Vydáno: 1. 1. 2019
015 – Goodwill Goodwillem rozumíme kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním účetní jednotkyči jejíčásti, kterábyla nabyta koupí, vkladem nebo oceněním majetku a dluhův rámci přeměn obchodní korporace, a to s výjimkou změny právní formy, a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy.