Právní vymezení živnostenského podnikání

Vydáno: 27 minut čtení

Základní právní normou upravující podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním je zákon č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“). Živnostenský zákon upravuje provozování živnosti, druhy živností, rozsah živnostenského oprávnění, jeho vznik, změnu a zánik, živnostenský rejstřík, živnostenskou kontrolu a správní delikty a dále například podmínky provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce, pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele či vymezení provozoven.

Právní vymezení živnostenského podnikání
Ing.
Libor
Novotný
 
Co je a co není živnostenské podnikání (živnost)
Živnostenský zákon vymezuje živnost jako soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Naproti tomu živnostenský zákon také vyjmenovává, jaké činnosti nejsou živnostenským podnikáním. Tento výčet nalezneme v § 3 odst. 1 živnostenského zákona, kde je například zařazeno využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory, dále například restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi či provádění archeologických výzkumů. V § 3 odst. 2 živnostenského zákona je pak dále uvedeno, že živnostenským podnikáním není v rozsahu zvláštních zákonů činnost následujících fyzických osob:
-
lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů), nelékařských zdravotnických pracovníků [zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů], při poskytování zdravotních služeb a přírodních léčitelů,
-
veterinárních lékařů, dalších veterinárních pracovníků včetně pracovníků veterinární asanace a osob vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu hospodářských zvířat [zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů],
-
advokátů (zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů), notářů [zákon ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů] a patentových zástupců (zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona ČNR č. 14/1993 Sb.) a soudních exekutorů [zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů],
-
znalců a tlumočníků (zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů),
-
auditorů (zákon ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, ve znění pozdějších předpisů1)), a daňových poradců

Související dokumenty

Zákony

81/1957 Sb. o koncertní a jiné hudební činnosti
36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících
33/1978 Sb. o divadelní činnosti (divadelní zákon)
122/1989 Sb. kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon)
127/1990 Sb. o některých opatřeních souvisejících s vydáním zákona o soukromém podnikání občanů
2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání
237/1991 Sb. o patentových zástupcích
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
519/1991 Sb. , kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád
229/1992 Sb. o komoditních burzách
358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky
524/1992 Sb. o auditorech a Komoře auditorů České republiky
14/1993 Sb. o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
118/1995 Sb. , kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
85/1996 Sb. o advokacii
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon)
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)
95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
634/2004 Sb. o správních poplatcích
108/2006 Sb. o sociálních službách
182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
93/2009 Sb. o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)
152/2011 Sb. , kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Nařízení vlády

278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností