Přehled aktuálních novinek v právních předpisech k 22. 9. 2022

Vydáno: 6 minut čtení

V nejnovějším přehledu aktuální legislativy informujeme o novelizaci zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákona o daních z příjmů, prováděcí vyhlášky k zákonu o důchodovém pojištění a vyhlášky k zákonu o účetnictví, dále o vydání sdělení o výpovědi smlouvy o zdanění příjmů z úspor, informace ke stravenkovému paušálu, k definici tzv. nízkoemisních vozidel a k daňovému režimu mimořádného příspěvku na dítě. Předplatitelům nabízíme také komentovaný výběr nové daňové judikatury.

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ v rozsahu verze Master!

Chci přístup ZDARMA

 

ČESKÁ LEGISLATIVA

1. Novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Dotčené předpisy: zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (č. 592/1992 Sb.)
Novela se týká úpravy vyměřovacího základu pro pojistné hrazené státem za tzv. státní pojištěnce.
Účinnost: od 31. srpna 2022
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 260/2022)

 

2. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Novela zákona o daních z příjmů rozšiřuje okruh příjmů osvobozených od daně z příjmů právnických osob o peněžní příspěvky výrobců podle zákona upravujícího omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí plynoucí provozovateli kolektivního systému.
Účinnost: od 1. října 2022
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 244/2022)

 

3. Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o důchodovém pojištění

Dotčené předpisy: vyhláška, kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění (č. 284/1995 Sb.) a zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.)
Novela se týká započitatelné doby péče o dítě pro účely plnění podmínky výchovy dítěte pro nárok ženy na starobní důchod.
Účinnost: od 1. ledna 2023
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 258/2022)

 

4. Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky

Dotčené předpisy: vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky (č. 410/2009 Sb.) a zákon o účetnictví (č. 563/1991 Sb.)
Legislativně technická úprava vyhlášky reagující na zrušení regionálních rad regionů soudržnosti.
Účinnost: od 1. ledna 2023
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 269/2022)

 

5. Novela vyhlášky o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

Dotčené předpisy: vyhláška o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (č. 220/2013 Sb.) a zákon o účetnictví (č. 563/1991 Sb.)
Legislativně technická úprava vyhlášky reagující na zrušení regionálních rad regionů soudržnosti.
Účinnost: od 1. ledna 2023
(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 270/2022)

 

6. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily ve vztahu k Sint Maarten

Dotčené předpisy: sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily (č. 96/2006 Sb.m.s.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Sdělení informuje o tom, že nizozemská vláda vypověděla smlouvu o zdanění příjmů z úspor uzavřenou mezi Českou republikou a Nizozemím se zřetelem na Nizozemské Antily a platnost této smlouvy tak ve vztahu k Sint Marteen končí k 31. prosinci 2022.
Platnost: od 1. ledna 2023
(Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 29/2022)

 

7. Informace ke zvýšení limitu pro osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti pro peněžitý příspěvek na stravování (stravenkový paušál) od 20. 8. 2022

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Informace o zvýšení horní hranice stravenkového paušálu v návaznosti na novelizaci částek stravného.
Účinnost: N/A (publikováno 24. srpna 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

8. Informace k „identifikaci“ nízkoemisního vozidla pro účely § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Informace k definičnímu vymezení tzv. nízkoemisních vozidel, u nichž se v návaznosti na novelizaci zákona o daních z příjmů stanoví příjem zaměstnance ze soukromého užívání takového služebního vozidla v nižší částce než u vozidel s tzv. konvenčním pohonem.
Účinnost: N/A (publikováno 25. srpna 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

9. Informace pro plátce daně ze závislé činnosti (zaměstnavatele) a poplatníky daně z příjmů fyzických osob v souvislosti s jednorázovým příspěvkem na dítě

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)
Informace k daňovému režimu mimořádného jednorázového příspěvku poskytovaného ve výši 5.000 Kč na dítě v letošním roce.
Účinnost: N/A (publikováno 2. září 2022)
(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

PRÁVO EU

Nařízení

1. Novela nařízení, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Dotčené předpisy: nařízení, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy (č. 1126/2008)
Nařízení přináší novelizaci mezinárodního standardu účetního výkaznictví (IFRS) č. 17 Pojistné smlouvy.
Platnost: od 29. září 2022
(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 234 pod č. 2022/1491)

 

2. Novela nařízení o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty

Dotčené předpisy: nařízení o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (č. 904/2010)
Novela se týká provozování centrálního elektronického systému platebních informací.
Účinnost: od 1. ledna 2024
(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 235 pod č. 2022/1504)

 

 

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ Master!

• Přístup ke všem článkům s příklady
• Sekce Expertní odpovědi v plném znění
• Předpisy včetně porovnávání časových znění
• Komentáře, důvodové zprávy, judikatura
• Užitečné funkcionality pro urychlení vaší práce

 

Chci přístup ZDARMA