Vydáno: 1. 1. 2019
251 – Majetkové cenné papíry k obchodování Na tomto účtu účetní jednotka eviduje takové majetkové cenné papíry, které účetní jednotka drží za účelem spekulace. Majetkové cenné papíry při pořízení oceňuje pořizovací cenou, přičemž platí povinnost přecenění k rozvahovému dni. K tomuto okamžiku účetní jednotka přecení tyto cenné papíry na reálnou hodnotu, a to s dopadem do výsledku. Oceňovací rozdíly účetní jednotka vede na samostatném analytickém účtu.