Rozpočtová skladba - rekapitulace novely č. 362/2014 Sb.

Vydáno: 42 minut čtení

Předkládáme přehled změn ve vyhlášce č. 323/2002 Sb. , o rozpočtové skladbě. Přehled je zaměřen pro uživatele z územních samosprávných celků (dále jen „ÚSC“).

Rozpočtová skladba - rekapitulace novely č. 362/2014 Sb.
Ing.
Ivana
Schneiderová
auditorka, č. osvč. KAČR 1840
 
1. Změna textu vyhlášky
1. V § 2 odst. 3 větě druhé se za slova „kapitálové příjmy“ vkládají slova „a příjmy z převodů z vlastních fondů“.
Důvodová zpráva - K čl. I bodu 1 (doplnění § 2 odst. 3): V dosavadním § 2 odst. 3 je ve třetí větě uvedeno, že z příjmů se na paragrafy člení jen nedaňové a kapitálové příjmy obcí (a krajů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí). Nečlení se na ně tedy převody z vlastních fondů, které tak ve výkaze mají paragraf nulový. Tyto převody jsou zařazeny na příslušných položkách z podseskupení 413 a tedy ze seskupení 41 - „Neinvestiční přijaté transfery“. I když jsou to příjmy obcí od sebe samých, jsou v první části výkazu Fin 2-12M, která je členěna podle paragrafů, spojeny s příjmy z transferů od státu a jiných subjektů, tedy se skutečnými příjmy. Opticky tak příjmy obce nadlepšují. Po zavedení povinnosti členit příjmy z převodů z vlastních fondů (příjmy od sebe sama) podle paragrafů tyto příjmy již nebudou mít nulový paragraf a nebudou tak spojeny s ostatními příjmy seskupení položek 41, ale budou mít paragraf 6330 -„Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně“, budou od ostatních transferů odděleny a bude jasné, že jsou to převody uvnitř obce (kraje, regionální rady nebo dobrovolného svazku obcí).
S touto změnou souvisí bod novely č. 12 a č. 51.
Tímto zásahem se oddělí ve výkazu Fin 2-12M převody uvnitř účetní jednotky od přijatých dotací. V části výkazu IV Rekapitulace dojde k rozdělení položek třídy 4 a 5 s vykázáním vnitřních převodů odděleně od příjmů a výdajů až od roku 2016.
 
2. Přehled novelizovaných položek
Tučné položky a
červené písmo
= jsou
určeny pro ÚSC a zároveň jsou jimi častěji využívány
Šedé písmo = platnost až od 2016!
Šedé pozadí = citace předpisů
Kurzíva = citace z důvodové zprávy
 I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 
Bod novely I Položka I Stručný popis změn
I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 2. I 1226 I Na konci náplně položky 1226 se doplňuje věta "Je to poplatek za regulované I I I I látky (látky, které poškozují ozonovou vrstvu) podle § 6 zákona č. 73/2012 Sb., I I I I o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových I I I I plynech." I I I I Netýká se ÚSC. I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 3. I 2125 I Nová položka: 2125 Převody z fondů státních podniků do státního rozpočtu. Netýká I I I I se ÚSC. I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 4. I 21 40 I Nová položka "Neúrokové příjmy k finančním derivátům kromě k vlastním I I I I dluhopisům" - u obcí výjimečné. I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 5. I 2141 I Nerelevantní - jen úprava závorky. I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 6. I 2147 I Úprava náplně - pro ÚSC výjimečně. I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 7. I 2148 I Jen úpravy ve vazbě na jiné předpisy. ÚSC využívají finanční deriváty zcela I I I I výjimečně. I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 8; 10; I 2221; I Jen vyjmutí textu "Pozemkového fondu". I I I 2433; I I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I 9. I 2321 I Nové znění položky 2321 Přijaté neinvestiční dary: I I------------I------------I----------------------------------------------------------------------------------I I I I "(1) Na tuto položku se zařazují peněžní prostředky přijaté v soukromoprávních I I I I vztazích jako dary (§ 2055 až 2078 občanského zákoníku) od tuzemských i cizích I I I I fyzických a právnických osob s výjimkou peněžitých darů od cizích I I I I
nepodnikatelských
právnických osob, ty patří na položku 4152. Peněžní prostředky I I I I přijaté ve veřejnoprávních vztazích patří na položky třídy 4. I I I I (2) Na tuto položku patří jen přijaté peněžité dary, u kterých si dárce I I I I nevymínil jejich použití na investiční účely. Peněžité dary, jejichž použití na I I I I investiční účely si dárce vymínil, se zařazují na položku 3121. I I I I (3) Na položku 2321 patří i příspěvky přijaté podle § 23a zákona o pojištění I I

Související dokumenty

Zákony

40/1964 Sb. občanský zákoník
36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících
526/1990 Sb. o cenách
151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
201/1997 Sb. o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon)
168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce
322/2006 Sb. , kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
227/2009 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
444/2011 Sb. , kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
89/2012 Sb. občanský zákoník
428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)
160/2013 Sb. , kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
303/2013 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
234/2014 Sb. o státní službě

Vyhlášky

37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích a tlumočnících
323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě
432/2002 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení
520/2005 Sb. o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
410/2009 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
403/2011 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb.
460/2012 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
473/2013 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
362/2014 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů