Novinky týkající se neziskového sektoru v roce 2023

Vydáno: 16 minut čtení

V následujícím příspěvku bychom se věnovali novinkám v právních předpisech, které souvisí s daňovou, účetní, právní a ekonomickou praxí neziskových organizací. Navázali bychom na předchozí příspěvek na toto téma a zaměřili bychom se na období na konci roku, tedy listopad a prosinec roku 2022. Začněme změnami právních předpisů, které byly zveřejněné ve Sbírce zákonů.

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ v rozsahu verze Master!

Chci přístup ZDARMA

 

Novinky týkající se neziskového sektoru v roce 2023
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
 
Novinky zveřejněné ve Sbírce zákonů
Pod č. 346/2022 Sb. byla zveřejněna novela katastrální vyhlášky, tedy vyhlášky č. 357/2013 Sb. Novelou jsou zejména podrobněji upravovány postupy při zápisu poznámek a upozornění v souladu se současnými poznatky soudní judikatury a stanovují se další listiny pro zápis vkladem a poznámkou v případech, na které dosavadní právní úprava nepamatuje nebo se nabízené řešení nejeví zcela nevhodné. Dále se doplňují vybrané prvky polohopisu katastrální mapy a upřesňují postupy při výkonu zeměměřických činností pro účely katastru. Navíc je z důvodu snížení administrativní zátěže navrhováno zjednodušit podání žádosti o potvrzení geometrického plánu prostřednictvím webové služby. V souvislosti s novelou zákona o ochraně přírody a krajiny se nově upravují typy a způsoby ochrany nemovitosti tak, aby byly v souladu s novelizovanými předpisy.
Pod č. 356/2022 Sb. byla zveřejněna vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o právní předpis, který má významný dopad, mimo jiné, do oblasti daně z nemovitých věcí, což bude zase aktuální v lednu.
Pod č. 366/2022 Sb. byl zveřejněn zákon, kterým se mění některé daňové zákony. Hlavními motivy tohoto zákona je zvýšení obratu pro účely povinné registrace k DPH, a to z 1 mil. na 2 mil. Kč, a stejně tak se zvyšuje hranice příjmů pro možný vstup do režimu paušální daně. Dále novela upravuje daň z neočekávaných příjmů a některé další zajímavé změny, které jsou popsány např. v tomto materiálu zveřejněném na stránkách Ministerstva financí ČR pod odkazem https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2022/prehledne-jake-nejen-danove-novinky-prin-49729.
Zákonem č. 367/2022 Sb. se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. Návrh zákona je předkládán především v návaznosti na nutnost transpozice směrnice DAC 7. Transpoziční předpis musí nabýt platnosti nejpozději 31. 12. 2022 a účinnosti 1. 1. 2023. Výjimku představuje pouze nově zavedený článek 12a směrnice, který upravuje společné kontroly. Ve vztahu k tomuto ustanovení je lhůta pro transpozici o jeden rok delší. Korespondující transpoziční ustanovení tak musí nabýt platnosti nejpozději 31. 12. 2023 a účinnosti 1. 1. 2024. Pokud by Česká republika směrnici řádně a včas neimplementovala, nedostála by svým závazkům vůči Evropské unii se všemi důsledky s tím spojenými. Hlavní změny se týkají:
automatické výměny informací oznamovaných provozovateli platforem,
mezinárodní výměny informací při správě daní,
dalších forem mezinárodní spolupráce při správě daně ve smyslu společné kontroly,
ochrany údajů a nápravy porušení jejich bezpečnosti,
mezinárodní pomoci při vymáhání daňových sankcí,
kontrolního nákupu jako kontrolního postupu orgánu Finanční správy České republiky, jehož účelem je zjištění míry plnění povinností spojených zejména s automatickou výměnou informací.
Zákonem č. 374/2022 Sb. se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Významnou oblastí, kterou v této souvislosti novela zavádí, je zakotvení některých nových povinností podnikatelů v on-line prostředí, zejména informačních povinností pro on-line platformy a vyhledavače, uložení povinností obchodníkům v souvislosti se zveřejňováním spotřebitelských recenzí (transparentnost) a rozšíření vybraných oblastí právní úpravy i na transakce, kde spotřebitel neplatí penězi, nýbrž svými osobními údaji. Nově se stanoví povinnosti prodávajících při označování zboží nejnižší cenou, za niž byl výrobek prodáván před poskytnutím slevy. Návrh vymezuje skutkové podstaty přestupků a stanovuje správní tresty za porušení právních povinností přijatých na základě dotčené unijní legislativy. Kromě toho se vymezují dozorové pravomoci ve vztahu k vymáhání povinností stanovených v občanském zákoníku, které jsou transpozicí směrnice 2011/83 a směrnice 93/13.
Pod č. 401/2022 Sb. byla zveřejněna vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023. Ke zvýšení dochází u Arménie ze 35 na 40 EUR, u Austrálie a Oceánie ze 60 na 65 USD, u Baham z 55 na 60 USD, stejně tak v případě Brazílie, zvyšuje se také sazba u Dánska z 55 na 60 EUR, v případě Egypta z 35 na 45 EUR, v případě Finska z 50 na 55 EUR, Guiney ze 45 na 50 EUR, v případě Iráku ze 40 na 45 EUR, Izraele z 55 na 60 USD, Jordánska ze 45 na 50 EUR, Karibiku z 55 na 60 USD, Kuby z 55 na 60 EUR, Mali ze 45 na 50 EUR, Maroka ze 40 na 45 EUR, u Moldavska se zvyšuje z 40 na 45 EUR, Myanmaru z 50 na 55 USD, Nového Zélandu ze 60 na 65 USD, zvýšeny byly dále částky u Paraguaye, ke zvýšení došlo i u Polska na 45 EUR, u Senegalu na 55 EUR, u Švédska na 60 EUR, u Tuniska na 50 EUR, Uruguaye na 55 USD, změn je tedy celá řada.
Tradiční změnou na konci roku je také změna vyhlášky o rozpočtové skladbě, v daném případě se jedná o vyhlášku č. 402/2002 Sb., tentokrát je ale tato novela velmi stručná. Doplňme, že na stránkách MF ČR byl zveřejněn metodický pokyn k vyhlášce, a to pod odkazem https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2021/metodicky-pokyn-k-vyhlasce-c-403-2021-sb-43817.
Za zajímavou považuji vyhlášku č. 403/2022 Sb., o zveřejňování soudních rozhodnutí, tato vyhláška upravuje kategorie zveřejňovaných pravomocných rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů, rozsah, ve kterém jsou tato rozhodnutí zveřejňována, a postup při jejich zveřejňování.
Z pohledu obcí je určitě důležitá vyhláška č. 410/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy, ve znění vyhlášky č. 503/2021 Sb. a dále nařízení vlády č. 415/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.
Pod č. 425/2022 Sb. bylo zveřejněno sdělení MPSV o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 2022 pro účely zákona o zaměstnanosti, tato průměrná mzda činí 39 306 Kč.
Pod č. 426/2022 Sb. bylo zveřejněno sdělení MPSV o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2022 pro účely zákoníku práce, i v tomto případě je výše stejná, tedy 39 306 Kč.
Pod č. 427/2022 Sb. bylo zveřejněno sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK).
Nařízením vlády č. 436/2022 Sb. došlo opět ke zvýšení částek životního minima a existenčního minima, což je logická reakce na současnou ekonomickou situaci.
Pod č. 427/2022 Sb. bylo zveřejněno nařízení vlády, o zvýšení úhrady nákladů rodičem za službu péče o dítě v dětské skupině podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Maximální výše úhrady nákladů rodičem za službu péče o dítě v dětské skupině za kalendářní měsíc činí 4 720 Kč.
Pod č. 441/2022 Sb. bylo zveřejněno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů.
Pod č. 447/2022 Sb. bylo zveřejněno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. Dochází k navýšení platových tarifů u pedagogických pracovníků a mění se výpočet praxe u zaměstnanců, kteří dosáhli pouze vyššího odborného vzdělání. Na základě přechodných ustanovení zaměstnanci, který dosáhl jen vyššího odborného vzdělání a byl mu proveden odečet praxe podle § 4 odst. 7 písm. c) nebo d) nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení přepočítá zaměstnavatel dobu praxe podle nařízení vlády č. 341//2017 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Nařízením vlády č. 465/2022 Sb. dochází k navýšení minimální mzdy, a to na částku 17 300 Kč.
Nařízením vlády č. 466/2022 Sb. se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláškou č. 467/2022 Sb. se stanoví sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023. Sazba základní náhrady za 1 km se zvyšuje na 5,20 Kč, dochází ke výšení tuzemského stravného, a na druhou stranu dochází k poklesu průměrné ceny pohonné hmoty.
 
Informace na stránkách Ministerstva financí
Dále se zaměřme na informace zveřejněné na stránkách MF ČR.
Začněme pokynem GFŘ č. D-58 k promíjení příslušenství daně. S účinností od 1. 1. 2015 byla přijata právní úprava týkající se individuálního promíjení příslušenství daně na základě zákona č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony (dále jen „zákon č. 267/2014 Sb.“). S účinností od 1. 1. 2021 dochází k rozšíření možnosti promíjení zákonem č. 283/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony (dále jen „zákon č. 283/2020 Sb.“). Obecná právní úprava individuálního promíjení příslušenství daně je upravena v § 259 až 259c zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). Tento pokyn upravuje postup orgánů Finanční správy České republiky při rozhodování o prominutí příslušenství daně podle daňového řádu.
Generální finanční ředitelství vedeno snahou dostatečně spolehlivě zabezpečit v maximální možné míře jednotné a objektivizované rozhodování o žádostech o prominutí příslušenství daně, vymezuje tímto pokynem skutečnosti, v jejichž faktickém naplnění lze spatřovat důvody, pro které je dle zákonné úpravy možné prominout příslušenství daně. Tímto je Generálním finančním ředitelstvím též vyjádřena snaha zamezit případným excesivním individuálním rozhodnutím tak, aby byla i při aplikaci předmětné zákonné pravomoci založené na kombinaci obecně formulovaných právních pojmů v maximální možné míře šetřena veřejná práva daňových subjektů spočívající na zákazu diskriminace a na právu na řádný proces. Pokyn byl zveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 15/2022.
Ve Finančním zpravodaji č. 16/2022 byly zveřejněny pokyny, jak zaplatit daň v roce 2023, tedy přehled předčíslí pro jednotlivé daně a čísla účtu jednotlivých finančních úřadů. Ve Finančním zpravodaji č. 17/2022 byl zveřejněn přehled daňových povinností pro rok 2023. Finanční zpravodaj č. 18/2022 byl věnován pokynu GFŘ č. D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení. A Finanční zpravodaj č. 19/2022 obsahuje zásadní pokyn GFŘ č. D-59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, který nahrazuje pokyn č. GFŘ D-22.
Dále byla zveřejněna informace MF02/2022 k novele zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2023 pravidla pro přechodné období v souvislosti se zvýšením hodnoty obratu pro vznik plátcovství, k dispozici je pod odkazem https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Informace-k-novele-ZDPH-zvyseni-limitu-obratu-pro-registraci.pdf.
Na stránkách MF ČR upozorněme na nové materiály pracovní skupiny pro transfery, a to k účetnímu a rozpočtovému zachycení transferů ze Všeobecné pokladní správy a z MŠMT, zejména druhý materiál se bude týkat širokého okruhu účetních jednotek. Blíže viz https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/metodicka-podpora/pracovni-skupina-transfery.
Momentálně je u celé řady účetních jednotek aktuální program Národní plán obnovy. Užitečná tak může být publikovaná uživatelská příručka pro vyplňování hlášení nesrovnalostí – https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/financni-zajmy-eu/hlaseni-nesrovnalosti-na-vnejsi-urovni/uzivatelska-prirucka-pro-vyplnovani-hlas-48108.
Dále je vhodné upozornit na metodický pokyn Centrální harmonizační jednotky k odnětí
dotace
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2022/metodicky-pokyn-chj-c-25-odneti-dotace-49569.
Zveřejněny byly také Otázky a odpovědi k zákonu o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, které obsahují rekapitulaci přijatých změn a jejich vysvětlení na příkladech. Blíže viz https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/2022_Novela-zakona-o-danich-z-prijmu-v-souvislosti-s-podporou-Ukrajiny_v04.pdf.
 
Novinky zveřejněné na stránkách Finanční správy ČR
A závěrem informace zveřejněné na stránkách Finanční správy ČR.
Na stránkách Finanční správy ČR je zveřejněn návod, jak požádat o vrácení přeplatku na silniční dani, a to v souvislosti s výrazným omezením předmětu této daně. Blíže viz https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/novinky-2022/jak-pozadat-o-preplatek-na-silnicni.
Na stránkách Finanční správy ČR byla zveřejněna informace ke změnám zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2023 – oblast kontrolního hlášení DPH. Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pro rok 2023 (novelizováno zákonem č. 366/2022 Sb.; dále jen „ZDPH 2023“), týkající se oblasti kontrolního hlášení DPH, zahrnují oblast výzev k podání kontrolního hlášení nebo následného kontrolního hlášení a oblast sankčního systému při nesplnění povinnosti podat kontrolní hlášení nebo následné kontrolní hlášení.
Samotný elektronický formulář kontrolního hlášení, struktura jeho dat, včetně způsobu vyplňování a jeho podávání zůstala novelou nedotčena. Blíže viz https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-dph/aktuality/2023/informace-ke-zmenam-zakona-o-dph-s.
Dále pod odkazem https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy-gfr/tisko­ve-zpravy-2022/zruseni-elektronicke-evidence-trzeb-od byla zveřejněna informace o zrušení elektronické evidence tržeb, konkrétně se jedná o zákon č. 458/2022 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů a mění a zrušují se další související právní předpisy. Od 1. 1. 2023 se ruší nejen evidenční povinnost samotná, tj. povinnost zasílat údaje o tržbách správci daně a vystavovat účtenky ve smyslu zákona o evidenci tržeb, ale také všechny povinnosti vyplývající ze zákona o evidenci tržeb, tedy i povinnosti umístit informační oznámení, ochrany autentizačních údajů, certifikátu a bloků účtenek (pokud je poplatníci již obdrželi za účelem plnění povinností ve zvláštním režimu).
Dále byla zveřejněna pod odkazem https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2022/informace-fo-zmeny-v-zakone-o-danich-z-prijmu-2023 informace pro poplatníky – fyzické osoby ke změnám v zákoně o daních z příjmů pro zdaňovací období roku 2023 a obdobně potom byla zveřejněna informace o významných změnách v zákoně o daních z příjmů, které se týkají fyzických osob za zdaňovací období roku 2022, jedná se o změny, které byly přijaty již dříve a dopadají do zdaňovacího období roku 2022.
Dalším zajímavým zveřejněným materiálem je informační shrnutí a odpovědi na dotazy k datovým schránkám, k dispozici pod odkazem https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane-elektronicky/datove-schranky/informacni-shrnuti-a-odpovedi-na-dotazy. K tomu je důležité doplnit, že k 1. 1. 2023 dochází zákonem č. 457/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, k rozšíření okruhu osob, kterým se datové schránky zřizují „automaticky“ (resp. bez ohledu na vůli osoby, které je datová schránka zřizována) ze zákona. Oproti původnímu legislativnímu záměru však nebudou datové schránky (konkrétně mělo jít o datové schránky typu „datová schránka fyzické osoby“) ze zákona zřizovány nepodnikajícím fyzickým osobám. Tyto osoby si nicméně mohou o zřízení datové schránky fyzické osoby požádat.
Rozsáhlý materiál byl vydán ke změnám k paušální dani, které jsou k dispozici na https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/pausalni-dan/informace-k-zakladnim-zmenam-v.
K jednotlivým změnám se budeme určitě v následujících týdnech vracet blíže.

 

 

Získejte na 10 dní ZDARMA
přístup ke kompletnímu obsahu DAUČ Master!

• Přístup ke všem článkům s příklady
• Sekce Expertní odpovědi v plném znění
• Předpisy včetně porovnávání časových znění
• Komentáře, důvodové zprávy, judikatura
• Užitečné funkcionality pro urychlení vaší práce

 

Chci přístup ZDARMA

Související dokumenty

Aktuality

Informace ke změnám zákona o DPH s účinností od 1.1.2023 – oblast kontrolního hlášení DPH
Informace pro poplatníky, fyzické osoby ke změnám v zákoně o daních z příjmů pro zdaňovací období roku 2023
Informace k základním změnám v institutu paušální daně s účinností od 1. ledna 2023

Zákony

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb
283/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
366/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
374/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
425/2022 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 2022 pro účely zákona o zaměstnanosti
426/2022 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2022 pro účely zákoníku práce
427/2022 Sb. o aktualizaci číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK)
Zákon č. 457/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon č. 458/2022 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
MF02/2022 k novele zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2023 - pravidla pro přechodné období v souvislosti se zvýšením hodnoty obratu pro vznik plátcovství

Pokyny GFŘ

GFŘ-D-59 Pokyn k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
GFŘ-D-58 k promíjení příslušenství daně

Nařízení vlády

104/2005 Sb. , kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech
595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě
302/2014 Sb., o katalogu správních činností
304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců
318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
415/2022 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení Vlády č. 436/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
441/2022 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
447/2022 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení Vlády č. 465/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
466/2022 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

402/2002 Sb. , kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 298/2000 Sb. , kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení a seznam odrůd révy vinné v jednotlivých vinařských oblastech, z jejichž hroznů lze vyrábět víno s přívlastkem, ve znění vyhlášky č. 228/2001 Sb.
357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
553/2020 Sb. o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy
503/2021 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy
346/2022 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 356/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
367/2022 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 510/2021 Sb.
Vyhláška č. 401/2022 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023
403/2022 Sb. o zveřejňování soudních rozhodnutí
410/2022 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy, ve znění vyhlášky č. 503/2021 Sb.
Vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023

Informace Finanční správy

MF-34941/2022/3901-18 Termíny daňových povinností v roce 2023 (Daňový kalendář)
FZ05/2022 Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2023