Odchodné dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě - ÚSC se netýká. I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 24. I 5041 I Rozčlenění náplně položky na odstavce, upřesnění textu, pro ÚSC není
relevantní
. I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 25. I
Sesk. 51
I Nové znění - obsáhlé, další definice služeb, pro ÚSC jen informační. I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 26. I
Pods. 513
I Nové znění: I I I I "Na položky 5131 až 5139 patří výdaje na dodavatelské pořízení hmotných věcí (§ I I I I 496 odst. 1 občanského zákoníku) s výjimkou věcí, které mají povahu dlouhodobého I I I I hmotného majetku kromě drobného (výdaje na jejich dodavatelské pořízení patří na I I I I položky z podseskupení 612 a 613). Dodavatelským pořízením hmotné věci se rozumí I I I I jak koupě nebo jiné úplatné získání hotové věci, tak zadání jejího zhotovení a I I I I její úplatné získání na základě smlouvy o dílo (§ 2586 a násl. občanského I I I I zákoníku) nebo jiné obdobné smlouvy." I I I I Záměrem úprav náplní podseskupení je především požadavek zobrazování prací, I I I I které jsou součástí pořizování materiálu, na položkách 513x a ne na položkách I I I I služeb. Například fakturace prací typu tisku vstupuje do ceny tiskovin. I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 27. I
5133
I Doplněny do náplně položky s názvem "Léky a zdravotnický materiál"
lékárničky do
I I I I
aut
. I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 28. I
5145
I ÚSC se týká, ale není časté využití. Název položky nově zní: "Neúrokové výdaje I I I I na finanční deriváty k vlastním dluhopisům". I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 29. I
5147
I Drobné úpravy náplně, není pro ÚSC
relevantní
. I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 30. I
5148
I ÚSC se týká, ale není časté využití. Název nové položky: "Neúrokové výdaje na I I I I finanční deriváty - kromě k vlastním dluhopisům". I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 25. I
Pods. 516
I Náplň zní: "Na položky podseskupení 516 patří výdaje na služby (definice služby I I I I je uvedena v náplni seskupení položek 51) s výjimkou oprav a údržby hmotných I I I I věcí (ty patří na položku 5171). I I I Zde drobný rozpor s náplní položky 5171, viz komentář k položce 5169. I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 32. I
5161
I Doplněna do náplně položky i "
Hybridní pošta
" (elektronická podáni). I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 33. I 5165 I Položka s názvem "Nájemné za půdu" má novou náplň: "Pachtovné podle smluv o I I I I zemědělském pachtu (§ 2345 až 2348 občanského zákoníku)." I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 24. I
5168
I Rozděleno na odstavce, upravena nesmyslná poslední věta náplně položky dle znění I I I I z roku 2014 bez přínosu ("týkají v případě, že se jich netýkají" je nahrazeno I I I I textem: v případě, že by se týkaly něčeho jiného...). Dále doplněn nový odstavec I I I I č. 4 - definice informační a komunikační technologie (dále jen "IT" a "KT"): I I I I "(4) Informačními a komunikačními technologiemi I I I I se rozumějí hmotné věci a jejich soubory určené převážně k elektronickému I I I I získávání, přenosu a sdělování informací. Jsou jimi zejména počítače, I I I I počítačové sítě, telefony, digitální kamery a fotoaparáty kromě těch, které se I I I I používají k uměleckým účelům, kamerové systémy, skenery a podobné přístroje a k I I I I nim připojená zařízení a věci sloužící k jejich fungování (počítačové tiskárny, I I I I reproduktory a sluchátka připojené k počítačům, kompaktní disky, digitální I I I I víceúčelové disky, audiokazety, videokazety apod.). Nejsou jimi samostatné I I I I rozmnožovací přístroje ani jiné samostatné přístroje k zaznamenávání informací I I I I na jiná než elektronická média." I I I I
Položka 5168 a definice informačních a telekomunikačních technologií
. Nová I I I I definice technologií u této položky neznamená, že se na položku 5168 mají dávat I I I I výdaje na pořízení těchto technologií, ale že se na položku 5168 dávají "výdaje I I I I na dodavatelské pořízení informací' s těmito technologiemi související. I I I I Definice, co jsou tyto technologie, jen slouží k určení, s čím mají informace I I I I souviset. Doplnění definice IT a KT neznamená, že na položku 5168 od roku 2015 I I I I patří počítače, počítačové sítě, telefony, kamerové systémy, ...ty nadále budou I I I I dlouhodobým majetkem, drobným dlouhodobým hmotným majetkem nebo materiálem dle I I I I svého ocenění. Na položku 5168 jen patří "služby s nimi související". Například I I I I posouzení IT systému, technické podpory, studie umístění kamer. I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 35. I
5169
I Rozčlenění na odstavce a úprava textu: I I I I V odstavci 9 se část věty za slovem "zhodnocení" nahrazuje slovy "(definice I I I I technického zhodnocení je v náplni položky 5171 odstavci 6) ani opravy nebo I I I I údržbu (výdaje na ně patří, jde-li o opravy nebo údržbu počítačových programů I I I I nebo databází, na položku 5168, a jde-li o opravy nebo
údržbu jiného nehmotného I I I I majetku
, na položku 5171)". I I I I Tato úprava položky 5169 je v jiném znění než náplň podseskupení. Jedná se o I I I I "opravy a údržbu" nehmotného majetku jiného než programy a databáze. Jejich I I I I definice je v položce 5171 a je přinejmenším diskutabilní. Nejsou stanoveny I I I I podstatné znaky pro rozlišení služby dle náplně 5169 a údržby nehmotného majetku I I I I dle nové náplně (nových definic) položky 5171. S ohledem na společné znaky pro I I I I obě položky bych doporučovala pro rok 2015 postupovat stejně jako dosud, tj. na I I I I položku 5171 řadit jen opravy hmotného majetku. Zde mám pochybnosti, zda nedošlo I I I I k nedorozumění v textu konečného znění, protože záměrem vyjednání bylo ponechat I I I I na položce 5171 opravdu jen opravy hmotného majetku. Rozšířením položky 5171 i I I I I na "opravy a údržbu" nehmotných věcí by došlo k dalšímu odklonu od "účetních I I I I oprav", tj. ke snížení vypovídací schopnosti toku hotovosti dle Fin 2-12M. I I I I Důvodová zpráva ke změně položky 5171 je citována níže. I I I I
U položky 5169 byla pro rok 2015 zrušena věta, že na položku 5169 patří i úhrady I I I I za věcná břemena
(dále jen "VB"). Toto je velmi důležité, protože od roku 2015 I I I I můžeme řadit platby za VB na položky odpovídající účetním předpisům: I I I I •
5137 - VB vzniklé - po zařazení majetku do užívání v hodnotě 0,10-40 tis. Kč, I I I I tj. vždy!!!
I I I I • 6121 - VB vzniklé - v době výstavby v ocenění od 0,10 až X Kč. I I I I • 6129 - VB vzniklé - po zařazení majetku do užívání v ocenění od 40 tis. Kč a I I I I výše. I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 30. I 5171 I
Položka rozdělena na odstavce a doplnění textu náplně:
I I I I "s výjimkou oprav a údržby počítačových programů a databází (ty patří na položku I I I I 5168)", v odst. 2 se za slovo "Opravou" a v odst. 4 za slovo "Údržbou" vkládají I I I I slova "hmotné věci", v obou těchto odstavcích se za slovo "úprava" vkládá slovo I I I I "této" a za odst. 2 a 4 se vkládají odst. 3, 5 a 6, které znějí: I I I I "(3) Opravou nehmotného majetku (definice nehmotného majetku je v náplni položky I I I I 5041) se pro účely rozpočtové skladby rozumí úprava nehmotného majetku, který I I I I byl vytvořen podle zadání organizace, avšak který z důvodu chybného zadání nebo I I I I chybného splnění zadání neplní zcela nebo částečně funkci, k níž byl určen, a to I I I I úprava, jejímž účelem je zajistit, aby tuto funkci v úplnosti plnil. I I I I (5) Údržbou nehmotného majetku se pro účely rozpočtové skladby rozumí jeho I I I I úprava, kterou se zvýší jeho použitelnost, avšak nikoliv zásadním způsobem a I I I I bez přidání zásadních nových funkcí, a služby spočívající v poskytování I I I I informací a konzultací v ústní, písemné i jiné podobě uživatelům tohoto majetku I I I I jeho tvůrcem, potřebných k jeho bezchybnému používání. Údržbou databáze nebo I I I I počítačového programu je zejména jejich aktualizace (update) a technická I I I I podpora. Aktualizací databáze se rozumí přidání informací o skutečnostech, I I I I které před vytvořením databáze nebo před její poslední aktualizací I I I I neexistovaly. Aktualizací počítačového programu se rozumí jeho přizpůsobení I I I I skutečnostem, které před jeho vytvořením, nebo před jeho poslední aktualizací I I I I neexistovaly. Technickou podporou databáze nebo počítačového programu se rozumí I I I I poskytování informací a konzultací jejich tvůrcem jejich uživatelům. Zvýšením I I I I použitelnosti nehmotného majetku se rozumí přírůstek jeho informační nebo I I I I transformační schopnosti, nebo je-li tímto majetkem právo, rozšíření možností, I I I I které toto právo svému držiteli dává. I I I I (6) Na položku 5171 nepatří výdaje na technické zhodnocení majetku. Technickým I I I I zhodnocením hmotné věci se pro účely rozpočtové skladby rozumí její úprava, I I I I kterou se zvýší její použitelnost. Technickým zhodnocením nehmotného majetku I I I I (upgrade) se pro účely rozpočtové skladby rozumí jeho úprava přinášející I I I I zásadní zvýšení jeho použitelnosti nebo jeho nové zásadní funkce. Výdaje na I I I I technické zhodnocení hmotných věcí, které mají povahu dlouhodobého hmotného I I I I majetku, patří na příslušné položky podseskupení položek 612, výdaje na I I I I technické zhodnocení hmotných věcí, které mají povahu drobného hmotného I I I I dlouhodobého majetku, patří na položku 5137 a výdaje na technické zhodnocení I I I I hmotných věcí, které mají povahu materiálu, patří, nevzniká-li zhodnocením I I I I drobný hmotný dlouhodobý majetek, na položku 5169. Výdaje na technické I I I I zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku patří na příslušné položky I I I I podseskupení položek 611 a na technické zhodnocení ostatního nehmotného majetku I I I I na položky 5172 (počítačových programů a databází) a 5179 (ostatního nehmotného I I I I majetku jiného než dlouhodobého)." I I I I
Důvodová zpráva
I I I I K čl. I bodu 36 (změny v náplni položky 5171): I I I I Změnou náplně položky 5171 se uskutečňuje dlouho diskutovaný problém třídění I I I I výdajů na úpravy nehmotného majetku. Dosud se vycházelo z toho, že nehmotný I I I I majetek nemůže ztratit svoji funkčnost vlivem opotřebení nebo zubu času, takže I I I I jeho oprava ani údržba nepřichází v úvahu. Ztrácet funkčnost mohou jen hmotné I I I I nosiče tohoto majetku, ale ne tento majetek sám. Každá jeho úprava tak I I I I představuje technické zhodnocení. To však znamená, že technickým zhodnocením je I I I I např. i aktualizace databáze včetně třeba doplnění nových právních předpisů do I I I I Automatizovaného systému právních informací. O částky technického zhodnocení se I I I I ale v účetnictví zvyšuje pořizovací cena zhodnoceného majetku, takže by cena I I I I např. databází, které se často aktualizují, vzrostla do závratných výšin (Pozn.: I I I I Toto je zcela nesprávný argument, v účetnictví se ocenění dlouhodobého I I I I nehmotného majetku zvyšuje až od 60 tis. Kč a ne vždy se zásah do nehmotného I I I I majetku vyhodnocuje jako jeho technické zhodnocení). Přitom když se stejná I I I I databáze koupí nová již se všemi aktualizacemi, má cenu daleko nižší. Proto se I I I I začaly objevovat návrhy, aby se opravy a údržba nově definovaly tak, aby I I I I aktualizace a jiné drobné změny nehmotného majetku nebyly považovány za I I I I technické zhodnocení. Na základě toho se do náplně položky 5171 vkládají dva I I I I odstavce, které úpravy nehmotného majetku napravující chyby v jeho vytvoření I I I I označují jako jeho opravy a aktuali-zace a podobné úpravy jako údržbu. Na I I I I položce 5171 však budou jen výdaje na opravy a údržbu nehmotného majetku jiného I I I I než počítačové programy a databáze. Ty je třeba zařa-zovat na položku 5168, aby I I I I na ní byly všechny výdaje na služby souvisící s informačními a ko-munikačními I I I I technologiemi. Proto se do první věty náplně položky, podle níž na ni patří I I I I "vý-daje na dodavatelsky zajišťované opravy a údržbu", doplňuje "s výjimkou I I I I oprav a údržby počítačových programů a databází (ty patří na položku 5168)". Na I I I I položce 5171 tak mnoho výdajů nepřibude, protože výdaje na opravy a údržbu I I I I nehmotného majetku jiného než počí-tačové programy a databáze jsou nepodstatné. I I I I Komentář novelizovaného ustanovení - viz položka 5169. I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 37. I 5173 I Nové znění po novele: I I I I
Položka 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)
I I I I "(1) Na tuto položku se zařazují cestovní náhrady hrazené osobám vykonávajícím I I I I pro organizaci závislou činnost (podle § 152 až 189 zákoníku práce, § 136 až I I I I 154 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, § 71 až 89 I I I I zákon o vojácích z povolání, § 112 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, § 35 I I I I odst. 6 a 8, § 36 odst. 3 a § 36a odst. 4 zákona o podpoře výzkumu, I I I I experimentálního vývoje a inovací, § 53 zákona o krajích, § 56 odst. 4 zákona o I I I I hlavním městě Praze, § 78 zákona o obcích, § 16 zákona č. 201/1997 Sb., o platu I I I I a některých dalších náležitostech státních zástupců a dalších). I I I I (2) Na položku 5173 se zařazují i výdaje na jízdenky, letenky i jiné druhy I I I I plateb za dopravu, za ubytování v hotelích a jiných ubytovacích zařízeních (§ I I I I 2326 až 2331 občanského zákoníku) a za stravování (ne však za potraviny, ty I I I I patří na položku 5131), jsou-li určeny pro zaměstnance na pracovní cestě. I I I I (3) Patří sem i reciproční úhrady cestovních výdajů osobám přijíždějícím ze I I I I zahraničí, refundace cestovného zaměstnancům jiných organizací a výdaje I I I I rozpočtů územních samosprávných celků na ubytování zahraničních delegací, i I I I I když nejde o reciproční cesty. I I I I (4) Nepatří sem náhrady cestovních výdajů jiným osobám než osobám vykonávajícím I I I I pro organizaci závislou činnost, například podle vyhlášky č. 520/2005 Sb., ty I I I I patří na položku 5192." I I I I Pro ÚSC obsahově bez významných změn, jedná se jen o upřesnění použití. I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 38. I 5179 I Textové úpravy na položce ve smyslu upřesnění. Pro ÚSC beze změn v používání. I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 39. I 5182 platí I V příloze v části B se na konci náplně položky 5182 doplňují věty "Položku I I I až od I nepoužívají organizace, které se rozhodly pro režim oddělených pokladen. Místo I I I 2016! I na ni zařazují převody z rozpočtu do pokladny na položku 5348 a převody z I I I I pokladny do rozpočtu na položku 4138." I I I I Souvisí s položkou 4138, viz komentář k položce 4138. I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 40. I 5192 I Nový název: "
Poskytnuté náhrady
" I I I I Úpravy na položce: I I I I V příloze v části B v názvu položky 5192 se zrušují slova "neinvestiční I I I I příspěvky a" a slovo "(část)" a v její náplni se věta první nahrazuje větami "Na I I I I tuto položku patří
zejména platby za
služby, které nepředstavují zaplacení ceny I I I I (§ 1 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákonů č. 151/1997 Sb. a I I I I č. 303/2013 Sb.), ale zaplacení částky určené právním předpisem nebo stanovené I I I I podle něj. Zařazují se na ni i cestovní a podobné náhrady osobám, které pro I I I I organizaci nevykonávají závislou činnost (cestovní náhrady osobám, které pro ni I I I I závislou činnost vykonávají, patří na položku 5173),
zejména svědkům, znalcům, I I I I advokátům, exekutorům či notářům, stanovené příslušnými zákony (správním řádem, I I I I občanským soudním řádem, daňovým řádem, trestním řádem, exekučním řádem, I I I I notářským řádem).
" a označuje se jako odst. 1, věta druhá se označuje jako I I I I odst. 2, třetí jako odst. 3, čtvrtá jako odst. 4, pátá jako odst. 5, šestá jako I I I I odst. 6, sedmá až devátá jako odst. 7, desátá až dvanáctá jako odst. 8 a I I I I třináctá jako odst. 9, v odst. 7 se za první závorku vkládají slova: "náhrada I I I I nákladů a ztrát, které vznikly chovatelům v důsledku provádění mimořádných I I I I veterinárních opatření nařízených ke zdolávání některé z nebezpečných nákaz a I I I I nemocí přenosných ze zvířat na člověka, podle § 67 veterinárního zákona (zákon I I I I č. 166/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů)" a doplňují se odst. 10 a 11, I I I I které znějí: I I I I "(10) Na položku 5192 se zařazují též
odměny a náhrady nákladů placené znalcům
, I I I I tlumočníkům a znaleckým ústavům podle § 17 až 19 a § 23 odst. 1 zákona č. I I I I 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákonů č. 322/2006 Sb., I I I I 227/2009 Sb. a 444/2011 Sb. a podle § 15a až 28 a přílohy vyhlášky č. 37/1967 I I I I Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších I I I I předpisů,
s výjimkou odměn určených smlouvou
(§ 17 odst. 4 zákona č. 36/1967 I I I I Sb., ve znění zákona č. 444/2011 Sb., a § 15a odst. 3 vyhlášky č. 37/1967 Sb., I I I I ve znění vyhlášky č. 432/2002 Sb.), které se zařazují na položku 5166, 5168 nebo I I I I 5169. I I I I (11) Na položku 5192 patří i peněžní prostředky poskytované ze státního rozpočtu I I I I dopravcům jako
kompenzace
dopadů slev nařízených státem (výměr Ministerstva I I I I financí ČR č. 01/2015 ze dne 26. listopadu 2014, kterým se vydává seznam zboží s I I I I regulovanými cenami, uveřejněný v Cenovém věstníku č. 13/2014, v platném znění) I I I I podle obecných pravidel na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) I I I I č. 1370/2007 [čl. 2 písm. l), čl. 3 odst. 2 a čl. 4 a 6]." I I I I
Důvodová zpráva:
I I I I K čl. I bodu 40 (změnv v náplni položkv 5192): I I I I Položka 5192 je jedna z nejpoužívanějších, patří na ni většina náhrad. Směřuje I I I I na ni mnoho dotazů a v důsledku nich se její náplň podstatně rozrostla. Pro I I I I lepší orientaci v ní se rozčleňuje do odstavců. Doplňuje se do ní odstavec, I I I I podle nějž na ni patří i znalečné a další náhrady znalcům a znaleckým ústavům. I I I I Obecně platí, že na ni patří platby za služby, které nejsou ponechány dohodě I I I I objednatele s poskytovatelem, ale stát je určuje, ať už přímo nebo stanoví I I I I jejich výpočet. To se vkládá do první věty náplně. Doplňují se i náhrada nákladů I I I I a ztrát, které vznikly chovatelům v důsledku provádění mimořádných veterinárních I I I I opatření, odměny a náhrady znalcům a tlumočníkům a finanční
kompenzace
dopadů I I I I cenových slev v dopravě nařízených státem, aby bylo zřejmé, že nepatří na I I I I položku 5193. I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 41. I 5193 I Na konci náplně položky 5193 se doplňuje věta "Na položku 5193 nepatří finanční I I I I
kompenzace
dopadů cenových slev v dopravě nařízených státem, ty patří na I I I I položku 5192 (odst. 11 náplně položky 5192)." I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 42. I 5194 I Úpravy na položce s názvem "Věcné dary" - doplnění, že zvolíme i pro věcný dar I I I I DM nebo DDM. I I I I Důvodová zpráva, část: Koupí-li se či dá zhotovit věc s tím, že bude předána I I I I jako věcný dar, má zatřídění výdaje na její pořízení jakožto výdaje
na pořízení I I I I daru přednost před zatříděním podle druhu
této věci. Proto pořídí-li se s I I I I úmyslem darovat drobný hmotný dlouhodobý majetek, nezařadí se výdaj na něj na I I I I položku 5137, ale 5194. To platí i pro dlouhodobý hmotný majetek, ale protože I I I I tato otázka se objevuje v dotazech k rozpočtové skladbě, tento příklad se do I I I I náplně položky 5194 doplňuje. I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 43. I 5195 I Zrušení druhé věty o organizačních složkách, ÚSC se netýká. I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 44. I Různé I V náplni položek 5215, 5615, 6315 a 6415 se slova "PPP Centrum" nahrazují slovy I I I I "Centrum - F". I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 45. I 5223 I V náplni položky 5223 se za větu první vkládá věta "Nepatří sem finanční náhrady I I I I církvím a náboženským společnostem podle § 15 zákona č. 428/2012 Sb. (zařazují I I I I se na položku 5198), patří sem však příspěvek podle § 17 tohoto zákona." I I I I Pro úplnost uvádím citaci § 17, USC by se nemělo týkat: I I I I § 17 Příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností I I I I (1) Po dobu 17 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (dále jen "přechodné I I I I období")
stát vyplácí
dotčeným církvím a náboženským společnostem příspěvek na I I I I podporu jejich činnosti (dále jen "příspěvek"). I I I I (2) V prvních třech letech přechodného období se výše příspěvku rovná částce I I I I poskytnuté dotčené církvi a náboženské společnosti na základě zákona č. 218/1949 I I I I Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, v I I I I roce 2011. I I I I (3) Výše příspěvku se od čtvrtého roku přechodného období každoročně snižuje o I I I I částku odpovídající 5% částky vyplacené v prvním roce přechodného období. I I I I (4) Příspěvek se vyplácí na kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 31. ledna I I I I kalendářního roku, na který je určen. I I I I (5) Příspěvek není předmětem daně, poplatku ani jiného obdobného peněžitého I I I I plnění. I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 46. I 5313 I Jen vyjmutí textu "Pozemkového fondu". I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 47. I Různé I V náplních položek 5315, 5316 a 5317 se slova "o ochraně zaměstnance před I I I I platební neschopností zaměstnavatele" nahrazují slovy "o ochraně zaměstnanců I I I I při platební neschopnosti zaměstnavatele". I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 48.;54 I Pods. 532 I Jen informativně - upřesněn obsah rozpočtů veřejné úrovně (obce, kraje, I I I a 634 I Regionální rada regionů soudržnosti a Dobrovolné svazky obcí a doplnění, že I I I I obcí je i hlavní město Praha). I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 49. I Pods. 534; I Vazba na podseskupení 413 - bod 8 (co je fond, kde se rozpočtuje - odsunutá I I I část platí I účinnost). I I I až od I I I I 2016! I I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 50. I 5345 I Náplň položky 5345 zní: "Na tuto položku se zařazují výdaje mimorozpočtových I I I I peněžních I I I I fondů a bankovních účtů podléhajících rozpočtové skladbě představující převody I I I I do rozpočtu téže organizace (na účet státního rozpočtu organizační složky státu, I I I I do rozpočtu státního fondu nebo do rozpočtu obce, kraje, regionální rady nebo I I I I dobrovolného svazku obcí), patří na ni i převody mezi základními běžnými účty I I I I obce." I I I I Nové znění, nejde však o změnu v použití "konsolidační" položky. I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 51. I 5348 platí I V příloze v části B se za položku 5347 vkládá nová položka 5348, která zní: I I I až od I "5348 Převody do vlastní pokladny I I I 2016! I Tuto položku používají obce, kraje, dobrovolné svazky obcí a regionální rady, I I I I které se rozhodly pokladnu používat v režimu oddělených pokladen (je popsán v I I I I náplni položky 4138)." Viz komentář k položce 4138. I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 52. I 5424 I Doplnění odkazu na zákon o státní službě. I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 53. I Sesk. 61 I V náplni seskupení položek 61 se věta první nahrazuje větami "Na položky I I I I seskupení položek 61 patří výdaje na pořízení dlouhodobého majetku a na jeho I I I I technické zhodnocení. Mezi tyto výdaje se vedle plateb dodavateli tohoto majetku I I I I zahrnují i výdaje na hodnoty uvedené v § 55 odst. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve I I I I znění vyhlášek č. 403/2011 Sb., č. 460/2012 Sb. ač. 473/2013 Sb." I I I I Jedná se jen o opravy nesprávného znění odkazu (byl tam odkaz na směrnou účtovou I I I I osnovu). I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 55. až 62. I 8 I Pro USC změny v náplni položek 8115, ...nerelevantní, jen upřesňování použití. I I I I Novela se dotýká položek: 8115, 8116, 8125, 8215, 8216, 8225, 8902, 8905. I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I
 
3. Drobné úpravy v paragrafech
(spíše jen textové, nemění se obsahy náplní u bodu 63-82)
63. V příloze v části C pododdíl 311 zní: (změny názvů a nový paragraf 3115)
„311 Předškolní a základní vzdělávání
3111 Mateřské školy Činnost mateřských škol kromě mateřských škol uvedených v paragrafu 3112.
3112 Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Činnost mateřských škol samostatně zřízených pro děti se zdravotním postižením, mateřských škol při zdravotnických zařízeních a mateřských škol při školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
3113 Základní školy Činnost základních škol neuvedených v paragrafu 3114. Zahrnuje i činnost přípravných tříd pro děti se sociálním znevýhodněním.
3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Činnost základních škol speciálních včetně tříd přípravného stupně, základních škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením, základních škol zřízených při zdravotnických zařízeních a základních škol při školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
3115
Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání
(nový paragraf - rozdělení ostatních záležitostí vzdělávání na předškolní a základní, do 2014 společný paragraf 3119)
3117 První stupeň základních škol Výdaje na první stupeň základních škol (první až pátá třída), lze-li je oddělit. Nelze-li je oddělit, patří na paragraf 3113.
3118 Druhý stupeň základních škol Výdaje na druhý stupeň základních škol (šestá až devátá třída), lze-li je oddělit. Nelze-li je oddělit, patří na paragraf 3113.
3119 Ostatní záležitosti základního vzdělávání“.
64. V příloze v části C v náplni paragrafu 3122 se věta druhá zrušuje.
65. V příloze v části C v názvu paragrafu 3123 slova „odborná učiliště a učiliště“ nahrazují slovy „školy poskytující střední vzdělání s výučním listem“ a jeho náplň se zrušuje.
66. V příloze v části C paragraf 3124 zní: „3124 Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Činnost středních škol a konzervatoří samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením a středních škol při školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.“
67. V příloze v části C náplň pododdílu 313 zní: „Nepatří sem činnost škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.“
68. V příloze v části C náplň pododdílu 313 zní: „Nepatří sem činnost škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.“
69. V příloze v části C se za paragraf 3132 vkládá
nový paragraf
3133, který zní:
„3133 Dětské domovy
70. V příloze v části C se náplň pododdílu 314 zrušuje.
71. V příloze v části C v názvu paragrafu 3141 se slova „při předškolním a základním vzdělávání“ zrušují a zrušuje se paragraf 3142.
72. V příloze v části C v názvu paragrafu 3146 se slova „a preventivně výchovné péče“ zrušují a jeho náplň zní: „Školská poradenská zařízení.“
73. V příloze v části C se za paragraf 3147 vkládá nový paragraf 3148, který zní: „3148 Střediska výchovné péče“.
74. V příloze v části C se náplň paragrafu 3149 zrušuje.
75. V příloze v části C název pododdílu 315 zní: „Vyšší odborné vzdělávání“.
76. V příloze v části C název pododdílu 321 zní: „Vysokoškolské vzdělávání“.
77. V příloze v části C název paragrafu 3211 zní: „Vysoké školy“.
78. V příloze v části C v názvu paragrafu 3212 se slova „a vývoj“ nahrazují slovy „vývoj a inovace“ a v jeho náplni slova „a vývoje“ se nahrazují slovy „vývoje a inovací“.
79. V příloze v části C v názvu pododdílu 322 se zrušuje slovo „Ostatní“.
80.V příloze v části C pododdíl 323 zní:
„323 Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání
3231 Základní umělecké školy
3232 Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
3233 Střediska volného času
Střediska volného času a další školská zařízení pro zájmové vzdělávání podle § 111 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), s výjimkou školních družin a školních klubů (ty patří na paragraf 3143).
3239 Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené
Záležitosti uměleckého, jazykového a zájmového vzdělávání jinde neuvedené.“
81. V příloze v části C se za paragraf 3293 vkládá nový paragraf 3294, který zní: „3294 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“.
82. V příloze v části C v náplni paragrafu 3421 se slovo „apod.“ nahrazuje slovy „a další příjmy a výdaje spojené s využitím volného času dětí a mládeže kromě těch, které patří na paragrafy 3143 a 3233“.
83. V příloze v části C se paragraf 4322 zrušuje.
84. V příloze v části C se paragraf 4332 zrušuje.
85. V příloze v části C v náplni paragrafu 6145 se zrušují slova „s výjimkou Generálního ředitelství státní služby“.
86. V příloze v části C se paragraf 6147 zrušuje.
87. V příloze v části C se na konci náplně paragrafu 6330 doplňují slova „a jejich příjmy zařazené na položkách podseskupení položek 413“.
Bod 88 novely se netýká ÚSC - jedná se o doplnění podkladového třídění v příloze E.

Související dokumenty

Zákony

40/1964 Sb., občanský zákoník
36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
526/1990 Sb., o cenách
151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon)
168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
322/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
444/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
89/2012 Sb., občanský zákoník
428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)
160/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
234/2014 Sb., o státní službě

Vyhlášky

37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících
323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
432/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení
520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
403/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb.
460/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
473/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
362/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů