Právní vymezení živnostenského podnikání

Vydáno: 27 minut čtení

Základní právní normou upravující podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním je zákon č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“). Živnostenský zákon upravuje provozování živnosti, druhy živností, rozsah živnostenského oprávnění, jeho vznik, změnu a zánik, živnostenský rejstřík, živnostenskou kontrolu a správní delikty a dále například podmínky provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce, pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele či vymezení provozoven.

Právní vymezení živnostenského podnikání
Ing.
Libor
Novotný
 
Co je a co není živnostenské podnikání (živnost)
Živnostenský zákon vymezuje živnost jako soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Naproti tomu živnostenský zákon také vyjmenovává, jaké činnosti nejsou živnostenským podnikáním. Tento výčet nalezneme v § 3 odst. 1 živnostenského zákona, kde je například zařazeno využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory, dále například restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi či provádění archeologických výzkumů. V § 3 odst. 2 živnostenského zákona je pak dále uvedeno, že živnostenským podnikáním není v rozsahu zvláštních zákonů činnost následujících fyzických osob:
-
lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů), nelékařských zdravotnických pracovníků [zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů], při poskytování zdravotních služeb a přírodních léčitelů,
-
veterinárních lékařů, dalších veterinárních pracovníků včetně pracovníků veterinární asanace a osob vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu hospodářských zvířat [zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů],
-
advokátů (zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů), notářů [zákon ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů] a patentových zástupců (zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona ČNR č. 14/1993 Sb.) a soudních exekutorů [zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů],
-
znalců a tlumočníků (zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů),
-
auditorů (zákon ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, ve znění pozdějších předpisů1)), a daňových poradců (zákon ČNR č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů),
-
burzovních dohodců (zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů),
-
zprostředkovatelů a rozhodců při řešení kolektivních sporů (§ 11 a § 13 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č. 155/1995 Sb.) a rozhodců při rozhodování majetkových sporů (zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů),
-
úředně oprávněných zeměměřických inženýrů (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů),
-
autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodní architekti a svobodní inženýři [§ 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů],
-
autorizovaných inspektorů, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodné povolání [§ 144 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 81/1957 Sb., o koncertní a jiné hudební činnosti, ve znění zákona ČNR č. 127/1990 Sb., s působností pro Českou republiku; zákon ČNR č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon), ve znění zákona ČNR č. 122/1989 Sb. a zákona ČNR č. 127/1990 Sb.],
-
auditorů bezpečnosti pozemních komunikací (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 152/2011 Sb.),
-
zapsaných mediátorů podle zákona o mediaci.
V § 3 odst. 3 živnostenského zákona je pak vymezeno, že živnostenským podnikáním není dále například činnost bank, pojišťoven, směnárenská činnost, pořádání loterií a jiných podobných her, hornická činnost, výroba, přenos a distribuce elektřiny, zprostředkování zaměstnání, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, poskytování zdravotních služeb, poskytování sociálních služeb podle zákona (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů), zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odborných činností na úseku rostlinolékařské péče atd. Živnostenským podnikáním není podle živnostenského zákona ale například také nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb.
 
Kdo je oprávněn provozovat živnost
Podle § 5 odst. 1 živnostenského zákona může živnost provozovat fyzická nebo právnická osoba splňující podmínky stanovené tímto zákonem. Takovou osobu živnostenský zákon označuje dále také jako podnikatele. V některých případech je však vyžadováno státní povolení k provozování živností (
koncese
). Živnostenský zákon rozděluje podmínky provozování živnosti na všeobecné a zvláštní.
Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami, a to v případě, že zákon nestanoví jinak, jsou bezúhonnost a plná svéprávnost, kterou je možné nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti.
Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou pak odborná nebo jiná způsobilost, pokud je živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují. Ke zvláštním podmínkám provozování živnosti blíže viz § 7 živnostenského zákona.
Živnostenský zákon také vymezuje v § 8 překážky provozování živnosti. Živnostenské podnikání nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, a to ode dne prodeje závodu jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty v době běhu lhůty podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a také ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým soud ukončil provozování závodu nebo ode dne určeného v tomto rozhodnutí jako den ukončení provozování závodu. Blíže k překážkám provozování živnosti viz § 8 živnostenského zákona.
 
Provozování živnosti v případě zahraniční osoby
Zahraniční osoby, kterými se v tomto smyslu myslí fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (tj. dle § 5 odst. 2 živnostenského zákona místo trvalého pobytu na území České republiky), nebo právnické osoby, které nemají sídlo na území České republiky, mohou na území České republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba, pokud z živnostenského zákona nebo zvláštního zákona nevyplývá něco jiného. Podle § 5 odst. 5 živnostenského zákona každá zahraniční fyzická osoba, která hodlá na území České republiky provozovat živnost a která má podle zvláštního zákona (zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) povinnost mít pro pobyt na území České republiky povolení, musí k ohlášení živnosti a k žádosti o koncesi doložit doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu. Povinnost takto doložit doklad se nevztahuje na zahraniční fyzickou osobu, která hodlá na území České republiky provozovat živnost prostřednictvím organizační složky svého obchodního závodu.
 
Živnostenské oprávnění
Podle § 10 odst. 4 živnostenského zákona živnostenský úřad potvrdí splnění podmínek pro provozování živnosti vydáním výpisu zahraničním fyzickým osobám, které hodlají na území České republiky provozovat živnost prostřednictvím organizační složky svého závodu, nebo zakladatelům, popřípadě orgánům nebo osobám, oprávněným podat návrh na zápis české právnické osoby do obchodního nebo obdobného rejstříku (je-li prokázáno, že právnická osoba byla založena), nebo zahraničním právnickým osobám. Těmto osobám vzniká živnostenské oprávnění dnem jejich zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku, pokud se na základě jiného zákona do takového rejstříku zapisují.
V ostatních případech vzniká oprávnění provozovat živnost právnickým osobám již zapsaným do obchodního rejstříku, právnickým osobám, které se do obchodního rejstříku nezapisují, a fyzickým osobám dnem ohlášení u ohlašovacích živností a u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení
koncese
(s výjimkou některých případů - blíže viz § 10 živnostenského zákona).
 
Rozdělení živností
Živnostenský zákon v § 9 rozděluje živnosti na ohlašovací, které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na základě ohlášení, a na živnosti koncesované, které smějí být provozovány na základě
koncese
. Podrobněji pak živnostenský zákon rozděluje ohlašovací živnosti na živnosti řemeslné, vázané a volné.
Živnostmi ohlašovacími jsou živnosti řemeslné, pokud je podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost. Odborná způsobilost se pro řemeslné živnosti prokazuje dokladem nebo doklady o:
-
řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání,
-
řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,
-
řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání,
-
řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů,
-
uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace, nebo
-
získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou pro odpovídající povolání stanoveny v Národní soustavě kvalifikací.
Podle § 22 živnostenského zákona platí, že tyto doklady prokazující odbornou způsobilost mohou být nahrazeny doklady o:
-
řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
-
řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
-
řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
-
řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů,
-
řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, nebo
-
vykonání šestileté praxe v oboru.
Seznam řemeslných živností je uveden v příloze č. 1 živnostenského zákona. Příklady živností patřících mezi živnosti řemeslné jsou řeznictví a uzenářství, pekařství, cukrářství, pivovarnictví a sladovnictví, hodinářství, zlatnictví a klenotnictví, holičství, kadeřnictví, hostinská činnost a další.
Ohlašovacími živnostmi jsou živnosti vázané, pokud je podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost vymezená v příloze č. 2, živnostenského zákona, nestanovuje-li zákon jinak. Právě v příloze č. 2, živnostenského zákona je uveden seznam vázaných živností. Mezi živnosti vázané pak patří například geologické práce, zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků, oční optika, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, projektová činnost ve výstavbě, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, provozování solárií, drezúra zvířat ale například také činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence pro níž živnostenský zákon požaduje jako odbornou způsobilost vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo vyšší odborné vzdělání a 5 let praxe v oboru, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 5 let praxe v oboru, nebo osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 5 let praxe v oboru.
Ohlašovacími živnostmi jsou dále živnosti volné, u nichž není jako podmínka provozování živnosti odborná způsobilost stanovena. Živnost volná a obory činností, které náleží do živnosti volné, jsou uvedeny v příloze č. 4, živnostenského zákona. Mezi obory činností náležející do živnosti volné patří například poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, výroba strojů a zařízení, fotografické služby, překladatelská a tlumočnická činnost a mnoho dalších.
Koncesované živnosti jsou pak uvedené v příloze č. 3, živnostenského zákona, v níž je uvedena i odborná způsobilost pro koncesované živnosti, která může být upravena i zvláštními právními předpisy, rovněž uvedenými v této příloze. Mezi koncesované živnosti pak podle živnostenského zákona patří například výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin, vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva, výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot, provozování cestovní kanceláře, služby soukromých detektivů a další.
V příloze č. 5 živnostenského zákona pak ještě nalezneme seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností. Patří mezi ně například obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy, průvodcovská činnost horská, vodní záchranářská služba, oční optika, ostraha majetku a osob, služby soukromých detektivů a další.
Obsahové náplně živností řemeslných, vázaných, koncesovaných a živnosti volné podle jednotlivých oborů činností jsou stanovené nařízením vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, v platném znění. V této souvislosti je na místě zmínit také metodický pokyn č. 15/1996 Ministerstva hospodářství - odboru živnostenského k obsahovým náplním jednotlivých živností.
 
Ohlašování živnosti
Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to ze zákona ohlásit živnostenskému úřadu. Živnostenský zákon v § 45 odst. 2 definuje, jaké náležitosti uvede v ohlášení fyzická osoba a v § 45 odst. 3 pak jaké náležitosti uvede v ohlášení právnická osoba. Další informace ohledně ohlašování živnosti lze nalézt v § 45 až 49 živnostenského zákona.
 
Řízení o koncesi
Osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, podá podle živnostenského zákona žádost o vydání
koncese
u živnostenského úřadu. K řízení o koncesi blíže viz § 50 až 56 živnostenského zákona.
 
Správní poplatky
V příloze zvané Sazebník, části I, položce 24 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“), je vymezeno, že ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání je zpoplatněno částkou 1 000 Kč, další ohlášení živnosti pak částkou 500 Kč, přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání částkou 1 000 Kč, přijetí další žádosti o koncesi a změna rozhodnutí o udělení
koncese
, stejně jako vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost, jsou zpoplatněny částkou 500 Kč. K dalším úkonům podléhajícím správním poplatkům patří vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny (100 Kč), vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost (20 Kč za každou i započatou stránku) a přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona (50 Kč).
Přičemž zákon o správních poplatcích v souvislosti s výše uvedenými poplatky vymezuje, že předmětem poplatku není vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku, změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu, schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení
koncese
, a změna oboru činnosti v rámci živnosti volné. Blíže k dalším podmínkám správních poplatků výše uvedených viz již zmíněná příloha Sazebník, část I, položka 24 zákona o správních poplatcích.
 
Povinnosti podnikatele
Povinnosti podnikatele upravuje § 31 živnostenského zákona. Podnikatel, který provozuje živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, je povinen zajistit jeho účast při provozování živnosti v potřebném rozsahu. Podnikatel má povinnost viditelně označit obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem osoby, bylo-li přiděleno, objekt, v němž má sídlo v případě, že se liší od bydliště, a zahraniční osoba má povinnost viditelně označit organizační složku závodu, pokud ji zřizuje. Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo a zahraniční osoba organizační složku závodu. Podnikatel nemusí prokazovat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má v České republice umístěno sídlo, má-li sídlo totožné se svým bydlištěm s výjimkou případů, že bydliště je na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu, který úředně zrušil údaj o místu hlášeného pobytu na území České republiky. Podnikatel má také povinnost prokázat kontrolnímu orgánu na jeho žádost a v jím stanovené lhůtě způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb. Dále je povinen před uzavřením smluvního vztahu, v případě, že jde o nákup použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, v případě kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, v případě přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy, identifikovat jeho účastníky podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a předmět smluvního vztahu. Je také povinen vést evidenci o těchto skutečnostech, a to včetně data uzavření tohoto smluvního vztahu. Evidence musí být přístupná v provozovně, v níž dochází k identifikaci a kde se toto zboží nachází. Identifikací předmětu smluvního vztahu se pro účely tohoto zákona rozumí zjištění názvu výrobku, jeho značky a výrobního čísla, jsou-li na výrobku uvedeny, jinak stručný popis výrobku, umožňující jeho dostatečnou identifikaci. Tyto identifikační údaje je podnikatel povinen evidovat a uchovávat po dobu 5 let ode dne uzavření smlouvy.
Pokud se účastník smluvního vztahu odmítne podrobit identifikaci nebo není-li možné identifikovat předmět smluvního vztahu, nesmí podnikatel zboží koupit, přijmout ho do zástavy nebo zprostředkovat jeho nákup. Podnikatel je povinen zajistit, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého jazyka nebo slovenského jazyka. Pokud má živnostenský úřad pochybnosti, může zkoumat splnění této podmínky pohovorem, při kterém posuzuje, zda je tato osoba schopna plynně a jazykově správně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání a zda umí ústně sdělit obsah textu z denního tisku.
Podnikatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci prokázali splnění podmínky bezúhonnosti, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis podmínku bezúhonnosti zaměstnanců vyžaduje. Podnikatel a fyzické osoby provozující činnost, která je předmětem živnosti, osoby jednající jejich jménem a odpovědný zástupce jsou povinni zaměstnancům živnostenského úřadu prokázat svou totožnost. Podnikatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci splňují způsobilost pro výkon povolání stanovenou zvláštními právními předpisy, znalost bezpečnostních předpisů a předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví. Vyžaduje-li to povaha práce nebo jiné činnosti, odpovídá i za to, že se zaměstnanci opakovaně účastní prohlídek podle zvláštních právních předpisů (například zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení a končí dnem uvedeným v oznámení. Pokud je živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou, lze provozování živnosti přerušit nejdéle na dobu trvání tohoto oprávnění.
Mezi povinnosti podnikatele dále patří povinnost vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby. Na dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením, a identifikačním číslem osoby, bylo-li přiděleno, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cena, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Některé další povinnosti podnikatele jsou dále vymezeny v § 31 živnostenského zákona.
Pokud zůstane zachována povaha živnosti, je podnikatel provozující živnost, která spočívá v obchodní činnosti, podle § 34 živnostenského zákona, oprávněn pronajímat zboží, zprostředkovávat koupi a prodej zboží v jednotlivých případech, provádět na zboží drobné změny, jimiž zboží přizpůsobuje potřebám kupujícího na jeho žádost, provádět montáž zboží dodaného zákazníkovi, pokud může být provedena jednoduchými operacemi bez zvláštních odborných znalostí, a provádět výměnu vadných součástí u dodaného zboží, pokud může být provedena jednoduchým způsobem bez zvláštních odborných znalostí. Blíže k této problematice viz § 34 živnostenského zákona.
Podnikatel, který provozuje živnost spočívající ve výrobní činnosti, má právo v rámci živnostenského oprávnění výrobky vyrábět a dále prodávat a opravovat, pokud zůstane zachována povaha živnosti. Podnikatel má dále právo nakupovat za účelem dalšího prodeje a prodávat výrobky i jiných výrobců a příslušenství, pokud jsou stejného druhu jako výrobky vlastní výroby, nebo v jednotlivých případech zprostředkovávat prodej cizích výrobků a příslušenství, vyrábět a potiskovat obaly, etikety a jiné pomocné prostředky umožňující prodej výrobků, které vyrábí a dále má právo pronajímat výrobky vlastní výroby i výrobky jiných výrobců stejného druhu, jakož i příslušenství a provádět montáž, seřízení a údržbu výrobků.
 
Zánik živnostenského oprávnění
K zániku živnostenského oprávnění dochází smrtí podnikatele (pokud se nejedná o § 13 živnostenského zákona, který upravuje pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele), zánikem právnické osoby (pokud nejde o případy podle § 14 živnostenského zákona upravující právo pokračovat v provozování živnosti), uplynutím doby, pokud bylo živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou, výmazem zahraniční osoby povinně zapsané v obchodním rejstříku nebo jejího předmětu podnikání z obchodního rejstříku, dále v případech, kdy tak stanoví zvláštní právní předpis, anebo rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění. Zánikem živnostenského oprávnění se blíže zabývá § 57 živnostenského zákona. Případy, kdy živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění, pak vymezuje § 58 živnostenského zákona.
 
Živnostenský rejstřík
Živnostenský zákon vymezuje živnostenský rejstřík jako informační systém veřejné správy vedený v elektronické podobě, ve kterém jsou evidovány údaje statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živnosti spolu s následujícími údaji:
-
u fyzické osoby jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, bydliště, u zahraniční fyzické osoby též místo pobytu v České republice, pokud byl povolen, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, identifikační číslo osoby, popřípadě obchodní firma a sídlo, u odpovědného zástupce jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, bydliště nebo pobyt na území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, a u zahraniční osoby též označení a adresu organizační složky závodu umístěné v České republice a u vedoucího organizační složky závodu umístěné v České republice jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, bydliště nebo pobyt na území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození,
-
u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby a u fyzických osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy nebo osobou oprávněnou zastupovat právnickou osobu, která je statutárním orgánem, u odpovědného zástupce a u vedoucího organizační složky závodu zahraniční osoby jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, bydliště nebo pobyt na území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození a dále označení a adresa organizační složky závodu umístěné v České republice, přičemž státní občanství se nezapisuje u fyzických osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy nebo osobou oprávněnou zastupovat právnickou osobu, která je statutárním orgánem,
-
předmět podnikání,
-
druh živnosti,
-
provozovna nebo provozovny, v nichž je živnost provozována, s výjimkou automatů a mobilních provozoven, [s údaji podle § 17 odst. 5 písm. d) a e) živnostenského zákona], včetně identifikačního čísla provozovny, (popřípadě s údaji podle § 58 odst. 4),
-
doba platnosti živnostenského oprávnění,
-
datum vzniku živnostenského oprávnění,
-
doba pozastavení nebo přerušení provozování živnosti,
-
datum zániku živnostenského oprávnění,
-
datum doručení výpisu (podle § 10 odst. 4 živnostenského zákona),
-
rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku, rozhodnutí o způsobu řešení úpadku a rozhodnutí o zrušení konkursu,
-
vstup právnické osoby do likvidace,
-
překážky provozování živnosti (podle § 8 živnostenského zákona),
-
pokuty uložené živnostenskými úřady a sankční opatření uložená jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním, s výjimkou blokových pokut,
-
další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění [§ 45 odst. 2 písm. e), § 45 odst. 3 písm. e) a § 45 odst. 4 živnostenského zákona],
-
adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v provozovně,
-
osoba pokračující v provozování živnosti po zemřelém podnikateli,
-
nesplnění podmínek provozování živnosti (podle § 10 odst. 5, § 47 odst. 8 a § 52 odst. 2 živnostenského zákona).
V § 60 odst. 3 živnostenského zákona je dále vymezeno, že živnostenský rejstřík je neveřejným seznamem v určitých částech vymezených dále ustanovení § 60 odst. 3 živnostenského zákona.
 
Živnostenská kontrola
To, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání a dále například na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení
koncese
, sledují živnostenské úřady, které provádějí v rámci své působnosti živnostenskou kontrolu. Živnostenské úřady dále kontrolují dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona upravujícího povinné značení lihu, pokud porušení těchto povinností zjistí při výkonu své jiné působnosti, a kontrolují také dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně a dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně. Zjistí-li, že došlo k porušení povinnosti nebo porušení zákazu, sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci spotřební daně.
1 Tento zrušený zákon uveden v poznámce pod čarou v živnostenském zákoně. Současná právní úprava: zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty

Zákony

81/1957 Sb., o koncertní a jiné hudební činnosti
36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon)
122/1989 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon)
127/1990 Sb., o některých opatřeních souvisejících s vydáním zákona o soukromém podnikání občanů
2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání
237/1991 Sb., o patentových zástupcích
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
519/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád
229/1992 Sb., o komoditních burzách
358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky
524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky
14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
85/1996 Sb., o advokacii
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon)
326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)
95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
108/2006 Sb., o sociálních službách
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)
152/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Nařízení vlády

Zákon č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností