Dagmar Procházková - strana 1

 • Článek
Pořízení akcií (popřípadě podílů na s. r. o.) je účtováno podle záměru účetní jednotky, s jakým akcie (podíl) nakoupila. Pokud je záměrem účetní jednotky obchodování v krátkém časovém horizontu, tzn. do 12 měsíců, je o tomto nákupu účtováno prostřednictvím příslušného účtu účtové skupiny 25 – Krátkodobý finanční majetek. Pokud je nákup akcií (či podílu) motivován dlouhodobou držbou, tzn. více než 12 měsíců, je o jejich pořízení účtováno prostřednictvím příslušného účtu účtové třídy 06 – Dlouhodobý finanční majetek. Dlouhodobá držba je spojena s účastí majitele podílu na rozhodování účetní jednotky, ve které si podíl pořídil. Vlastník podílu se zpravidla účastní valných hromad, snaží se do vedení, kontrolních či statutárních orgánů prosadit sobě blízké osoby, a usiluje tak v dlouhodobém horizontu o plnění svých představ o směřování účetní jednotky, ve které podíl pořídil.
 • Článek
Účtování cenných papírů a podílů u podnikatelů – 1. část Ing. Pavla Strakošová, Ing. Dagmar Procházková V současné době se můžeme v účtárnách obchodních korporací a družstev setkat s...
 • Článek
Problematikou poskytování služeb s uplatněním principu „reverse charge“ jsme se podrobně zabývali v roce 2012. Vzhledem k tomu, že tato oblast uplatňování DPH byla následně novelizována a je stále předmětem častých dotazů, je tento příspěvek zaměřen na povinnosti spojené s přijetím služby s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku podle současného právního stavu. Příspěvek má za cíl řešit danou problematiku z pohledu DPH se zaměřením na správné vyhodnocení okamžiku vzniku povinnosti přiznat daň na výstupu a zajištění správného postupu při přepočtu cizí měny. Z účetního pohledu se zaměříme na vyhodnocení okamžiku uskutečnění účetního případu a postup při přepočtu cizí měny podle účetních předpisů. Vybrané příklady řeší danou problematiku nejen z pohledu DPH, ale obsahují i doporučený postup při zaúčtování přijaté faktury za poskytnuté služby spojené v tuzemsku s povinností přiznat daň na výstupu.
 • Článek
V příspěvku Právo stavby z daňového a účetního pohledu v č. 6/2014 časopisu Účetnictví v praxi na str. 13 bylo v příkladu uvedeno chybné účtování u plátce, který na základě smlouvy nabyl právo stavby (stavebník).
 • Článek
V praxi se poměrně často setkáváme s případy, kdy dodavatel požaduje předem úhradu celé nebo významné části sjednané ceny za plnění, které je předmětem smlouvy. Za této situace si mnohdy odběratel neuvědomí, jaké důsledky pro něho bude mít situace, kdy dodavatel nejenže nesplní smluvně dohodnuté zdanitelné plnění, ale navíc ani nevrátí přijatou zálohu. Na tento specifický případ, který se v praxi začíná poměrně často vyskytovat, se zaměříme, a to z účetního i daňového pohledu.
 • Článek
S účinností od 1.1.2014 je v zákoně č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), upraveno právo stavby jako specifické plnění, které je při splnění stanovených podmínek předmětem DPH. Z pohledu DPH se právo stavby vymezuje jako zboží, resp. jako vybraná nemovitá věc. Právo stavby může podléhat z hlediska DPH různým daňovým režimům. Cílem tohoto příspěvku je vysvětlit základní principy uplatňování DPH u tohoto specifického plnění včetně doporučeného postupu při jeho zaúčtování.
 • Článek
Institut ručení za daň nezaplacenou dodavatelem je v zákoně č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), upraven jako jeden z nástrojů v boji proti daňovým únikům s účinností od 1.4.2011. Novela ZDPH provedená v rámci zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. (část čtyřicátá první) přinesla do oblasti ručení za daň nezaplacenou dodavatelem změnu, jejíž účinnost je od 1.12.2013 a týká se § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH . Cílem tohoto příspěvku je vysvětlit praktickou aplikaci § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH v roce 2014 v návaznosti na kontrolu přijatých daňových dokladů s cílem eliminovat rizika ručení za nezaplacenou daň. Na konkrétním příkladu je vysvětlen postup při uplatnění zvláštního způsobu zajištění daně z pohledu DPH včetně doporučeného postupu při zaúčtování tohoto specifického případu.
 • Článek
Problematika poskytování bonusů ve vazbě na postup z pohledu DPH je předmětem častých dotazů. Na odlišnosti při poskytování přímých a nepřímých bonusů z daňového a účetního pohledu byl zaměřen příspěvek zveřejněný v minulém čísle časopisu (Účetnictví v praxi č. 9/2013 str. 22). Cílem tohoto příspěvku je upozornit na problematiku záloh poskytovaných na budoucí bonus. Příklad použitý v textu obsahuje i doporučený postup při zaúčtování tohoto účetního případu.
 • Článek
Poskytovaní bonusů v návaznosti na rozsah zakoupeného zboží nebo poskytnutých služeb patří mezi standardní nástroje zaměřené na podporu prodeje a motivaci zákazníků. Poskytovatel bonusu může být současně v pozici dodavatele zboží nebo poskytovatele služby (přímý bonus). Pokud bonus poskytuje dodavatel, který odběrateli předmětné zboží, popř. službu, přímo nedodává nebo neposkytuje, hovoříme o tzv. nepřímých bonusech. Problematika poskytování bonusů ve vazbě na postup z pohledu DPH je předmětem častých dotazů. Cílem tohoto příspěvku je proto upozornit na odlišnosti mezi přímými a nepřímými bonusy z pohledu DPH, včetně výkladu týkajícího se správného postupu na straně poskytovatele a příjemce bonusu, pokud se jedná o české plátce. Příklady použité v textu obsahují i doporučený postup při zaúčtování těchto účetních případů.
 • Článek
V předchozím příspěvku (Účetnictví v praxi č. 7/2013 str. 29) jsme věnovali pozornost srovnání právní úpravy obsažené v českém a slovenském zákoně o DPH, a to v oblasti poskytování služeb mezi českými a slovenskými subjekty. Cílem tohoto příspěvku je zaměřit se na správný postup při uplatňování DPH při poskytování služeb s místem plnění na Slovensku mezi českými plátci, tj. vyhodnocení skutečnosti, které ze smluvních stran vznikne povinnost přiznat daň na Slovensku, včetně odpovědí na otázky týkající se registrace českých subjektů k DPH na Slovensku.
 • Článek
S účinností od 1. 1. 2013 platí změny provedené v § 56 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH"), tj. v ustanovení, které upravuje daňový režim při převodu staveb, bytů a nebytových prostor. Cílem tohoto příspěvku je věnovat se podrobněji změnám v oblasti DPH týkajících se převodu staveb, bytů a nebytových prostor a zejména usnadnit plátcům realizujícím tyto obchodní transakce rozhodování mezi uplatněním osvobození od daně bez nároku na odpočet a možností zvolit režim zdanění. Na konkrétních příkladech jsou vysvětleny dopady rozhodnutí plátce realizovat převod nemovitosti jako plnění osvobozené od daně nebo jako plnění zdanitelné. U vybraných příkladů je uveden i doporučený postup při zaúčtování jednotlivých účetních případů provázejících pořízení a následný prodej nemovitosti.
 • Článek
Institut ručení za daň nezaplacenou dodavatelem a také zvláštní způsob zajištění daně byly do zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH"), zapracovány již s účinností od 1. 4. 2011. Novela ZDPH provedená zákonem č. 502/2012 Sb. přinesla do oblasti ručení za nezaplacenou daň změny, které platí s účinností od 1. 1. a od 1. 4. 2013 v § 109 ZDPH. Pravidla obsažená v § 109a ZDPH, upravující postup při uplatnění zvláštního způsobu zajištění daně, se s účinností od 1. 1. 2013 nemění. Cílem tohoto příspěvku je nejen vysvětlit změny, které platí v oblasti ručení za daň nezaplacenou dodavatelem v roce 2013, ale také upozornit na případná rizika dopadající na příjemce zdanitelného plnění ve vazbě na institut ručení za nezaplacenou daň včetně doporučení, jak tato rizika eliminovat. Na konkrétním příkladu je vysvětlen i postup při uplatnění zvláštního způsobu zajištění daně z pohledu DPH včetně doporučeného postupu při zaúčtování tohoto specifického případu.
 • Článek
S účinností od 1. 1. 2012 byly provedeny změny v zákoně č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZP"), na základě kterých je od uvedeného data možné sjednat dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli. V návaznosti na tuto změnu se z pohledu DPH opět diskutuje otázka, zda úplata, která je v souvislosti s přidělením zaměstnance požadována, je předmětem DPH.
 • Článek
V rámci tohoto příspěvku se budeme zabývat povinnostmi spojenými s poskytnutím služby s místem plnění v tuzemsku osobou registrovanou k dani v jiném členském státě EU. Příspěvek má za cíl řešit danou problematiku z pohledu DPH se zaměřením na správné vyhodnocení okamžiku vzniku povinnosti přiznat daň na výstupu a zajištění správného postupu při přepočtu cizí měny. Z účetního pohledu se zaměříme na vyhodnocení okamžiku uskutečnění účetního případu a postup při přepočtu cizí měny podle účetních předpisů. V příspěvku jsou zmíněny obecné pojmy a principy postihující danou problematiku z pohledu DPH ve vazbě na účetní předpisy. Vybrané příklady řeší danou problematiku nejen z pohledu DPH, ale obsahují i doporučený postup při zaúčtování přijaté faktury za poskytnuté služby spojené s povinností přiznat daň na výstupu.
 • Článek
V rámci tohoto příspěvku se budeme zabývat inventarizačními rozdíly, které vznikají u zásob a které jsou spojeny s povinností přiznat daň z přidané hodnoty na výstupu. Příspěvek má za cíl řešit danou problematiku z účetního i daňového pohledu se zaměřením na správné vyhodnocení dne uskutečnění zdanitelného plnění a okamžiku uskutečnění účetního případu. V úvodu příspěvku jsou zmíněny obecné principy postihující danou problematiku z pohledu DPH ve vazbě na účetní předpisy. Jednotlivé příklady řeší danou problematiku z účetního i daňového hlediska a obsahují i doporučený postup při zaúčtování zjištěných inventarizačních rozdílů u zásob.
 • Článek
S účinností od 1. 4. 2012 byly provedeny změny v § 58 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). S účinností od uvedeného data se významně mění podmínky pro uplatnění osvobození od daně při poskytování zdravotních služeb. Pouze zdravotní služby vymezené v § 58 odst. 1 ZDPH patří do kategorie plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně a úplata za takto poskytnuté služby není zatížena DPH. Cílem tohoto příspěvku je zaměřit se z pohledu DPH na specifické zdravotní služby, s nimiž se v praxi setkávají plátci zaměstnávající zaměstnance, kteří se v rámci pracovně-právního vztahu podílí na realizaci jejich ekonomických činností. Součástí příkladu, který řeší danou problematiku z pohledu DPH, je i doporučený postup při zaúčtování.
 • Článek
S účinností od 1. 1. 2012 je v § 75 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), provedena změna, kterou jsou plátci daně povinni respektovat poprvé po skončení kalendářního roku 2012. V obecné rovině jsme na tuto změnu upozornili v příspěvku věnovaném změnám, které platí v oblasti DPH s účinností od 1. 1. a 1. 4. 2012 (Účetnictví v praxi č. 4/2012 na str. 9). Cílem tohoto příspěvku je zaměřit se blíže na změny provedené v § 75 odst. 4 ZDPH s platností od 1. 1. 2012 včetně srovnání postupu, který byl v uvedené oblasti upraven s účinností do 31. 12. 2011 a od 1. 1. 2012. Součástí příkladů, které řeší danou problematiku z pohledu DPH, je i doporučený postup při zaúčtování.
 • Článek
Režim přenesení daňové povinnosti („revers charge“ princip) se uplatňuje při poskytnutí stavebních a montážních prací s účinností od 1. 1. 2012. Změny provedené v oblasti poskytování stavebních prací iniciovaly po 1. 1. 2012 řadu otázek a v neposlední řadě i chybných postupů ze strany plátců daně. V předchozím příspěvku, který jsme zveřejnili v minulém čísle časopisu Účetnictví v praxi č. 6/2012 na str. 27, byly prezentovány odpovědi na dotazy týkající se vyhodnocení skutečnosti, na koho se režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací vztahuje. Pozornost byla věnována i postupu při zatřídění vybraných služeb. Cílem tohoto příspěvku je upozornit na chyby, kterých se plátci v praxi v období od ledna 2012 při aplikaci § 92e zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), dopustili. Z informací uvedených v příkladech z praxe lze dovodit postup, jak případné chyby napravit. Součástí obou příkladů je i doporučený postup při jejich zaúčtování.
 • Článek
Problematika opravy základu daně a výše daně je předmětem častých dotazů nejen z pohledu DPH, ale i v návaznosti na postup při zaúčtování těchto specifických účetních případů a byla v minulosti již diskutována. Cílem tohoto příspěvku je zaměřit se na opravy základu daně a výše daně vázané na poskytnutí skonta za dřívější úhradu faktury, opravu nesprávně uplatněné výše DPH a opravy základu daně a výše daně vztahující se ke zdanitelným plněním, jejichž předmětem jsou stavební práce, které s účinností od 1. 1. 2012 podléhají režimu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele na příjemce. K vybraným příkladům je doplněn i postup z hlediska účetního.
 • Článek
V předchozích dvou příspěvcích jsme se věnovali z účetního a daňového pohledu problematice vyúčtování zálohových plateb přijatých do 31. 12. 2011 se zaměřením na změny platné v oblasti DPH od 1. 1. 2012. Cílem tohoto příspěvku je poskytnout přehled změn v oblasti DPH, které platí s účinností od 1. 1. a 1. 4. 2012. K vybraným příkladům je doplněn i účetní postup.