Dagmar Procházková - strana 2

 • Článek
V předchozím příspěvku jsme se věnovali z účetního a daňového pohledu problematice vyúčtování zálohových plateb přijatých do 31. 12. 2011 se zaměřením na dodávky vody a tepla a dále na dodávky zboží podléhajícího snížené sazbě daně z přidané hodnoty. Cílem tohoto příspěvku je popsat z pohledu DPH i účetního postup při vyúčtování zálohových plateb na stavební a montážní práce, k jejichž uskutečnění dojde v roce 2012.
 • Článek
S účinností od 1. 1. 2012 se zvyšuje snížená sazba daně z 10 % na 14 %. Základní sazba daně zůstává od 1. 1. 2012 beze změny, tj. ve výši 20 %. Zvýšení snížené sazby daně provedené s účinností od 1. 1. 2012 se dotkne vyúčtování zálohových plateb, zejména vyúčtování dodávek vody, tepla, chladu a poskytnutí služeb spojených s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod a také vyúčtování zálohových plateb na stavební a montážní práce podléhající snížené sazbě daně přijatých v roce 2011, pokud k uskutečnění zdanitelného plnění dojde v období od 1. 1. 2012. Cílem tohoto příspěvku je popsat z pohledu DPH i účetního základní situace, do kterých se plátci daně – účetní jednotky mohou v roce 2012 v souvislosti s vyúčtováním zálohových plateb (úplat přijatých před uskutečněním zdanitelného plnění) v návaznosti na změny v oblasti sazeb DPH dostat.
 • Článek
Režim přenesení daňové povinnosti z poskytovatele na příjemce zdanitelného plnění realizovaného mezi dvěma plátci daně s místem plnění v tuzemsku se s účinností od 1. 1. 2012 vztahuje i na poskytnutí stavebních nebo montážních prací. Uvedený režim představuje pro poskytovatele i příjemce stavebních a montážních prací, pokud se jedná o plátce daně, nové povinnosti, které je nutné od 1. 1. 2012 respektovat. Tento příspěvek je zaměřen na postup při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací z pohledu DPH včetně doporučeného postupu při zaúčtování.
 • Článek
Blíží se konec roku 2011 a s ním i inventarizace majetku a závazků, která neodmyslitelně patří k účetní závěrce, sestavované ke konci rozvahového dne, kterým bude letos u většiny účetních jednotek právě datum 31. 1. 2011. V rámci inventarizace majetku a závazku dochází též ke srovnání fyzickou inventurou zjištěného stavu zásob účetní jednotky a jeho srovnání se stavem zjištěným v účetnictví. V důsledku tohoto srovnání pak vznikají rozdíly, které se nazývají inventarizační a jejich definici nalezneme v zákoně č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“).
 • Článek
S účinností od 1. 4. 2011 je v zákoně č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), upraven nový institut opravy výše daně na výstupu podle podmínek stanovených v § 44 ZDPH. Tento příspěvek je zaměřen na postup při uplatnění opravy výše daně podle § 44 ZDPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení podle právního stavu platného od 1. 4. 2011 včetně postupu při zaúčtování.
 • Článek
Pro uplatňování daně z přidané hodnoty při poskytování služeb v rámci EU jsou v zákoně č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), stanoveny specifické podmínky, a to ve vazbě na určení místa plnění, vzniku povinnosti přiznat uskutečnění plnění, vymezení náležitostí daňových dokladů a také v návaznosti na postup při přepočtu cizí měny na českou. S účinností od 1. 4. 2011 byly v této oblasti uplatňování DPH provedeny změny, které jsou v tomto příspěvku vysvětleny s využitím praktických příkladů. U vybraných příkladů je uveden i doporučený postup při zaúčtování ve vazbě na DPH.
 • Článek
Zákon č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), upravuje s účinností od 1. 4. 2011 nová pravidla týkající se dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, a to při jeho pořízení a uvedení do stavu způsobilého do užívání. Nová pravidla se týkají nejen postupu při uplatnění nároku na odpočet daně při pořízení takového majetku, ale i nových povinností spojených s jeho uvedením do stavu způsobilého k užívání, pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky. Tyto zcela nové principy mohou působit v praxi určité komplikace, zejména při vyhodnocení klíčové otázky, tj. zda se v posuzovaném případě skutečně jedná o „dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností“ ve smyslu definice obsažené v ZDPH. Tento příspěvek si klade za cíl vysvětlit, na které případy dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností se nová pravidla vymezená ZDPH vztahují, jak má plátce postupovat při uplatnění nároku na odpočet daně v těchto případech a jaké povinnosti z pohledu DPH musí splnit, pokud majetek vytvořený vlastní činností uvede do stavu způsobilého k užívání. Součástí příspěvku je i specifikace majetku vytvořeného vlastní činností v návaznosti na účetní předpisy a také doporučený postup při zaúčtování těchto účetních případů ve vazbě na DPH.
 • Článek
S účinností od 1. 4. 2011 platí významné změny v oblasti opravy základu daně a výše daně a opravy výše daně provedené v ustanoveních § 42 až 46 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Tento příspěvek je zaměřen na postup při uplatnění opravy výše v jiných případech podle § 43 ZDPH podle právního stavu platného od 1. 4. 2011 včetně postupu při zaúčtování vybraných účetních případů. V některém z dalších příspěvků se znovu vrátíme k problematice opravy základu daně a výše daně podle § 42 a opravy výše daně podle § 44 ZDPH, která již byla diskutována v obecné rovině v červnovém vydání časopisu na s. 5, s cílem využít praktických zkušeností s aplikací těchto ustanovení a doplnit postup při zaúčtování vybraných účetních případů.
 • Článek
V minulém příspěvku, uveřejněném v časopisu Účetnictví v praxi č. 4/2011 na s. 26, byl vysvětlen postup při uplatnění nároku na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění týkajících se dlouhodobého majetku, který plátce využívá nejen ke svým ekonomickým činnostem, ale současně k jiným účelům, tj. k účelům nesouvisejícím s ekonomickou činností plátce, a to konkrétně u tzv. manažerských vozidel. Na konkrétních příkladech byl vysvětlen zejména postup při uplatnění nároku na odpočet daně, který je plátce povinen s účinností od 1. 4. 2011 respektovat při pořízení takového majetku v roce, kdy došlo k jeho pořízení. V tomto příspěvku se zaměříme na praktický postup při úpravě odpočtu daně v následujících čtyřech letech po roce, kdy bylo manažerské vozidlo pořízeno.
 • Článek
S účinností od 1. 4. 2011 na základě již schválené novely zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 47/2011 Sb. (dále jen „ZDPH“), jsou účinné změny v oblasti DPH, které se týkají mimo jiné i dlouhodobého majetku. V tomto příspěvku se zaměříme na postup při uplatnění nároku na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění týkajících se dlouhodobého majetku, který plátce využívá nejen ke svým ekonomickým činnostem, ale současně k jiným účelům, tj. k účelům nesouvisejícím s ekonomickou činností plátce.
 • Článek
Předchozí příspěvek, který byl uveřejněn v časopisu Účetnictví v praxi č. 2/2011 na s. 4, byl zaměřen na změny týkající se výše nároku na odpočet u přijatých zdanitelných plnění. V tomto příspěvku v úvodní části připomeneme všechny tři změny týkající se základních pravidel, které je plátce povinen respektovat při uplatňování nároku na odpočet DPH a zaměříme se zejména na změny, které upravují chybějící náležitosti daňových dokladů.
 • Článek
S účinností od 1. 4. 2011 jsou v rámci připravované novely zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, (dále jen „ZDPH“), navrhovány významné změny v oblasti DPH, se kterými by se plátci měli v dostatečném předstihu seznámit. Novela ZDPH byla schválena v prosinci Poslaneckou sněmovnou a byla předložena Senátu k projednání. Cílem tohoto příspěvku je zaměřit se zejména na změny, které se týkají pravidel při uplatnění nároku na odpočet daně zejména výše nároku na odpočet daně, a vyhodnocení období, za které je plátce daně oprávněn nárok na odpočet daně, uplatnit nejdříve. Vzhledem k tomu, že nová pravidla budou platit v průběhu roku, tj. až od 1. 4. 2011, budou plátci daně v roce 2011 v situaci, kdy v daňových přiznáních za zdaňovací období leden až březen 2011 budou uplatňovat a prokazovat nárok na odpočet daně podle současně platných pravidel a s účinností od 1. 4. 2011 budou povinni respektovat přísnější pravidla upravená novelizovaným zněním ZDPH.