Vydáno: 1. 1. 2019
342 – Ostatní přímé daně Na tomto účtu účetní jednotka eviduje dluhy plynoucí z titulu daně z podílů fyzických osob (zálohové a srážkové daně zaměstnancům, resp. srážková daň z podílů na zisku). Za předpokladu, že má účet k rozvahovému dni aktivní zůstatek, potom je vykázán v aktivech.