Důvodová zpráva k zákonu č. 250/2014 Sb., změna zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
Roman
Sklenák
Jaroslav
Faltýnek
Jiří
Junek
Obecná část
A. Zhodnocení platného právního stavu
Článek 79 odst. 2 Ústavy České republiky předpokládá, že právní poměry státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech upraví zákon. Tímto zákonem je stávající zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech, o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 28. května 2002. S výjimkou vyjmenovaných ustanovení, a to § 5 odst. 3, § 6 odst. 2, § 9 odst. 3 písm. d) a e) a odst. 4, § 11 až 13, § 32 až 34, § 135, § 136 odst. 2, § 235, § 236 odst. 1 a 2, § 237 odst. 1, 3 a 4, § 242, § 243 odst. 1 až 3, § 252 a přílohy č. 1, dosud nenabyl úplné účinnosti. Nabytí jeho úplné účinnosti bylo v průběhu 11 let celkem pětkrát odloženo, naposledy zákonem č. 445/2011 Sb. na den 1. ledna 2015.
Zákon č. 218/2002 Sb. se navrhuje po více než 11 letech zrušit a nahradit zcela novým zákonem o státní službě, který však v určitých aspektech z dosud platného a částečně účinného služebního zákona vychází.
Zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), s výjimkou částí třicáté třetí a třicáté čtvrté (čl. XXXIII a čl. XXIV – zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů), byl ve Sbírce zákonů vyhlášen 12. července 2002, ale účinnosti dosud nenabyl.
Za dobu více než 11 let se právní řád České republiky změnil natolik, že je důvodné zákon

Související dokumenty

Zákony

1/1993 Sb., Ústava České republiky
218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
445/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů
309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
89/1995 Sb., o státní statistické službě
273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech
14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv
18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů
104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů
130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací)
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu
Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
64/1986 Sb., o České obchodní inspekci
282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů
20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
266/1994 Sb., o dráhách
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě
49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon)
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva
256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčím fondu)
47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů
147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
251/2005 Sb., o inspekci práce
378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)
73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky
435/2004 Sb., o zaměstnanosti
500/2004 Sb., správní řád
289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství
412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů
465/1990 Sb., o Úmluvě o diskriminaci (zaměstnání a povolání) a o Úmluvě o ochraně pracovníků před ionisujícím zářením
489/1990 Sb., o Úmluvě o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat
470/1990 Sb., o Úmluvě o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat a o Úmluvě o metodách stanovení minimálních mezd v zemědělství
209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky

Vyhlášky

120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech