Transferové ceny

Vydáno: 6 minut čtení

Následující příspěvky vás provedou problematikou převodních cen, od základních pojmů až po metodiku analýz a samozřejmě i daňové souvislosti tvorby transferových cen.

Informace připravujeme ve spolupráci s poradenskou společností V4 Tax poskytující konzultační služby zaměřené na vnitrostátní daňový systém, a to zejména v oblasti mezinárodního zdaňování.

Příspěvky jsou určeny především pro jednatele, finanční ředitele či zaměstnance finančních oddělení, kteří se v rámci své činnosti setkávají s problematikou transferových cen, případně stojí před otázkou, zda si nechat vypracovat pro jednotlivé transakce uskutečňované mezi spřízněnými subjekty dokumentaci k transferovým cenám. Pevně však věříme, že některé z příspěvků využijí v rámci své praxe rovněž kolegové z daňových či účetních kanceláří, jejichž klienti často přichází s otázkou, jakým způsobem nastavit cenotvorbu v rámci kapitálově či jinak spojených osob.

Přehled jednotlivých článků

 • Dokumentace k transferovým cenám
  Dokumentace k transferovým cenám slouží daňovým poplatníkům primárně jako důkazní prostředek v daňovém řízení. Obsahuje detailní informace o transakcích realizovaných mezi spojenými osobami (blíže definovanými v § 23 odst. 7 ZDP), způsobu ocenění těchto transakcí a v neposlední řadě obsahuje srovnávací analýzy prokazující, že poplatníkem stanovené transferové ceny odpovídají principu tržního odstupu.
 • Spojené osoby v daních z příjmů
  Spojenými osobami rozumíme fyzické nebo právnické osoby, které jsou spolu jistým způsobem spřízněny (mnohdy je tudíž pro tyto entity využíván rovněž termín spřízněné osoby), díky čemuž mohou mít tendenci mezi sebou realizovat transakce za jiných podmínek, často vedoucích k nižší daňové povinnosti některého z účastníků než v případě kontraktu s nezávislým subjektem.
 • Funkční a riziková analýza
  Funkční a riziková analýza (FRa) má pro metodiku transferových cen zcela zásadní význam. Užitím FRa je možné zjistit a porovnat, jaké funkce společnosti zúčastněné v transakcích vykonávají, jaká aktiva při těchto transakcích používají a jaká ekonomicky významná rizika nesou. Výsledky FRa, tedy rozpoznání funkčního a rizikového profilu subjektu, jsou podmínkou pro stanovení testované strany, dále pak pro výběr srovnatelných nezávislých subjektů, vhodné metody stanovení transferových cen, a výběr ukazatele ziskovosti.
 • Transferové ceny a daňová kontrola
  Daňovou kontrolu v oblasti transferových cen provádí místně příslušný finanční úřad, zpravidla odbor mezinárodního zdaňování. V rámci daňových kontrol se kontrolují místa skutečného plnění, skutečné vlastnictví příjmů, uskutečnění deklarované transakce, zda vykazované náklady souvisí s ekonomickou činností daňového subjektu, správné nastavení cen mezi spojenými osobami apod. S tímto souvisí snaha a potřeba zamezit zneužívání vnitro-koncernových, tj. transferových, cen a poskytování služeb uvnitř skupiny za účelem daňové optimalizace.
 • Metody stanovení transferových cen
  Směrnice OECD doporučuje pro správné určení transferových cen užití pěti základních metod, případně jejich kombinace. Doporučené metody lze rozdělit do dvou základních skupin, přičemž všechny vycházejí primárně ze srovnání transakcí realizovaných mezi spojenými osobami s transakcemi realizovanými mezi nezávislými subjekty.
 • Benchmarková analýza v oblasti transferových cen
  Benchmarková analýza představuje bezesporu jednu ze stěžejních částí dokumentace k transferovým cenám, jejímž výstupem je stanovení výsledného tržního rozpětí zvoleného ukazatele pro transakci či transakce probíhající mezi spojenými osobami. Nejčastějším zdrojem dat pro benchmarkové analýzy v oblasti transferových cen jsou externí komerční databáze.
 • Služby s nízkou přidanou hodnotou
  Vnitroskupinové služby s nízkou přidanou hodnotou představují druh transakcí v rámci skupiny podniků zahrnující služby správního, technického, finančního, poradenského či obchodního charakteru, pro které se v rámci podnikatelského prostředí vžilo mimo jiné rovněž označení tzv. back office služby.
 • Financující transakce
  Financující transakce stejně jako ostatní transakce realizované mezi spojenými osobami podléhají pravidlu cen obvyklých dle § 23 odst. 7 ZDP , přičemž v tomto specifickém případě je v rámci obvyklého tržního rozpětí stanovována cena peněz, resp. finančních prostředků poskytovaných mezi spřízněnými entitami v souvislosti s poskytnutým uvěrovým finančním nástrojem. Mezi úvěrové finanční nástroje lze s ohledem na dikci zákona o daních z příjmů zařadit zejména úvěry či zápůjčky, dluhopisy, vkladní listy/vkladové certifikáty, popř. směnky.

Připravujeme následující témata

 • Srovnávací analýza
 • Nízká kapitalizace
 • Alokace zisku na stálou provozovnu
 • Přefakturace služeb
 • Daňové a právní aspekty transferových cen na Slovensku

O společnosti V4 Tax

Společnost V4 Tax je součástí skupiny V4 Group, poradenské skupiny společností zaměřené na poskytování právních, auditorských, daňových a účetních služeb, přičemž tyto jsou zastoupeny pod jednotlivými značkami. Skupinu V4 Group tedy tvoří společnosti V4 Legal poskytující právní služby, V4 Audit zabývající se auditorskými službami, V4 Account, jejímž prostřednictvím jsou poskytovány účetní služby, a v neposlední řadě již zmíněná V4 Tax, jež je progresivní konzultační společnost orientovaná na poradenství v oblasti národního a mezinárodního zdanění. K těmto službám patří nejen běžné poradenství týkající se povinností daňových subjektů podle národních právních norem, ale i využití příznivějšího daňového prostředí v jiných zemích.

Jednou ze specializací společnosti V4 Tax je poskytování poradenství v oblasti převodních neboli transferových cen a mezinárodního zdaňování. Společnost disponuje rozsáhlými zkušenostmi s nastavováním globální politiky transferových cen v nadnárodních podnicích. Díky odbornému zaměření zkušených týmů v této oblasti patří společnost V4 Tax k lídrům na českém a slovenském trhu, a to s více než 150 úspěšnými projekty ročně. Díky členství společnosti V4 Tax v mezinárodní asociaci auditorských a poradenských společností BKR International je společnost schopna zajistit a garantovat profesionální služby i v dalších, téměř 80 zemích světa.