Nezbytné úpravy rozpočtů obcí na rok 2017

Vydáno: 58 minut čtení

Pro rok 2017 byla vydána rozsáhlá novela rozpočtové skladby, která má za následek nezbytné úpravy rozpočtu pro rok 2017, dále byly vydány i další novely zákonů s účinností od 1. 1. 2017, které mají na rozpočet rovněž vliv. O obsahu novely vyhlášky č. 323/2002 Sb. , o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o rozpočtové skladbě“), a dalších potřebných zásazích do rozpočtu 2017 bychom vás rádi tímto článkem informovali.

Nezbytné úpravy rozpočtů obcí na rok 2017
Ing.
Ivana
Schneiderová
Ing.
Martin
Tocauer
 
15. novela rozpočtové skladby č. 463/2016 ze dne 21. prosince 2016
Účinnost novely 1. 1. 2017
Důležité změny pro rozpočet 2017 jsou v logických celcích, protože se několikrát objevilo, že více bodů novely řešilo jeden případ. Novela vyhlášky opět obsahuje „mnoho slov“, má 106 bodů.
 
Další třídění rozpočtové skladby
(bod novely č. 1)
§ 3a
Podrobnější a další třídění příjmů a výdajů
Organizace mohou použít podrobnější nebo
další třídění
příjmů a výdajů. Podrobnějším tříděním se rozumí třídění příjmů a výdajů podle hledisek stanovených v § 1a a 2 na ještě nižší jednotky třídění, než jsou jednotky třídění stanovené v § 3.
Dalším tříděním se rozumí třídění příjmů a výdajů podle dalších hledisek než jen hledisek stanovených v § 1a a 2.
Tato změna je pro územní samosprávné celky (dále jen „ÚSC“) významná, snižuje riziko správního deliktu, umožňuje stanovení závazných ukazatelů dle jednotlivých příjemců transferů, odpovědných míst i dle akcí.
Úprava vyhlášky o rozpočtové skladbě je pro ÚSC a DSO důležitá především ve vztahu ke zpracování rozpočtu. ÚSC a DSO mají povinnost podle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“),
zpracovat rozpočet v třídění podle rozpočtové skladby
(dále také „RS“), kterou stanoví Ministerstvo financí (dále jen „MF“) vyhláškou (vyhláška o rozpočtové skladbě). Až do roku 2016 vyhláška o rozpočtové skladbě definovala pro rozpočty ÚSC a dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) pouze tato třídění příjmů a výdajů:
druhové (položky),
odvětvové (paragrafy),
konsolidační (záznamové jednotky),
prostorové (prostorové jednotky – „zdroje“),
nástrojové (nástroje),
transferové (účelové znaky).
Obce však často ve svých rozpočtech nepoužívají pouze tato vyjmenovaná třídění příjmů a výdajů (hlavně tedy položky a paragrafy), ale používají také různá vnitřní členění typu „org“ nebo „orj“, aby vyjádřily v rámci schváleného rozpočtu vnitřní odpovědnost za svěřenou část rozpočtu.
Takto prostřednictvím „org“ nebo „orj“ bývají často schvalovány závazné ukazatele rozpočtu odborům, popř. oddělením obecních (městských) úřadů nebo organizačním složkám obce, na menších obcích i např. konkrétnímu příkazci operace. Ať už obce členění rozpočtu podle „org“ nebo „orj“ nazývaly jakkoliv (např.
vnitřní nebo organizační
), dle některých kontrolorů se dostávaly na hranu zákona v tom smyslu, že rozpočet zpracovaný za použití „organizačního“ („vnitřního“) třídění nebyl rozpočtem zpracovaný v souladu s vyhláškou o rozpočtové skladbě, protože vyhláška použití takového třídění nedovolovala (povolena byla jen třídění uvedená výše). Tato poměrně formální záležitost pak mohla být vyhodnocena podle § 22a odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. jako správní delikt (s možnou sankcí).
Často také dochází k tomu, že zastupitelstva chtějí přímo v rámci schváleného rozpočtu účelově vymezit prostředky na nějakou významnou plánovanou akci (např. oprava konkrétního chodníku). Opět, pokud se bude striktně vycházet z dosavadního znění vyhlášky o rozpočtové skladbě, nebylo možné výlučně za použití rozpočtové skladby takovou akci v rozpočtu účelově vymezit. Důsledkem tak bylo, že obce schvalovaly závazné ukazatele rozpočtu v třídění, které nebylo definováno vyhláškou o rozpočtové skladbě (např. závazný ukazatel ORG 1 – Odbor správy majetku; závazný ukazatel ORG 2 – Odbor investic atp.), čímž se vystavovaly riziku správního deliktu při vyhodnocení, že takový rozpočet není sestaven v souladu s § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., nebo sestavovaly rozpočty výlučně za použití rozpočtové skladby (především podle paragrafů a např. tříd druhového třídění), což zejména u větších obcí zase často vedlo k nesrozumitelnosti rozpočtu pro veřejnost, ale i zastupitele (závazné ukazatele rozpočtu byly příliš obecné).
 
Změna vyhlášky od roku 2017
S účinností od roku 2017 mohou ÚSC i DSO použít při zpracovávání svých rozpočtů
podrobnější nebo další třídění příjmů a výdajů.
Podrobnější třídění
– jedná se o podrobnější členění v rámci třídění již definovaných vyhláškou o rozpočtové skladbě (§ 1a vyhlášky). Vyhláškou je např. definováno druhové třídění, nejnižší jednotkou druhového třídění jsou položky. Podrobnějším tříděním příjmů a výdajů podle druhů v rámci položek jsou tzv. podpoložky. Obdobně vyhláškou je např. definováno odvětvové třídění, nejnižší jednotkou odvětvového třídění jsou paragrafy. Podrobnějším tříděním příjmů a výdajů podle odvětví v rámci paragrafů jsou tzv. podparagrafy. Použití těchto podrobnějších členění se týká zejména státního rozpočtu (tam se podpoložky a někdy i podparagrafy používají), s podpoložkami se lze také setkat u největších měst z důvodu jejich vnitřní potřeby podrobněji sledovat plnění rozpočtu, ale jedná se opravdu o naprosté výjimky s propracovanými softwarovými možnostmi. Většina obcí a měst s podrobnějším tříděním (tedy např. s podpoložkami a podparagrafy) pracovat nebude.
Další třídění
– naopak toto třídění může být obcemi, i těmi nejmenšími, hojně využíváno. Z logiky věci se jedná o třídění další, než třídění vyhláškou vymezená, tj. jedná se o jiné třídění než třídění druhové, odvětvové, konsolidační, prostorové, nástrojové nebo transferové. Volba dalšího třídění se ponechává na uvážení konkrétní obce, což považujeme za velký přínos vzhledem k právní jistotě obce při zpracování rozpočtu. Obec tak může v souladu s § 3a vyhlášky o rozpočtové skladbě schválit závazné ukazatele rozpočtu pro jednotlivé organizační složky, odbory či oddělení, popř. pro jednotlivé příkazce operací, ale zároveň i pro jednotlivé, zastupitelstvem preferované akce. Takové třídění rozpočtu může označit např. za „organizační“ (z toho důvodu, že vychází z organizace dané obce), v ten okamžik se „organizační“ třídění stává tzv. dalším tříděním v souladu s vyhláškou a takový rozpočet je sestaven s vysokou právní jistotou v souladu s § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., to znamená v třídění podle rozpočtové skladby. Obdobně se bude vztahovat i na rozpis rozpočtu, v rámci kterého se používá podrobná rozpočtová skladba (nově tedy s dalším, tedy např. organizačním tříděním).
 
Další možnosti vykazování DPH z přenesené daňové povinnosti
(body novely č. 35, 55, 56, 71, 73)
Toto je hodně zásadní změna, která má velký vliv na rozpočet roku 2017 a také na pracnost s
přenesením daňové povinnosti (dále jen „PDP“).
Od 1. 1. 2017 si může účetní jednotka zvolit u režimu PDP, zda bude značit DPH stejnou položkou jako základ daně nebo zda bude DPH z PDP značit položkou 5362. V tomto duchu jsou u položek 5171, 6121 a 5362 doplněna novelizovaná ustanovení. Možnost výběru je natolik volná, že je asi i možné obě varianty zachycení PDP kombinovat i v běžném roce, nikde není ustanovení o dodržování zvoleného systému v jednom období. Upozorňujeme však, že možnost volby platí jen pro režim PDP. V případě DPH uplatňované v základním režimu nadále DPH řadíme na stejné položky jako základ daně, a to i v případě nároku na odpočet.
Výhody nové úpravy značení DPH z PDP
Výz

Související dokumenty

Zákony

40/1964 Sb. občanský zákoník
20/1987 Sb. o státní památkové péči
44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
62/1988 Sb. o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách
541/1991 Sb. , kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
586/1992 Sb. o daních z příjmů
71/1994 Sb. o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
241/1994 Sb. , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů
121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
366/2000 Sb. , kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č.543/1991 Sb., a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
315/2001 Sb. , kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů , a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
424/2003 Sb. , kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
479/2003 Sb. , kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
80/2004 Sb. , kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb.
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
3/2005 Sb. , kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích
386/2005 Sb. , kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
112/2006 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi
138/2006 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách
216/2006 Sb. , kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
190/2009 Sb. , kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
281/2009 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů
366/2011 Sb. kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
458/2011 Sb. o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
89/2012 Sb. občanský zákoník
91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém
142/2012 Sb. o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů
167/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
215/2013 Sb. , kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
303/2013 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
380/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
45/2016 Sb. o službě vojáků v záloze
89/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
186/2016 Sb. o hazardních hrách
187/2016 Sb. o dani z hazardních her
263/2016 Sb. atomový zákon

Nařízení vlády

98/2016 Sb. o sazbách úhrady

Vyhlášky

323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě
410/2009 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
5/2014 Sb. o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
463/2016 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů