Daňový balíček 2019

Přinášíme vám souhrn informací k tzv. daňovému balíčku neboli rozsáhlé novele daňových zákonů, která byla vyhlášena pod číslem 80/2019 Sb. dne 27. 3. 2019 ve Sbírce zákonů (dále také „balíček“ nebo „novela“). Jedná se o:

A dále také:

 • změny v zákoně č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky
 • změny v zákoně č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky

Obecná účinnost novely je od 1. 4. 2019.

Související informace Finanční správy:

 1. Informace k novelám zákona o DPH
 2. Informace k novele zákona o daních z příjmů
 3. Daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení po účinnosti novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pro rok 2019
 4. Dodatek č. 1 k Informaci GFŘ k problematice registrace k dani z přidané hodnoty

Daňový balíček nyní otevřeme a postupně objasníme, čeho se jeho novelizační ustanovení týkají.

Poznámka redakce: Dále doporučované články označené * jsou uživatelům dostupné zdarma po registraci. Registrace vám umožní prohlížení odborných článků, které pravidelně zpřístupňujeme zdarma, či možnost zasílání newsletteru a notifikací na nově přidané dokumenty. S registrací získáte také automaticky 10denní testovací přístup do veškerého placeného obsahu portálu, tzn. v hodnotě naší nejvyšší, Expertní verze. Více k výhodám registrace si přečtěte zde.

Souhrnný článek* mapující obecně změny v daňových zákonech nejen v souvislosti s daňovým balíčkem pro vás zpracoval Ing. Martin Děrgel.

Příspěvek* s názvem Daňový balíček 2019 pro nás zpracoval také Ing. Pavel Běhounek, daňový poradce.

Zajímá-li vás daňový balíček z pohledu neziskového sektoru, přečtěte si článek* Ing. Zdeňka Morávka.

Chybí vám tu nějaké téma, kterému by se naši autoři měli věnovat a podrobně je okomentovat? Napište si o ně na redakce@dauc.cz.

Připraveno ve spolupráci s Ing. Martinem Burešem, daňovým poradcem J&Consulting, www.jaconsult.cz.

 

 

 

Změny v zákoně o daních z příjmů

Balíček přináší do ZDP jednak změny v souvislosti s transpozicí evropské směrnice, jednak i další změny. Česká republika měla povinnost transponovat do českého právního řádu do 31. 12. 2018 s účinností od 1. 1. 2019 (až na některé výjimky) směrnici Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. 7. 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, jež mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu („Směrnice“). Jde zejména o:

 • omezení daňové uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů (např. úroků od spojených i nespojených osob);
 • zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví (tzv. exit tax);
 • pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti (tzv. pravidlo CFC);
 • hybridní nesoulady (vznikají např. rozdílným uplatňováním pravidel jednotlivých daňových systémů, rozdílnou právní kvalifikací subjektů nebo finančních nástrojů).

Podrobnosti týkající se omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních nákladů naleznete v článku* Ing. Martina Bureše. Autor se také věnuje v samostatném příspěvku* tématu exit tax.

Nová pravidla proti vyhýbání se daňovým povinnostem* pro nás zpracoval i RNDr. Ivan Brychta.

Novela ZDP obsahuje dále změny, které nesouvisejí s implementací Směrnice, týkají se např. kmenových listů oceňovaných reálnou hodnotou nebo nové oznamovací povinnosti. Původní návrh novely ZDP obsahoval také zrušení tzv. superhrubé mzdy a zavedení jednotné sazby daně z příjmů fyzických osob, nicméně tato ustanovení z návrhu Novely vypadla.

Blíže se změnám u daně z příjmů právnických osob věnuje Ing. Martin Bureš ve svém článku*.

Novinky* u daně z příjmů fyzických osob komentuje Milan Mareš.

Zpět

 

 

Změny v zákoně o dani z přidané hodnoty

Balíček mění 269 ustanovení ZDPH, a jedná se tak o jeden z nejrozsáhlejších zásahů do současně platného zákona za poslední léta. Některé úpravy zákona reagují pouze na již dříve uplatňované výklady, které byly již většinou zveřejněny formou informací Generálního finančního ředitelství na webových stránkách daňové správy. Dále však balíček obsahuje i věcné změny, které mění dosavadní praxi v uplatňování ZDPH:

 • uplatňování daně z přidané hodnoty (DPH) v případě voucherů a poukazů;
 • místo plnění u přeshraničních digitálních služeb poskytovaných spotřebitelům v Evropské unii;
 • uplatňování DPH u rozhlasového a televizního vysílání prováděné provozovateli vysílání ze zákona;
 • nárok na odpočet daně při registraci plátce;
 • oprava základu daně při nezaplacení ceny za zdanitelné plnění.

Ke změnám u daně z přidané hodnoty si přečtěte komentář* Ing. Pavla Uminského, Ph.D., a také příspěvek* Olgy Holubové.

Novele zákona o dani z přidané hodnoty* se dále věnuje Ing. Petr Vondraš, daňový poradce.

Nová pravidla* pro daňové doklady a opravné daňové doklady od 1. 4. 2019 a také pro intrakomunitární obchody zpracoval Ing. Pavel Běhounek.

Zpět

 

 

Změny v daňovém řádu

Balíček do DŘ zavádí obecné protizneužívací pravidlo (tzv. pravidlo GAAR). V průběhu projednávání však někteří poslanci upozornili na to, že podle Směrnice se pravidlo GAAR vztahuje pouze na oblast přímých daní nikoli na veškeré daně, jak to předpokládá novela, a dále i na některé nejasné body v tomto ustanovení.

K tématu si přečtěte článek doc. Mgr. Ing. Karla Brychty, Ph.D.: Novinky v daňovém řádu dle vládního návrhu zákona obsaženého ve sněmovním tisku 206*.

Zpět

 

 

Změny v zákoně o dani z hazardních her

Novela ZDHH obsahuje mj.:

 • změnu příslušnosti správce daně z hazardních her;
 • zjednodušení způsobu zohlednění vracených vkladů v základu daně;
 • limit pro zohlednění výher z turnaje živé hry (provozovatel nesmí na výhrách vyplatit více než 95 % z úhrnné výše všech vkladů);
 • zmírnění informační povinnosti obecních úřadů; a
 • doplnění pravidla pro přepočet měnových kurzů.

Zpět

 

 

Změny v zákoně o spotřebních daních

Novela ZSD obsahuje mj.:

 • změnu podmínek pro aplikaci tabákové nálepky na jednotková balení tabákových výrobků;
 • revize vztahu značení tabákovou nálepkou a zdanění spotřební daní u tabákových výrobků;
 • zdanění zahřívaných tabákových výrobků; a
 • aktualizace kódů nomenklatury v ZSD.

Změnám v oblasti spotřebních daní se věnoval JUDr. Vítězslav Kozák ve svém příspěvku*.

Zpět

 

 

Změny v celním zákoně

Novela CZ obsahuje mj.:

 • zpřesnění procesní úpravy v návaznosti na obecné procesní předpisy a evropskou a mezinárodní úpravu;
 • zúžení povinnosti zajistit daň z přidané hodnoty spolu se clem ve vybraných případech;
 • stanovení kompetentního orgánu k vydání osvědčení; a
 • plnění informační povinnosti v souvislosti s dovozem vojenského materiálu podle nařízení č. 150/2003.

Zpět

 

 

Změny v zákoně o mezinárodní spolupráci při správě daní

Novela ZMS obsahuje mj.:

 • speciální pravidla pro orgány Finanční správy České republiky ve vztahu k úpravě státní služby;
 • příslušnost správce daně z hazardních her;
 • zřízení daňové analytické evidence.

Zpět