Změny právních předpisů v roce 2022

Vydáno: 34 minut čtení

V následujícím příspěvku bychom zrekapitulovali změny právních předpisů, ke kterým došlo v roce 2022 a mohou se týkat daňové, účetní, právní a související oblasti veřejně správy a neziskové sféry. Věnovali bychom se také metodickým a výkladovým materiálům zveřejněným Ministerstvem financí ČR a Finanční správou ČR.

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ v rozsahu verze Master!

Chci přístup ZDARMA
Změny právních předpisů v roce 2022
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
 
Nové předpisy ve Sbírce předpisů ČR
Začněme změnami právních předpisů zveřejněných ve Sbírce předpisů ČR. Nejdříve upozorněme na vyhlášku č. 47/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Možná jako určité překvapení lze vnímat, že i přes výrazný růst cen na začátku roku byla změna pouze u ceny za kilowatthodinu (zvýšení ze 4,10 na 6,00 Kč) a tedy pouze u elektromobilů.
Dále upozorněme na zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Fyzické osobě, která bezplatně poskytla ubytování cizinci s dočasnou ochranou, lze na její žádost poskytnout příspěvek pro solidární domácnost podle § 8 tohoto zákona, v souladu s nařízením vlády č. 73/2022 Sb., o příspěvku pro solidární domácnost, se příspěvek pro solidární domácnost poskytuje za kalendářní měsíce březen až červen 2022 ve výši 3 000 Kč za ubytovanou osobu za kalendářní měsíc, maximálně lze zohlednit čtyři ubytované osoby za kalendářní měsíc v jedné solidární domácnosti. K tomu Finanční správa uvedla, že tento příspěvek je příjem osvobozený od daně
podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), a v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob se neuvádí. Uvedený zákon byl v roce 2022 ještě dvakrát novelizován, a to zákony č. 175/2022 Sb., a 198/2022 Sb.
Pod č. 93/2022 Sb. byl zveřejněn zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Novela představuje transpozice směrnic EU, konkrétně revizi alkoholové směrnice 92/83/EHS, která definuje pravidla pro aplikaci spotřebních daní v případě alkoholu a alkoholických výrobků, dále transpozici směrnice o společném obraném úsilí a transpozice směrnice 2021/1159, která umožňuje rozšířit osvobození od daně, tak aby při nákupu zboží (ať již z jiného členského státu, ze třetí země nebo v rámci tuzemska) nebo při přijetí služby s místem plnění v tuzemsku bylo toto umožněno Evropské komisi nebo agentuře nebo dalším subjektům založeným podle práva Evropské unie, čímž by mělo dojít k odstranění daně z přidané hodnoty jako nákladového faktoru pro programy Evropské unie, které jsou koncipovány jako pomoc členským státům. Rozsah tohoto osvobození se vztahuje pouze na dovoz zboží, dodání zboží či poskytnutí služby ve vztahu k reakci na pandemii COVID-19. Z pohledu běžné praxe tedy nijak zásadní novela.
Vyhláškou č. 116/2022 Sb. se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb. Touto změnou dochází ke změně ceny průměrné ceny benzinu a nafty pro účely výpočtu náhrad cestovních výdajů.
Sdělením č. 127/2022 Sb., MPSV ČR vyhlásilo částku odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částku 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory. Pro tyto účely 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2021 činí částku 18 900 Kč.
Pod č. 128/2022 Sb. byl zveřejněn zákon o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, který umožňuje daňově uplatnit pomoc Ukrajině. Zákon rozšiřuje možnost uplatnění odpočtu bezúplatného plnění od základu daně na případy pomoci Ukrajině, dále obdobně rozšiřuje případy osvobození na takto přijatou pomoc včetně poskytnutí ubytování zaměstnancům s bydlištěm na území Ukrajiny a rozšiřuje také možnost uplatnit bezúplatné nepeněžité plnění na tyto účely jako daňový výdaj. Úprava je platná zpětně pro celý rok 2022.
Pod č. 142/2022 Sb. byl zveřejněn zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Změny v zákoně o dani z příjmů se týkají změny výše ocenění v případě bezplatného poskytnutí vozidla zaměstnanci zaměstnavatelem pro služební i soukromé účely. Za příjem se i nadále považuje částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla, ale pokud se jedná o nízkoemisní motorové vozidlo, potom se za příjem považuje částka ve výši 0,5% vstupní ceny vozidla. Pojem nízkoemisní vozidlo je vymezen odkazem na zákon o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících, který je v současné době projednáván.
Podrobná informace k této změně je zveřejněna na stránkách Finanční správy pod odkazem Informace pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti | 2022 | Informace, stanoviska, sdělení | Zaměstnanci - zaměstnavatelé | Daň z příjmů | Daně | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz).
Novela zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silniční dani“), výrazně redukuje tuto daň. Novela zákona o silniční dani ruší povinnost platit daň z vozidel do 12 tun, od 1. 1. 2022 podléhají dani silniční pouze vybraná vozidla s hmotností 12 a více tun. Vozidla s hmotností do 12 tun se do daňového přiznání nebudou uvádět. Osobní automobily již nejsou předmětem daně a do daňového přiznání se rovněž neuvádí. Termín pro podání přiznání za rok 2022 je 31. 1. 2023. Zálohy na rok 2022 i na následující období byly zrušeny, a to pro všechna vozidla.
Podrobnější informace k novele zákona o silniční dani zveřejnila Finanční správa pod odkazem Informace k novele zákona o dani silniční | 2022 | Informace, stanoviska a sdělení | Silniční daň | Daně | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz). K problematice záloh je zveřejněna informace pod odkazem Informace k placení záloh na silniční daň | 2022 | Informace, stanoviska a sdělení | Silniční daň | Daně | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz).
Pod č. 196/2022 Sb. byl zveřejněn zákon o jednorázovém příspěvku na dítě. Nárok na příspěvek vzniká dítěti, které nedovršilo 18 let věku a pobírá příspěvek na dítě, případně příjem společně posuzovaných osob, s nimiž dítě ke dni podání žádosti o příspěvek žije, v roce 2021 nepřesáhl 1 mil. Kč. Výše příspěvku činí 5 000 Kč. Příspěvek vyplácí úřad práce.
Pod č. 204/2022 Sb. bylo vyhlášeno nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima. Opětovně tedy došlo ke zvýšení těchto částek, částka životního minima jednotlivce činí měsíčně 4 620 Kč, ke změnám došlo i u dalších částek, nařízení vlády nabývá účinnosti 1. 7. 2022.
Nařízením vlády č. 205/2022 Sb. se stanoví příspěvek pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022, jedná se tedy o příspěvek při ubytování osob, které opustili své bydliště z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině. Jedná se o právní úpravu, která souvisí se zákonem č. 66/2022 Sb., o kterém jsme se zmiňovali výše v textu.
Dále je vhodné upozornit na zákon č. 216/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Hlavní změnou je zavedení slevy na pojistném. Novelou se snižuje pojistné na sociální zabezpečení placené zaměstnavatelem o 5 % za níže uvedených podmínek:
1.
Sjednaná týdenní pracovní doba zaměstnance se pohybuje v rozsahu 8 až 30 hodin týdně (zkrácený úvazek).
2.
Zaměstnanec patří do jedné ze skupin, u které je potřeba podpořit zaměstnanost:
osoby starší 55 let,
rodiče dětí do 10 let věku nebo osoby nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu o děti mladší 10 let,
osoby pečující o blízkou osobu závislou na pomoci jiné osoby,
osoby studující na střední škole nebo vysoké škole,
osoby se zdravotním postižením na nechráněném trhu práce,
osoby na rekvalifikaci.
Pojistné se snižuje i u skupiny osob mladších 21 let, a to bez ohledu na rozsah sjednaného pracovního úvazku. U této skupiny osob je třeba podpořit jejich zaměstnávání obecně. Klade se důraz na to, aby zejména absolventi středních škol a odborných učilišť co nejdříve po absolvování studia vstupovali na trh práce a získávali odborné a praktické zkušenosti, zároveň je žádoucí podpořit získávání praktických dovedností pro trh práce již v průběhu studia a podpořit soulad výkonu práce a studia.
Sleva na pojistném bude náležet za jednoho konkrétního zaměstnance vždy jen u jednoho uzavřeného zkráceného úvazku (u jednoho zaměstnání) a jen jednomu zaměstnavateli.
Snížené pojistné zaměstnavatel bude odvádět z úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců splňujících podmínky uvedené výše s tím, že u zaměstnanců s vymě­řovacím základem nad 1,5násobek průměrné mzdy (počítáno ze všech zaměstnání u jednoho zaměstnavatele) nárok zaměstnavateli na sníženou sazbu pojistného nevzniká. Novela zákona nabývá účinnosti dne 1. 2. 2023.
Pod č. 228/2022 Sb. bylo zveřejněno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů. Na základě přijetí prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1832 ze dne 12. 10. 2021, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [dále jen „nařízení Komise (EU)“], byla ke dni 1. 1. 2022 provedena aktualizace kombinované nomenklatury vedoucí k úpravám některých jejích kódů s dopadem na uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti při dodání zboží na základě § 92f zákona o DPH. Přijaté změny souvisí hlavně s tím, že v souvislosti s úpravou kombinované nomenklatury došlo k 1. 1. 2022 u části vybraného zboží (mobilní telefony a částečně kovy) vymezeného v ustanovení § 2 odst. 3 písm. b) a c) nařízení vlády ve znění účinném do 9. 8. 2022 pro účely uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona o DPH ke změně číselného označení tohoto zboží a tomu odpovídající úpravě rozsahu aplikace tohoto režimu. K určitým změnám došlo také u herních konzolí.
Pod č. 237/2022 Sb. byla zveřejněna vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů. Dochází ke změnám stravného a ke změně průměrné ceny benzinu 98 oktanů.
Vyhláškou č. 269/2022 Sb., byla novelizována vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Žádné zásadní změny ale nepřinesla, pouze reagovala na zrušení regionální rady regionů soudržnosti.
Obdobně potom vyhláška č. 270/2022 Sb., kterou byla novelizována vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, také žádné jiné změny nepřináší.
Zákonem č. 286/2022 Sb. dochází k novele zákona o spotřebních daních, tedy zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tímto návrhem zákona dochází k reakci na stávající mimořádnou ekonomickou situaci a přetrvávající zvýšené ceny pohonných hmot, zejména motorové nafty. Navrhovanými změnami dochází k prodloužení účinnosti stávající snížené sazby spotřební daně z motorové nafty ve výši 8 450 Kč/1 000 litrů do konce roku 2023. Tím, že nedojde k avizovanému opětovnému nárůstu sazby daně z motorové nafty k 1. 10. 2022, jak vyplývá ze zákona č. 131/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 131/2022 Sb.“), nebude z tohoto titulu vytvářen tlak na další nárůst nákladů podnikatelských subjektů a dotčených domácností.
Na základě nařízení vlády č. 290/2022 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023 činí průměrná mzda za rok 2023 40 324 Kč. Tato hodnota má jako parametr, na který je odkazováno, dopad do některých souvislostí zdanění, a to:
pro účely výpočtu zálohy na daň ze závislé činnosti podle § 38h zákona o daních z příjmů, je definována 15 % sazba zálohy do 4násobku průměrné mzdy, pro rok 2023 se tedy jedná o částku 161 296 Kč,
pro účely výpočtu daně podle § 16 zákona o daních z příjmů je definována 15% sazba daně pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy, pro rok 2023 se tak jedná o částku 1 935 552 Kč,
od hodnoty průměrné mzdy se také odvíjí rozhodná částka pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Jde o hodnotu jedné desetiny průměrné mzdy zaokrouhlené na celou pětisetkorunu směrem dolů, v roce 2023 se tak bude jednat o částku 4 000 Kč. Tato částka je rozhodující pro možnost uplatnění srážkové daně u zaměstnance bez podepsaného prohlášení k dani, tedy úpravy § 6 odst. 4 písm. a) zákona o daních z příjmů.
Pod č. 296/2022 Sb. byla zveřejněna vyhláška o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích, která nahrazuje vyhlášku č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích. Nová vyhláška byla zpracována zejména s potřeby úpravy legislativně-technického charakteru, tak aby text byl v souladu s Legislativními pravidly vlády. K parametrickým změnám v nové vyhlášce nedochází.
V ustanovení § 5 odst. 2 a § 9 odst. 5 vyhlášky je výslovně stanoveno, že další hlavní jídlo je možné poskytnout,
umožňuje-li to kolektivní smlouva, kolektivní dohoda nebo vnitřní předpis,
pokud strávník vykonává práci pro zaměstnavatele déle než 11 hodin v daném dni v místě stanoveném v § 2 písm. b) vyhlášky.
Pokud jde o zaměstnance konající práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, je nově stanovena v § 5 odst. 4 vyhlášky minimální doba výkonu práce nutná pro poskytnutí hlavního jídla. Tato doba činí 3 hodiny v příslušném dni.
Z ustanovení § 8 odst. 2 vyhlášky vyplývá, že zajistit stravování na základě smlouvy s jiným dodavatelem lze i poskytováním stravovacích poukázek.
Ustanovení § 10 odst. 4 věta druhá vyhlášky řeší otázku stravování ve vztahu k tzv. home office. Vyhláška již neobsahuje zvláštní ustanovení týkající se zaměstnanců pracujícím ve vlastním stravovacím zařízení.
Pod č. 298/2022 Sb. byla zveřejněna vyhláška o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci.
 
Co se chystá nového
Ještě stručně základní informace k připravovaným změnám.
Ministerstvo financí představilo návrh zákona zavádějícího tzv. windfall tax neboli daň z neočekávaných zisků vycházející z pravidel nastavených Evropskou unií. Dočasná mimořádná daň by měla platit od 1. 1. 2023 po dobu 3 let (tj. 2023–2025) pro mimořádně ziskové společnosti z oblasti výroby a obchodu s energiemi, bankovnictví, petrolejářství a těžby fosilních paliv. Windfall tax bude fungovat jako 60% daňová přirážka aplikovaná na nadměrný zisk těchto firem stanovený jako rozdíl mezi základem daně v daném roce a průměrem základů daně za poslední 4 roky (tj. 2018–2021) navýšeným o 20 %. Ministerstvo financí si od zavedení daně slibuje výnos do státního rozpočtu ve výši cca 85 mld. Kč v roce 2023, dalších cca 15 mld. Kč mají v příštím roce přinést cenové evropské stropy pro výrobce energií dle návrhu Evropské komise.
Poslanecká sněmovna ve 3. čtení schválila návrh zá­kona Ministerstva financí, kterým se s účinností od 1. 1. 2023 zvýší roční limit pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Na dvojnásobek od příštího roku vzroste také podmínka limitu ročních příjmů pro vstup do režimu paušální daně. Návrh nyní projedná Senát.
Novela zákona o DPH navrhuje zvýšit limit ročního obratu pro povinnou registraci k DPH na 2 mil. Kč. Aktuální limit ve výši 1 mil. Kč, který ČR získala při vstupu do Evropské unie v roce 2004 a který se za 18 let navzdory významnému růstu cenové hladiny nezměnil, odpovídal částce 35 000 eur. Zvýšení limitu až na 85 000 eur podporuje sama EU, která členským zemím umožní implementovat toto navýšení od roku 2025. Česká republika nicméně bylo na její žádost umožněno zvýšit limit pro plátcovství DPH na 2 mil. Kč už před účinností této směrnice.
Hlavní novinkou daňového balíčku je možnost odhlásit se z plátcovství DPH při ročním obratu až do dvou milionů korun. Na dvojnásobnou částku dvou milionů pak od příštího roku vzroste také podmínka pro využívání paušální daně, tedy placení daní, sociálního i zdravotního pojištění jednou pravidelnou měsíční částkou bez daňových přiznání a bez přehledů pojistného.
V důsledku zvýšení limitu pro plátcovství DPH se na 2 mil. Kč zvyšuje novelou zákona o daních z příjmů i hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu daně. Z důvodu velmi širokého rozpětí příjmů paušalistů nebude měsíční paušální záloha pro všechny ve stejné výši, ale zavádí se 3 pásma odvozená primárně od výše příjmů a sekundárně od výdajového paušálu.
A třetí důležitá chystaná změna se týká připravovaného nového zákona o účetnictví. Dne 26. 10. 2022 byl do vnějšího připomínkového řízení předložen návrh s předpokládanou účinností od 1. 1. 2024. Oproti stávajícímu zákonu o účetnictví se návrh zákona v souladu s moderními trendy zaměřuje zejména na účetní výkaznictví, tedy zejména na tvorbu účetní závěrky podávající věrné a poctivé zobrazení finanční situace a finanční výkonnosti účetní jednotky, nikoli tolik na samostatné vedení účetnictví. Tím se sleduje zejména snížení administrativní zátěže účetních jednotek, kdy je důraz kladen na výsledný účetní výkaz, který má poskytnout
relevantní
účetní informace, na základě kterých můžou jejich vnější uživatelé činit správná rozhodnutí, a nikoli v takové míře na účtování o jednotlivých účetních případech.
A co je naprosto zásadní, snížení administrativní zátěže se projevuje také v tom, že žádné fyzické osoby již nebudou povinně účetními jednotkami, ale budou vést účetnictví pouze na dobrovolné bázi. Stejně tak se povinnost vést účetnictví nově nevztahuje na některé malé neziskové právnické osoby, zejména spolky, které nejsou plátci daně z přidané hodnoty a mají roční příjmy i úhrn aktiv nepřesahující 3 mil. Kč.
Navazuje na pozitivní výčet účetních jednotek v předchozím odstavci a stanoví, že účetní jednotkou nemusí být ta z osob nebo jiných entit uvedená v odstavci 1, která by byla neziskovou účetní jednotkou (k druhům účetních jednotek viz § 31) a mohla by v daném účetním období vést hotovostní účetnictví (k tomu viz § 144), pokud to, že v takovém případě nemusí být účetní jednotkou, je uvedeno v jejím zakladatelském právním jednání nebo jiné formě jejího ustavení. Daná osoba nebo jiná entita podle odstavce 1 se tedy při svém vzniku ve svém zakladatelském právním jednání nebo kdykoli později při jeho změně rozhodne, zda chce být vždy účetní jednotkou, nebo chce využít možnosti účetní jednotkou za splnění daných podmínek nebýt. Podmínka zakotvení této skutečnosti v zakladatelském právním jednání je stanovena z důvodu ochrany členů, tj. aby v případě přistoupení tuto informaci měli k dispozici a případně mohli zvážit účast v takové právnické osobě. Vzhledem k tomu, že ustanovení odstavce 2 odkazuje na podmínky pro použití hotovostního účetnictví, má účetní jednotka v situaci, kdy splňuje podmínky uvedené v § 144 a zároveň má v zakladatelském právním jednání uvedeno, že za jejich splnění nemusí být účetní jednotkou, tři možnosti: (i) nebýt účetní jednotkou a neplnit žádné povinnosti podle tohoto zákona, (ii) být účetní jednotkou používající hotovostní účetnictví nebo (iii) být účetní jednotkou ve standardním režimu akruálního účetnictví.
Dalším důvodem pro výše uvedenou povinnost je že v důsledku toho, že oproti současnému zákonu budou existovat i právnické osoby, které nebudou účetní jednotkou, může být naopak taková právnická osoba nucena být účetní jednotkou z titulu příjemce prostředků z veřejných rozpočtů, kdy jednou z podmínek např. čerpání dotačního programu bude právě skutečnost, že její příjemce je účetní jednotkou nebo účetní jednotkou používající akruální účetnictví. Nebytí účetní jednotkou však neznamená, že tyto osoby nebo entity nebudou mít žádnou evidenční povinnost, na danou situaci pamatuje § 119 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), podle kterého právnické osoby vedou spolehlivé záznamy o svých majetkových poměrech, i když nejsou účetní jednotkou. Důvodem je právě zajištění skládání účtů svým členům či zakladatelům ohledně svého hospodaření.
V souladu s § 31 nového zákona budou spolky patřit mezi tzv. neziskové účetní jednotky, další důležitou související úpravou je § 142 a násl., který upravuje hotovostní účetnictví, jež nahrazuje dřívější jednoduché účetnictví. Podmínkami pro použití hotovostního účetnictví je, že účetní jednotka je neziskovou účetní jednotkou a:
a)
je:
1.
spolkem,
2.
odborovou organizací nebo mezinárodní odborovou organizací,
3.
organizací zaměstnavatelů nebo mezinárodní organizací zaměstnavatelů,
4.
církví, náboženskou společností nebo právnickou osobou založenou církví nebo náboženskou společností a evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností nebo
5.
honebním společenstvem,
b)
není plátcem daně z přidané hodnoty a nemá registrační povinnost k dani z přidané hodnoty s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby,
c)
má celkový přírůstek peněžních prostředků nejvýše 3 mil. Kč a
d)
má aktiva ve výši nejvýše 3 mil. Kč.
Jedná se vždy pouze o možnost, kterou účetní jednotka může, ale nemusí využít, vždy tedy může používat akruální účetnictví. Ale, jak je uvedeno výše, nemusí být vůbec účetní jednotkou s tím, že účetní předpisy se na ni vůbec nevztahují a řídí se pouze § 119 občanského zákoníku.
V rámci analýzy stávající úpravy účetnictví bylo provedeno i posouzení stávajícího rozsahu zákona o účetnictví a počtu prováděcích předpisů. Výsledkem tohoto posouzení je návrh nového uspořádání právních předpisů v oblasti účetnictví tak, aby toto uspořádání lépe odráželo reálné potřeby dotčených účetních jednotek. Záměrem je především sloučení a sjednocení stávajících prováděcích předpisů pro podnikatelské a nepodnikatelské účetní jednotky do jednoho prováděcího právního předpisu.
České účetní standardy pro ostatní účetní jednotky by zůstaly zachovány s tím, že i nadále se bude jednat o nezávazné metodiky pro naplnění požadavku věrného a poctivého zobrazení. V případě Českých účetních standardů se navrhuje optimalizace jejich obsahu a struktury. České účetní standardy pro podnikatelské a neziskové účetní jednotky by měly podrobně upravovat účetní metody uvedené ve vyhlášce i účetní metody vyhláškou neupravené. Neměly by však představovat manuál účtování, ale především metodickou podporu.
České účetní standardy pro účetní jednotky veřejného sektoru se navrhuje zrušit a jejich obsah implementovat do prováděcích právních předpisů.
V tuto chvíli se předpokládá, že na to bude navazovat i odpovídající úprava zákona o daních z příjmů, ale to jsou zatím jenom předpoklady a spekulace, nic konkrétního venku není.
 
Materiály zveřejněné na stránkách Ministerstva financí a Finanční správy
Dále bychom se věnovali výkladovým a metodickým materiálům zveřejněným MF ČR a Finanční správy ČR. Opět je budeme uvádět chronologicky, tak jak byly zveřejňovány.
Nejdříve bychom upozornili na Finanční zpravodaj č. 2/2022, ve kterém je zveřejněn velmi užitečný pokyn č. GFŘ-D-52 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně podaných podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. A zmínit je nutné také FZ č. 3/2022 s pokynem č. GFŘ-D-53 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně.
Zajímavou záležitostí je také informace o tom, že Ministerstvo financí rozhodovalo v přezkumném řízení, zda povinnost řidiče předložit zelenou kartu při silniční kontrole je splněna i při předložení v elektronické podobě na displeji mobilního telefonu. Ministerstvo financí dospělo k závěru, že uvedenou povinnost takto splnit lze, a proto zrušilo rozhodnutí správních orgánů nižších stupňů, která naopak vycházela z právního názoru, že zelenou kartu je třeba předložit výlučně v listinné podobě. Bližší informace viz https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/pojistovnictvi/pojisteni-odpovednosti-z-provozu-vozidla/2021/ministerstvo-financi-k-povinnosti-ridice-44141.
Zajímavý materiál z pohledu zdanění spolkových funkcionářů může být materiál ke zdanění odměny člena okrskové komise, který je zveřejněn pod odkazem https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2018/zdaneni-odmeny-clena-okrskove-volebni-ko-33101.
Dalším užitečným materiálem je Dokládání úplného výpisu z evidence skutečných majitelů v žádosti o poskytnutí
dotace
. Protože dokládání úplného výpisu z evidence skutečných majitelů podle § 10a odst. 3 písm. f) bodu 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 527/2020 Sb. může být zejména pro spolky náročné, vydalo Ministerstvo financí stanovisko, že za splnění této povinnosti spolky lze považovat i předložení částečného výpisu z evidence skutečných majitelů, který obsahuje v podstatě stejné údaje jako výpis úplný. Další informace viz https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2022/dokladani-uplneho-vypisu-z-evidence-skut-44275.
Na stránkách Finanční správy byl zveřejněn materiál Informace pro plátce daně ze závislé činnosti k postupu při vyplňování Přílohy č. 1 – Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2021, jedná se tedy o výklad k tiskopisu Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, blíže viz https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/novinky-2022/informace-pro-platce-dane-ze-zavisle.
Dalším zajímavým materiálem zveřejněným na stránkách MF ČR je Stanovisko k problematice bezdůvodného obohacení za nekomerční užívání veřejného prostranství ve vlastnictví státu, které je k dispozici pod odkazem https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Metodika_2022_Stanovisko-k-uzivani-verejneho-prostranstvi.pdf. Z popisu situace je zřejmé, že se tento případ může týkat i neziskových subjektů, proto je vhodné o existenci takového stanoviska vědět.
Na stránkách Finanční správy byl dále zveřejněn materiál k novele zákona o účetnictví, která se týká zavedení zvláštního způsobu zveřejňování účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku, kdy tyto účetní jednotky mohou požádat správce daně z příjmů, aby předal účetní závěrku obsaženou v daňovém přiznání příslušnému rejstříkovému soudu místo účetní jednotky. Blíže viz https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2021/informace-k-novele-zakona-o-ucetnictvi.
Ve Finančním zpravodaji č. 6/2022 bylo zveřejněno rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události, týká se prominutí úroků z prodlení a úroků z posečkané částky u plátců DPH podnikající v dopravě a dále se promíjí zálohy na silniční daň všem poplatníkům této daně v celém roce 2022 v souvislosti s úpravou této daně.
Vláda od příštího roku schválila úplné zrušení EET, viz https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2022/vlada-schvalila-uplne-zruseni-eet-od-pri-46800.
Jako zajímavý materiál mi připadá také technický standard ICT komodit – notebooků, osobních počítačů a monitorů, technické standardy ICT jsou závazné pro všechna ministerstva a jejich resortní organizace. Pro ostatní organizace jsou Standardy ICT doporučující. Standardy slouží jako vzor pro technickou specifikaci ve veřejných zakázkách a jsou tak závazné u veřejných zakázek vyhlášených po datu vyhlášení standardu. K dispozici jsou pod odkazem https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/hospodareni-resortu/verejne-zakazky/spolecny-nakup/zavazne-technicke-standardy/technicky-standard-ict-komodit-osobni-po-35387.
Zajímavým materiálem může být v současné době informace GFŘ k daňovému posouzení transakcí s kryptoměnami, který je k dispozici pod odkazem https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2022/informace-gfr-k-danovemu-posouzeni.
Zajímavou informací i z pohledu veřejně prospěšných poplatníků je informace k podávání daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob u veřejně prospěšných poplatníků, která je zveřejněná pod odkazem Informace k podávání daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob u veřejně prospěšných poplatníků (zejména obcí) | 2022 | Informace, stanoviska a sdělení | Daň z příjmů | Daně | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz).
Dále byla zveřejněna informace k výkladu § 6 zákona o silniční dani po provedené novele tohoto zákona, a to pod odkazem Sdělení k § 6 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, po novelizaci provedené zákonem č. 142/2022 Sb. | 2022 | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz).
Na stránkách Finanční správy ČR byla zveřejněna také informace o platbě záloh ze závislé činnosti v souvislosti s nepeněžním příjmem zaměstnance formou bezplatného poskytnutí motorového vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely (snížení z 1 % na 0,5 % u nízkoemisních vozidel). Materiál je k dispozici pod odkazem Informace pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti | 2022 | Informace, stanoviska, sdělení | Zaměstnanci - zaměstnavatelé | Daň z příjmů | Daně | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz).
Na stránkách MF ČR byl zveřejněn pod odkazem https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/2022-08-22_Informacni-bulletin-c2-2022_v02.pdf Informační bulletin účetnictví veřejného sektoru, obsahuje i některé informace k účetní reformě i jiné zajímavé informace.
Pod odkazem https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/2022-08-19_Milostive-leto-metodicka-pomucka-k-uplatneni-osvobozeni.pdf byla zveřejněna metodická pomůcka pro zákon č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení
exekuce
a o změně souvisejících zákonů, kterým je (již po druhé) dočasně zaveden institut tzv. milostivého léta (dále jen „milostivé léto“).
Na stránkách Finanční správy byla zveřejněna informace ke změně nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů, provedené nařízení vlády č. 228/2022 Sb., a to pod odkazem https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/novinky-2022/zmena-rozsahu-pouziti-rezimu-preneseni.
Dále pod odkazem https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/zamestnanci-zamestnavatele/informace-stanoviska-sdeleni/2022/informace-ke-zvyseni-limitu-pro byla zveřejněna informace ke zvýšení limitu pro osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti pro peněžitý příspěvek na stravování (stravenkový paušál) od 20. 8. 2022, a to vlivem zvýšení stravného. S účinností od 20. 8. 2022 platí nový limit pro peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce, který je příjmem od daně osvobozeným – 99,40 Kč (doposud 82,60 Kč).
Dále byla zveřejněna informace k „identifikaci“ nízkoemisního vozidla pro účely § 6 odst. 6 zákona č. 586//1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, která upřesňuje, co se rozumí nízkoemisním vozidlem v návaznosti na projednávaný návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících (sněmovní tisk 160).
Dále GFŘ zveřejnilo informaci k daňovému posouzení jednorázového příspěvku na dítě s tím, že se jedná o příjem osvobozený od daně a současně je to příjem, který se nezapočítává do příjmu druhého z manželů pro účely nároku na slevu na dani na druhého z manželů (do limitu 68 000 Kč).
Na stránkách MF ČR byla pod odkazem 2023-01-01_Vykazovani-ucelovych-znaku-v-Casti-IX-Financniho-vykazu-FIN-2-12-M.pdf (mfcr.cz) zveřejněna metodická podpora k vykazování přijatých transferů a půjčených peněžních prostředků ze státního rozpočtu a státních fondů v části IX. finančního výkazu FIN 2-12 M podle účelových znaků.
Na stránce https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/hospodareni-resortu/verejne-zakazky/spolecny-nakup/prirucky-pro-odber-vozidel-z-ramcovych-d/prirucka-pro-odberatele--elektricky-poho-48771 byla vydána příručka pro odběratele v případě nákupu formou veřejné zakázky osobních vozidel s elektrickým pohonem 1 EV a 2 EV.
Pod odkazem https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/2022-09-01_Metodicke-stanovisko-k-bezuplatnym-prevodum-a-primemu-prodeji.pdf byl zveřejněn meto­dický materiál pro organizační složky státu a vybrané státní organizace, který upravuje některé zásady pro nakládání s hmotnými nemovitými věcmi ve vlastnictví státu ve prospěch územních samosprávních celků, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí formou bezúplatného převodu vlastnictví a přímého prodeje při postupu dle § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Materiál nabývá účinnosti dne 1. 9. 2022.
Pod odkazem https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2022/metodicky-pokyn-chj-c-23--metodicka-prir-48876 byl zveřejněn Metodický pokyn CHJ č. 23 – Metodická příručka: Povinnost aplikace principů 3E při hospodaření územních samosprávných celků. Cílem této metodické příručky je pomoct přezkoumávajícím orgánům a auditorům, ale také zaměstnanců a zastupitelům územních samosprávných celků, zorientovat se v právní úpravě, která požaduje od územních samosprávných celků aplikaci principů účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
Příručka mapuje a vysvětluje požadavky zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů na dodržování principů 3E při hospodaření územních samosprávných celků. Součástí příručky je příloha, která obsahuje analýzu ustanovení dalších právních předpisů České republiky, které přímo stanoví požadavky na dodržování principů 3E nebo k dodržování těchto principů vedou.
Upozorněme také na informaci ohledně jednorázového příspěvku na dítě – Informace pro plátce daně ze závislé činnosti (zaměstnavatele) a poplatníky daně z příjmů fyzických osob v souvislosti s jednorázovým příspěvkem na dítě | 2022 | Informace, stanoviska, sdělení | Zaměstnanci - zaměstnavatelé | Daň z příjmů | Daně | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz).
Dále jako informaci pro youtubery a influencery uvádíme, že sekce daňové kontroly a analytiky Generálního finančního ředitelství realizovala analýzu vybraných daňových subjektů využívajících ke své činnosti internetové platformy, které umožňují dosahovat zdanitelný příjem na základě jimi publikovaného obsahu (např. YouTube a Twitch), a zjistila, že je nutné a vhodné se na tuto oblast zaměřit.
Lze předpokládat, že nejvíce změn bude opět přijato na přelomu roku, legislativní vývoj budeme tedy nadále sledovat.

 

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ Master!

• Přístup ke všem článkům s příklady
• Sekce Expertní odpovědi v plném znění
• Předpisy včetně porovnávání časových znění
• Komentáře, důvodové zprávy, judikatura
• Užitečné funkcionality pro urychlení vaší práce

 

Chci přístup ZDARMA

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
89/2012 Sb., občanský zákoník
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
93/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
127/2022 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
131/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
175/2022 Sb., o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě
198/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb., a zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb.
214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů
216/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon č. 286/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády

361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
73/2022 Sb., o příspěvku pro solidární domácnost
204/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
205/2022 Sb., o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022
228/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů
290/2022 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023
298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci

Vyhlášky

430/2001 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
47/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
116/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb.
237/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů
269/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
270/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
296/2022 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích