Naši autoři

Máte chuť s námi autorsky spolupracovat? Napište nám na e-mail: redakce@dauc.cz

Redakční rada expertních příspěvků:

 • Ing. Tomáš Hajdušek >>>
 • prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. >>>
 • JUDr. Lenka Matyášová, Ph.D. (připravujeme)
 • Ing. Jiří Nekovář (připravujeme)
 • Ing. Jiří Nesrovnal >>>
 • Ing. Jan Rambousek, LL.M. (připravujeme)
 • Mgr. Tomáš Rozehnal, Ph.D. >>>
 • Ing. Monika Sušánková >>>
 • doc. JUDr. Ivana Štenglová (připravujeme)
 • Ing. Ivo Šulc >>>

Odborný dohled:

 • JUDr. Ing. Lubomír Janoušek (připravujeme)
 • Ing. Ivana Pilařová >>>
 • Ing. Ladislav Pitner >>>
 • Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D. (připravujeme)

Abecední seznam autorů dle příjmení:

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

Richard Blatný

Absolvoval techniku na ČVUT, historii a filosofii na Karlově univerzitě, podnikový management a účetnictví na VŠE, práva na Karlově univerzitě, kde dodělává doktorát. Získal certifikát na oceňování nemovitostí a věcí movitých, absolvoval MBA v oboru oceňování majetku a získal certifikát z mediace. Je autorsky i lektorsky činný.
Přeplaval kanál La Manche jako 1. suchozemec a 7. plavec historie stylem prsa.

Ing. Tomáš Brokl

Daňový poradce zapsaný v seznamu vedeném KDP ČR a absolvent oboru Účetnictví a finanční řízení podniku na fakultě Financí a účetnictví VŠE v Praze. Již téměř deset let se pohybuje v oblasti daní a vedení účetnictví podnikatelských subjektů podle českých předpisů. Daňové poradenství poskytuje prostřednictvím společnosti TB tax s.r.o..

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta je daňovým poradcem od roku 1995 a má více než dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti z oblasti daní a účetnictví, je autorem či spoluautorem řady odborných daňových článků a publikací. S Wolters Kluwer ČR spolupracuje také na projektu Tabulky a informace pro podnikání, Navigátor Daně z příjmů a v minulosti se podílel i na publikaci Meritum Daň z příjmů.

RNDr. Ivan Brychta

JUDr. Petr Bukovjan

Samostatný lektor a poradce v oblasti pracovního práva. Vedl 5 let kontrolní oddělení úřadu práce a více než 14 let úzce spolupracuje s AG vzdělávací agenturou. Má bohatou publikační činnost a je autorem nebo spoluautorem řady odborných publikací. Člen redakční rady časopisu Práce a mzda.

Zpět

 

 

JUDr. Eva Dandová

Je absolventkou Právnické fakulty UK Praha. Od skončení fakulty pracovala a pracuje na odborech, v současné době na Právním a sociálně ekonomickém oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. Od studií se specializovala z problematiky pracovního práva na odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, a na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na ČMKOS má na starosti legislativu. Od přijetí zákona o kolektivním vyjednávání působí jako rozhodce a zprostředkovatel kolektivního vyjednávání. Více než 15 let přednášela pracovní právo na Filosofické fakultě UK Praha a na Vysoké škole finanční a správní. V současné době především publikuje, a to se zaměřením jak na oblast pracovněprávní a bezpečnosti a ochrany zdraví, tak na oblast sociálněprávní a zaměstnanosti.

Ing. Antonín Daněk

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze v roce 1983. Specialista ve zdravotním pojištění získal svoje zkušenosti a znalosti dlouholetým pravidelným a intenzivním kontaktem s odbornou sférou, zejména se zaměstnavateli. Má za sebou 20 let výkonu vedoucí funkce, kontrolní činnosti u zaměstnavatelů a metodického působení ve Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR. V rámci České republiky provádí metodickou a poradenskou činnost v celé šíři spektra zdravotního pojištění. Přednáší a publikuje problematiku zdravotního pojištění od roku 1995.

Zpět

 

 

RNDr. Libor Fiala

Daňový poradce s vlastní daňovou a účetní kanceláří v Plzni, která funguje od roku 1998 a v níž působí 4 stálí a 2 externí spolupracovníci. Kancelář se zaměřuje na drobné a malé firmy, právnické i fyzické osoby, na vedení účetnictví, zpracování daňových přiznání, zastupování před finančními úřady a řešení daňových sporů.

Zpět

 

 

Ing. Tomáš Hajdušek

Tomáš Hajdušek je daňovým poradcem se zaměřením na správu daní. V roce 2012 byl členem prezidia Komory daňových poradců ČR. Od roku 2013 je vedoucím sekce správy daní při KDP ČR. Od ledna 2012 do března 2014 byl poradcem ministra průmyslu a obchodu pro oblast daní a administrativy podnikatelů. Od dubna 2013 do února 2014 vykonával funkci náměstka ministra průmyslu a obchodu pro podnikání, ochranu spotřebitele a digitální ekonomiku. Je jediným společníkem daňově poradenské společnosti Censitio s.r.o.

Ing. Tomáš Hajdušek

Zpět

 

 

JUDr. Alena Koutná

Působila v daňové správě od roku 1992, a to na úseku majetkových daní – dříve Finanční ředitelství v Plzni, poté řídící úroveň Finančního úřadu pro Plzeňský kraj. Vedle daní se věnuje i klasickým právním oborům jako například občanskému právu. Celá léta publikuje a přednáší jak po služební linii, tak pro potřeby vzdělávacích agentur.

JUDr. Alena Koutná

Zpět

 

 

JUDr. Roman Lang, Ph.D.

Je zaměstnán jako vrchní ministerský rada v odboru sociálního pojištění Ministerstva práce a sociálních věcí, kde se podílí na tvorbě celostátní koncepce důchodového pojištění. Současně působí jako odborný asistent na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Věnuje se též lektorské a publikační činnosti.

Zpět

 

 

Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Působí na katedře finančního účetnictví a auditingu Vysoké školy ekonomické v Praze, v letech 1994–2006 jako vedoucí katedry. Patří mezi zakládající členy Komory auditorů ČR, kde od začátku aktivně působila v jejích orgánech. V současné době je členkou zkouškového výboru KAČR a členkou redakční rady časopisů Auditor, Účetnictví, Daňový expert. Patří také k zakládajícím členům Národní účetní rady, v níž působí jako jeden ze zástupců Fakulty financí a účetnictví VŠE. Odborné veřejnosti je známá kromě přednáškové činnosti také svými publikacemi a články s tematikou účetnictví a auditu.

Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Zpět

 

 

Ing. Bc. Jiří Nesrovnal

Daňový poradce (od roku 1995), od roku 2011 člen Prezidia KDP ČR, od roku 2000 vedoucí Sekce daně z příjmů právnických osob při Odborném kolegiu KDP ČR. V KDP ČR se zaměřuje na oblast legislativy, specializovaných seminářů a oblast spolupráce s jinými institucemi (např. NSS, MF, ČAK či SK DP). Absolvoval VUT FE, obor technická kybernetika, a dále VUT FP, obor daňové poradenství. Je členem různých expertních týmů, např. člen Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy Ministerstva spravedlnosti. Od roku 2014 je členem nominační rady soutěže Zákon roku. Je vítězem soutěže Daňař roku 2010, 2011, 2013, 2016, 2017 a 2018. Přednáší např. pro Komoru auditorů ČR, Komoru daňových poradců ČR či Justiční akademii. Vystupuje na konferencích, např. na půdě Nejvyššího správního soudu či v rámci Česko-slovenského fóra. Je spoluautorem 10 odborných publikací. Publikuje v různých odborných časopisech. Od roku 2005 je členem redakční rady časopisu Daňový expert. Působí ve společnosti N-Consult s.r.o. Ve své odborné praxi se zaměřuje na oblast daně z příjmu právnických osob a podvojného účetnictví (včetně vzájemných návazností) se zaměřením na řešení komplikovaných otázek a složitějších výkladových problémů při zohlednění obchodního práva, stanovisek MF ČR a dostupné judikatury. Zabývá se také problematikou přeměn, podnikových kombinací, cenných papírů a derivátů včetně řešení této problematiky z pohledu fyzických osob. Daňové poradenství poskytuje především pro větší společnosti, případně majitele těchto společností, s důrazem na řešení složitějších problémů v oblastech, na které se zaměřuje. Ve své praxi také velmi často spolupracuje s jinými poradenskými společnostmi či právními kancelářemi. Zabývá se také přednáškovou a metodickou činností se zaměřením na novely právních předpisů, judikaturu a stanoviska MF.

Ing. Bc. Jiří Nesrovnal

Matěj Nešleha

Matěj Nešleha vystudoval obor Zdanění a daňová politika na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, praktické zkušenosti sbíral již na vysoké škole, při studiu magisterského studia úspěšně složil náročné kvalifikační zkoušky na daňového poradce. Daňovým poradcem je od roku 2015. V roce 2016 se stal zkušebním komisařem na Komoře auditorů České republiky pro oblast daní. O rok později se stal zkušebním komisařem na Komoře daňových poradců, kde se dodnes stará o vysokou úroveň zkoušek. Od roku 2015 řídí a vlastní jihlavskou poradenskou společnost KODAP Jihlava, s.r.o., ze které za pět let vybudoval společnost s deseti zaměstnanci. Na podzim roku 2018 se stal členem Prezidia Komory daňových poradců, které se stará o strategické vedení Komory. Publikaci odborných příspěvků se věnuje již více než 5 let. Volné chvíle rád tráví se svou rodinou, aktivně se také věnuje bojovým sportům.

Matěj Nešleha

Ing. Jiří Nigrin

Absolvent obchodní fakulty VŠE. Působil v řadě vedoucích hospodářských funkcí od vedoucího oddělení, přes ekonoma závodu až po ředitele podniku. Naposledy působil do roku 2000 jako ekonomický ředitel v akciové společnosti.
Od roku 1995 je členem Komory daňových poradců a od roku 2000 působí jako OSVČ v oblasti daňového a účetního poradenství.

Ing. Jiří Nigrin

Zpět

 

 

Ing. Ivana Pilařová

Od roku 1991 se zabývá vedením účetnictví a od roku 1993 daňovým poradenstvím. Auditorkou se stala v roce 1994. Je lektorkou několika vzdělávacích agentur, profesních komor, i zakázkových vzdělávacích programů a zároveň autorkou řady publikací a odborných článků. Je také zkušební komisařkou Komory daňových poradců ČR.
Specializuje se především na daň z příjmů právnických a fyzických osob, DPH, účetnictví podnikatelských subjektů a vazby obchodního práva na účetnictví a daně.
Ve volném čase se věnuje dálkovým běhům, triatlonu, cyklistice nebo běžeckému lyžování.

Ing. Ivana Pilařová

Ing. Ladislav Pitner

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, od roku 1972 až do roku 1990 pracoval na Federálním cenovém úřadě ve funkci referenta v odboru cen strojírenství, později v odboru maloobchodních cen, naposledy ve funkci vedoucího oddělení, náplní práce tohoto oddělení mj. byl i vztah na daň z obratu, v této oblasti úzce spolupracoval s Federálním ministerstvem financí.
V roce 1990 přešel v rámci reorganizace na Federální ministerstvo financí do odboru nepřímých daní ve funkci referenta, podílel se na přípravě právní úpravy a na zavedení daně z přidané hodnoty v rámci komplexní daňové reformy, která vstoupila v účinnost dnem 1. 1. 1993. Od roku 1993 do roku 2001 působil ve funkci ředitele odboru nepřímých daní, v níž zodpovídal za legislativní úpravu daně z přidané hodnoty a spotřebních daní, v posledním období i za problematiku evropské integrace v oblasti daní, v odboru byla i funkce hlavního negociátora za kapitolu Daně při jednáních s Evropskou komisí o vstupu ČR do Evropské unie. V letech 2001 až 2005 zastával funkci referenta specialisty v oddělení DPH v odboru Nepřímé daně na Ministerstvu financí, od roku 2005 až do konce roku 2018 funkci vedoucího oddělení DPH. Od roku 2019 je v důchodu, pokračuje však v aktivní činnosti na úseku DPH včetně publikační činnosti.
Je autorem či spoluautorem několika desítek publikací k DPH, ať už k novelám zákona nebo k některým dílčím oblastem (pokyny k DPH, uplatnění DPH v cestovním ruchu, příklady, otázky a odpovědi apod.), publikuje v odborných časopisech a rovněž často přednášel jak pro pracovníky územních finančních orgánů, tak i pro různé soukromé vzdělávací agentury, pro Komoru daňových poradců apod.

Ing. Ladislav Pitner

Ing. Zuzana Pšeničková

Absolventka Vysoké škole ekonomické v Praze, fakulty Financí a účetnictví, obor Účetnictví a finance podniku. V roce 2012 ukončila studium v systému certifikace účetních Svazu účetních ČR s certifikátem Účetní expert a IFRS specialista a v roce 2017 se stala daňovou poradkyní.
Místopředsedkyně Komory certifikovaných účetních, členka Komory daňových poradců, Jihočeské hospodářské komory a dvojnásobná vítězka soutěže Era Účetní roku v letech 2011 a 2012.
Zkušenosti v různých typech účetních jednotek od bytových družstev a SVJ přes české a mezinárodní obchodní společnosti po zdravotní pojišťovnu promítá do své autorské činnosti. V posledních letech provozuje vlastní účetní kancelář, poskytuje účetní a daňové služby živnostníkům, menším obchodním společnostem, ale i neziskovým organizacím.

Ing. Zuzana Pšeničková

Zpět

 

 

Mgr. Tomáš Rozehnal, Ph.D.

Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde následně získal postgraduální titul v oboru finanční právo. V současné době zastává pozici ředitele Odvolacího finančního ředitelství a externě vyučuje daňové právo na Masarykově univerzitě v Brně. Specializuje se na oblast daňového procesu a daně z přidané hodnoty. V těchto oblastech pravidelně publikuje a věnuje se lektorské činnosti. Působí jako zkušební komisař Komory daňových poradců ČR a jako člen redakční rady expertních příspěvků odborného portálu DAUČ | Vše pro daňaře a účetní. V letech 2013 až 2015 byl v soutěži Daňař & Daňová firma roku, jejímž pořadatelem je společnost Wolters Kluwer ČR, zvolen do „Daňové kanceláře snů“ a v roce 2016 byl zvolen „Daňovou osobností roku“ za státní sféru.

Mgr. Tomáš Rozehnal, Ph.D.

Zpět

 

 

Ing. Monika Sušánková

V roce 1992 úspěšně ukončila studium na Vysoké škole ekonomické v Praze a nastoupila na Finanční ředitelství v Plzni jako metodik v oddělení daně z příjmů fyzických osob, od roku 1997 byla vedoucí tohoto oddělení, od roku 2012 byla vedoucí odboru metodiky a výkonu daní, v současné době je ředitelkou odboru metodiky a výkonu daní na Finančním úřadu pro Plzeňský kraj. Celý svůj profesní život tedy pracuje ve Finanční správě, kromě toho se věnuje přednáškové činnosti v oblasti daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (mj. i pro Komoru daňových poradců) a je zkušebním komisařem pro zkoušky daňových poradců.

Ing. Monika Sušánková

Zpět

 

 

Ing. Ivo Šulc

Po absolvování VUT v Brně, v roce 1983, působil jako učitel ekonomických a technických předmětů na středním stupni ve Zlíně. V roce 1990 získal oprávnění k poskytování právní pomoci jako daňový poradce. Od března 1993 je zapsán v seznamu daňových poradců.
Specializuje se na nepřímé daně (zejména na spotřební daně) a správu daní a poplatků. Je zapojen do práce v odborném kolegiu Komory daňových poradců ČR, kde má na starosti sekci spotřebních daní. Působí jako zkušební komisař Komory daňových poradců ČR.
V průběhu těchto let publikuje v několika periodických i neperiodických publikacích. Je členem redakční rady časopisu Daňový expert. Je autorem monotématické publikace Spotřební daně s komentářem. Má za sebou bohatou lektorskou a školící činnost (Komora DP ČR, Advokátní komora, Svaz Účetních, 1.VOX...) zaměřenou zejména na spotřební daně a na správu daní a poplatků.

Zpět

 

 

JUDr. Vlasta Víghová

V roce 2003 ystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor právo. V roce 2004 absolvovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze rigorózní zkoušku (obor trestní právo). Po absolvování advokátní zkoušky v roce 2006 působí od 1. 1. 2007 jako samostatná advokátka na základě osvědčení České advokátní komory v Praze č. 11356. Od roku 2009 autorsky spolupracuje s nakladatelstvím Wolters Kluwer ČR, a. s.

JUDr. Vlasta Víghová

Ing. Jiří Vychopeň

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, v roce 1993 získal osvědčení jako daňový poradce. Od uvedeného roku provozuje vlastní daňovou poradenskou kancelář v Šumperku. Ing. Vychopeň se věnuje také autorské činnosti (publikuje články, zodpovídá odborné dotazy čtenářů z poradny, je autorem několika publikací v řadě Otázky a odpovědi z praxe a také publikace v řadě meritum Daň z příjmů) a působí také jako lektor seminářů k účetní a daňové problematice.

Zpět