Související články

Otázky a odpovědi: Účtování poukázek za odpracované roky u firmy dle kolektivní smlouvy
Krátkodobé pracovněprávní vztahy ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - souběžné příjmy a Evropská unie
Zaměstnavatelé a odvod pojistného ze skutečné výše příjmu
Zaměstnanecké benefity z pohledu účetnictví v roce 2017
Překážky v práci na straně zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Osoba samostatně výdělečně činná a zúčtování roku 2016 ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění a nemoc OSVČ
Dohody o pracovní činnosti a zdravotní pojištění v roce 2018 v příkladech
Splátky ve zdravotním pojištění
Zákoník práce v kontextu zdravotního pojištění
Výpočty ve zdravotním pojištění na přelomu let 2016 a 2017
Příjmy fyzické osoby nepodléhající odvodu pojistného ve zdravotním pojištění
Cizinci a český zaměstnavatel z pohledu zdravotního pojištění
Korekce vyměřovacího základu zaměstnance po zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2018 v příkladech
Zdravotní pojištění a příjmy nezahrnované do vyměřovacího základu zaměstnance
Zdravotní pojištění - zvláštní případy při placení pojistného zaměstnavatelem
Dohody o provedení práce a minimum pro zaměstnance v roce 2017 v příkladech
Zaměstnavatelé - povinnosti a sankce ve zdravotním pojištění
Dohody o provedení práce a minimální vyměřovací základ ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění v souvislosti s ukončením studia
Výdělečná činnost studentů a zdravotní pojištění v roce 2018
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2019
Změny ve zdravotním pojištění 2017/2018
Posuzování nezaopatřenosti a výdělečná činnost v zahraničí
Otázky a odpovědi: Daňová uznatelnost nákladů spojených s pohřbem zaměstnance
Nepřítomnost zaměstnance v zaměstnání a zdravotní pojištění
Pracovní poměr na dobu určitou a zdravotní pojištění
Zvýšení vyměřovacího základu u osob, za které platí pojistné stát, od 1. 1. 2017
Snížení záloh OSVČ ve zdravotním pojištění
Kdy je u zaměstnance nulové pojistné v pořádku?
Zdaňování příjmů a zdravotní pojištění
Penále ve zdravotním pojištění
Zvýšení minimální mzdy, průměrné mzdy a další změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2018
Jednostranné "ukončení" pracovního poměru a zdravotní pojištění
Vydáno: 1. 1. 2019
528 – Ostatní sociální náklady Na tomto účtu účetní jednotka eviduje daňově neúčinné sociální náklady. Jedná se např. o úhradu stravenek zaměstnancům nad rámec 55 % jejich hodnoty. Dále zde mohou účetní jednotky evidovat náklady související s dodatečným vzděláváním zaměstnanců (např. skripta, odborné knihy), tyto rovněž daňově účinné nejsou. Rovněž lze na tomto účtu evidovat dary pro zaměstnance, nadstandardní zdravotní péči o zaměstnance (masáže, atp.).